hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 6 Тема. Географія Нового часу.Практична робота 2 «Складання таблиці “Етапи географічного пізнання Землі"


УРОК  №  6   Тема.  Географія     Нового     часу.     Практична     робота     2    «Складання     таблиці      “Етапи     географічного      пізнання     Землі”»     (продовження).
     Мета:         з’ясувати     відмінність    змісту     географічних    досліджень    Но-вого     часу     від     досліджень     попередніх     епох;     познайомити    
учнів     із      найвизначнішими     експедиціями      XIX    ст.;     розкрити    
роль    географічних    товариств     у    пізнанні     Землі;    продовжу -вати     виховувати     потяг      до     мандрівок,     формувати     інтерес     
до     вивчення     географії,      виховувати     почуття      гордості     за    
віт    чизняних     дослідників-географів;     продовжувати      фор -мування     дослідницьких      навичок,     умінь      працювати     з     дже -релами     географічної    інформації.
     Тип уроку:         комбінований
     Обладнання:         фізична     карта      півкуль,      настінні      плакати      «Дж.     Кук     відкри-ває      східний      берег      Нової     Голландії»,     «І.     Ф.    Крузенштерн    
та     Ю.    Лисянський     в     Океанії»,     «Ф.     Ф.    Белінсгаузен     та    
М.    П.    Лазарев     біля      берегів     Антарктиди»,     «М.     М.    Прже-вальський      у     Центральній      Азії»,     серія     плакатів      «Видатні    
мандрівники»,      атласи     для      6    класу,      книги      «Людина,      яку    
покликало     море»,    «Материками     й    океанами».
Структура      уроку
     І.    Організаційний    момент
     ІІ.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь
    ІІІ.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності     учнів
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Практична     робота    2    «Складання     таблиці     “Етапи    географічного     пізнання    
Землі”»    (продовження)
    VI.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
Учитель  повідомляє,  що  сьогодні  учні  «вирушать»  у  самостійні
мандрівки під керівництвом видатних мандрівників. Учитель об’єд -нує  учнів  у  групи,  кожна  з  яких  через  певний  час  повинна  надати
звіт про свої «мандри». Звіт матиме форму таблиці, яку учні мають
заповнити. Учитель зачитує склад груп і пропонує учасникам зайня -ти свої місця, повідомляє, що на підставі звітів груп буде визначена
краща мандрівка.
ІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Учитель наголошує, що в будь-яку подорож не можна вирушати,
нічого не знаючи про дослідження попередників. Тому кожній групі
він пропонує картку, яку учні мають заповнити за 5 хв.
Картка 1
№ з/п Запитання Зразок відповіді
1 Протягом яких століть тривала епоха Ве-ликих географічних відкриттів?
XV—XVII  ст.
2 Які народи зробили найбільший внесок
у дослідження Землі в епоху Великих гео-графічних відкриттів?
Португальці, іспан-ці, голландці, росія-ни, італійці
3 Які три найвизначніші географічні об’єк -ти були відкриті європейцями в епоху Ве -ликих географічних відкриттів?
Америка, Тихий оке -ан, Австралія
4 Назвіть трьох найвизначніших мандрів-ників епохи Великих географічних від -криттів
Х. Колумб, Ф. Маґел -лан, А. Тасман
5 Назвіть якомога більше мореплавців епо-хи Великих географічних відкриттів, чиї
експедиції відбувалися Тихим океаном чи
його морями
Ф. Маґеллан,
Ф. Дрейк, А.  Тасман,
В. Поярков, С. Деж-ньов
6 Який материк Великі географічні відкрит-тя не зачепили зовсім?
Антарктида
Після закінчення визначеного терміну роботи вчитель збирає запо-внені картки 1, одночасно видаючи учням картки 2.
ІІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Незважаючи  на  грандіозність  Великих  географічних  відкриттів,
після  закінчення  цієї  епохи  значні  ділянки  Землі  ще  були  невідомі
європейцям. Вони нічого не знали про Антарктиду і внутрішні части -ни Австралії. Майже недослідженими залишалися Північний Льодо -витий океан, внутрішні частини Африки, північні райони Північної
Америки,  значні  території  Центральної  Азії  і  Тихого  океану.  (Учи -тель показує названі території на настінній фізичній карті півкуль.)
1
 Див.  вид.:  Вовк  В. Ф. Загальна  географія.  6  кл.  Тест-картки.  —  Х.:  Вид-во  «Ра-нок», 2004.
Більша частина цих об’єктів була досліджена у XVIII—XIX ст., які
були  названі  дослідженнями  Нового  часу.  Ці  дослідження  за  своїм
змістом  дуже  відрізнялися  від  попередніх.  Вашим  подальшим  за -вданням є встановлення цієї відмінності.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Учитель пропонує учням розглянути картку 2 (див. нижче). У кож -ної групи картка присвячена певному мандрівнику (мандрівникам).
Для  відповідей  на  поставлені  запитання  вчитель  радить  скорис-татися підручником, атласом [9, с. 2—3] та відповідним плакатом із
серії «Видатні мандрівники».
Картка 2
№ з/п Запитання Відповіді
1 Які мандрівки — морські чи сухопутні  —
здійснював мандрівник (мандрівники)?
2 Скільки подорожей здійснив (здійснили)
мандрівник (мандрівники)?
3 У якому столітті і якій — перший чи другій
його половині здійснив свою подорож ман-дрівник (мандрівники)?
4 Які материки чи океани охоплювали ці по-дорожі?
5 Які найважливіші географічні об’єкти були
відкриті чи досліджені в ході подорожі?
6 Яке значення для пізнання Землі мали до-слідження мандрівника?
Потім учитель звертає увагу на плакати, вивішені на дошці до уро-ку.  Кожна  група  має  на  одному  з  плакатів  розпізнати  «свого»  ман -дрівника (мандрівників): Дж. Кука, Ф.  Беллінсгаузена і М. Лазарева,
І. Крузенштерна і Ю. Лисянського, М. Пржевальського. На виконан-ня роботи відводиться 12 хв.
Під  час  самостійної  роботи  учнів  учитель  оперативно  перевіряє
й оці нює якість виконання групами завдань картки 1, а потім вико-нує консультативні функції.
Після виконання роботи кожна група звітує про виконання завдан-ня. Учитель уносить необхідні корективи в доповіді груп. Звіт кожної
групи — до 3 хв.
Підсумовуючи  відповіді  учнів,  учитель  звертає  увагу  на  те,  що
—  У  проведенні  географічних  досліджень  головну  роль  почали
відігравати  вчені-географи,  які  здобули  спеціальну  наукову  підго -товку.
Зазначені  обставини  обумовили  появу  в  різних  європейських
країнах  географічних  товариств.  Перше  таке  товариство  виникло
в 1821 р.  у  Парижі.  Згодом  географічні  товариства  були  засновані
в Берліні  (1828  р.),  Лондоні  (1830 р.),  Санкт-Петербурзі  (1845  р.),
Нью-Йорку  (1852 р.),  Відні  (1856  р.),  Флоренції  і  Римі  (1867  р.),
Мадриді  (1876 р.).  Хоча  ці  об’єднання  і  були  громадськими,  проте,
по-перше,  до  їх  складу  входили  авторитетні  вчені  й  громадські  дія -чі,  а, по-друге,  географічні  товариства  підтримували  тісні  стосунки
з  державними  установами.  Це  дало  змогу,  з  одного  боку,  залучити
державні  кошти  для  організації  численних  експедицій,  а  з  іншого,
посилити наукову спрямованість цих експедицій.
V.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  2 «Складання  таблиці   
“Етапи  географічного  пізнання  Землі”»  (продовження)
Учитель  пропонує  учням  самостійно  заповнити  частину  таблиці
«Етапи географічного пізнання Землі» (практична робота 2), називає
термін виконання роботи (3 хв).
VІ.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель стисло аналізує й оцінює роботу груп, визначає місце кож -ної групи.
VІI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацювати відповідний параграф підручника.
2)   Краще  підготовленим  учням  можна  запропонувати  підго-тувати  стислі  (до  3 хв)  повідомлення  про  життя  і  діяльність
Р. Амунд сена  (із  використанням  книги  А.  і  Ч.  Центкевичів
«Людина, яку покликало море») та Р. Пірі (із використанням
книги Г. Кублицького «Материками й океанами»).

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.09.2014)
Переглядів: 2058 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: