hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 28 Земельні ресурси України. Практична робота 5. Аналіз законо­мірностей поширення ґрунтів на території України

Урок 28

Земельні ресурси України. Практична робота 5. Аналіз законо­мірностей поширення ґрунтів на території України

Мета: дати загальну характеристику земельних ресурсів України; проаналізувати закономірності поширення ґрунтів на території України; закріпити навички роботи з картою ґрунтів, сприяти екологічному вихованню учнів; формувати вміння застосовувати набуті теоретичні знання на практиці.

Обладнання: зошит для практичних робіт, карта ґрунтів України, контурні карти, малюнки ґрунтових розрізів, таблиця «Земельні ресурси України», заготовки таблиці.

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок).

Основні поняття та назви: земельні ресурси, земельний фонд, сільськогосподарські угіддя, землі під промисловими та транспортними об’єктами, житлом, вулицями тощо, землі, що покриті поверхневими водами, Національна програма охорони земель, Земельний кодекс України. 

Очікувані результати: учні навчаться: аналізувати карту ґрунтів України; характеризувати земельні ресурси України, використовуючи при цьому карту ґрунтів; називати основні заходи з раціонального використання і охорони земельних ресурсів; робити висновки про закономірності поширення ґрунтів на рівнинній частині України і в горах.

I.   Організаційний момент

Оголосити учням тему та основні етапи роботи на уроці, назвати основні поняття і терміни, із якими вони працюватимуть, разом з учнями визначити мету і завдання роботи на уроці відповідно до його теми.

II. Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Прес-конференція»

Методика проведення: за окремою партою перед класом займають місця «спеціалісти-ґрунтознавці» (двоє учнів). Решта учнів ставлять їм запитання, на які спеціалісти повинні надати короткі відповіді.

Зразок запитань

1.   Що таке ґрунт? Під впливом яких чинників він утворюється?

2.   Які ґрунти набули поширення в межах території України?

3.   Хто з відомих учених займався вивченням ґрунтів?

4.   Як використовуються ґрунти в Україні?

5.   Які заходи з покращення якості ґрунтів доцільно застосувати?

III.  Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Земельні ресурси України.

2.   Практична робота 5. Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України.

1.   Земельні ресурси України.

Варіант 1

Запитання та завдання

1)  Пригадайте, що таке земельні ресурси.

2)  Як використовуються земельні ресурси України?

Розповідь учителя

Із метою підвищення ефективності використання земельних ресурсів доцільно вживати певних заходів. Наприклад, необхідно запобігати винесенню родючого шару з полів разом із врожаєм при його збиранні. Так, середні корені цукрового буряку, які надходять на обробку, у загальній масі містять 15—16 % ґрунту. Удосконалення технології збору врожаю, доочистка безпосередньо на полях, а також повернення з цукрових заводів землі на поля є важливим напрямком раціонального землекористування.

Одним із методів раціонального використання земельних ресурсів України є вдосконалення форм і методів обробітку землі, упровадження природозберігаючих технологій. На сьогоднішній день у більшості господарств діє оранка землі з оборотом її пласту. Вона порушує капілярність ґрунтів, спричиняє пересихання життєвого шару, порушує фізико-хімічний склад ґрунтів і є причиною видування земель, появи чорних бур та інших негативних явищ.

Завдання: пригадайте, що таке меліорація.

Екологічно обґрунтована програма меліорації земель є системою технічних, економічних та організаційно-господарських заходів, які спрямовані на докорінне поліпшення природних явищ земельних угідь на основі застосування науково обґрунтованих способів землеробства.

Кінцевою метою меліорації є подальше піднесення сільського господарства, стійке землеробство й нарощування продовольчого фонду, створення великих зон гарантованого виробництва сільськогосподарської продукції на промисловій основі.

Державний земельний кадастр має велике значення для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів. Він містить сукупність достовірних відомостей про природний, географічний та економічний стан землі, ведеться за єдиною системою й містить дані реєстрації землекористування, обліку кількості, якості й економічної оцінки землі. Ведення державного земельного кадастру здійснюється землевпорядковуючою службою, яка проводить економічну оцінку земель, забезпечує систематизацію, вивчення та збереження даних про наявність земель, а також видання відповідних матеріалів.

Прийом «Географічна лабораторія»

Учні отримують таблицю зі статистичними даними, ознайомлюються з наведеним матеріалом і виконують завдання (у робочому зошиті або контурній карті):

1.   Укажіть області (по п’ять), які мають найбільші та найменші показники загальної земельної площі (у тис. га).

2.   Укажіть області (по п’ять), які мають найбільші та найменші показники сільськогосподарського освоєння території.

3.   Укажіть області (по п’ять), які мають найбільші та найменші показники забезпечення населення орними землями (у га/особу).   Практична робота 5. Аналіз закономірностей поширення ґрунтів на території України.

Завдання

1)  Заповніть таблицю, порівнявши умови формування та властивості трьох найпоширеніших типів ґрунтів (у тому числі характерних для вашого краю).

План характеристики

Характеристика

Назва ґрунту

 

 

 

Потужність горизонту А

 

 

 

Вміст гумусу

 

 

 

Родючість

 

 

 

Заходи щодо меліорації

 

 

 

2)  Порівняйте чинники утворення цих типів ґрунтів.

3)  Для рівнин характерний широтний розподіл ґрунтів, де з півночі на південь один тип ґрунтів поступово змінюється іншим. Назвіть причини широтної зміни ґрунтів.

4)  Зростання континентальності клімату та зменшення коефіцієнта зволоження з північного заходу на південний схід і південь України зумовлює відхилення меж зональних типів ґрунтів із південного заходу на північний схід. Простежте на карті межу чорноземів опідзолених та типових із чорноземами звичайними.

5)  У горах найбільш чітко проявляється висотна поясність ґрунтів. За допомогою карти атласу назвіть ґрунти, які поширені: а) у Прикарпатті; б) на Закарпатті; в) на схилах Карпатських гір. Поясніть причини відмінностей у поширенні ґрунтів на різних територіях.

IV.   Узагальнення та систематизація знань

Варіант 1

Заключне слово вчителя

Різні ґрунти мають різну родючість і потребують різних заходів щодо їх меліорації (заходів зі збереження й підвищення родючості).

Розрізняють водну меліорацію (зрошення, осушення: водна меліорація дерново-підзолистих і болотних ґрунтів полягає в осушенні; для чорноземів південних і каштанових ґрунтів меліорація передбачає зрошення земель), хімічну меліорацію (внесення речовин, що роблять ґрунти менш кислими чи засоленими; хімічна меліорація полягає у вапнуванні й гіпсуванні), лісову меліорацію тощо.

У цілому природна родючість ґрунтів України є однією з найвищих у світі. Зокрема, у нашій країні зосереджена 1/3 частина від загальної площі чорноземів світу.

Варіант 2

Прийом «Бліцопитування»

1.   Наведіть приклади впливу окремих фізико-географічних чинників ґрунтоутворення на поширення ґрунтового покриву України.

2.   Дайте господарську оцінку родючості ґрунтів різних частин України.

3.   Назвіть природні й антропогенні процеси, які погіршують родючість ґрунтів України.

4.   Поясніть зміст понять «меліорація» й «рекультивація» ґрунтів.

VПідсумки уроку

Прийом «П’ять речень»

Методика проведення: учні роблять висновок щодо земельних ресурсів України та закономірностей поширення ґрунтів на території країни.

VI.   Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальні завдання:

1)  Намалюйте одну з рослин України для оформлення виставки «Географічний вернісаж».

2)  Підготуйте повідомлення про Червону книгу України та рослини, які занесені до неї.

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 4395 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: