Головна » Статті » Середня школа » Географія 9 клас

УРОК № 11 Тема. Загальна характеристика господарства України.


УРОК  №  11 Тема.      Загальна     характеристика     господарства     України.
  Очікувані   учень      визначає     суттєві     ознаки     понять     «господарство»,     
«галузь»,     «інфраструктура»;     називає      галузі      виробничої    
і    невиробничої     сфери;     риси     ринкової     системи      господа -рювання;    розпізнає    типи    підприємств     за    формами    влас-ності,      що     формуються      в     Україні;     пояснює     зміни      в    госпо -дарському     комплексі     України    за    роки    незалежності.
  Тип уроку:     вивчення     нового    матеріалу.
  Обладнання:      підручник,     атлас,     карта     «Господарство»,     схема     «Галузе -ва    структура     народного    господарства».
 Опорні поняття:     господарство,      галузь,     міжгалузевий     комплекс,      інф -раструктура,     виробнича     сфера,     невиробнича     сфера,    
ринкова     система    господарювання,    типи    підприємств.
Хід  уроку
I.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Галузева структура економіки України формувалася впродовж трива-лого  періоду.  В  історичному  минулому  вона  була  складовим  елементом
єдиної  господарської  системи  СРСР.  Це  означає,  що  економіка  країни
була підпорядкована виконанню єдиних народногосподарських завдань,
без достатнього урахування потреб республіки. Тому впродовж останніх
років в господарстві України відбуваються серйозні структурні зміни.
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Запитання
1)   Які види продукції виробляють промислові підприємства?
2)   Яку продукцію дає сільське господарство?
3)   У чому полягає головне завдання транспорту?
4)   Як ви вважаєте, чому останніми роками відбувається процес при-ватизації державних підприємств?
III. ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Поняття    про     господарство     і    національний    господарський    комплекс.
Господарство країни являє собою історично сформовану сукупність підприємств
і  установ,  завданням  яких  є  задоволення  різноманітних  потреб  людей.  Для  того
щоб  забезпечити  виробництво,  обмін  і  розподіл  різноманітних  товарів  і  послуг,  у
складі  господарства  функціонують  різні  галузі.  Галузь  господарства   —  це  група
підприємств,  що  випускають  один  вид  продукції  або  спеціалізуються  на  наданні
однотипних послуг.
Сукупність  галузей,  що  характеризуються  певними  співвідношеннями  й
взаємозв’язками, називають галузевою структурою народного господарства. Вона
включає галузі виробничої й невиробничої сфери. Основна галузь виробничої сфери
— промисловість, до неї також входять сільське господарство, транспорт, зв’язок,
торгівля (частина галузей виробляє продукцію, частина забезпечує його доставку
результати:
проміжному й кінцевому споживачу). Більшість підприємств галузей виробничої
сфери  виробляють  матеріальні  цінності.  Невиробничу  сферу  складають  житлово-комунальне господарство, освіта, охорона здоров’я, наука, культура, мистецтво, по-бутове обслуговування, заклади, що надають фінансові послуги, органи управління.
Установи невиробничої сфери задовольняють соціально-побутові потреби людей.
Деякі галузі господарства тісно пов’язані між собою й утворюють міжгалузеві
комплекси. До них належать паливно-енергетичний, металургійний, агропромис-ловий комплекс.
Найважливішою умовою ефективного функціонування господар-ства є розвине-на інфраструктура, що включає сукупність матеріальних об’єктів, що забезпечують
роботу підприємств і задовольняють соціально-побутові потреби населення. Залеж-но від виконуваних функцій виділяють виробничу й соціальну інфраструктуру.
Виробнича  інфраструктура  підтримує  процес  виробництва  у  сфері  обігу.  Вона
включає транспорт, зв’язок, водо-, газо- і нафтопроводи, займається постачанням
і ремонтом.
Соціальна інфраструктура включає пасажирський транспорт, систему зв’язку з
обслуговування населення, комунальне господарство населених пунктів.
Запитання та завдання
1)   Назвіть суттєві ознаки понять «господарство» та «галузь».
2)   Перелічіть галузі виробничої й невиробничої сфери. Чим відрізняються ви-робнича й соціальна інфраструктура?
3)   Чи  можна  стверджувати,  що  частина  інфраструктури  обслуговує  і  вироб-ництво  і  населення?  Доведіть  це  на  прикладі  транспорту,  з’язку,  водо-  та
газопроводів.
4)   Побудуйте  схему  руху  товарів  від  сировини  до  переробників,  потім  до
кінцевої продукції та споживача.
Приклад. Вирощування великої рогатої худоби — отримання молока  — транс-портування молока на переробні підприємства — виробництво молочних продуктів
— транспортування на торгові підприємства — реалізація продукції — споживання
молочних продуктів населенням.
2.     Сучасні    зміни     в    господарському     комплексі     країни.
Теоретичні відомості
Галузева структура господарства будь-якої країни змінюється в результаті впли -ву  різних  чинників,  наприклад  науково-технічного  прогресу,  економічних  пере -творень, зміни системи господарювання.
На  структуру  господарства  України  великий  вплив  справило  здобуття
державності  й  ринкові  реформи  останніх  двох  десятиліть.  Вони  призвели  до  ско-рочення  частки  виробничої  сфери  (промисловості  й  сільського  господарства)  і
збільшення  частки  невиробничої  сфери.  Значення  структурної  перебудови  поля -гало в тому, щоб поруч зі згортанням і ліквідацією старих виробництв, які не задо-вольняли вимоги ринкової економіки, починався розвиток сучасних ефективних і
конкурентоспроможних виробництв. При цьому відбувалися й відбуваються зміни
в галузевій структурі господарства: питома вага одних галузей збільшується, інших
— зменшується. Ці зміни відбивають процес пристосування до особливостей ринко-вого попиту, реальних потреб суспільства й умов конкурентної боротьби.
Важливе  значення  в  структурних  змінах  має  посісти  поширення  ресурсо-  та
енергозберігаючих  виробництв  (технологій).  Зважаючи  на  зростання  вартості
енергетичних  ресурсів  і  низький  рівень  самозабезпеченості  ними  української
економіки,  енергозбереження  має  розглядатися  як  провідна  складова  політики
підвищення  економічної  незалежності  національної  економіки,  збереження  та
підвищення конкурентоспроможності українських виробників.
Ринкова  система  господарювання  передбачає  не  тільки  створення  конку-рентного  середовища,  а  й  рівноправного  функціонування  різних  форм  власності;
забезпечує  перерозподіл  робочої  сили  на  користь  найбільш  перспективних  видів
діяльності.  У  таких  умовах  домінуючими  стають  методи  опосередкованого  регу -лювання, які поступово витісняють позаекономічні методи, що збереглися з часів
адміністративного управління.
Порівняння ринкової та командної систем господарювання
Ринкова економіка Командна економіка
Різні види власності на засоби вироб-ництва, у тому числі приватна.Свобода
підприємництва. Ви можете займа-тися будь-яким видом діяльності, що
не заборонений законом, виходячи з
власних інтересів. При цьому несете по -вну відповідальність за наслідки своїх
дій.Ви дієте в умовах конкуренції, що
дозволяє раціонально використовува-ти й розподіляти ресурси, орієнтувати
виробництво на задоволення потреб
споживачів, поліпшувати якість ви -роблених товарів і наданих послуг,
підвищувати продуктивність праці, при-скорювати технічний прогрес. З іншого
боку, ви повинні бути готові до можливих
кризових явищ, безробіття, банкрутства.
Керуючись власними інтересами, ви
приймаєте самостійні рішення, які
автоматично узгоджуються завдяки
конкуренції й вільному ціноутворенню.
Ціни формуються під впливом попиту
та пропозиції, вони коливаються. Їхнє
збільшення або зменшення дає вам
інформацію про те, що і як необхідно про -вадити.
В умовах ринкової економіки ви
зацікавлені в одержанні прибутку й
тому не охоче берете участь у вирішенні
соціальних і екологічних проблем. В
умовах ринкової економіки відбувається
розшарування суспільства, з’являються
бідні й багаті
Державна власність на засоби виробницт-ва.
Підприємництво розглядається як неза-конна діяльність. Держава є власником
усіх підприємств і ресурсів, обмежує
ваш вид діяльності, але гарантує вам
робоче місце, певний рівень життя,
безкоштовну освіту й медичну допо-могу. Немає істотного соціального
розшарування. Командна економіка
зрівнює доходи більшості споживачів,
гарантується рівність розподілу от-риманих доходів у межах, визначених
державою, що приводить до зрівнялівки,
зниження зацікавленості в результатах
праці. Ціни, обсяг й вид продукції, що
виготовляється, визначаються централь -ними плановими органами. Відсутність
конкуренції, банкрутств, з одного боку, є
впевненість у завтрашньому дні, з іншого
— низька якість товарів і послуг, висока
матеріалоємність й  енергоємність вироб-ництва, низька продуктивність праці,
низькі темпи науково-технічного розвит -ку, неможливість національного викори -стання наявних ресурсів.
Дефіцит багатьох товарів, різні канали
розподілу продуктів, черги.
В умовах командної економіки держа-ва може досить швидко накопичувати
виробничі й фінансові ресурси й викори-стовувати їх для вирішення загальнодер -жавних проблем
Запитання
1)   Які види виробництва можна віднести до матеріало- та енергоєм-них? Наведіть приклади великих підприємств, які створювалися
для військово-промислового комплексу.
2)   Які види корисних копалин Україна купує в інших країнах?
3)   Як  ви  вважаєте,  чим  відрізняється  ринкова  система  господарю-вання від планової, командної?
3.     Типи     підприємств    (за     формами    власності).
Підприємства розрізняють не тільки за видами виробленої продукції
й особливостями виробничого процесу, але й за формами власності. Від-носини власності встановлюють, хто управляє підприємством, є власни-ком  засобів  виробництва,  розпоряджається  отриманим  прибутком.  Ще
15 років тому основною формою власності в Україні була державна. Сьо-годні, крім державної, у країні набули поширення колективна й приват -на форми власності.
У  наш  час  державні  підприємства  як  суб’єкти  однієї  форми  власності
поділяються на види: державні підприємства, що ґрунтуються на загально-державній власності; державні підприємства, що ґрунтуються на республі -канській (Республіки Крим) власності; державні комунальні підприємства,
що ґрунтуються на власності адміністративно-територіальних одиниць. Усі
ці підприємства — державні юридичні особи.
Колективне  підприємство  ґрунтується  на  одному  або  кількох  видах
колективної власності. У цьому випадку підприємством і одержуваним
прибутком розпоряджається колектив співвласників (засновників, учас-ників). Підприємства з колективною формою власності мають у своєму
розпорядженні досить потужні фінансові ресурси, досконалу структуру
управління.
Приватне підприємство ґрунтується на власності однієї й більше фізич-них осіб. Крім форми власності визначення «приватне» виражає головну
особливість такого типу підприємств: у них не розмежовуються власність
і управління майном. Приватна форма власності характеризується тим,
що  все  рухоме  й  нерухоме  майно  підприємства,  а  також  одержуваний
прибуток належать підприємцеві. Саме він несе повну відповідальність
за наслідки виробничої діяльності свого підприємства.
Запитання та завдання
1)   Які типи підприємств розрізняються за формами власності?
2)   Чим відрізняється державне підприємство від приватного?
3)   Чому економісти вважають, що приватні підприємства, як прави-ло, працюють більш ефективно, ніж державні?
4)   Побудуйте схему «Види державних підприємств».
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ  ВИВЧЕНОГО  МАТЕРІАЛУ
Запитання та завдання
1)   Чи погоджуєтеся ви з таким висловлюванням: «Ринкові реформи
мають визначальний і багато в чому суперечливий вплив на галу-зеву структуру господарства»? Поясніть свою думку.
2)   Ви вже пробували побудувати схему руху товарів. Зараз самостій-но простежте шлях хлібини від вирощування пшениці до готової
продукції  (хлібини)  на  вашому  столі.  Укажіть,  у  яких  районах
вирощують  пшеницю,  як  її  транспортують,  де  зберігають  (еле-ватор), яку продукцію виробляють на першому етапі (борошно),
куди транспортують (хлібозавод), яку продукцію виробляють на
другому етапі (хліб), куди транспортують і де реалізують цю про-дукцію.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Чим відрізняється державне підприємство від приватного?
2)   Назвіть  риси  ринкової  системи  господарювання,  характерні  для
сучасного господарства України.
3)   Чим би ви пояснили існування дефіциту багатьох товарів при гос-подарюванні  в  умовах  командної  економіки?  Чому  ця  проблема
розв’язується в умовах ринкової економіки?

Категорія: Географія 9 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 2502 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: