Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 27 Тема. Рельєф суходолу. Рівнини.Практична робота 7


УРОК  №  27 Тема. Рельєф     суходолу.    Рівнини.Практична робота  7  «Позна­чення      і     підписування     на     контурній      карті     найбільших     літо­
сферних     плит,     сейсмічних     поясів,     вулканів,     гір,      рівнин»    
(закінчення).
     Мета:     сформувати      поняття      «рівнини»,      дати     уявлення     про      низо­
вини,      височини,      плоскогір’я;      розвивати      вміння     створю­
вати     образ      об’єкта;      виховувати     естетичне      сприйняття    
навколишньої     природи.
     Тип уроку:     комбінований.
     Обладнання:     підручник      географії,      атлас,      глобус     Землі,     карта      півкуль,     
різні     за     охопленням      території     фізичні     карти,     схема      «Кла­
сифікація      рівнин     за     висотою»,      ілюстрації      із      зображенням     
рівнин.
Структура      уроку
     I.     Організаційний     момент
     II.     Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
     III.     Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.     Вивчення     нового    матеріалу
     V.     Практична      робота     7     «Позначення     і     підписування     на     контурній      карті    
найбільших    літосферних     плит,    сейсмічних    поясів,    вулканів,    гір,     рівнин»    
(закінчення)
     VI.     Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
     VII.     Підсумок     уроку
    VIII.     Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Які    форми    рельєфу     називаються    планетарними?
2)     Що    таке    гори?
3)     У     яких    районах     Землі     розташовані    молоді    гори?
4)     Чим     відрізняються     молоді    гори    від    старих?
5)     Чим     рівнини     відрізняються     від    гір?
6)     Чому    більшість     населення     Землі     проживає     на    рівнинах?
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Сьогодні     ми     «спускатимемося»     з     гір     на     рівнини,     де     розкинулися    
безкраї      поля     і     квітучі     сади,      збудовані      найбільші      міста     й     існують      ма-ленькі    села,    живе    переважна    більшість     землян.
Рівнини     панують     на     земній     поверхні,      займаючи      більше     половини     
площі      планети.     При     цьому      на     найбільших      із      них      може     розміститися    
кілька    таких     держав,     як    Україна.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Рівнини.      Поняття      про      рівнини      як     великі      ділянки     поверхні     земної    
кори    з    незначними     ухилами    і    коливаннями    висот.
Розповідь учителя
1
.
За    абсолютною     висотою     виділяють    три     типи    рівнин:     низовини     висо-тою     до    200     м    (Прикаспійська,    Примексиканська,    Причорноморська),    
височини      з     позначками      від     200     до     500     м     над      рівнем     моря     (Середньо -руська,     Придніпровська);    плоскогір’я     —    вище     500     м    (Середньосибір-ське,    Декан,    Аравійське).
2.     Поняття    про     первинні    і    вторинні    рівнини.
Розповідь учителя.
За     утворенням      і     віком      розрізняють      первинні     і     вторинні     (структур -ні)     рівнини.     Первинні     рівнини      складені     морськими     відкладеннями,     
вони     утворилися      в     результаті     підняття     морського      дна,     наприклад    
Східноєвропейська.    Морські     відкладення    переважають    і    в    межах    За-хідносибірської     рівнини.
Вторинні    рівнини     можуть    формуватися    наносами    річок.     Так,    Ама-зонська     низовина    складена    потужними     утвореннями,     що    принесли    її     
річкові     потоки.      Деякі      вторинні     рівнини      були     колись     гірськими      спо -рудами,      але      в     результаті     тривалих      процесів     руйнування      відбулося     
їхнє     вирівнювання.     До     вторинних     рівнин     також     належать      височини     
і    плоскогір’я,    складені    горизонтальними     шарами    вулканічних    порід,     
наприклад    плоскогір’я     Декан.
За     зовнішнім     виглядом      розрізняють      плоскі     і     горбкуваті     рівнини.    
На     плоских     рівнинах     немає      різких     спусків      і     підйомів,     ніщо     не     зава-жає     побачити    ідеально    рівну     лінію     горизонту     і    рівну,     як    стріла,    авто-мобільну     дорогу,      що     прямує     в     далечінь.     Річки      тут      течуть     неспішно,     
вигадливо      звиваючись      безкрайніми     просторами,      на     кожнім      повороті    
1
    Супроводжується    демонстрацією    схеми     «Класифікація    рівнин    за     висотою».
202
вони     начебто      задумуються:      «Куди     ж     текти?     Скрізь     рівна      поверхня».    
Прикладом     плоскої      рівнини      є     колиска      давньоіндійської     цивілізації,     
родюча    Індо-Ґанґська     низовина.
Горбкуваті     рівнини      більш      різноманітні.     Їхній      пейзаж     оживляють     
пагорби,     яри,     пониження     з     блюдцями     озер     і     так      само     повільні     і     зви -висті    річки.    Саме    такий     вигляд    має     Східноєвропейська    рівнина,    одна    
з    найбільших     рівнин    світу.
Для      території     України     більш      характерними      є     горбкуваті     рівнини,    
що    чергуються    з    рівними    ділянками,    спусками     і    підйомами.    Природа    
на    таких     рівнинах    начебто     грається:     то    відкриває     мандрівникові    без-краї    простори    з    колоссям    пшениці,    що    хвилюється     на    вітрі,     то    раптом    
«ховає»     їх     за     пагорбами.
Географічний практикум.
Визначте     географічне      положення     Східноєвропейської     рівнини      за     
планом:      у     якій     частині      якого      материка     розташована;     між      якими     ме-ридіанами     і     паралелями;     географічні      об’єкти,      розташовані     поруч;    
приблизну     довжину     із      заходу     на     схід      і     з     півночі     на     південь;     у     якому    
напрямку     простягнулася.
3.     Зміна    гір    і    рівнин    під    впливом    зовнішніх     і    внутрішніх    процесів.
Розповідь учителя.
«Життя»    земної    кори    —    це    безперервна     взаємодія     внутрішніх     і    зо -внішніх     процесів,    що    сформували     земну     поверхню     такою,    якою    ми    її     
спостерігаємо     на    сьогоднішній     день.
І     ми,     і     весь     навколишній     світ,     і     гори     та     рівнини      змінюємося      з     ча-сом.    Молоді    гори    продовжують    «рости»     в    результаті    внутрішніх     про -цесів,      старі     —     поступово      «вмирають»,     руйнуючись      під     дією     зовніш-ніх     процесів     —     у     результаті     роботи     текучих      і     підземних     вод,      вітру,     
льодовиків,     вивітрювання.    Ці    процеси     змінюють     не    тільки    старі,     але     
й    молоді    гори.     Але     відбувається    цей     процес    повільно,     сплинуть     міль-йони    років,     перш    ніж     «притупляться»     гострі     піки    і    буде    засипане    дно     
глибоких     ущелин.
Продуктами    руйнування     гір    заповнюються     рівнинні    райони    Землі.    
Під     впливом     зовнішніх      процесів     змінюється      вигляд     рівнин,      на     них     
утворюються     яри      й     балки.     Особливе     значення      має      робота     текучих     
вод,      так,      річки      можуть     «прорізати»      на     рівнинах     численні     східчасті    
долини.
Внутрішні     процеси      спричинюють      повільні     коливання     рівнинних    
територій,     іноді      утворюючи     на     їхньому      місці     гірські     країни.      Що     на    
них     очікує    через     багато    мільйонів     років?    Руйнування     і    перетворення    
на    рівнини     —    коло    замкнулося.
V.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  7 «Позначення  і  підписування     
на  контурній  карті  найбільших  літосферних  плит,   
сейсмічних  поясів,  вулканів,  гір,  рівнин»  (закінчення)
Завдання.
Знайдіть    на    карті    півкуль     або     фізичній    карті    світу    рівнини:    Східно-європейську,     Західносибірську,      плоскогір’я      Декан,     Середньосибір -ське     плоскогір’я.     Визначте     їхнє     положення     на     контурній      карті     і    під-пишіть.
VI.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічний тренінг.
За    коротким     описом    визначте,     про     які    географічні     об’єкти     йдеться.
1)     Ці     гори     утворилися      в     результаті     зіткнення      двох     гігантських     
кам’яних      блоків     —     Євразійської     й     Індо-Австралійської      літо -сферних     плит.      Відбулося      формування      великої      території     з     гір-ським      рельєфом,      а     в     цих      горах      до     неба     піднеслися     найвищі    
у    світі    вершини.
2)     Цей      вулкан     розташований      на     однойменному     острівці      в     Зонд-ській      протоці.     У     серпні     1883    р.      відбулося      його     виверження.    
Вибухом,     що     був      чутний     за      3000    км     (це      у     два      рази     перевищує    
максимальну    довжину    території    України),    із     легкістю    було    ви-кинуто     до     20    км
3
    гірських     порід,      знесена      верхня     частина      вул -кана.
3)     Це     найпротяжніша      гірська      система,     що     в     Південній      Америці    
переходить    в    Анди.     Загальна    довжина    цих     гірських        споруджень     
досягає      18    000     км,      що     складає      майже     половину     довжини     ек-ватора.
4)     Це     горбкувата     рівнина,     частина      якої     розташована     в     межах    
України.
VII.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель    узагальнює    відповіді    учнів,     пропонує    одному    з    них     зроби -ти    висновок.
VIII. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2*)     Із     переліку    прикметників     визначте    ті,    що    характеризують     рів-нини     і     гори:      суворі,     родючі,      позахмарні,      оброблювані,     плоскі,    
високі,     важкодоступні,      широкі,      круті,      небезпечні,     засніжені,    
заселені,    безлюдні,     горбкуваті.     Поясніть    свій     вибір.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 1558 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: