Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас (Нова програма)

Урок № 1 Тема. Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства. Значе


Урок № 1
Тема.  Географія як наука про Землю, її природу, населення та його господарську діяльність, про взаємодію природи і  людства. Значення географічних знань та вмінь. Основні друковані та електронні джерела географічної інформації, їхнє значення.

(Слайд 1)
Мета:  познайомити учнів з  основними об’єктами вивчення географії, складовими географічної науки, основними друкованими та електронними джерелами географічних
знань (підручник, географічна карта, енциклопедії, газети, журнали, географічні
Інтернет-сайти), давніми та сучасними способами збирання географічної інформації
(спостереження, аналіз і  порівняння географічних карт, історичних документів,
статистичних відомостей, об’єктів та явищ); продовжити формування навичок зби-рання географічної інформації з  різних джерел та визначення її цінності для се-бе; показати на конкретних прикладах значення географії та географічних знань
для життя та раціональної господарської діяльності людини.
Обладнання:  підручник, атлас*, стінні карти, енциклопедії, газети «Краєзнавство. Географія. Туризм»,
журнали «Географія та основи економіки в  школі», «Географія в  школі» видавництва
«Основа», комп’ютер із можливістю виходу в  Інтернет, мультимедійна дошка.
Тип уроку:  комбінований.
Основні поняття та назви:  підручник, географічна карта, енциклопедія, Інтернет, спостереження,
аналіз і  порівняння.
Очікувані  результати:  учні зможуть: називати об’єкти вивчення географії, складові географічної на-уки, основні джерела географічних знань, способи збирання географічної інформації; добирати географічну інформацію з різних джерел; визначати її корисність
для себе; пояснювати на конкретних прикладах значення географії для життєдіяльності людини.
Хід уроку
I.  Організаційний мОмент
Учитель  оголошує  учням  тему  та  основні  етапи  роботи  на  уроці,
називає  поняття  і терміни,  з якими  вони  сьогодні  працюватимуть,  разом  з учнями  визначає  мету  і завдання  роботи  на  уроці  відповідно  до
його  теми,  пропонує  переглянути  відеофрагмент:  http://video.bigmir.
net/show/203202/  (планета  Земля,  вигляд  із  космосу).
Учитель коментує зміст фільму, після перегляду звертає увагу на
оболонки  Землі,  про  які  йшлося  у фільмі,  та  розповідає  про  послідов-ність їх  вивчення в курсі  географії 6 класу.
*  Загальна географія. 6 клас : Атлас / Автор-упоряд. А. М. Байназаров. — Х. :
Вид-во «Ранок», 2013.
II. актуалізація опорних знань і вмінь
;Вступне слово вчителя
Сьогодні ви розпочнете вивчати давню і надзвичайно цікаву науку —  географію.  Вона  має  на  меті  вивчення  планети  Земля,  гармоній-не  поєднання  природи,  людини  і господарства.
;Бесіда (Слайд 2)
1.  Пригадайте випадки, коли ви у повсякденному житті користувалися  терміном  «географія».  Як ви  розумієте  цей  термін?
2.  Представникам  яких  професій  необхідні  ґрунтовні  географічні
знання?
III. вивчення нОвОгОматеріалу
;План вивчення нового матеріалу
1.  Географія як наука про Землю, її природу, населення та його гос-подарську  діяльність,  про взаємодію природи  і людства.
2.  Значення  географічних  знань  та  вмінь.
3.  Основні  друковані  та  електронні  джерела  географічної  інформації, їхнє  значення.
1.  Географія як наука про Землю, її природу, населення та його
господарську діяльність, про взаємодію природи і  людства
;Прийом «Слово вчителя»
Людей з давніх-давен цікавило, які процеси відбуваються на Землі. Спочатку свої думки і спостереження вони передавали від покоління до покоління, а пізніше, з появою писемності,— записували. Згодом
науку,  яка  описувала  Землю,  почали  називати географією (грецькою
мовою «гео» — Земля і «графо» — пишу). (Слайд 3) Уперше термін «ге-ографія»  застосував  до  науки  про  Землю  давньогрецький  географ,  математик  і поет Ератосфен  Кіренський (близько  276—194 рр.  до  н.  е.),
а вчених  і людей,  які,  мандруючи  світом,  відкривали  нові  землі,  опи-сували їхні  природні та  інші явища, стали  називати географами.
;Прийом «Евристична бесіда» (Слайди 4—6)
1)  Пригадайте,  як  виглядає  місцевість,  де  ви  живете,  щодня  ходи-те і їздите  до  школи,  навчаєтесь  і займаєтеся  спортом.
2)  Чи однорідна ділянка землі? Чи вся вона забудована? Чи є на ній
вулиці?
3)  Чи  ці  вулиці  однакові  за  шириною  і довжиною?  Чи  пам’ятаєте
ви  їхні назви?  Чи  знаєте  ви  походження  цих  назв?
4)  Чи всі будинки на цій вулиці однакові? Чи однакові відстані між ними?
5)  Чи ростуть за вікнами вашої школи дерева? Чи однакові вони? Чи знаєте ви їхні назви? Чи є ці рослини характерними для цієї місцевості?
;Прийом «Роблю висновок»
Учитель підводить учнів до висновку: усе, що перебуває за вікна-ми  наших  будинків,  і самі  будинки  як  результат  господарської  діяльності людини, —  це  географія  навколо  нас.
ВаріанТ1
;Прийом «Робота в  зошиті»
Використовуючи відповідний матеріал підручника, складіть схему  «Структура географічної  науки».
ВаріанТ2
;Прийом «Географічна лабораторія» (Слайди 7—9)
Учитель організовує роботу учнів у парах. Для цього роздруковується необхідна кількість запропонованих схем, кожна пара учнів отримує цю
схему і з її допомогою з’ясовує, які науки сьогодні є складовими географії.
Учні роблять висновки: географія — наука, що об’єднує комплекс наук про
Землю; з описової науки  географія  перетворилася  на  прикладну.
ЗЕМЛЯ
Геологія Геофізика Географія Геохімія Біологія
Цикл наук  про Землю
ЗЕМНА
ПОВЕРХНЯ
Країнознавство Фізична географія Економічна географія Картографія
Родина  географічних  наук
Географічна
оболонка
Фізико-географічне
країнознавство
Загальне
земле-знавство
Ланд-шафто-знавство
Палео-географія
Окремі
фізико-географічні
науки
2.  Значення географічних знань та вмінь
Значення  географічних  знань  у нашому  житті  щодня  зростає.
Адже  людина,  яка  є складовою  частиною  природи,  дедалі  більше  змі-нює та втручається в природне середовище задля забезпечення власно-го  життя  і потреб,  які з часом  також  зростають.
ВаріанТ1
;Прийом «Евристична бесіда» (Слайди 10, 11)
1)  Що  ви  розумієте  під  поняттями  «географічні  знання  і вміння»?
2)  Чи  використовували  ви  коли-небудь  знання  про  природу  Землі,
отримані  на  уроках  природознавства?  Розкажіть,  коли  саме.
3)  Яке значення мають географічні знання для людини та її життя
в природі?
4)  Які наслідки втручання людини в природу ви знаєте? Чи можуть
географічні знання та вміння запобігти негативному впливу гос-подарської  діяльності  людини на  природу?
;Прийом «Робота з  підручником»
Учитель  пропонує  учням  опрацювати  відповідний  матеріал  під-ручника, після  чого  організовує  обговорення.
;Прийом «Географічна лабораторія» (Слайд 12)
Учитель об’єднує учнів у пари, роздає кожній схему «Зв’язок гео-графії  з іншими  науками»  і пропонує  обговорити  зміст  схеми  та  усно
навести приклади зв’язків економічної і соціальної географії з іншими
науками. Попередньо вчитель пояснює учням зміст поняття «економіч-на і соціальна географія»; це можна зробити за допомогою евристичної
бесіди, підвівши  шестикласників до  самостійного  висновку.
Зв’язок географії  з іншими  науками
Соціальна
та економічна
географія
Фізична географія
Соціологія Фізика
Економіка Кліматологія
Історія Хімія
Геологія Астрономія
ВаріанТ2
;Прийом «Географічний кінозал» (Слайд 13)
Учитель  пропонує учням  переглянути  фрагмент  фільму
http://video.bigmir.net/show/203200/  та  проаналізувати  його,  відпо-вівши на  запитання:
1)  Чи  багато  куточків  недоторканої  природи  збереглося  на  нашій
планеті?
2)  Яке значення мають географічні знання для людини та її життя
в природі?
3)  Наскільки  безпечно  змінювати  навколишнє  природне  середови-ще без урахування основних законів природи? Які це може мати
наслідки?
3. основні друковані та електронні джерела географічної інформа-ції, їхнє значення
ВаріанТ1
;Прийом «Слово вчителя»
(Розповідь учителя супроводжується запитаннями та завданнями.)
Немає іншої науки й навчальної дисципліни, крім географії, для
якої б  таке  велике  значення  мала  географічна  карта.  Для  успішного
опанування географії дуже важливим є вміння використовувати геогра-фічну карту  та орієнтуватися  за  нею.
 на уроках з якого предмета ви використовуєте карти? Як називають зібран-ня всіх цих карт? Чи користувалися ви коли-небудь картами у повсякденно-му житті?
(Слайд  14)  Крім  того,  працювати  з географічною  картою  дуже
цікаво. За умовними знаками на карті ви можете уявити собі і бурх-ливу  річку,  і  глибоке  море,  і  непрохідний  тропічний  ліс,  і  велике
й загадкове місто. Вміючи використовувати географічну карту, будь-хто з вас може в невідомій місцевості дістатися потрібного населено-го пункту, будинку.
У  наш  час  надзвичайно  швидко  розвиваються  і  розширюються
джерела  географічних  знань.  Підручник  із географії  є лише  одним  із
них. В Україні і за її межами видається багато навчальних і наукових
книжок  із  географії.  (Слайд  15)  Постійними  джерелами  географічних
знань  є матеріали  газет,  журналів,  радіо  і телебачення,  художня  та  ін-ша література, довідники, енциклопедії, словники, різноманітні геогра-фічні  й  туристські  карти,  путівники,  атласи.  Дедалі  більше  людей у світі, і зокрема в Україні, мають доступ до величезного обсягу геогра-фічної інформації в мережі Інтернет.

 назвіть події та новини, про які ви чули з  останніх телепередач. Які з  них
описують природні географічні явища?
ВаріанТ2
;Прийом «Географічна лабораторія»
Учні об’єднуються в шість груп, кожна з яких отримує роздаваль-ний  матеріал:
 „ І група — декілька шкільних підручників географії (для 6, 7, 8,
9, 10 класів);
 „ ІІ група — географічні стінні карти (їх можна заздалегідь розміс-тити  на  одній  зі стін  класу);
 „ ІІІ група — декілька енциклопедій із кабінету географії та шкіль-ної бібліотеки;
 „ ІV  група  —  декілька  номерів  газети  «Краєзнавство.  Географія.
Туризм»;
 „ V  група —  декілька  номерів  журналу  «Географія  та  основи  еко-номіки в школі»;
 „ VІ  група —  комп’ютер  із  підключенням  до  мережі  Інтернет  із
заздалегідь  налаштованим  фрагментом  фільму  «Сім  природних
чудес  України.  Асканія-Нова» (перші 5 хвилин):
http://www.youtube.com/watch?v=BI1AJqsR8cg.
Учням  необхідно  з’ясувати,  географічну  інформацію  якого  зміс-ту  можна  отримати  з цих  джерел.
Групи працюють протягом чітко визначеного вчителем часу, піс-ля  чого  оголошують  результати  роботи, підбивають  підсумки.
IV. узагальнення та систематизація знань
;Прийом «Евристична бесіда» (Слайди 16, 17)
1.  Поясніть, що означає слово «географія». Чи змінилися зміст і завдання  географічної  науки  з розвитком  цивілізації?
2.  Поміркуйте,  чи  гармонійно  поєднуються  природа,  людське
житло  і  об’єкти  господарської  діяльності  людини  у  вашій
місцевості.  Як  впливає  господарська  діяльність  людини  на
природу?
3.  Як впливає на ваше життя і життя ваших батьків розміщення на
поверхні Землі цих  об’єктів?
4.  Як ви думаєте, чи зростає швидкість змін поверхні нашої плане-ти  з часом?
5.  З  якого  курсу починається вивчення географії  у школі?
6.  З’ясуйте  значення  карти у вивченні географії.
7
7.  Які  сучасні  джерела  географічних  знань  вам  відомі?
V. підсумки уроку
;Прийом «Уявний мікрофон»
Учні  передають  один  одному  уявний  мікрофон  і відповідають  на
запитання:
1.  Що  нового  ви дізналися на  уроці?
2.  Що  з почутого  на  уроці  вам сподобалося  найбільше?
VI. дОмашнє завдання (слайди18—19)
1. опрацюйте відповідний матеріал підручника.
2.  Запитайте батьків, бабусь і  дідусів про те, як вплинула господарська
діяльність людини на природу. Що змінилося в навколишньому середо-вищі за останні 10—30  років?
3.  Підготуйте коротке повідомлення за запитаннями:
1)  Що вам відомо про методи досліджень?
2)  Якими з методів досліджень ви вже користувалися під час вивчення
шкільного курсу природознавства у  5  класі?
3) розкажіть, як ви використовували ці методи.

Категорія: Географія 6 клас (Нова програма) | Додав: uthitel (15.09.2016)
Переглядів: 519 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: