hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 25 Тема. Зовнішні процеси, які зумовлюють зміни земної кори.


УРОК  №  25 Тема. Зовнішні     процеси,  які    зумовлюють     зміни     земної    кори.
     Мета:     формувати     знання     учнів     про      зовнішні     процеси     і      їхню    
роль     у      формуванні     рельєфу;     розвивати     спостережли­вість,      уміння     практично     використовувати     здобуті      знан­ня;     виховувати     дбайливе      ставлення     до     навколишньої    природи.
     Тип уроку:     вивчення    нового    матеріалу.
     Обладнання:     підручник     географії,     глобус    Землі,    карта     півкуль,     ілюстра ­
ції    (фотографії)    ярів,    балок,    барханів    і    дюн,    пісок.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VI.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Чому    магматизм    і    вулканізм     називають    внутрішніми    процеса ­
ми,    що    змінюють     вигляд    нашої     планети?
2)     Чи    доводилося    вам     спостерігати,    як    попри     деякий    час    руйнують ­
ся    будинки    й    інші    будівлі?     Чим    би    ви    пояснили    цей     процес?
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Земна     поверхня    постійно    змінюється.     На    місці    морів    через     мільйо­
ни     років      може     утворитися     суходіл,      суходіл      може     опуститися     і     стати     
дном     моря     або      океану,      на     місці     рівнин     можуть     утворитися     гори.      Ви    
вже     знайомі     з    процесами,    що    спричинюють     такі     зміни     вигляду     Землі.    
А    от    сьогодні    ми    знайдемо     відповідь    на    запитання:    чи    можуть    гори    пе­
ретворитися     на     рівнини?     Для      цього      розглянемо     ще     один     «механізм»     
змінення    вигляду     Землі.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Зовнішні     процеси.
Розповідь учителя.
Рельєф     земної     поверхні     формується     в     результаті     складної     і     три ­
валої     взаємодії     різних     процесів.     Про      внутрішні      процеси      і     їхню      роль    
у    змінах    земної    кори    ви    вже     дізналися.    Тепер     ми    поговоримо     про     дію     
зовнішніх     процесів,    у    результаті    яких    руйнуються     піднесені    ділянки     
Землі,     переносяться     продукти     руйнування      і     відбувається     їх      накопи­
чення      в     знижених      ділянках,      тобто      поверхня     планети      вирівнюється.     
До     зовнішніх      процесів     належать      вивітрювання,     робота     текучих      вод,     
вітру    і    льодовиків.     Вони    відбуваються    на    поверхні    й    у    верхніх     шарах    
земної    кори    завдяки     дії    сонячної    енергії    і    силі    тяжіння.
Зовнішні     і     внутрішні      сили     Землі      можна     порівняти      зі      скульптора ­
ми,     що     невтомно     працюють      над      виглядом      нашої      планети.     При     цьому     
один     із      них      (внутрішні     процеси)     створює      великі     нерівності      —     високі    
гори    і    глибокі     западини,     а    інший    (зовнішні     процеси)    руйнує    гори    і    за ­
сипає     западини,     створюючи    нові    форми    рельєфу.
2.     Вивітрювання.     Поняття      про      вивітрювання     і     три      його     основні     
типи:     фізичне,    хімічне    та    органічне.
Випереджальне завдання.
По    ходу    розповіді    вчителя     учні    заповнюють     таблицю    «Типи    вивіт­
рювання».
Тип         
вивітрювання
Під    дією    чого        
відбувається
До    чого    призводить
Райони    найбільшого    
поширення
Фізичне
Хімічне
Органічне
Розповідь учителя.
Вивітрюванням      називається      процес     руйнування      і     зміни      твердої     
речовини     літосфери      (гірських      порід),     під     впливом     коливань     темпе ­
ратури    повітря,    дії    води    і    живих    організмів.    Розрізняють    три     основні     
типи    вивітрювання:    фізичне,    хімічне     й    органічне.
Фізичне вивітрювання     —     це     руйнування      гірських     порід     у     резуль­
таті      коливань     температури     повітря,     у     першу     чергу      пов’язаного      з     до­
бовим     ритмом.    Механізм    дії    фізичного     вивітрювання:    удень,    під    про ­
менями     Сонця,    гірські    породи    нагріваються    і    розширюються,     а    вночі     
остигають      і     стискуються;      це     призводить     до     їхнього      розтріскування   
і    поступового     здрібнювання.    У    районах     зі     значними     перепадами     тем ­
ператур,     де     часто      температура     повітря      опускається      нижче     0°,     «пере ­
мелювання»    відбувається    більш     інтенсивно    завдяки     замерзанню     води    
в    тріщинах     гірських    порід.     Переконатися     в    руйнівній     силі    льоду     мож­
на    на    простому    прикладі:     налийте     воду    до    скляної     пляшки     з    вузькою    
шийкою     і     виставте     її      на     мороз.     Невдовзі     ви     побачите,      як     лід,      що     роз ­
ширився    при     замерзанні,     розколе     скло.
Хімічне вивітрювання    відбувається    під    дією    повітря,    води    й    речо­
вин,    що    містяться     в    них.    При    хімічному     вивітрюванні    гірські    породи    
не     тільки     руйнуються,     але      і     змінюються,     утворюючи     нові     речовини,     
які     менше     підлягають     подальшим     змінам.      Найінтенсивніше     хімічне     
вивітрювання     відбувається    в    районах     Землі     з    високими     температура­
ми    повітря     і    значною    кількістю     опадів.
Органічне  вивітрювання обумовлено      дією     живих     організмів,     що    
у    процесі     своєї    життєдіяльності    руйнують     і    подрібнюють    гірські    поро­
ди.    Наприклад,    корені    рослин    проникають     у    тріщини    гірських    порід    
і,     розвиваючись,    «розривають»     тверді     брили.
Вивітрювання      можна     порівняти      з     невидимим     млином,     що     своїми    
жерновами     перемелює     кам’яні      брили.     Унаслідок      цього      відбувається    
вирівнювання      земної     поверхні.      Вивітрювання      не     тільки     обумовлює    
руйнування      великих     нерівностей      земної     поверхні,      але      і     сприяє     утво­
ренню    нових     форм    рельєфу,    наприклад    рівнин.
3.     Природні    «грабарі».     Робота    текучих     вод     і    вітру.
Розповідь учителя.
Майже    15    млрд    т    землі     несуть    води    річок     до    морів    й    океанів.     Близь ­
ко     4    млрд     т     видуває      вітер.      Ці     природні     «грабарі»      самотужки     «пере ­
копують»     земну     поверхню.    Як    це    відбувається?
Більшість      із      вас     бачили,      як     спеціальні     машини      поливають     шосе,    
змиваючи      пил      і     бруд.      Подібну      дію      виконують     сильні     дощі     або      сніго­
танення      на     великих     ділянках     земної     поверхні.      Вода,     що     стікає,     під­
хоплює      дрібні      тверді      частки     і     несе     їх      до     знижених      ділянок      земної    
поверхні,      де     вони     осідають.      У     результаті     відбувається     руйнування     
ґрунтів      і    гірських     порід     текучими      водами     —     ерозія      (у      перекладі      з     ла­
тинської         —     «роз’їдання»).     Як     говорять     у     народі     —     «вода      камінь     то­
чить».    Ерозія    відбувається    завдяки     текучості     води    і    дії    сили    тяжіння.
(Учитель     демонструє    ілюстрацію     із     зображенням     яру.)    Ерозія    при ­
зводить     до    утворення     ярів    —    глибоких     вимоїн    завширшки     до    десятків    
метрів     із      крутими     схилами.      Довжина     ярів     може     досягати     декількох     
кілометрів.     Процес     утворення      цієї      форми     рельєфу      досить     простий:    
струмочки     води,      стікаючи     схилом,      зливаються      і     створюють     невели­ке     довгасте     поглиблення     —     борозну.     Поступово     вона     поглиблюється    
і    розширюється,    і    вже     не    струмочки,     а    струмки    спрямовуються     сюди,     
утворюють    вимоїну,    що    може    перетворитися    на    яр.
4.     Шляхи     запобігання     появі    і    розвитку    ярів.
Розповідь учителя.
Яри      розчленовують     земну      поверхню      на     дрібні      ділянки.     Водні      по­
токи     ніби     нарізають      землю     подібно      до     ножа,      що     розрізає      торт.     Це    
явище     завдає     великих     збитків      сільському     господарству,      утруднює     
будівництво.     Але      появі     і     розвитку     ярів     можна     запобігти.      Необхідно     
зменшити     надходження    до    нього     води    або     знизити     її     руйнівну    силу.     Із     
цією    метою    на    схилах    і    дні    ярів    висаджують     дерева    і    чагарники    (своєю    
кореневою    системою     вони    утримують    ґрунт     і    гірські    породи);    залиша ­
ють     нерозораними     прилеглі    ділянки     землі;     улаштовують    відвідні     ка­
нави;      затримують      дощові     і     талі      води     спеціальними      загородженнями    
на    вершині    яру     (місці,    де    до    нього     надходить    найбільше    води).
Поступово     руйнівна     дія     водного      потоку     зменшується,      схили      яру     
стають     положистими,     заростають     травою     й     іншою     рослинністю,    
і,     зреш    тою,     яр     перетворюється      на     балку.     Яри      і     балки      належать      до    
дрібних,    ерозійних     форм    рельєфу.
До     роботи     текучих      вод      також     належить      і     робота     річок.      Річки      ма­
ють      більшу     порівняно      зі      струмками     потужність     і     можуть     змивати,    
транспортувати     і    відкладати    значні    маси    твердих     часток.    Ці    процеси     
відбуваються     протягом     тисяч      років      і     сприяють      формуванню     різних    
форм    рельєфу,    наприклад    рівнин.
Не    вся     вода    стікає     земною     поверхнею    —    частина     її     просочується    під    
землю,     щоб      утворити     підземні     річки      і     «струмки».     Вони     виконують    
ті     ж     види     робіт,      що     і     їхні      наземні      «побратими»,      а     також     створюють    
порожнечі    (печери)    у    вигляді     підземних    «галерей»     і    «залів».
Роботу    текучих     вод     доповнює     вітер,     який    переносить    на    великі    від­
стані     пісок     і     пил,     згладжує      скелі,      бере     участь     у     руйнуванні     ґрунтів.     
Вітер,     як    і    текучі    води,     не    тільки    руйнує    і    транспортує     тверді     речови­
ни,    але     і    створює     нові    форми    рельєфу     —    бархани     і    дюни.
5.     Робота     вітру.     Бархани    і    дюни.
Розповідь учителя.
Бархани     —     це     нанесені     вітром     бугри      сипучого     піску     з     більш      поло­
жистим     навітряним      (зверненим      назустріч      вітру)      і     крутим     підвітря­
ним      схилами.      Вони     характерні     для      піщаних     пустель.     Поодинці     бар ­
хани     мають     серпасту     форму,     із      «рогами»,      висунутими      за      напрямком    
вітру.      Вони     утворюються     тільки     на     щільному     ґрунті     за      недостатньої   
кількості     піску.      У     районах      суцільних      пісків      усі     бархани      зливаються     
і    можуть    набирати    різної     форми    залежно    від    напрямку     вітрів.
Там,    де    частими     є    сильні    вітри,     утворюються    барханні    скупчення,    їхня    
висота    може    досягати    100     м.    Такі    форми    рельєфу     є    особливо    характер­
ними    для     великих    пустель,    де    «правлять»    три     могутні    владарі:     Сонце,    
вітер    і    пісок.     Вітер    тут     починає     віяти     зі     сходом    Сонця     і    тільки    із     його    за ­
ходом     заспокоюється.    Він    начебто     лягає     спати,    щоб     відпочити,    а    ранком    
прокинутися    і    «відробити»     свою    чергову     «денну    робочу    зміну».
Залежно    від    сили    і    напрямку     вітрів,    що    перекочують    піщини     з    на­
вітряної    до    підвітряної    сторони,    бархани     можуть    пересуватися    на    від­
стань     до    кількох     сотень    метрів    на    рік.
Географічний практикум.
Учитель    висипає     на    дошку    небагато    піску    і    пропонує    одному    з    учнів     
створити    модель    поодинокого    бархана,    показати    й    описати,    як    відбу­
вається     його    рух,    указати     переважний     напрямок     вітру.
Розповідь учителя.
Дюни     мають     багато     спільного      з     барханами.      Так,     вони     однакові    
за      формою,     але      дюни      менші     за      висотою      й     утворюються     на     берегах     
морів,     озер     і     річок      із      намитого     хвилями     піску.      Швидкість     руху     дюн     
значно     коливається     і     зазвичай     є     меншою     за      швидкість     руху     барха ­
нів.      Пересуваючись,     бархани      і     дюни      можуть     засипати     поля,      житлові     
будівлі.      Щоб     зупинити      рух      барханів     і     дюн,     на     їхніх      схилах     висаджу­
ють      дерева     і    чагарники.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Гра     «Показуха».
Учитель    пропонує    учням    об’єднатися     у    дві    команди,    кожна    з    яких    
делегує      для      гри      по     три      представники.     Інші     —     уболівальники.     Учи ­
тель    і    два     учні    —    журі.
Перший тур.
Одна     з     команд     за      допомогою     міміки     і     жестів     повинна     зобразити     
який­небудь     із      внутрішніх      процесів.     Команда­суперниця     протягом    
однієї      хвилини     намагається      вгадати,     який     процес     показують.     Потім     
команди     міняються     ролями:      друга      команда     представляє      один     із      зо ­
внішніх     процесів,    а    перша    відгадує    його    назву.    (Дається    дві    спроби.)
Другий тур.
Представники      команди     повідомляють      одному     із      суперників     назви     
двох     географічних      об’єктів      (явищ),      які     він     має      зобразити.     Два      інші   
члени      команди     за      одну     хвилину     повинні      відгадати      задумані     слова     
з    першої     спроби.      (З р а з к о в и й     п е р е л і к:     вулкан,      землетрус,     яр,    
балка,    бархан,     дюна,     гори,     рівнини.)
Третій тур.
Журі    пропонує    обом    командам     зобразити     один    із     зовнішніх     проце ­
сів.     Перемагає    команда,    яка     це    зробить     швидко    і    правильно.
Географічний диктант.
Заповніть     пропуски    і    знайдіть    помилки    в    тексті.
До     зовнішніх      процесів     належать:      вивітрювання,     робота     текучих     
вод,      ...    і     льодовиків.      Вони     відбуваються     завдяки      дії     зовнішніх      сил:    
води,      ...    ,     ...    ,     ...    ,     сонячної     енергії     і     сили     тяжіння.     Зовнішні     процеси     
зумовлюють     руйнування      знижених      ділянок      Земної     поверхні,      пере­
несення      продуктів      руйнування      і     їх      накопичення     на     піднесених     ді ­
лянках.      Вивітрювання      —     це     процес     руйнування      і     зміни      твердої      ре­
човини     літосфери      (гірських      порід)      під     дією     зовнішніх      сил      і     коливань    
температури     повітря.     Розрізняють     три      основні      типи     вивітрювання:    
фізичне,     хімічне      і     ...    .     Ерозією      називають     руйнування      ...     і     гірських    
порід    текучими     водами.
Творча лабораторія.
Про     яку     лабораторію     і    якого     вченого     йдеться     нижче?
Це     дійсно     наукова      лабораторія      під     відкритим     небом,     яка      займає    
всю     земну     поверхню.    Керує     нею     найдосвідченіший     учений­хімік.     Він    
постійно     проводить      досліди      з     перетворення     одних      речовин      на     інші    
за      допомогою     води,      кисню,     вуглецю.     Як     у     справжній     хімічній     лабо­
раторії,      у     цього      вченого      завжди      під     рукою     солі,     кислоти,     луги,      але     
він     обходиться     без     пробірок     і     колб.     Особливо     полюбляє      наш     учений    
проводити     досліди      в     теплих     і     вологих      умовах.      Обґрунтуйте     свою     від­
повідь.    (Хімічне    вивітрювання,    природа.)
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель    узагальнює    відповіді    учнів,     оцінює    їхню     навчальну    діяль ­
ність    на    уроці.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2*)     Намалювати      бархан     й     описати      процес     його     руху.      Чому     для      за ­
побігання      руху     барханів     необхідно      висаджувати     на     його     схи ­
лах     дерева?

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.11.2014)
Переглядів: 2612 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: