hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 43 Підсумковий урок за темами: «Природно-територіальні комплекси», «Фізико-географічне районування»

Урок 43

Підсумковий урок за темами: «Природно-територіальні комплекси», «Фізико-географічне районування», «Зона мішаних і широколистяних лісів», «Зона лісостепу», «Зона степу»,
«Українські Карпати», «Кримські гори», «Природні комплекси морів, що омивають Україну»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів за темами: «Природно-територіальні комплекси», «Фізико-географічне районування», «Зона мішаних і широколистяних лісів», «Зона лісостепу», «Зона степу», «Українські Карпати», «Кримські гори», «Природні комплекси морів, що омивають Україну».

Обладнання: атлас України, контурні карти; роздавальний матеріал: аркуші з тестовими завданнями.

Тип уроку: узагальнення вивченого матеріалу та оцінювання рівня навчальних досягнень учнів.

I.   Організаційний момент

Коротко назвати основні вимоги щодо роботи на уроці, види робіт, які будуть запропоновані учням, та обладнання, необхідне для результативного виконання завдань.

II. Узагальнення та систематизація знань

Тестові завдання

І варіант

І рівень

Тестові завдання на встановлення відповідності та правильної послідовності (2 бали за кожне завдання)

1.   Установіть відповідність між природними поясами Карпат та висотою, на якій вони розташовані.

1    дубові ліси

2    букові ліси

3    хвойні ліси

4    альпійський пояс

А   до висоти 1250—1300 м

Б   до висоти 1500—1600 м

В   1400—1500 м

Г   до висоти 700—750 м

Д   вище за 1500 м

2.   Установіть послідовність зміни одиниць природного районування в межах України в напрямку з півночі на південь.

А   мішано-лісова зона

Б   степова зона

В   Кримські гори

Г   лісостепова зона

ІІ рівень

Завдання відкритого типу з короткою відповіддю (1 бал за кожне завдання)

3.   Дайте визначення поняття «коса».

4.   Схарактеризуйте ґрунти зони лісостепів України.

5.   Назвіть екологічні проблеми Азовського моря.

ІІІ рівень

Завдання для роботи з контурною картою (2 бали за кожне завдання)

6.   Позначте на контурній карті та підпишіть номенклатуру Чорного моря.

7.   Укажіть на контурній карті чотири природоохоронні об’єкти зони мішаних лісів України.

IV рівень

Творче завдання відкритого типу (3 бали)

8.   Складіть коротку фізико-географічну характеристику Карпат.

ІІ варіант

І рівень

Тестові завдання на встановлення відповідності та правильної послідовності (2 бали за кожне завдання)

1.   Установіть відповідність між адміністративними одиницями та природними зонами України, у яких вони розташовані.

1    Волинська область

2    Черкаська область

3    Луганська область

4    Чернівецька область

А   лісостеп

Б   степ

В   Кримські гори

Г   мішані хвойно-широколистяні ліси

Д   Карпати

2.   Установіть послідовність збільшення площ, які займають природні зони України.

А   степ

Б   лісостеп

В   гірські райони

Г   лісова зона

ІІ рівень

Завдання відкритого типу з короткою відповіддю (1 бал за кожне завдання)

3.   Дайте визначення поняття «полонина».

4.   Схарактеризуйте ґрунти зони степів України.

5.   Назвіть екологічні проблеми зони мішаних лісів України.

ІІІ рівень

Завдання для роботи з контурною картою (2 бали за кожне завдання)

6.   Позначте на контурній карті та підпишіть номенклатуру Азовського моря.

7.   Укажіть на контурній карті чотири природоохоронні об’єкти зони лісостепів України.

IV рівень

Творче завдання відкритого типу (3 бали)

8.   Складіть коротку фізико-географічну характеристику Кримських гір.

ІІІ варіант

І рівень

Тестові завдання на встановлення відповідності та правильної послідовності (2 бали за кожне завдання)

1.   Установіть відповідність між заповідниками та областями, у яких вони розташовані.

1    Михайлівська цілина

2    Шацький заповідник

3    Єланецький степ

4    Хомутівський степ

А   Донецька область

Б   Сумська область

В   Волинська область

Г   АР Крим

Д   Миколаївська область

2.   Установіть послідовність зміни природних країн Кримських гір у напрямку з півночі на південь.

А   яйли

Б   Зовнішнє пасмо

В   Головне пасмо

Г   Внутрішнє пасмо

ІІ рівень

Завдання відкритого типу з короткою відповіддю (1 бал за кожне завдання)

3.   Дайте визначення поняття «яйла».

4.   Схарактеризуйте ґрунти зони мішаних лісів України.

5.   Назвіть екологічні проблеми Чорного моря.

ІІІ рівень

Завдання для роботи з контурною картою (2 бали за кожне завдання)

6.   Позначте на контурній карті та підпишіть річки басейну Чорного та Азовського морів.

7.   Укажіть на контурній карті чотири природоохоронні об’єкти зони степів України.

IV рівень

Творче завдання відкритого типу (3 бали)

8.   Складіть коротку фізико-географічну характеристику Чорного моря.

III.  Домашнє завдання

Випереджальні завдання:

1)  Підготуйте повідомлення про основні забруднювачі навколишнього середовища України.

Матеріал для повідомлень

Основні забруднювачі навколишнього середовища України

Джерела забруднення навколишнього середовища в Україні дуже різноманітні: серед них не тільки промислові підприємства й паливно-енергетичний комплекс, але й побутові відходи, відходи тваринництва, транспорту, а також хімічні речовини, які людина цілеспрямовано вводить до екосистеми для захисту корисних продуцентів і консументів від шкідників, хвороб і бур’янів.

Серед інгредієнтів забруднення — тисячі хімічних сполук, особливо важкі метали та оксиди, токсичні речовини і аерозолі. Різні джерела викидів можуть бути однаковими за складом і характером забруднюючих речовин.

Джерела забруднюючих речовин різноманітні, також численні й види відходів і характер їхнього впливу на компоненти біосфери. Біосфера забруднюється твердими відходами, газовими викидами та стічними водами металургійних, металообробних і машинобудівних заводів. Величезної шкоди завдають водяним ресурсам стічні води целюлозно-паперової, харчової, деревообробної, нафтохімічної промисловості. Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами й токсичними вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою й нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних водах, забруднення біогенними елементами водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т. ін.). При гірських розробках на поверхню землі витягаються мільйони тонн різноманітних, найчастіше фітотоксичних гірських порід, що утворюють терикони й відвали. У процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також утворюється величезна кількість твердих відходів (недогарок, шлаки, золи тощо), що складуються на великих площах, негативно впливаючи на атмосферу, поверхневі й підземні води, ґрунтовий покрив (пилування, виділення газів тощо).

Одну з вдалих класифікацій забруднення запропонував Р. Пірсон. Вона включає тип забруднення, його джерело, наслідки та засоби контролю. За цими ознаками виділяються такі типи забруднювачів, а саме:

  • стічні води та інші нечистоти, які поглинають кисень;
  • носії інфекцій;
  • речовини, які становлять поживну цінність для рослин;
  • органічні кислоти та солі;
  • твердий стік;
  • радіоактивні речовини.

Зазвичай розрізняють антропогенні забруднювачі, які можуть руйнуватися біологічними процесами, та ті, що не піддаються руйнуванню. Перші надходять до природних кругообігів речовин, і тому швидко зникають або зазнають руйнування біологічними агентами. Другі не включаються до природних кругообігів речовин, а тому руйнуються організмами в харчових ланцюгах.

Забруднення довкілля поділяють на природні, які викликані якими-небудь природними, часто катастрофічними причинами (виверження вулканів, селеві потоки тощо), і антропогенні, які виникають у результаті діяльності людини.

До основних антропогенних забруднювачів довкілля належать: речовини, що викидаються промисловими підприємствами; нафта та нафтопродукти; пестициди; мінеральні добрива; шуми від виробництв, транспорту; іонізуюче випромінювання; вібрації; світло-теплові впливи.

Найпоширенішими шкідливими газовими забруднювачами є: оксиди сульфуру (сірки) — SO2, SO3; сірководень (Н2S); сірковуглець (СS2); оксиди нітрогену (азоту) — NOx; бензопірен; аміак; сполуки хлору; сполуки фтору; вуглеводні; синтетичні поверхнево-активні речовини; канцерогени; важкі метали; оксиди карбону (вуглецю) — СО, СО2.

Серед твердих часток промислових димів найпоширеніші: частки вугілля; зола; сульфати; сульфіди металів (заліза, свинцю, міді, цинку тощо); хлориди; сполуки кальцію; сполуки натрію; сполуки фосфору; пари основних кислот; феноли.

2)  Об’єднайтеся в групи та придумайте зміст плаката екологічного напрямку (підготуйте необхідне обладнання для уроку: аркуш паперу для плаката, кольорові олівці, фарби тощо).

3)  Підготуйте інформацію про об’єкти природно-заповідного фонду України (до уроку 47).

Учні можуть об’єднатися в пари (або групи). Учитель пропонує учням перелік об’єктів природно-заповідного фонду України. Кожна група учнів обирає один з об’єктів у переліку та готує про нього інформацію. Робота може виконуватися як проектна. Учні можуть провести змагання на захист кращої мультимедійної презентації та повідомлення про об’єкт природно-заповідного фонду України.

Орієнтовний перелік об’єктів природно-заповідного фонду

Біосферні заповідники: Дунайський; Асканія-Нова; Чорноморський; Карпатський (Долина нарцисів); Карпатський (Мармароський масив).

Природні заповідники: Карадазький; Канівський; Єланецький степ; Медобори; Михайлівська цілина.

Національні парки: Сколівські Бескиди; Синевір; Азово-Сиваський; Святі гори; Подільські Товтри.

Примітка. Слід обов’язково додати до переліку цих об’єктів природно-заповідного фонду України ті, які розташовані у вашій області.

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (16.05.2014)
Переглядів: 1604 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: