hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 8 клас

Урок 26 Підземні води. Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання й охорони. Практична робота 4 (закінчен

Урок 26

Підземні води. Водний баланс і водні ресурси України,
шляхи їх раціонального використання й охорони.
Практична робота 4 (закінчення). Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України

Мета: сформувати в учнів знання про показники забезпеченості водними ресурсами й водний баланс України; дати оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів; зробити висновки про водозабезпеченість території України; показати шляхи раціонального використання й охорони водних ресурсів України; сприяти екологічному вихованню учнів та формуванню в них екологічного мислення.

Обладнання: зошит для практичних робіт, фізична карта України, карта поверхневих вод України, кліматична карта, схематичний малюнок «Підземні води».

Тип уроку: комбінований (вивчення нового матеріалу, набуття практичних навичок).

Основні поняття та назви: водні ресурси, водний баланс.

Очікувані результати: учні навчаться: характеризувати загальні риси гідрологічного режиму та роботи річок, каналів, озер, лиманів, водосховищ України, водні ресурси та екологічні проблеми поверхневих і підземних вод; аналізувати показники водних ресурсів і водного балансу України; робити висновки про закономірності в розподілі та поширенні підземних вод на території України; давати оцінку водозабезпеченості території України та її окремих регіонів.

I.   Організаційний момент

Оголосити учням тему та основні етапи роботи на уроці, назвати основні поняття і терміни, із якими вони працюватимуть, разом з учнями визначити мету і завдання роботи на уроці відповідно до його теми.

II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Вступне слово вчителя

Водний баланс Землі — це співвідношення кількості води, яку отримує земна поверхня у вигляді опадів, та кількості води, яка випаровується за певний період часу з поверхні суходолу та океану. У середній багаторічний період річна кількість опадів дорівнює 1020 мм, а випаровування з поверхні океану становить 880 мм, із поверхні суходолу — 140 мм. Водний баланс — це кількісне вираження вологообміну на Землі. Він тісно пов’язаний із тепловим балансом і є одним із основних показників для характеристики природних зон.

Ви, звісно ж, розумієте, що вивчення спочатку клімату, а потім водного балансу необхідне для успішного засвоєння знань про формування та особливості природи України, а саме її природних зон.

Водні ресурси, які є придатними для застосування їх в економіці, — це води річок, озер, каналів, водосховищ, підземні води, ґрунтова волога, лід льодовиків та снігового покриву. Загальні обсяги водних ресурсів Землі складають 1390 млн км3, із них близько 1340 млн км3 — води Світового океану. Прісні води становлять менше ніж 3 %. Із них доступними для використання людиною є лише 0,3 %.

Запитання: теоретично водні ресурси належать до невичерпних. Чому? (Тому, що вони постійно відновлюються в процесі вологообігу.)

Проте споживання води збільшується такими стрімкими темпами, що в багатьох країнах світу відчувається її нестача, яка зростає з кожним роком. Велику загрозу становить забруднення природних вод, яке відбувається під впливом промислових викидів та стоків.

III.  Актуалізація опорних знань і вмінь

Прийом «Бліцопитування»

1.   Назвіть найбільші водні об’єкти України.

2.   Покажіть на карті найбільші озера та лимани України.

3.   Які штучні водойми створено в межах нашої країни?

4.   До яких наслідків призведе інтенсивне осушення боліт?

IV.   Вивчення нового матеріалу

План вивчення нового матеріалу

1.   Підземні води.

2.   Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.

3.   Практична робота 4 (закінчення). Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

1.   Підземні води.

Варіант 1

Прийом «Географічний кінозал»

Перегляд і подальше обговорення відеосюжету про артезіанську питну воду, висновки щодо можливостей і корисності використання підземних вод (http://www.youtube.com/watch?v=6duXfK_USGY).

Варіант 2

Прийом «Творча лабораторія»

Учитель: підземні води — це води, які перебувають у товщах гірських порід верхньої частини земної кори в твердому, рідкому та пароподібному стані. Підземні води поділяються на ґрунтові та міжпластові.


Робота з підручником

Опрацюйте відповідний матеріал підручника та виконайте завдання.

Запитання та завдання

1)  Назвіть основні артезіанські басейни України.

2)  Покажіть на карті, де вони розташовані.

3)  Дайте їх коротку характеристику.

4)  Чи є артезіанські води на території нашого краю?

2.   Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання й охорони.

Розповідь учителя

Водні ресурси — це запаси вод, які можуть бути використані в господарстві та для потреб населення. Якщо розрахувати кількість води на одного жителя України, то отримаємо близько 1,1 тис. м3 річкового стоку та 0,15 тис. м3 підземних вод, що набагато менше, ніж у середньому по Європі.

Найбільше забезпечені водними ресурсами західні й північні області України, а найменше — східні й південні. Карпати, західна й північна частина України належать до територій із надмірною водністю. Центр рівнинної частини України та Кримські гори — до територій із достатньою водністю, а південна та східна частини, які розташовані на південь від осі Воєйкова, — до регіонів із недостатньою водністю.

Повідомлення учнів

Екологічний стан річок України

Басейн річки Дніпро забезпечує питною водою понад 75 % населення України. Одним із видів забруднення вод Дніпра є їх насичення високогуміновими сполуками природного походження, які формуються в басейні річки Прип’ять, особливо при проходженні повені та дощових паводків. Протягом декількох років у Київському водосховищі спостерігається значне сезонне збільшення показника кольоровості та органічного забруднення води. Незадовільний стан Київського й Канівського водосховищ значною мірою впливає на якість води нижче розташованих водосховищ дніпровського каскаду, особливо Кременчуцького водосховища, де акумулюється основна частина як поверхневого стоку річкової системи Дніпра, так і значної частини забруднень, які потрапляють у цю річкову систему. Тут щорічно в меженний період відзначається різке зниження розчиненого у воді кисню, зростає вміст марганцю, заліза загального та в цілому спостерігається високе органічне забруднення води.

(За матеріалами http://www.mama-86.org.ua)

3.   Практична робота 4 (закінчення). Аналіз забезпеченості водними ресурсами різних територій України.

Метод «Мозковий штурм»

Завдання: опрацюйте статистичні відомості підручника про водні ресурси областей України та складіть перелік:

1)  десяти областей України, які мають найбільші показники середніх багаторічних водних ресурсів в Україні в км3;

2)  десяти областей України, які мають найменші показники середніх багаторічних водних ресурсів в Україні в км3;

3)  десяти областей України, які мають найбільші показники загальних середніх багаторічних водних ресурсів у км3;

4)  десяти областей України, які мають найменші показники загальних середніх багаторічних водних ресурсів у км3.

(Обговорення результатів дослідження учнів.)

Прийом «Мікрофон»

Методика проведення: див. урок 5.

Учні роблять короткі висновки щодо водозабезпеченості території України, екологічних проблем, пов’язаних із внутрішніми водами країни, і т. ін.

V.  Узагальнення та систематизація знань

Варіант 1

Прийом «Картографічна лабораторія»

Методика проведення: учні по черзі виходять до дошки, показують на карті одну з водойм України та роблять про неї коротке повідомлення (два-три речення).

Варіант 2

Прийом «П’ять речень»

Методика проведення: див. урок 8.

VI.   Підсумки уроку

Фронтальна бесіда

1.   Спробуйте оцінити водні ресурси України.

2.   Чи рівномірно розподіляються водні ресурси територією України?

3.   Чи існує залежність між особливостями підземних вод та геологічною будовою території?

4.   Складіть коротку характеристику водних ресурсів нашого краю.

VII. Домашнє завдання

1.   Підручник

2.   Випереджальне завдання: підготуйте повідомлення про В. Докучаєва.

Матеріал для повідомлень

Василь Докучаєв

Василь Васильович Докучаєв — російський природодослідник, професор Петербурзького університету. У своїй праці «Русский чернозем» заклав основи ґрунтознавства. Він створив учення про географічні зони, дав наукову класифікацію ґрунтів. У своїй книзі «Наши степи прежде и теперь» запропонував комплекс заходів щодо боротьби з посухами. У 1895 р. заснував першу в Росії кафедру ґрунтознавства.

Докучаєв особливу увагу приділяв вивченню чорноземних ґрунтів європейської частини Росії. Ним було складено програму досліджень. До комісії з розробки програм досліджень чорноземів увійшли відомі професори Д. Менделєєв, А. Бутлеров, О. Іностранцев.

Результатом досліджень стала наукова праця «Русский чернозем» (1883 р.), за яку Докучаєв здобув ступінь доктора Петербурзького університету.

Ученим було складено класифікацію ґрунтів, які він поділив на три класи: 1) сухопутно-рослинні; 2) сухопутно-болотні; 3) болотні.

(За матеріалами Енциклопедії Кирила та Мефодія)

Додаток до уроку 26

Довідка про водогосподарську ситуацію в Україні станом на 06.07.2012 (витяг)

1.   На річках басейну Дніпра — Верхньому Дніпрі продовжувалося підвищення рівнів води на 1—4 см за добу. На Прип’яті відмічалося незначне підвищення рівнів води на 1—2 см за добу. На притоках Прип’яті (Турія, Горинь, Стир, Случ) спостерігався спад рівнів води на 1—5 см за добу. На притоках Середнього Дніпра (Сулі, Пслу, Ворсклі) рівні води знижувалися інтенсивністю 1—3 см за добу.

Приплив води до Київського водосховища станом на 6 липня становить 1110,0 м3/с, стік Десни — 262 м3/с.

Водність основних річок становила: 90 % (Прип’ять), 125 % (Десна), 170 % (Верхній Дніпро), малих та середніх річок — 40—70 % від середньомісячної норми липня.

Режими роботи дніпровських водосховищ відповідали встановленим. Сумарний вільний об’єм станом на 6 липня становить 647,2 млн м3, наповнення водосховищ каскаду — 98,5 %.

За інформацією Херсонського облводресурсів 4 липня на рукаві річки Кошова (права притока р. Дніпро) в районі міського Гідропарку було виявлено незначні плями невідомого походження. Державною екологічною інспекцією з охорони довкілля південно-західного регіону Чорного моря було відібрано проби води для гідрохімічного аналізу. Забори для питного водопостачання у цьому районі відсутні. Пляма оброблена сорбентом, забруднення ліквідовано.

За інформацією Київводресурсів станом на 6 липня у Києво-Святошинському районі у зоні діяльності Київводресурсів залишається три осередки тління торфовищ загальною площею 0,13 га.

У зв’язку з високими рівнями ґрунтових вод відзначаються підтоплення 22 підвалів і 2 погребів та 40 садиб у Києво-Святошинському районі.

2.   На українській ділянці Дунаю протягом тижня рівні води знизилися на (см):
в/п Рені — 28, Ізмаїл — 21, Кілія — 8, лише на водпосту Вилкове рівень води підвищився на 3 см.

Станом на 8 годину 6 липня рівні води на водпостах становили (см БС): Рені — 241 (небезпечний 550), Ізмаїл — 133 (небезпечний 332), Кілія — 54 (небезпечний 232), Вилкове — 22 (небезпечний 80).

3.   На річках басейнів Дністра, Пруту та Серету протягом тижня спостерігалося коливання рівнів води від –6 до +6 см за добу.

4.   На більшості річок басейну Сіверського Дінця спостерігалося зниження рівнів води.

Водосховища у басейні Сіверського Дінця працюють згідно зі встановленими режимами. Станом на 6 липня Червонооскільське водосховище наповнене на 93,9 %, скид з нього становить 18,0 м3/с; Печенізьке водосховище наповнене на 85,11 %, скид — 9,00 м3/с, Краснопавлівське водосховище наповнене на 24,1 % (об’єм — 315,3 млн м3).

Наповнення водосховищ басейну р. Сіверський Донець складає 89,5 %; басейну річок Приазов’я — 92,33 %.

5.   На річках басейну Південного Бугу спостерігалося коливання рівнів води від –12 до +39 см за тиждень.

Станом на 6 липня у с. Таборівка Вознесенського району Миколаївської області водами р. Мертвовод (притока р. Південний Буг) залишаються підтопленими 25 городів. Ситуація перебуває під контролем Миколаївського облводресурсів.

6.   На більшості річок Закарпаття протягом тижня утримувалися низькі рівні води; в басейнах річок, де пройшли дощі, відмічалися незначні підвищення рівнів води.

Насосні станції не працювали. Водосховища осушувальної системи «Чорний Мочар» закриті. Виконується регулювання поверхневої води шлюзами в меліоративних каналах для підтримання відповідних рівнів води.

7.   За інформацією Волинського облводресурсів 4 липня на р. Турія, 5 км нижче від м. Ковель, було виявлено замор риби. На місце події виїжджала комісія, було відібрано проби води у двох створах. Візуальним обстеженням встановлено наявність на водному плесі плям та замореної риби (в основному линок).

За результатами гідрохімічного аналізу проб води спостерігається перевищення гранично допустимих концентрацій по вмісту амонію сольового у 2,8 разів та заліза загального у 10 разів.

За попередніми даними встановлено, що замор риби спричинений низьким вмістом розчиненого кисню, внаслідок скиду у річку неочищених стічних вод одного з місцевих підприємств. Ведеться розслідування. Ситуація перебуває під контролем Волинського облводресурсів.

8.   На річках Криму спостерігалося незначне зниження рівнів води.

Станом на 6 липня сумарний об’єм водосховищ природного стоку становить 144,99 млн м3 (57,3 % від повного об’єму).

Триває наповнення русла Північнокримського каналу. Головна споруда працює витратами 129 м3/с.

Обстановка на водогосподарських системах та гідротехнічних спорудах Держводагентства контролюється водогосподарськими організаціями та структурами Функціональної відомчої системи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

(За даними офіційного сайта Державного агентства водних ресурсів України http://www.scwm.gov.ua)

Прийом «Телевізійні новини України»

Методика проведення: двоє учнів (хлопець і дівчина) по черзі зачитують новини як диктори телебачення. Учні класу (їх можна об’єднати в групи) уважно слухають і потім коментують почуте (аналізують матеріал та дають відповіді на запитання). Матеріал можна зачитувати частинами, щоб легше було його обговорити. Для організації коментування запитання можна заздалегідь записати на дошці.

Зразок запитань

1.   Чи спостерігаються на водоймах України екологічні проблеми, близькі до статусу екологічних катастроф? Які причини їх викликали?

2.   Які висновки про погодні умови в межах України можна зробити за матеріалами «інформаційного повідомлення»? У яких регіонах України спостерігається зниження та підвищення рівня води у водоймах?

 

Категорія: Географія 8 клас | Додав: uthitel (22.12.2013)
Переглядів: 3070 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: