Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 26 Тема. Основні форми рельєфу Землі. Практична робота 7 «Позначення і підписування на контурній карті найбільших літо


УРОК  №  26  Тема. Основні   форми  рельєфу    Землі. Практична  робота  7   «Позначення    і    підписування на контурній  карті  найбільших    літосферних  плит, сейсмічних поясів,  вулканів, гір, рівнин».     
(продовження)
     Мета:     ознайомити      учнів     із      класифікацією      форм     рельєфу     Землі     
за     висотою     (гори,      рівнини),     віком      (молоді      і     старі     гори)      та    
походженням     (складчасті,      вулканічні,     складчасто-бри -лові);      розвивати      вміння     логічно     мислити,     аналізувати     
природні     явища,     визначати      їх      суть,     причини,     наслідки;    
формувати     вміння     працювати     з     картами,     схемами,     під-ручником;      виховувати     інтерес      до     предмета,      самосвідо -мість    та    громадську     гідність     учнів.
     Тип уроку:     комбінований.
     Обладнання:     фізична     карта      світу,     ілюстрації      із      зображенням      гірських     
систем    і    рівнин,    атлас,     підручник.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Вивчення    нового    матеріалу
    IV.      Практична     робота     7          «Позначення     і      підписування     на     контурній      карті    
найбільших    літосферних     плит,    сейсмічних    поясів,    вулканів,    гір,     рівнин»    
(продовження)
     V.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VI.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Тестування.
Проводиться шляхом загального тестування за темою «Мінерали
і гірські породи».
1)   Мінерали  й  гірські  породи,  які  використовує  людина  у  своїй
господарській діяльності, називаються:
а)  магматичні гірські породи;
194
б)  осадові гірські породи;
в)  корисні копалини;
г)  метаморфічні гірські породи.
2)   Магматичними  гірськими  породами  називаються  гірські  по­
роди, які утворилися:
а)  із вулканічної лави;
б)  на великій глибині під дією температури і тиску.
3)   Із  наведеного  переліку  виберіть  назви  осадових  гірських  по ­
рід:
а)  мармур;  б)  пісок;  в)   глина;
г)  вулканічний туф;   д)  крейда;  е)   ґраніт.
4)   Із наведеного переліку виберіть назви рудних корисних копа ­
лин:
а)  графіт;  б)   залізна руда;  в)   манганові руди;
г)  вапняк;  д)  нафта;  е)   золото.
5)   Корисні  копалини,  що  використовуються  як  паливо,  назива­
ються:
а)  рудними;  б)   нерудними;   в)   паливними.
6)   Нафта, газ, кам’яне вугілля, торф належать до корисних копа­
лин:
а)  рудних;  б)   нерудних;   в)   паливних.
Учитель  перевіряє  результати  тестування  методом  взаємопере­
вірки, тобто учні самі перевіряють роботи, обмінюючись зошитами.
У цьому випадку вчитель зачитує правильні відповіді або записує їх
на дошці. Учитель може перевірити тести у всіх учнів або вибірково.
Після виставлення оцінок (максимальна — 10 балів) доцільним є об­
говорення неправильних відповідей.
III.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя.
Темою нашого сьогоднішнього уроку є основні форми рельєфу Зем ­
лі.  Перед  тим,  як  ви  дізнаєтесь,  що  таке  рельєф,  дайте  відповіді  на
запитання.
1)   Як називається форма нашої планети?
2)   Що таке геоїд?
Форма нашої планети дуже складна, що насамперед зумовлено не­
рівністю її поверхні. На Землі є гори і рівнини, западини морів й  оке ­
анів, навіть у зміненому людиною рельєфі нашого міста є підвищені
і знижені ділянки. Усі нерівності земної поверхні і називаються ре ­
195
льєфом.  (Учитель  пропонує  учням  записати  визначення  рельєфу  до
зошитів.)
На  моделі  Землі  діаметром  1 м  розміри  найвищих  гір  і  найглиб­
ших западин не перевищують 1 мм. А максимальний перепад висот
на  Землі  складає  близько  20 км  —  це  в  637 разів  менше  за  діаметр
планети,  який  дорівнює  12 742  км.  Ці  нерівності  незначні  в  плане­
тарному  масштабі,  дуже  важливі  для  людини  хоча  б  тому,  що  вона
не  може  перебувати  нижче  за  рівень  океану  й  на  високих  горах  без
спеціального обладнання. До того ж, якщо розрівняти материки, то
поверхня планети буде вкрита водами океану глибиною 2450 м.
Форми  рельєфу  відрізняються  за  розмірами.  На  поверхні  вели­
ких  форм  розташовані  невеликі,  на  них  —  ще  більш  дрібні  і  та  ін.
Відповідно  до  розміру  виділяють  планетарні  форми  і  мегаформи  (із
грецької «мегас» — «великий») — материки та океанічні западини.
На  них  розташовані  гірські  хребти,  плоскогір’я  тощо,  тобто  макро­
форми (із грецької «макрос» — «довгий», «великий»). Гірські хреб ­
ти  складаються  з  окремих  гір,  плоскогір’я  —  із  пагорбів  та  рівних
ділянок,  мезоформ  (із  грецької  «мезос»  —  «середній»).  На  великих
формах рельєфу зустрічаються невеликі пагорби, виїмки мікрофор ­
ми (із грецької «мікрос» — «малий»). Найменшим є нанорельєф (із
грецької «наннос» — «карлик»), тобто це такі нерівності, як борозни
на ланах або тріщини в камінні.
—  Які форми рельєфу є найбільшими? (Материки й океани.)
У ході розповіді вчителя учні мають заповнити схему в зошитах.
Форми рельєфу
Планетарні,  
мегаформи
Макро­
форми
Мезо­
форми
Мікро­
форми
Нано­
рельєф
Розповідь учителя.
Тепер перейдемо до вивчення наступного питання — рельєф мате­
риків і рельєф дна Світового океану.
Материки й океани — це найбільші форми рельєфу Землі, які скла­
даються з менш крупних форм рельєфу. Запам’ятайте, що рельєф ма ­
териків можна умовно поділити на дві великі частини.
— Як  називаються  ділянки  земної  поверхні,  високо  підняті  над
прилеглою поверхнею та розчленовані? (Гори.)
— Як  називаються  ділянки  земної  поверхні,  які  мають  невелику
висоту над рівнем моря? (Рівнини.)
196
Робота зі схемою.
Учитель разом з учнями розпочинає складати схему «Материкові
форми рельєфу».
Материкові форми рельєфу
Гори Рівнини
Бесіда.
Поясніть, чим гори відрізняються від рівнин? (Гори від рівнин від­
різняються, насамперед, висотою.)
Учитель узагальнює відповіді учнів і продовжує роботу зі складан­
ня  схеми.  (Використовуються  фізична  карта  світу  й  карти  атласу.)
Зразок схеми.
Материкові форми рельєфу
Гори
(за висотою)
Рівнини
(за висотою)
Низькі (200—800 м) — Апен­
нінські
Середні (800—2000 м) — Карпа­
ти, Кримські
Високі (понад 2000 м) — Кав­
каз, Альпи, Анди, Кордильєри
Низовини (до 200 м) — Ла ­Платська,
Причорноморська
Височини (200—500  м) — Західноси­
бірська, Східноєвропейська
Плоскогір’я (вище 500  м) — Бразиль­
ське, Декан, Середньосибірське
Бесіда.
1)   На які види поділяються гори та рівнини за висотою? Наведіть
приклади.
2)   Яка точка є найвищою точкою світу? Яка її висота?
3)   Де розташована найвища точка України? Яка її висота?
4)   Яким кольором на фізичній карті показані гори та рівнини?
Робота з підручником.
Використовуючи матеріал підручника, дайте визначення гір, рівнин,
гірських хребтів, гірських долин. Запишіть визначення до зошитів.
Гори  —  значні  підняття  на  місцевості  (висотою  понад  200  м)  із
сильно розчленованим рельєфом.
Рівнини  — рівні або горбисті ділянки земної поверхні висотою від
200  до 500 м зі слабко розчленованим рельєфом. Вони займають 20 %
площі нашої планети.
Гірський хребет — це гори, які сполучаються між собою.
197
Гірська долина — це пониження між хребтами.
Розповідь учителя
1
.
Крім  того,  що  гори  відрізняються  від  рівнин  висотою,  існує  ще
кілька  класифікацій.  По­перше,  і  гори,  і  рівнини  мають  свій  вік.
Так,  існують  старі  гори,  де  горотворчі  процеси  вже  відсутні,  і  гори
поступово  почали  руйнуватися,  наприклад  Уральські  гори.  Є  та­
кож  молоді  гори,  де  продовжуються  горотворчі  процеси,  у  таких
горах відбуваються землетруси й виверження вулканів. Наприклад,
Альпи,  Гімалаї,  Кавказ.  Рівнини  також  розрізняються  за  утворен ­
ням.  Виділяють  первинні  рівнини,  що  утворилися  на  місці  морів
й океанів (наприклад, Західносибірська, Причорноморська), та вто ­
ринні,  що  утворилися  внаслідок  руйнування  гір.  За  походженням
гори
 
поділяються на складчасті, що утворилися внаслідок зминання
земної  кори  в  складки  (наприклад,  Гімалаї,  Альпи);  брилові,  що
утворилися в результаті горотворчих процесів у складчастих горах,
та  складчасто ­брилові  гори,  які  утворилися  внаслідок  опускання
й піднімання  великих  ділянок  земної  кори  (наприклад,  Анди,  Кор ­
дильєри).
За  зовнішнім  виглядом  рівнини  поділяють  на  плоскі,  які  мають
майже плоску поверхню, і горбисті, що мають горбисту поверхню.
Бесіда.
1)   Гірський рельєф порівняно до рівнинного є більш високим чи
менш високим? (Рівнини є нижчими за гори.)
2)   Які форми рельєфу, гори чи рівнини, є більш розчленова ними?
(Гори є сильно розчленованими формами рельєфу.)
Робота з підручником.
Опрацюйте матеріал підручника щодо рельєфу дна Світового оке­
ану.  Запишіть  до  зошитів  визначення  понять:  шельф,  материковий
схил, ложе океану, глибоководний жолоб.
IV.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  7 «Позначення  і  підписування     
на  контурній  карті  найбільших  літосферних  плит,   
сейсмічних  поясів,  вулканів,  гір,  рівнин»  (продовження)
Завдання.
1)   Знайдіть  на  карті  півкуль  або  фізичній  карті  України  такі
гори: Альпи, Анди, Атлас, Гімалаї (із  вершиною Джомолунґ ­
ма (Еверест)), Карпати, Кордильєри, Кримські, Урал, Великий
Вододільний  хребет.  Визначте  їхнє  географічне  положення,
1
 Супроводжується використанням «Фізичної карти світу».
198
подивіться, якими кольорами вони виділені. Позначте ці гори
на контурній карті  відповідними кольорами й підпишіть.
2)   Із перелічених вище гір підкресліть назви тих, які хоча б част ­
ково розташовані на території України.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Цей етап проводиться за одним із пропонованих варіантів.
ВАРІАНТ    І
Бесіда.
1)   Що називається рельєфом?
2)   Які форми рельєфу є найбільшими?
3)   Із яких форм рельєфу складаються материки?
4)   За якими ознаками поділяють гори та рівнини?
5)   Назвіть основні елементи рельєфу дна Світового океану.
ВАРІАНТ    ІІ
Тестування.
1)   Виберіть із переліку найбільші форми рельєфу Землі:
а)  гори;
б)  океанічні западини;
в)  материки.
2)   До мікрорельєфу належать:
а)  рівнини;
б)  океанічні западини;
в)  долини річок;
г)  гірські хребти.
3)   Низовини мають висоту:
а)  від 0  до 200 м;  б)  від 0 до 5000  м;  в)   від 200 до 500 м
4)   Середні гори мають висоту:
а)  від 500  до 200 м;
б)  від 2000 до 5000  м;
в)  від 800  до 2000  м.
5)   Кордильєри, Анди, Гімалаї належать до:
а)  високих гір;  б)   середніх гір;  в)   низьких гір.
6)   Плоскогір’я мають висоту:
а)  від 500  м;  б)   від 200 до 500 м;  в)   від 0 до 200 м.
7)   Прикладом низовин є рівнина:
а)  Східноєвропейська;
б)  Амазонська;
в)  Західносибірська.
8)   Карпати та Кримські гори належать до:
199
а)  старих гір;  б)   молодих гір.
9)   Первинні рівнини утворилися внаслідок:
а)  руйнування гір;  б)   підняття морського дна.
10)  Найвищою точкою України є гора:
а)  Еверест;  б)   Говерла.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель пропонує зробити висновок уроку учням, що мають висо­
кий рівень навчальних компетенцій.
Висновок учня.
— Рельєф — це всі нерівності земної поверхні.
— Найбільшими формами рельєфу Землі є материки й океани, які
включають дрібні форми рельєфу.
— Рельєф материків складається з гір і рівнин.
— Гори поділяються за висотою (низькі, середні, високі); за віком (ста ­
рі й молоді); за утворенням (складчасті, брилові, складчасто­брилові).
— Рівнини  розрізняють  за  висотою  (височини,  низовини,
плоскогір’я); за утворенням (первинні та вторинні); за зовнішнім ви ­
глядом (плоскі й горбисті).
— Основними елементами рельєфу дна Світового океану є шельф,
материковий схил, ложе океану.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацювати відповідний параграф підручника, дати відповіді на
запитання.
2)   Записати до зошитів визначення елементів рельєфу дна Світо ­
вого океану.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 1580 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: