Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 29 Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

Урок 29

Різноманітність видового складу, закономірності поширення
рослинності. Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву. Червона книга України. Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення

Мета: сформувати в учнів знання про основні типи рослинного покриву України та стан рослинних ресурсів; познайомити їх із матеріалами Червоної книги України; визначити основні закономірності поширення основних типів рослинності в Україні; навчити аналізувати карту рослинності України; характеризувати вплив господарської діяльності на рослинний покрив; продовжувати розвивати навички образного, абстрактного та критичного мислення; спонукати учнів до об’єктивного аналізу, синтезу, оцінки; сприяти формуванню екологічної культури учнів, дбайливого ставлення до рослинних ресурсів України, розуміння взаємозв’язків між усіма природними компонентами.

Обладнання: карта рослинності України, шкільний навчальний гербарій, матеріали Червоної книги України, заготовки таблиці.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок).

Основні поняття та назви: рослинність, флора, лісова, лучна, болотна, степова рослинність, природна рослинність, рослинні ресурси, Червона книга України, Зелена книга України.

Очікувані результати: учні навчаться: називати основні типи рослинного покриву України; характеризувати видовий склад рослинності; розпізнавати рослини, занесені до Червоної книги України, ендемічні і зникаючі види рослин; аналізувати карту рослинності України, знаходити за її допомогою необхідну навчальну інформацію; оцінювати вплив господарської діяльності на рослинний покрив, стан рослинних ресурсів; робити висновки про закономірності поширення основних типів рослинності в Україні.

I.   Організаційний момент

Коротко назвати основні етапи уроку, форми роботи та обладнання, яке необхідне для результативної навчальної діяльності. Визначити рівень готовності учнів до уроку, перевірити підготовку випереджальних домашніх завдань для оцінки можливостей реалізації плану уроку.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Аукціон географічних знань»

1.   Назвіть склад земельних ресурсів України.

2.   Укажіть основні чинники ґрунтоутворення.

3.   Укажіть напрям, у якому відбувається зміна ґрунтів на рівнинній та в гірській частині України.

4.   Поясніть, як змінюється розораність території України.

5.   Укажіть причини погіршання стану ґрунтів.

6.   Проаналізуйте, які заходи щодо раціонального використання земельних ресурсів необхідно запровадити у вашому населеному пункті.

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності.

2.   Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

3.   Червона книга України.

4.   Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

1.   Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності.

Розповідь учителя

Поширення рослин і тварин як одного з компонентів природи залежить і від складу гірських порід, рельєфу місцевості, клімату, внутрішніх вод, типів ґрунтів. Якщо змінюються властивості хоча б одного з цих компонентів, змінюється й рослинність. А разом зі змінами рослинності змінюється і склад тваринного світу певної місцевості.

Певний тип рослинності, як правило, відповідає певному типу ґрунтів, і навпаки. Тому за поширенням ґрунтового покриву можна встановити райони поширення природної рослинності.

Лісова, лучна, степова, болотна, прибережно-водна, водна — це основні типи рослинності, які виділяють у межах України.

Завдання: за допомогою карти атласу «Рослинність» знайдіть райони поширення названих типів рослинності в межах України.

Прийом «Географічний вернісаж»

Учні, які намалювали одну з рослин України для оформлення виставки, прикріплюють малюнок на стенді та коротко розповідають про зображену рослину.

2.   Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.

Варіант 1

Розповідь учителя

(Розповідь учителя супроводжується фронтальною бесідою з учнями, роботою з настінною картою й картами шкільного учнівського атласу.)

Завдання: пригадайте матеріал, який ви вивчали в 7 класі. Як відбувається зміна рослинності на рівнинах, а як — у горах?

Таким чином, ми вже знаємо, що за законами широтної зональності та висотної поясності відбувається зміна рослинних угруповань. Ці закони діють і на території України.

Ліси — це найскладніші рослинні угруповання природного (або штучного) походження з переважанням деревних порід рослин, що утворюють один верхній ярус і кілька під’ярусів. Крім деревного, виділяють яруси: підлісок (чагарників і молодих дерев), чагарниково-трав’янистий і мохово-лишайниковий. На території України ростуть мішані ліси, які складаються з хвойних порід дерев (сосни, ялини) та листяних дерев (дуба, берези, осики тощо), і хвойні ліси: світлохвойні, у яких переважає сосна, та темнохвойні, у яких переважають ялина та ялиця.

Завдання: поміркуйте, чим ще відрізняються темнохвойні ліси від світлохвойних. За картою атласу знайдіть та покажіть території, у яких поширені ліси. Спробуйте пояснити, чому саме на цих територіях.

Степи — це рослинні угруповання, у яких переважає посухостійка трав’яниста рослинність. Степи формувалися на відносно вирівняних ділянках в умовах недостатнього ґрунтового й атмосферного зволоження, на лесоподібних суглинках. Більша частина степових рослин перебуває під землею. Посеред літа трави часто засихають.

Завдання: поясніть, чому це відбувається.

Луки складаються з рослин, що потребують достатнього ґрунтового зволоження, більшого, ніж у степах. На відміну від степів, лучні рослини залишаються зеленими протягом усього вегетаційного періоду.

Запитання: чи знаєте ви, чому саме луки є найбільш цінними для пасовищного тваринництва? (Важливою властивістю лучної рослинності є здатність відростати після скошування або поїдання тваринами. Тому луки використовують у сільському господарстві як сіножаті й пасовища.)

Луки, представлені багаторічними травами, сформувалися в заплавах річок, у западинах вододілів, на балках, на західних яйлах Кримських гір, на полонинах Карпат.

Болотний тип рослинності складається з найбільш вологолюбних рослин. Він поширений на Поліссі, на западинах заплав і біля низьких берегів річок. Переважають низинні трав’яні й трав’яно-мохові болота (із рогозу, очерету, лепехи, осок) із домішкою низькорослих сосен, вільхи чорної, верб. Верхові болота з переважанням сфагнових мохів і біднішим видовим складом рослин поширені менше.

Відповідно до закону широтної зональності розподіл рослинного покриву для рівнин України виглядає так: мішані дубово-соснові ліси (субори) ® дубові ліси (діброви) ® лучні степи ® різнотравно-типчаково-ковилові степи (північні) ® типчаково-ковилові степи (середні) ® полинно-злакові степи (сухі, південні).

Висотна поясність рослинного світу проявляється в горах Криму та Карпат. На Південному березі Криму сформувалася рослинність, перехідна від лісів помірного поясу до сухих субтропіків, а на прохолодніших північних схилах ростуть широколистяні ліси. У горах є чимало рослин-ендеміків, які зростають лише на певній невеликій території.

Варіант 2

Робота з підручником

Протягом 3—5 хвилин учні опрацьовують відповідний матеріал підручника.

Прийом «Географічний практикум»

Методика проведення: учні об’єднуються в чотири групи, кожна з яких за 2—3 хвилини має заповнити відповідний рядок у таблиці (І група — ліси, ІІ група — степи, ІІІ група — луки, IV група — болота). Після виконання завдання представники груп оголошують результати роботи, а решта учнів заносять найголовніші дані до своїх таблиць.

Основні типи рослинності

Основні умови поширення цього типу рослинності

Типові представники

Основні райони поширення в межах України

Ліси

 

 

 

Степи

 

 

 

Луки

 

 

 

Болота

 

 

 

3.   Червона книга України.

Варіант 1

Розповідь учителя

Червона книга України — основний документ, у якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові та практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення й раціональне використання.

До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або тимчасово перебувають чи ростуть у природних умовах на території України, у межах її територіальних вод, континентального шельфу та виняткової (морської) економічної зони, і перебувають під загрозою зникнення. Занесені до Червоної книги України види тварин і рослин підлягають особливій охороні на всій території України.

Книга є офіційним державним документом про сучасний стан видів фауни України, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо їх збереження й науково обґрунтованого відтворення.

Кожна стаття супроводжується ілюстрацією та картосхемою поширення виду в Україні. Вміщено також нормативні документи про Червону книгу України та довідкові матеріали.

Видання розраховане на державні, наукові та громадські установи й організації, навчальні заклади, спеціалістів, широкі кола природокористувачів, активістів зеленого руху.

Повідомлення учнів

Виступи учнів із повідомленнями про рослини, занесені до Червоної книги України.

Варіант 2 (якщо урок можна провести в комп’ютерному класі)

Прийом «Географічна лабораторія»

Методика проведення: учні об’єднуються в групи. Групи отримують завдання, виконання якого пов’язане з роботою із сайтом Червоної книги України (http://redbook-ua.org/). Учні працюють протягом чітко визначеного учителем часу (7—10 хвилин), після чого підбивають підсумки роботи, оголошують її результати, демонструють знайдені цікаві та корисні матеріали. У процесі роботи учнів із матеріалами сайта вчитель постійно контролює роботу кожної групи, допомагає восьмикласникам).

Запитання та завдання

1)  Визначте, яку інформацію про рослинний світ України можна отримати на цьому сайті.

2)  Чи буде сайт Червоної книги України вам корисним для підготовки до уроків географії та біології? Чому?

4.   Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд відеофрагмента про заповідник Асканія Нова із подальшим його обговоренням (http://video.bigmir.net/show/103843/).

Розповідь учителя

Ви вже знаєте, що родючі ґрунти в межах території нашої країни значно розорані, тож можна зробити відповідний висновок про те, що природна рослинність на більшості території України не збереглася.

Під впливом господарської діяльності людини склад рослинності та її розподіл суттєво змінилися. На 3/4 території України — поля, парки, сади, штучно утворені або перетворені людиною. Природна лісистість території України сягала близько 44 %, а сучасна становить близько 15,6 %. Степи збереглися лише маленькими клаптиками в заповідниках, на схилах балок і річкових долин, які не є зручними для ведення сільськогосподарських робіт.

Рослинні ресурси, на які багата флора України, використовували ще наші далекі пращури. Незважаючи на значно змінений під впливом господарської діяльності людини видовий склад рослин на сьогодні в Україні є десятки та сотні видів рослин лікарських, вітамінних, дикорослих плодових, олійних, дубильних, фарбувальних.

Запитання: чи знаєте ви щось про такі рослини?

Із 1075 видів рослин України, які мають визнану лікувальну дію, 56 видів — дерева, близько 40 видів — чагарники та напівчагарники, 312 видів — представники безлісих лучно-болотних, луч­но-степових, лучних, прибережно-водних угруповань.

Офіційна фармакологічна індустрія та практична медицина України до розпаду СРСР (1991 р.) використовувала 170 видів дикорослих лікарських рослин. Інвентаризація біологічних ресурсів природної флори України, яка має лікувальну дію, свідчить, що тільки для 103 видів зі 170 є достатній ресурсний потенціал, який дозволяє виготовити лікарські препарати чи безпосередньо лікувати хвороби, задовольняючи попит населення. Це бруньки сосни та берези, кора дуба, плоди горобини, глоду, трава грициків, споришу, хвоща, квітки волошки, ромашки тощо.

Сировина 25 видів лікарських рослин вирощується сьогодні в господарствах. Природні ресурси окремих видів лікарських рослин є виснаженими настільки, що ці види занесені до Червоної книги України, хоча ще 20 років тому в Українських Карпатах були виявлені, наприклад, значні запаси арніки лікарської. Дослідження 1953—1954 рр. свідчать, що зарості арніки на відрогах масивів Чорних гір, Свидовця та Горган становили кілька тисяч гектарів, що давало можливість щорічно заготовляти 5—10 тонн сухих суцвіть.

Запитання: які висновки можна зробити щодо цієї інформації?

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Варіант 1

Прийом «Картографічна лабораторія»

Учні за допомогою карти «Рослинність» шкільного географічного атласу виконують завдання:

1.   Знайдіть на карті території, представлені лісом, степовою, лучною та болотною рослинністю.

2.   Назвіть рослини, занесені до Червоної книги України.

3.   Назвіть найбільш поширені в українських лісах породи дерев.

4.   Назвіть лікарські рослини, що ростуть у межах України, знайдіть території їх поширення на карті.

5.   Схарактеризуйте склад рослинності, характерної для нашої території.

Варіант 2

Прийом «Бліцопитування»

1.   Назвіть головні типи рослинності в межах України.

2.   Назвіть фізико-географічні чинники, що впливають на поширення рослинних угруповань і різноманітність рослинного покриву території України.

3.   Чому і як людина змінила рослинний покрив України?

4.   Як впливають на формування рослинних угруповань рельєф, ґрунти, клімат?

V.  Підсумки уроку

Прийом «Аукціон»

Методика проведення: див. урок 1.

VI.   Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальні завдання:

1)  Намалюйте одну з тварин, занесену до Червоної книги України, для оформлення виставки «Географічний вернісаж» та підготуйте повідомлення про неї.

2)  Підготуйте повідомлення про фауністичні комплекси України (окремим учням).

Матеріал для повідомлень

І учень

Для зони мішаних лісів найбільш типові такі види тварин, як лось, козуля, свиня дика, олень благородний, білка, куниця лісова, борсук, соня лісова, трапляються бурий ведмідь, рись, заєць-біляк. У лісах, на луках і болотах водяться полівка лісова, лісова і польова миші, бурозубки звичайна і мала, кріт. Досить багато лисиць і вовків. Із птахів — тетерук, рябчик, глухар, дятел чорний, шпак, синиця, дика качка, кулик, деркач, журавель сірий, дикий голуб. Із плазунів поширені гадюка звичайна, вуж звичайний, ящірка прудка, болотяна черепаха. Із земноводних — тритони, ропухи, жаби та ін. Із комах — сосновий і непарний шовкопряди, короїд, хрущ, ґедзь.

ІІ учень

У тваринному світі лісостепової зони поєднуються лісові і степові види. У лісах водяться білка, борсук, козуля, дика свиня. Для відкритих просторів характерними є ховрах, сліпак, хом’як, сіра полівка, зустрічається тушканчик великий. Із птахів водяться куріпка сіра, перепілка, ракша, іволга, сорокопуд, дятел строкатий, чайка, лелека білий. Із комах — озима совка, буряковий довгоносик, клоп-черепашка та ін.

ІІІ учень

У степовій зоні найбільш типовими із ссавців є ховрах сірий, тушканчик великий, полівки сіра та степова, хом’ячок сірий, сліпак, тхір степовий, степова мишівка, куниця кам’яна, дикий кролик. У південно-східних районах поширені байбак, лисиця-корсак, тхір-перев’язка, їжак вухатий. Із птахів — жайворонок, перепілка, вівсянка, сіра куріпка. Зрідка зустрічаються дрохва, степовий журавель, степовий орел, канюк. Типовими степовими плазунами є полоз жовточеревий і гадюка степова.

ІV учень

На Азово-Чорноморському узбережжі, де степові ділянки чергуються з піщаними косами, заплавними лісами, луками й болотами, лиманами й прибережними морськими просторами, тваринний світ багатий і різноманітний. Разом зі степовими водяться болотні і водоплавні тварини. Із птахів характерні чайка, мартин сріблястий, норець, качка, чапля, бугай. У дельтах Дунаю, Дністра і Дніпра гніздяться гуска сіра, лебідь-шипун, пелікан. У заповідниках реакліматизовано оленя звичайного і бабака, акліматизовано оленя плямистого, ондатру, фазана.

V учень

В Українських Карпатах водяться козуля, олень, свиня дика, білка, куниця, борсук, полівка, бурозубка. Зустрічаються лось, ведмідь, рись, дикий кіт. Із птахів — глухар, тетерук, рябчик, дятел, шишкар, беркут, шуліка, сова, сапсан. Характерними плазунами є полоз, гадюка, мідянка, вуж, ящірка. Із комах поширені короїди смерековий і буковий, непарний шовкопряд, букова плодожерка.

VІ учень

У Кримських горах водяться олень, козуля, куниця кам’яна, борсук, кажан, лісова миша, муфлон, білка-телеутка. Із птахів характерні гриф чорний і сип білоголовий, сойка чорноголова, мухоловка, синиця; із плазунів — гекон кримський, полоз леопардовий, ящірки; із земноводних — тритон гребінчастий, ропуха, квакша. Серед комах багато середземноморських видів, із яких найбільш поширені восковик, ковалик, хрущ кримський, богомол кримський, цикади та ін.

VІІ учень

Фауна Азовського й Чорного моря має багато спільного, оскільки ці басейни сполучені Керченською протокою й між ними відбуваються періодичні міграції риб багатьох видів. Однак помітні і специфічні місцеві види. Для Азовського моря характерні оселедець керченський, пузанок, хамса, велика камбала, тюлька, бичок; для Чорного моря — осетер, білуга, севрюга, скумбрія, ставрида, кефаль, кілька, лосось чорноморський, оселедці дніпровський і дунайський, морський коник. У Чорному морі із ссавців живуть дельфіни трьох видів — звичайний, афаліна та пихтун, а також білочеревий тюлень. Із прісноводних риб найціннішим є лосось дунайський, верховодка, харіус, щука, лин, лящ, судак, сом, окунь, карась, сазан, тараня. У карпатських річках водяться форель і харіус, у великих водосховищах — цінні промислові риби: судак, лящ, сазан, акліматизувалися білий амур і товстолобик. До Червоної книги України занесені 85 видів рідкісних тварин, а також ті види, що перебуваються під загрозою зникнення.

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 3279 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: