hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 34 Тема. Температура повітря.


УРОК  №  34
     Тема.      Температура     повітря.
     Мета:     формувати    знання    про     температуру    повітря,     її     зміни     в    часі     
і     просторі,     дати     уявлення     про      причини,     що     обумовлюють     
ці      зміни,      формувати     вміння     будувати     графік     ходу     темпе -ратур,     розраховувати     амплітуду      температур      і     середню    
температуру     за     певний     період     часу;     розвивати      матема-тичні     здібності;      виховувати     інтерес      до     обробки     й     аналізу    
даних     про     температуру    повітря.
     Тип уроку:     вивчення    нового    матеріалу.
     Обладнання:     підручник      географії,      макет      термометра,     календар      пого-ди,    карта     півкуль,     кліматична    карта.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VI.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Де    потрібно    встановлювати    термометр?     Чому?
2)     Як     змінювалася     температура     повітря      протягом     ваших     спосте­
режень    за     погодою?
3)     Які     мінімальні     і     максимальні     показники     погоди     ви     зафіксу­
вали?
4)     Як    обчислити    середнє     арифметичне    декількох     чисел?
5)     Що    таке    графік?     Як    його    побудувати?
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Із      показниками     температури     всі     ви     добре      знайомі      з     раннього     ди­
тинства,     адже     від     них      залежало,      як     вас     одягнуть     батьки,      чи     дозво ­
лять     плавати      в     річці.      Але      зазвичай     замість      того,     щоб      спитати,     яка    
сьогодні     температура,     ми     запитуємо:     як     там,     на     вулиці,      —     жарко,    
холодно,     тепло      або      морозно?     Усі     ці      прикметники      є     характеристикою    
температури     повітря.
Ви    вже     навчилися    користуватися    приладом     для     вимірювання    тем ­
ператури;      знаєте,     у     яких     одиницях      вона     вимірюється.     Тому     на     сьо ­
годнішньому    уроці     ви    будете    в    основному    працювати    самостійно,     ви­
користовуючи      знання,      здобуті     на     уроках     математики.     Усі     роботи     на    
уроці     ви    будете    проводити    діадами     (тобто     в    парах).
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Температура     повітря    —    найважливіший    показник    погоди.
Розповідь учителя.
Температура     повітря      впливає      на     більшість      процесів,     що     відбува ­
ються      в     природі,     на     стан     живих     організмів.     Активне     життя     багатьох    
рослин     є     можливим     за      температури     вище      +10     °С,     за      низьких     темпе ­
ратур      вони     можуть     загинути.      Для      людей     найбільш      комфортною     вва ­
жається      температура     від     +18 °     до     +24     °С,     у     той      час     як     на     Землі      вона    
коливається    від    +58     °С    до    –89     °С.
Інформація      про      зміну      температури     повітря      має      особливе     значен­
ня     для      районів      із      значним     коливанням      температур      протягом     доби,     
сезону    або     року,     наприклад    у    помірних    широтах,    де    взимку    темпера ­
тура     повітря      може     опускатися     нижче     –40      °С,     а     влітку     перевищувати     
+30     °С,    улітку    можливі    похолодання,     а    взимку    —    відлиги.
Температуру    повітря     вимірюють    ртутним    або     спиртовим    термоме ­
тром.     У    багатьох    країнах     світу,     у    тому    числі     й    в    Україні,    температуру    
повітря      вимірюють     за      шкалою      Цельсія,     де     за      0°     прийнята      точка      за ­
мерзання     води,      а     100 °     відповідають     точці      її      кипіння.     Записуючи     по­
казники     температури,     указують     не     тільки     кількість     у     градусах,      але     
і    шкалу,     наприклад     мінус     десять     градусів     за      Цельсієм,     тобто      –10      °С.
Термометр     установлюють      у     захищеному     від     прямих      сонячних     
променів     місці,      інакше      він     буде     показувати     не     температуру     повіт­
ря,     а     температуру     самого     приладу.     Важливо,      щоб      забезпечувався    
вільний     доступ    повітря     до    термометра.     На    метеоплощадці    термометр    
та     інші     прилади     встановлюють      у     спеціальній      метеорологічній      будці     
заввишки      2    м     від     землі,      удалині      від     житлових      будинків     і     виробни­
чих      споруд.
2.     Зміни    температури    повітря.
Розповідь учителя.
Повітря      тропосфери      нагрівається     від     земної     поверхні,      таким      чи­
ном,     температура     приземного      шару     повітря      в     першу     чергу      залежить     
від    температури    земної    поверхні.     Кількість    сонячної    радіації,    що    над ­
ходить     на     певну      площу     земної     поверхні,      залежить      від     кута     падіння     
сонячних      променів.      Чим     ближчим     є     кут      падіння      до     90°,     тим      більше    
сонячної    енергії    припадає    на    одиницю    площі.
Це     спричинює     нерівномірне     нагрівання     земної     поверхні     сонячни­
ми     променями:      найбільшу     кількість     сонячної     енергії     одержують     ек­
ваторіальні      райони,      тому     протягом     усього     року     тут      спостерігаються     
високі    температури    повітря,    а    в    приполярних    районах,    де    кут     падіння     
сонячних     променів    мінімальний,    а    частину     року    Сонце     взагалі    не    по­
казується      з­за      горизонту,     температури     повітря      низькі.     У     помірних    
широтах     кут      падіння      сонячних      променів     міняється      протягом     року,     
що     зумовлює      значні     коливання     температури     за      цей      період.     На     тем ­
пературу     повітря      також     впливають:      характер     підстилаючої     поверх­
ні,    наприклад    сніг     відбиває    більшість     сонячних     променів,     а    розорана    
земля     їх     поглинає    і    нагрівається;    хмарність;    циркуляція     повітряних    
мас;    тривалість    світлового    дня.
Повідомлення учня.
На     території     всіх      частин     світа,      за      винятком      Антарктиди,     мак ­
симальний     показник     температури     повітря      може     перевищува ­
ти     +50     °С.    Так,     в     Азії,     у     Тіраті      (Ізраїль),      зареєстрована      темпера ­
тура     +53,3     °С,     в     Австралії,     у     Квінсленді,     температура     досягала    
+53,9     °С.    Рекордно     високий     показник     температури     повітря      —    
+57,8     °С     був      зафіксований      у     Північній     Африці,     у     Лівії,     біля     м.    Трі­
полі.     Деякі      джерела     називають     інший     район,     де     була     зафіксована     
найвища     температура    —     це     Сан ­Луїс­Потосі     (Мексика),     із      показни ­
ком      у     +57,8      °С.    У     Каліфорнії,     у     знаменитій      Долині     Смерті,     була     за ­
реєстрована      температура     +56,7      °С.    У     Європі     найвища     температура    
досягала     +50      °С     у     Севільї     (Іспанія).
Максимальна     середньорічна      температура     становить      +34,4      °С,    
вона     була     зареєстрована      в     Даллоле     (Ефіопія).      За     іншими      даними,    
цей      показник     складає      +34     °С,     і     відзначений      він     у     містечку     Феранді     
(Ефіопія).
В    Україні     найвища    температура    була    зафіксована     в    м.    Куп’янську    
Харківської     області,     вона    дорівнювала    +40,1     °С.
Найхолоднішим      із      постійно     населених     місць     на     Землі      є     станція     
Оймякон     (63,2 °    пн.    ш.     143,2 °    сх.    д.,     741     м     над      рівнем     моря)      у     Якутії    
(Росія).      У     1938    р.      тут      зареєстрована      температура     повітря      –77,8     °С.   
І    хоча    на    станції    «Восток»    в    Антарктиді    в    липні     1982    р.     і    зареєстрова ­
но    температуру    –89,2      °С,    її     показання    не    можуть    уважатися    рекордно    
низькими,     тому     що     станція      «Восток»     розташована     на     висоті      3488    м    
над     рівнем    моря.
Мінімальна    середньорічна     температура    складає     –57,8     °С,    вона    була    
зареєстрована     на    Полюсі    неприступності    (Антарктида).
Найбільша     річна      амплітуда      коливань     температур      зафіксована     
у         Верхоярську     (Росія),      вона     перевищує     100      °С:     від     –70      °С     узимку     до    
+36,7     °С    улітку.
Найбільша     добова     амплітуда      коливань     температур      спостерігалася    
в    Браунінгу,    штат    Монтана    (США)    —    55,5     °С,    протягом    доби    темпера ­
тура    знизилась     від    +6,7    °С    до    –48,8     °С.
—    Як    і    чому    температура    змінюється     в    просторі    і    часі?
3.     Добовий     хід    температур.
Розповідь учителя.
Зміна      температури     повітря      протягом     доби     пов’язана      зі      зміною    
висоти     Сонця     над      горизонтом      —     змінюється      кут      падіння      сонячних     
променів     і     відповідно     змінюється      кількість     сонячної     енергії,      що     над ­
ходить.      Удень      земна      поверхня     нагрівається,     а     вночі      остигає.      Най ­
нижчою      температура     повітря      протягом     доби     при      безхмарному     небі     
буває     перед     світанком.    Потім     вона    зростає,     досягаючи    максимального    
показника     відразу      після      полудня,     хоча     в     цей      час     Сонце      хилиться     до    
горизонту,    у    повітря     продовжує    надходити    тепло     від    земної    поверхні.     
Поступово     поверхня     Землі      охолоджується,      причому     на     суходолі     це    
відбувається    швидше,    ніж     над     водоймами.
Добовий     хід     температур      фіксується     на     метеостанції     через      кожні     
три      години,      у     так      звані      синоптичні      терміни.     Отримані     дані     дозво ­
ляють     розрахувати     середню      добову     температуру,     добову     амплітуду     
коливань     температур,      побудувати     графік     зміни      температури     протя ­
гом      доби.      Середню     добову     температуру     обчислюють      у     такий      спосіб:    
складають     усі     показники     добового     ходу     температур      і     поділяють     на    
кількість    проведених    вимірів.
Щоб     визначити     амплітуду      коливань     температур,      треба      з     макси ­
мального     її      показника     за      певний     період,     наприклад     за      добу,     місяць,    
рік,     відняти     мінімальний.
Географічний практикум.
На     дошці      наведені     показники     температури,     що     фіксувалися     про ­
тягом     однієї     доби    через     кожні     три     години.
Час    вимірювань,    год 0 3 6 9 12 15 18 21
Температура,    °С –1 –3 –4 0 +6 +5 +3 +2
Учні    мають    побудувати    графік    добового    ходу    температур,     розраху ­
вати    середню     добову    температуру    й    амплітуду     коливань    температур.
4.     Місячний    і    річний    хід    температур.
Географічний тренінг.
Учитель     перевіряє      результати     роботи     і     викликає      до     дошки     учнів,     
що    краще    за     інших    виконали     завдання.     Вони    знайомлять     інших    учнів     
із     графіком     добового    ходу    температур     і    результатами     своїх    розрахун­
ків,     а    потім     виконують    на    дошці     аналогічну    роботу,    використовуючи    
дані    про     місячний    хід    температур.
Розповідь учителя.
Дані     про      середні      місячні     температури     протягом     року     дозволяють     
розрахувати     середню      річну      температуру,     річну      амплітуду      коливань    
температур      і     побудувати     графік     річного      ходу     температур.      Багато­
річні     спостереження     показують,     що     найхолодніший      місяць     в     Укра­
їні     —     січень.     У     цей      час     Сонце      розташовано     низько     над      горизонтом,     
і,     хоча     тривалість     дня      в     січні     збільшується,      земна      поверхня     холодна     
й    укрита    снігом.     Найтепліший    місяць    на    території    країни    —    липень.     
До     липня,     середини     літа,     земна      поверхня     добре      прогрівається,     Сон ­
це     розташоване     високо     над      горизонтом.      Тривалість     дня      в     липні      вже     
трохи     зменшується,     але     вона    є    достатньою,     щоб     підтримувати     високі    
температури.
Обчисливши     середню      річну      температуру     певного      року,      її      порів­
нюють     із      середньою     багаторічною     температурою,     щоб      дізнатися,     які    
зміни      відбуваються     в     кліматичних     умовах     цієї      території.      Середні     
річні     і     середні      багаторічні     температури     розраховуються      і     для      всієї    
Землі.     Порівнюючи     ці      показники,     учені      дійшли      висновку,      що     за     
останні     100     років     температура    на    Землі     зросла    приблизно    на    1    °С.    Як    
повідомлялося     в     доповіді      НАСА,     2005    рік     був      найтеплішим     за      весь    
час     спостережень.
Середню     багаторічну      температуру     можна     порівняти      з     темпера ­
турою      людського     тіла.     Як     і     в     людини,     якщо      температура     на     Землі     
підвищується      або      знижується,     то     щось     не     гаразд,     відбуваються     про ­
цеси,     які     потребують     вивчення.      Якщо      в     людини      підвищена     темпе ­
ратура,      викликають      лікаря.     Лікар      проводить      обстеження,     пропо ­
нує      здати      аналізи.     Вивчивши     всі     результати,      лікар      ставить      діагноз    
і    рекомендує      певний     курс     лікування.     Так      і     Землю     обстежують      учені.     
Їхнє     завдання     —     поставити      «діагноз»,     тобто      зрозуміти      причини     під­
вищення     середньої      температури     повітря,     і     вирішити,     що     необхідно    
зробити,     щоб      ці      зміни      не     призвели     до     «ускладнень»      —     небажаних    
змін     на     планеті.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічний практикум.
1)     Знайдіть    помилки    і    неточності    в    тексті.
Температура     повітря      в     першу     чергу      залежить      від     кута     падіння     
сонячних      променів     на     земну      поверхню.     Тривалість     світлового     дня     
не     впливає      на     температуру     повітря.     Графік     добового     ходу     темпера ­
тур     показує,    що    максимальних    значень     температура    досягає     опівдні,     
а     мінімальних     —     опівночі.     Температура     повітря      впливає      на     живі    
організми      і     процеси,     що     відбуваються     в     природі.     Щоб     розрахувати    
середню      добову     температуру,     потрібно     скласти      всі     її      показники,     за ­
реєстровані      протягом     доби,      і     поділити     на     кількість     показників.      Най ­
холодніший      місяць     в     Україні      —     січень,     а     найтепліший     —     червень.    
Середню     температуру     й     амплітуду      коливань     температури     можна    
розрахувати     для      різних     періодів,     наприклад     тижня,      місяця,     року,     
століття.     Дослідження     вчених     показують,     що     середня      температура    
повітря      на     Землі      за      останні      100     років      понизилася      майже     на     1     °С.
2)     У     метеорологічній     будці,     де    встановлюються     термометр    й    інші    
прилади,     планки     бічних     стінок     прикріплені      під     кутом.     Між    
планками      —     проміжки      в     кілька     сантиметрів.     Поясніть     таку    
конструкцію    метеобудки.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель    пропонує    «експертам»    оцінити     роботу    певних    діад.    За    не­
обхідності     вчитель     коригує     оцінки,     виставлені    «експертами».
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2*)     Виміряйте      температуру     повітря      на     висоті      2    м     від     земної     по­
верхні     і     на     висоті      15—20    м     (п’ять—сім      поверхів     житлового    
будинку).      Порівняйте     отримані     результати,      поясніть     різницю    
в    температурі      залежно     від     висоти     над      земною      поверхнею.     (Ви ­
мірювання    виконуйте    приблизно    в    один    і    той     же    час,     при     ясно­
му    небі.)

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (04.01.2015)
Переглядів: 6227 | Рейтинг: 3.7/3
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: