Головна » Статті » Середня школа » Географія 7 клас

Урок № 1 Що вивчає «Географія материків і океанів»
Урок № 1
Що вивчає «Географія материків і океанів»
Мета уроку: дати уявлення про предмет вивчення «Географії материків і океанів»; ознайо-мити з методами географічних досліджень та джерелами географічних знань; актуалізувати знання про материки, частини світу та океани; сформувати поняття про класифікації карт; ознайомити з обладнанням і джерелами знань, необхідними на уроці географії.
Обладнання: підручник, зошит для практичних робіт із комплектами кольорових і контур-них карт , атлас .
Тип уроку: вступний.
Очікувані результати: учні зможуть: називати джерела географічних знань та методи ге-ографічних досліджень; пояснювати, що вивчає «Географія материків і океанів»; показувати на карті материки, частини світу й океани; пояснювати, як працювати з підручником і зошитом для практичних робіт.
I. Організаційний момент
II. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
Цього року ви будете вивчати «Географію материків і океанів». Вам уже відомо, що географія вивчає природу Землі, людей, що її населяють, та їхню господарську діяльність. Цього року завдя-ки нашому курсу ви матимете можливість зануритися в таємничий світ морських глибин, вивчаю-чи океани Землі; відвідати найбільшу пустелю світу, подорожуючи жаркою Африкою; дослідити безлюдні простори полярних районів, вивчаючи Антарктиду; побачити засніжені вершини най-більш протяжної гірської системи, мандруючи Америкою; зазирнути в жерла вулканів, подорожу-ючи Євразією.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
III. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. Які частини Світового океану ви знаєте?
2. Що таке материк?
3. Якими джерелами географічних знань ви навчилися користуватися в 6 класі?
IV. Вивчення нового матеріалу
План
1. Географія як наука.
2. Обладнання і джерела географічних знань.
1) Підручник.
2) Зошит для практичних робіт.
3) Атлас. Класифікації карт.
3. Материки, частини світу, океани.
4. Методи географічних досліджень.
1. Географія як наука
Розповідь учителя
Предмет географії поєднує фізичну й соціально-економічну географію. Фізична географія ви-вчає природу Землі та процеси і явища, що в ній відбуваються. Соціально-економічна географія займається вивченням населення Землі та її окремих регіонів, а також його господарської діяльно-сті.
Сучасна наука зосередилася на дослідженні тієї частини Землі, де взаємодіють атмосфера, гід-росфера, літосфера й біосфера. Ця частина нашої планети отримала назву «географічна оболонка». Саме в географічній оболонці виникли живі організми, і вона є середовищем перебування людини.
Цього року ви вивчатимете частини географічної оболонки — материки й океани. Особливу увагу ми приділимо дослідженню компонентів природи материків: їх рельєфу, геологічної будови, клімату, внутрішніх вод, ґрунтів, рослин, тварин, а також населення материків (окремих країн) і його господарської діяльності. Вивчення материка, як і будь-якого іншого об’єкта, ми розпочнемо з географічного положення. Ви переконаєтеся в тому, що місце розташування материка на земній кулі та об’єкта, із яким він межує, може багато розповісти про його природу.
2. Обладнання і джерела географічних знань
Завдання
Які з перелічених понять указують на джерела географічних знань: енциклопедія, підручник із геометрії, атлас, географічний довідник, музична передача, карта, художній фільм?
Розповідь учителя
Вивчення Землі є дуже захоплюючим процесом, але потребує певних зусиль. Будь-який дослі-дник підтвердить, що для вивчення таємниць нашої планети необхідні не тільки цілеспрямованість і фізична сила, але й сила знань, які можна отримувати за допомогою різноманітних джерел.
До таких джерел географічних знань належать: підручник, карта, атлас, географічні словники, довідники, енциклопедії. Багато відомостей про різні географічні об’єкти міститься в науково-популярній літературі та телевізійних передачах. Величезні можливості має комп’ютер, який дає змогу працювати з електронними підручниками, картами й атласами. За допомогою сучасних ін-формаційних технологій через Інтернет можна переглянути різноманітний ілюстративний матері-ал, наприклад карти, картосхеми, схеми, діаграми, а також відеоматеріал.
1) Підручник
Учитель пропонує учням ознайомитись зі структурою підручника.
Запитання і завдання
а) Відкрийте зміст підручника, знайдіть знайомі вам поняття. Пригадайте, де ви їх чули.
б) Чи можете ви більш докладно розповісти про те, що вони означають?
в) Із яких розділів складається підручник? Які з них для вас найцікавіші?
Розповідь учителя
Вивчати географію вам допоможе підручник. Він складається з кількох розділів, які поділені на теми. Кожна тема викладена в кількох параграфах. Особливу увагу слід звернути на географічні терміни та їх визначення, назви географічних об’єктів, які виділені в тексті спеціальним шрифтом. Якщо в тексті параграфа зустрічаються назви незнайомих географічних об’єктів, необхідно знайти їх на карті. Перевірити, якою мірою ви засвоїли матеріал, допоможуть запитання і завдання, вмі-щені наприкінці параграфа.
2) Зошит для практичних робіт
Учитель ознайомлює семикласників зі структурою зошита для практичних робіт.
Розповідь учителя
Зошит містить не тільки обов’язкові для виконання програмові роботи, але й комплект кольо-рових географічних карт, усі необхідні контурні карти й завдання для підготовки до контрольної роботи. Зошитами ви будете користуватися протягом усього навчального року, як на уроках, так і при виконанні домашніх завдань.
3) Атлас. Класифікації карт
Розповідь учителя
Найбільш складним видом картографічних творів є атлас. У ньому містяться систематичні зіб-рання географічних карт, об’єднаних однією ідеєю.
За змістом карти бувають загальногеографічні й тематичні (спеціальні). На загальногеографіч-них картах приблизно з однаковою детальністю відображають нерівності літосфери (рельєф), час-тини гідросфери (моря, річки, озера, болота), рослинність, населені пункти, шляхи сполучення, кордони.
Тематичні карти більш докладно передають певну частину змісту загальногеографічних карт (наприклад рослинність) або показують те, що на цих картах відсутнє (ґрунти, клімат тощо). На-приклад, на карті ґрунтів показані райони поширення на земній поверхні їх основних типів. Для цього використовується спосіб якісного фону. Щоб зрозуміти, у чому він полягає, розгляньте кар-ту ґрунтів у вашому атласі. Вона нагадує мозаїку, тому що території, де сформувалися ті або інші типи ґрунтів, передаються за допомогою різних кольорів.
Залежно від того, наскільки зменшена дійсна відстань при нанесенні на карту, розрізняють ве-ликомасштабні, середньомасштабні та дрібномасштабні карти.
Для зображення невеликих ділянок земної поверхні використовуються масштаби, що зменшу-ють дійсні розміри у тисячі разів (до 1 : 200 000). Такі масштаби називають великими, вони засто-совуються при створенні топографічних карт. На великомасштабних картах позначені населені пункти, річки, озера, болота, окремі будинки та споруди, транспортні магістралі, сільськогоспо-дарські угіддя.
Карти, що охоплюють значні за розмірами території, виконані в більш дрібному масштабі. Так, більшість навчальних карт є середньомасштабними (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000) і дрібномасш-табними (від 1 : 1 000 000 і дрібніше). У вашому атласі наведені карти у дрібному масштабі.
За охопленням території карти поділяються:
на світові карти (карти світу і півкуль);
карти материків і океанів;
карти великих регіонів (Західна Європа, Східна Азія та ін.);
карти окремих частин материків.
Робота в групах
Використовуючи шкільний атлас, учні повинні визначити, із якою метою він створений, указати, які карти включені до нього, призначення деяких із них. Потім слід об’єднати учнів у три групи та запропонувати ознайомитися з відповідною картою: перша група — із кліматичною, дру-га — із картою географічних поясів, третя — із політичною). Групи мають пояснити, до яких карт за змістом, масштабом і охопленням території вона належить, перелічити географічні об’єкти, які можна на ній знайти, якими умовними знаками вони позначені.
3. Материки, частини світу, океани
На нашій планеті існують різні за висотою, розмірами та походженням форми рельєфу. До найбільших, або планетарних, форм рельєфу належать материки (їх також називають континента-ми) й океанічні западини (вони заповнені водою, що утворює Світовий океан).
Бесіда за запитаннями
1) Скільки материків існує на Землі?
2) Який материк є найбільшим за площею? найменшим?
Розповідь учителя
Третина суходолу припадає на гігантський материк Євразію, який складається із двох частин світу — Європи й Азії. Північна й Південна Америка об’єднані в одну частину світу — Америку. Інші частини світу називаються так само, як і відповідні їм материки: Африка, Антарктида, Авст-ралія. Таким чином, на Землі виділяють шість частин світу: Америка, Азія, Африка, Антарктида, Австралія і Європа.
Запитання
Чим відрізняється поділ суходолу на материки від поділу на частини світу?
Розповідь учителя (продовження)
Світовий океан займає більшу частину поверхні земної кулі — 361,1 млн км2, що становить 70,8 % площі земної поверхні. У Північній півкулі на частку водної поверхні припадає 60,6 % за-гальної площі, а в Південній — 81 %. Світовий океан поділений ділянками суходолу на чотири величезні частини — океани: Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий.
Географічний диктант
Укажіть назви таких об’єктів:
1) другий за розміром океан Землі; (Атлантичний океан)
2) материк, що омивається лише водами Тихого й Індійського океанів; (Австралія)
3) материк, що розташований у всіх чотирьох півкулях (з урахуванням островів); (Євразія)
4) материк, у складі якого перебуває дві частини світу; (Євразія)
5) океан, що омиває всі материки, крім Африки; (Тихий океан)
6) материк, що перетинається всіма меридіанами Землі; (Антарктида)
7) океан, що омиває Євразію з півдня; (Індійський океан)
8) материк, крайня східна точка якого розташована в Західній півкулі; (Євразія)
9) океан, що омиває Австралію із заходу; (Індійський океан)
10) материк, що перетинається екватором у північній частині; (Південна Америка)
11) материк, що омивається водами чотирьох океанів; (Євразія)
12) материк, що омивається водами тільки Атлантичного й Тихого океанів. (Південна Амери-ка)
Робота з картою
Використовуючи фізичну карту світу (півкуль), проаналізуйте розподіл материків у Північній і Південній півкулях, їхню форму й особливості розташування відносно один одного.
Розповідь учителя (продовження)
У Північній півкулі площа суходолу становить 39 % поверхні всієї півкулі, а в Південній — 19 %. Якщо взяти глобус і повернути його так, що найближчою до нас точкою буде приблизно гирло р. Луари (Франція), то на зверненій до нас півкулі опиниться майже весь суходіл, а на протилежній півкулі 94 % будуть займати океани.
Для більшості материків характерна витягнутість із півночі на південь, що особливо яскраво виражено в материків Північної й Південної Америки. Це створило умови для різноманіття геог-рафічних зон материків.
Північні й південні материки (частини світу) розташовані парами. Північній Америці відпові-дає Південна Америка, Азії — Австралія, Європі — Африка. Між північними й південними мате-риками розташовано моря з великою кількістю островів і значним поширенням вулканів і сейсмі-чних явищ.
Усі північні материки розширюються на північ і водночас розчленовуються, утворюючи багато півостровів й островів. Такі півострови й острови з усіх боків оточують Північний Льодовитий океан.
Інший характер мають південні материки. Вони сильно звужуються до півдня, мають менш складну систему складчастих гір, велику кількість рівнинних (платформних) областей і дуже слаб-ку розчленованість берегових ліній.
Ці особливості в розміщенні, будові й обрисах материків є дуже важливими в географії, впли-ваючи на клімат (а отже, й інші компоненти природи), міграцію тваринного й рослинного світу між материками (особливо в минулому).
Довідковий матеріал
МАТЕРИКИ ЗЕМЛІ
Назва Площа (млн км2) Частка в площі суходолу (%)
Євразія 53,9 36,5
Африка 30,3 20,3
Північна Америка 20,4 (з островами 24,2) 16,2
Південна Америка 17,8 11,9
Антарктида 14 (разом із шельфовими льодовика-ми) 9,4
Австралія 7,7 5,7
Примітка. Загальна площа всіх островів становить близько 10 млн км2, причому на частку ве-ликих припадає 57 %, на частку дрібних — 43 %.
ОКЕАНИ ЗЕМЛІ
Назва Площа з морями (млн км²) Частка у площі Світо-вого океану (%) Частка у площі Землі (%) Об’єм води (млн км³) Частка в об’ємі води Світового океану (%)
Тихий 178,6 49 35 710,4 53
Атлантичний 91,6 26 18 329,7 25
Індійський 76,17 21 15 282,7 21
Північний Льодо-витий 14,75 4 3 18,1 1
4. Методи географічних досліджень
Робота з підручником
Учитель пропонує учням ознайомитися з матеріалом у підручнику і виписати назви основних методів. Після завершення роботи вчитель організовує бесіду за запитанням.
Які методи географічних досліджень ви б віднесли до найбільш давніх? до сучасних? Чому?
V. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання
1. Перелічіть назви материків у порядку зменшення їхньої площі. Обчисліть, у скільки разів Євразія більша за Австралію.
2. Порівняйте зображення меридіанів і паралелей на карті півкуль і глобусі.
3. Порівняйте зображення картографічних клітинок між екватором і 10° широти на карті пів-куль і глобусі.
4. Порівняйте ширину западини Індійського океану на екваторі біля 80° сх. д., вимірявши її за допомогою масштабу на карті півкуль і глобусі.
5. Порівняйте масштаб на карті півкуль і глобусі.
6. Порівняйте зображення форм і площ на карті півкуль і глобусі.
ПОРІВНЯННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА КАРТІ ПІВКУЛЬ І ГЛОБУСІ
Критерії порівняння Зображення на карті півкуль Зображення на глобусі
Меридіани Довжина меридіанів різна. Се-редній меридіан зображений прямою лінією. Крайні меридіани утворюють півкола. Вони довші за середній приблизно в 1,5 разу Усі меридіани мають однакову довжину, що відповідає дійсності
Паралелі Екватор — пряма лінія, а пара-лелі — дуги. Відстані між сусідніми паралелями неоднакові й збільшу-ються до країв карти Зображені у вигляді кіл, парале-льних один до одного
Картографічні клітинки між екватором і 10° широти Мають різну площу й різну фо-рму Усі однакові за площею та фор-мою (схожі на квадрат)
Ширина западини Індійського океану на екваторі біля 80° сх. д., вимірювана за допомогою масштабу 1500 км 1500 км
Масштаб У різних частинах карти масш-таб різний і відповідає головному тільки в центрі карти Скрізь однаковий (постійний)
Зображення форм і площ Правильне тільки в центрі, спо-творення збільшуються при відда-ленні від центра Скрізь правильне
VI. Підсумки уроку
Висновки
Географія вивчає природу Землі, людей, що її населяють та їхню господарську діяльність, вона поєднує фізичну й соціально-економічну географію.
Предметом вивчення «Географії материків і океанів» є природа планети в цілому, її материки й океани, народи й країни.
До джерел географічних знань зараховують підручник, карту (у тому числі електронну), атлас, географічні словники, довідники, енциклопедії, науково-популярну літературу, телевізійні пере-дачі. На уроках географії необхідним є підручник, робочий зошит, зошит для практичних робіт із комплектом карт.
На Землі розміщено шість материків — Євразія (на неї припадає третина суходолу), Північна й Південна Америка, Африка, Антарктида, Австралія; шість частин світу — Америка, Азія, Африка, Антарктида, Австралія і Європа; чотири океани — Тихий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий.
Карти називають мовою географії. За змістом вони бувають загальногеографічні й тематичні (спеціальні). Залежно від того, наскільки на них зменшена дійсна відстань, розрізняють великома-сштабні, середньомасштабні й дрібномасштабні карти. За охопленням території карти поділяють-ся:
1) на світові (карти світу й півкуль);
2) карти материків і океанів;
3) карти великих регіонів (Західна Європа, Східна Азія й ін.);
4) карти окремих частин материків.
VII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. Разом із батьками знайдіть у домашній бібліотеці книги, у яких розповідається про матери-ки й океани. Складіть перелік наявних у вас основних і додаткових джерел географічних знань.
Інтернет-ресурси
1. Бібліотека з географії: http://geoman.ru/books/index.shtml
2. Інтерактивні контурні карти: www.edu.ru/maps
3. Статті з наукових журналів: http: //wsyachina.narod.ru/earth_sciences/planet_genesis.html

Категорія: Географія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 3535 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: