Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 30 Тема. Земні надра, унікальні форми рельєфу і їх охорона.


УРОК  №  30  Тема.      Земні     надра,    унікальні    форми    рельєфу    і    їх     охорона.
     Мета:     сформувати      поняття      «мінерали»     і     «гірські      породи»,     дати    
уявлення     про      різновиди      корисних     копалин      і     їх      викорис -тання      людиною,      познайомити     з     унікальними      формами    
рельєфу,    із     заходами     щодо    охорони    поверхні    Землі;    роз -вивати     пам’ять;     виховувати     дбайливе      ставлення      до     при -роди.
     Тип уроку:     вивчення    нового    матеріалу.
     Обладнання:     підручник      географії,      карта      півкуль,      колекція     мінералів    
і         гірських     порід,     зразки    найбільш    розповсюджених    у    пев -ній    місцевості    гірських     порід.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VI.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Які    гірські    породи    поширені     у    вашій     місцевості?
2)     Що    ви    знаєте    про     їх     практичне    використання?
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Настав    час    відкрити    ще    одну    таємницю     земної    кори.     Виявляється,    
вона     являє      собою      «комору»,     де     природа      дбайливо     зберігає      накопиче-ні      за      мільйони     років      багатства      —     мінерали     і     гірські     породи.      Людині    
не     відразу      відкрилося     все     різноманіття     цих      речовин,     що     складають    
земну      кору     і     дивні      властивості      деяких     із      них.     А     перед      вами     багато    
таємниць     земних     надр    відкриються    в    найближчі    сорок     п’ять    хвилин.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Земні    надра.
Розповідь учителя.
При    вивченні    земної    кори    в    її     складі    була    виділена    однорідна     речо-вина,     названа     мінералом.    Переважна    більшість     мінералів    —    це    тверді     
тіла,     але      зустрічаються      й     рідкі     (наприклад      саморідна      ртуть)     і     газо -подібні     мінерали.      На     сьогодні     відомо     понад      3000    різних     мінералів,    
серед     яких    польові     шпати,    кварц,    слюда,    алмаз,    графіт,     золото.     Деякі     
мінерали     людина      навчилася     створювати      штучним     шляхом,     напри -клад    алмази.
Повідомлення учня.
Алмаз     —     мінерал,     що     складається      з     вуглецю.     За     блиском     і     красою    
він     переважає     всі     існуючі      мінерали.      Попри     це     алмаз      має      найвищу    
твердість    і    тому    застосовується    для     обробки     металів    й    інших    твердих     
матеріалів.    Прозорі     алмази,     без    тріщин     і    вкраплень,    огранюються    для     
одержання     діамантів.      Однак     алмази     рідко      бувають      прозорими     і     без-барвними,     зазвичай     вони     мають     різні     відтінки     чорного,     червоного,    
блакитного,      зеленого     й     інших     кольорів.     Деякі      з     них      при      нагріванні    
змінюють     колір,    але     через     якийсь    час    він    відновлюється.
Штучні     алмази     одержують     із      графіту      і     вуглевмісних      речовин      із     
середини     1950-х     рр.,      в     основному     для      технічних      цілей.     Їх      щорічне    
виробництво     складає      кілька     мільйонів      каратів     (карат     —     дольна     оди -ниця    маси,    метричний    карат     —    200     мг).
Розповідь учителя.
Найрозповсюдженіших    мінералів    налічується     лише     кілька    десят -ків,      їх      називають     породоутворюючими.     Ця     назва      вказує     на     те,     що    
вони     утворюють     більш      складні      природні     сполуки     —     гірські     породи,     
які     є    самостійним     тілом      у     земній     корі.     Гірські     породи     відрізняються     
одна     від     одної      за      своїм      складом,     властивостями     і     зовнішнім     вигля -дом.     Відомо     понад      1,5    тис.      гірських     порід.      За     своїм      походженням     
вони     поділяються     на     три      великі     групи:     магматичні,      осадові     і     мета-морфічні.
2.     Магматичні    гірські    породи.
Розповідь учителя.
Утворення     магматичних  порід      пов’язано      з     магматизмом.      Ці     гір-ські      породи     є     результатом      застигання     магми,     що     може     відбуватися     
як     на     глибині,     так      і     під     час     її      виходу     на     поверхню.     Різні     умови      «народження»    магматичних    порід    пояснюють    їх     розмаїтість.     Розглянемо    
це    на    прикладі    найвідоміших     магматичних    порід.
Граніти      і     лабрадорити,     що     утворилися      глибоко      в     земних      надрах,     
складаються     з     великих     кристалів.     Розмір     кристалів      залежить      від    
глибини     остигання      й     отвердіння     магми,     чим      глибше      —     тим      більші    
кристали,      що     складають     гірську      породу.      Граніти      і     лабрадорити     ха-рактеризуються      значною     міцністю.      На     вулицях     великих     міст     ви     мо-жете     побачити     плити,     вирізані     з     них,     і     розглянути     їхню      структуру.
Базальти,      обсидіани      і     пемза      утворюються     на     земній     поверхні     в     ре-зультаті    поверхневого    магматизму     (вулканізму).     Базальт     являє     собою     
щільну     гірську      породу     темних      (від      сірого      до     чорного)     кольорів,     що    
складається      з     нерозрізнених      неозброєним     оком     кристалів.     Обсидіан,    
що     називається      також     вулканічним     склом,     схожий      на     склоподібну     
масу,    пемза     —    пориста     гірська     порода,     утворена    в    результаті    швидко-го     застигання    магми,    вона    легша     за     воду.
3.     Осадові    гірські    породи.
Розповідь учителя.
Осадові  гірські  породи      утворюються     внаслідок      дії     зовнішніх      про -цесів    на    поверхню     літосфери.    За    походженням     розрізняють     уламкові,     
хімічні    й    органічні     осадові    гірські    породи.
Сама     назва      цих      гірських     порід     указує     на     те,     що     вони     складаються    
з     уламків      (осколків)      мінералів     і     гірських     порід,      що     утворилися      за -вдяки      вивітрюванню.     Як     відомо,      цей      процес     призводить     до     руйну -вання      твердих      порід,      що     подрібнюються     і     транспортуються     вітром,     
текучими     водами,     льодовиками,     а    потім     накопичуються    на    дні    морів,    
озер,    річок,     зниженнях     суходолу,     де    згодом    можуть    затвердівати.     До    
уламкових    порід    належать     валуни,     галечники,     пісок,     конгломерати,    
піщаники,    леси,    глини.
Хімічні гірські породи      утворюються     в     результаті     випадання     в     осад    
(відкладення)      речовин,     розчинених      у     водах      океанів,      морів,     озер     і     рі -чок.     Найрозповсюдженішими     гірськими      породами      цього      різновиду     
є    кам’яна     (кухонна)     і    калійна     солі,    гіпси.
До    органічних осадових порід     належать     торф,     буре    і    кам’яне     вугіл-ля,     вапняк,      крейда,      які     утворилися      з     решток      відмерлих     організмів,    
у     першу     чергу      рослин.      Деякі      органічні      породи     сформовані      мушлями    
морських    тварин    (наприклад     черепашник)    і    продуктами     життєдіяль-ності    організмів.
Осадові     породи     утворюють     верхню      частину      земної     кори.      Потуж-ність     осадового      шару     може     досягати     понад      10    км.      Для      нього      харак -
терні      чергування     різних     за      складом     гірських     порід     (шаруватість),    
а    також    наявність     відбитків     стародавніх     організмів.
Багатокілометрові      і     різноманітні     за      своїм      складом     шари     осадових    
порід    є    характерною    рисою     твердої     оболонки     Землі.    Це    результат     вза-ємодії     водних    і    повітряної    оболонок    Землі,    що    беруть    участь    у    руйну -ванні,     переносі,    сортуванні    і    відкладанні     уламків     гірських    порід.
4.     Метаморфічні    гірські    породи.
Розповідь учителя.
Осадові     і     магматичні     гірські     породи     не     залишаються      незмінними     
в    земній    корі.    Згодом    вони    можуть    занурюватися     до    глибоких     зон,     де    
піддаються    дії    високих    температур     і    великого    тиску.    У    таких     умовах    
відбуваються     докорінні      зміни      порід     (ущільнення,      перекристалізація     
і    таке     ін.),     у     результаті     чого     утворюються     метаморфічні     гірські     по-роди,      що     відрізняються      за      зовнішнім     виглядом      і     властивостями     від    
осадових    і    магматичних.     Процес    формування     нових     порід    називаєть -ся    метаморфізмом ,    а    самі    породи    метаморфічними.
Подібний     до     цього      процес     природного     перетворення     ви     можете    
спостерігати    взимку,     коли    білий     пухнастий    сніг     після     багаторазових     
відлиг     і     замерзання      стає      щільною     зледенілою     масою,     що     перетворю-ється      потім      на     лід.      У     результаті     метаморфізму      з     вапняків     формують -ся     різнокольорові     мармури,     із      глин     —     кристалічні      сланці,      а     з     пісків     
і         піщаників    —    кварцити.     Граніти     в    процесі     метаморфізму     набувають    
смугастості     і    перетворюються     на    гнейси    і    граніто-гнейси.
Смугастість     і    сланцюватість    є    основними    ознаками     метаморфічних    
порід.
5.     Корисні    копалини.
Розповідь учителя.
Гірські    породи    і    мінерали,     які    використовуються     людиною    (у     при -родному     стані     або      після      переробки)     називають     корисними копалина-ми.    Поклади    корисних     копалин    складають    земні     надра.    Вони,     дійсно,        
є    дуже    корисними,     точніше     вкрай     необхідними    людям.
За     допомогою     корисних      копалин     можна     не     тільки     побудувати     бу-динок     або     швидкісну    автомагістраль,     але     й    виробити    тепло     й    електро -енергію,    одержати     високі    врожаї    сільськогосподарських    культур.
Повідомлення учня.
Хто     б    міг    уявити,     що    знайома     всім    глина     може    мати    унікальні     влас-тивості?     Так,     у     Черкаській     області     є     глина,     що     може     використовува-тися     для      очищення      стічних      вод      і     прискорення     буравлення      шпар.      Ця    глина,     що     називається      атапульгіт,     складається      з     дрібних      часток,     які    
віддалено     нагадують    найтонші     волокна     з    отворами    всередині.
Також     існують      глини,     із      яких     виготовляють      металокерамічні     ін -струменти,     які     за      своєю      твердістю      не     поступаються      тим,     що     зроблені    
з     високоміцного     вольфраму.      Із      глини      виготовляють      дивний      за      своєю     
красою     порцеляновий      і     фаянсовий     посуд,     необхідну      багатьом     буді -вельну     цеглу      тощо.      Глина      широко     використовується      в     різних     видах     
промислової    діяльності.
6.     Охорона     поверхні    і    надр    Землі.
Розповідь учителя.
Щорічно    із     земних     «комор»    витягають    мільярди    тонн    корисних     ко-палин.    Уявіть,    скільки     безцінних     земних     багатств    витратило         людство     
за      історію      свого      існування!     Але      корисні      копалини      не     безмежні,      вони    
виснажуються     і     не     «виростають»      знову,     як     ліси.     Потрібно     дбайли-во     ставитися      до     використання      корисних      копалин.     Наприклад,     деякі     
«порожні»     породи     можна     використовувати     для      виробництва     буді -вельних     матеріалів.
У     районах,     де     вівся     видобуток      корисних      копалин,     залишаються     
кар’єри,     відвали,     терикони.      Вони     займають      великі     площі,     за      сотні    
кілометрів     від     них      вітер     несе     пил,     засипаючи     родючі     поля     і     забруд-нюючи     атмосферу.     Такі     ділянки      необхідно      відновлювати.     Для      цього     
їх      вирівнюють,     зверху     насипають     ґрунт      та     висаджують      дерева     і     ча-гарники.     Великі     кар’єри,     наприклад     піщані,      можна     перетворювати    
на     штучні     озера.      У     результаті     на     місці     величезного      котловану      буде    
створене    місце    відпочинку,     що    прикрасить     навколишній    пейзаж.
7.     Унікальні     форми    рельєфу    та    їх     охорона.
Розповідь учителя.
Земля     надзвичайно     багата     на     унікальні      за      розмірами,     зовнішнім    
виглядом      і     походженням      форми     рельєфу.     Серед      них      є     величезні      ді -лянки     земної     поверхні     і     невеличкі,     але      всі     вони     не     перестають     диву-вати    людину.
Через      північний      схід      Африки      проходять     найбільші      на     суходолі    
розломи    земної    кори,     їх     часто     називають    Рифтовою     долиною.     Долина,     
що    являє     собою     зниження,    витягнуті     на    багато    сотень    кілометрів    і    ся-гаючі      в     ширину     кілька     десятків     кілометрів,     уражає     величчям.     Усту-пи,     що     обмежують     ці      гігантські      розломи,     височать     на     сотні     метрів.    
Якщо     дивитися    на    Рифтову    долину    з    висоти    пташиного    польоту,    вона    
схожа     на    слід     від    гігантського    колеса    в    густому     бруді.
Відомості     про      історію      планети      «законсервовані»     в     осадових     гір-ських      породах.     Справа     в     тім,      що     в     них      є     скам’янілості      —     залишки    
рослин     і     тварин     стародавніх      епох.      Коли     живі     організми      гинули      в     до-історичному     Океані,     то     опускалися      на     дно,     де     їх      укривали      мул      або     
пісок.      Це     відбувалося      десятки      мільйонів      років,      шар      за      шаром     вони    
створювали     величезний     «бутерброд»     із     гірських    порід    і    в    такий     спосіб     
«писали»      історію      Землі.     Одне     з     таких      місць,     де     зберігся      величезний     
і     зручний     для      «читання»     кам’яний      літопис,     —     Великий     каньйон     на    
плато      Колорадо     в     США.     Цей      каньйон     створила     річка      Колорадо,      яка     
прорізала     товщу    гірських    порід    завглибшки     понад     1,5    км    і    завдовжки    
446     км.     Краї    каньйону    дуже    розчленовані.
Для      того,     щоб      зберегти     ці      унікальні      форми     рельєфу,     і     створюють    
національні     парки     і    заповідники,    на    території    яких    заборонена    будь-яка     господарська    діяльність.    Всесвітньовідомий    перший     у    світі    Єллоу -стонський     національний     парк    (США)    створений     у    1872    р.     Він    займає    
піднесену     рівнину,    створену    сотні    тисяч     років     тому    могутніми    потока-ми     лави.      Саме     наслідками     вулканічної      діяльності     цікавий      цей      парк.     
Тут     розташовані    озера     з    гарячою    водою,    гарячі    джерела,    але     дійсним     
скарбом      парку      є     гейзери.     Серед      них      є     гіганти,      що     викидають     могутні     
стовпи    води    заввишки     до    100     м,    але     це    видовище     можна    спостерігати    
раз    на    кілька    років.     Є    гейзери,    що    викидають    воду    кожні     3—5    хв,    зав -вишки     до     кількох      метрів.     Є     і     групи      гейзерів,     що     сполучаються      між     
собою      під     землею      і     викидають     воду     одночасно,     кожний      день     улашто -вуючи     «вистави»      природних     фонтанів.     Хіба     можна     допустити,     щоб     
такі     пам’ятки    природи    зникли     з    лиця    Землі?!
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Чим     відрізняються     мінерали    від    гірських    порід?
2)     На    які    групи     поділяються    осадові    гірські    породи?
3)     Наведіть    приклади     метаморфічних    порід.     За    яких    умов    і    з    яких    
порід    вони    утворилися?
4)     Наведіть     приклади      мінералів     і     гірських     порід,      які     людина      ви-користовує    у    своїй     господарській     діяльності.
5)     Назвіть    види    продукції,    вироблені     з    корисних     копалин    або     з    їх     
використанням.
6)     Заповніть     таблицю    «Гірські    породи».    (Таблиця     може    заповню-ватися    по    ходу    розповіді    вчителя.)
Група Умови    утворення Приклади Використання     людиною
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель    узагальнює    відповіді    учнів.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2*)     Використовуючи    колекцію    мінералів    і    гірських    порід,     опишіть    
деякі      з     них      за      наведеним     планом:      назва,     до     якої     групи      нале-жить,      походження,     колір,     вага     (указується      відносно     —     важ -кий,     середній,      легкий),     склад,     блиск      (матовий,      металевий,    
скляний    або     відсутній),    твердість    (можна     подряпати    склом     або     
нігтем     —     м’яка      порода,      лезом      ножа     —     тверда,      кварцем     або      зо -всім    неможливо    —    дуже    тверда),     структура     (масивна,     шарува-та,    сланцювата,    пориста,    пухирчаста).

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (03.11.2014)
Переглядів: 2177 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: