Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 1 Тема.Вступ. Географія —наука про природу Землі та його господарську діяльність.


УРОК  №  1
     Тема.          Вступ.      Географія      —     наука      про      природу     Землі,     населення    та     його     господарську      діяльність.     Джерела     географічних    
знань.    Методи    географічних    досліджень.
     Мета:         визначити      об’єкт      вивчення     географії;      ознайомити      учнів     із     
джерелами    географічних    знань     та    методами     географічних    
досліджень;     виховувати    повагу    до    праці    географів;     розви -вати    потяг    до    самостійного    здобуття    географічних    знань.
     Тип уроку:         вивчення    нового    матеріалу.
     Обладнання:         фізична     карта      Євразії,      підручники     й     атласи     для      6    класу,     
книги      З.     Шишової     «Велике      плавання»,     В.    Мейнка     «Ди -вовижні      пригоди      Марко     Поло»,     Центкевич     А.,     Центке-вич     Ч.     «Людина,      яку     покликало      море»,     картосхема      Украї-ни    та    контур    гіпотетичного     Обського    водосховища.
Структура      уроку
     І.    Організаційний    момент
     ІІ.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
    ІІІ.    Вивчення    нового    матеріалу
     IV.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
     V.    Підсумок    уроку
    VI.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
На початку уроку вчитель знайомиться з класом, пропонує учням
записати свої прізвища, ім’я та по батькові до щоденників. Він пові ­
домляє, що учні починають вивчати нову для них дисципліну — гео ­
графію,  знайомить  школярів  із  вимогами  до  ведення  зошитів,  пові ­
домляє,  яке  обладнання  вони  повинні  мати  на  партах  на  кожному
уроці (підручник, географічний атлас, ручка, лінійка, олівець, гум ­
ка). Можна підписати зошити (за наведеним на дошці зразком) та за ­
писати до них список обладнання.
У ході цього етапу вчитель також має з’ясувати забезпеченість кла ­
су контурними картами.
ІІ.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Ви  починаєте  вивчати  нову  шкільну  дисципліну.  Але  певні  гео­
графічні  знання  ви  вже  здобули  в  ході  вивчення  інших  навчальних
дисциплін у початкових класах. Завдання шкільної географії — роз ­
ширити і поглибити ці знання, уміння і навички. А географічні знан­
ня мають для людей величезне значення.
У ваших сім’ях щовечора уважно вислуховують прогноз погоди на
наступні дні.
— Чим ви можете це пояснити?
Прогноз погоди готують метеорологи — представники науки, яка
є складовою частиною географії.
Географи також можуть передбачати негативні наслідки втручан­
ня людини у природу.
Учитель  демонструє  карту  Євразії,  на  якій  прикріплений  контур
водосховища,  яке  б  виникло  при  спорудженні  ГЕС  у  середній  течії
р.  Об (такий проект існував у кінці 50 ­х—на початку 60­х рр. ХХ ст.).
— Порівняйте площу водосховища з розмірами України.
Від спорудження ГЕС відмовилися лише після негативного виснов­
ку з  цього приводу географів. Погляньте, що було б поховано під вода­
ми водосховища, якби ГЕС все ж таки була збудована (знімає з карти
контур водосховища, під яким виявляються родовища нафти — одні
з найбільших у світі).
ІІІ.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
Розповідь учителя.
Слово «географія» прийшло до нас із давньогрецької мови («Гея»  —
«Земля», «графо» — «писати»).
— Перекладіть це слово українською мовою. (Опис Землі чи зем­
леопис.)
Це  не  повністю  відповідає  сучасному  змісту  географії.  Описовою
ця наука була переважно до початку ХХ ст. Але останні «білі плями»
з карти Землі на той час уже були практично стерті, і тоді заговорили
про «смерть географії». Проте минуло вже близько 100 років, а наука
не  тільки  не  «померла»,  а  й  набула  ще  більшого  значення.  Чому  так
сталося? Якщо ви звернули увагу, то сучасна географія вже перестала
бути чисто описовою наукою, а дедалі більше займається прогнозуван ­
ням, тобто передбаченням змін, які відбуваються навколо нас у природі.
Як  ви  вже  зрозуміли,  географія  вивчає  природу  поверхні  Землі.
Проте є й інша географія, яка вивчає розселення людства на Землі,
його господарську діяльність та взаємодію з природою. Таким чином,
географія — єдина шкільна дисципліна, яка вивчає і природу, і сус ­
пільство (на цьому потрібно наголосити). Як наслідок, географія поді­
ляється на дві великі частини — фізичну географію (вивчає природу
поверхні  Землі)  та  економічну  географію  (вивчає  розселення  людей
на Землі та розміщення на ній господарства).
Географічні знання можна отримати з багатьох джерел.
Робота з підручником.
Учитель пропонує учням розглянути відповідну схему в підручни­
ку (1 хв) і назвати джерела географічних знань.
Бесіда.
1)   Перелічіть джерела географічних знань. Яке з них для вас най­
доступніше? Чому?
2)   Із  якого  джерела  географічних  знань,  на  вашу  думку,  можна
отримати найповніші географічні знання?
3)   Яке джерело географічної інформації дає змогу отримати най­
новіші географічні відомості?
Учитель узагальнює відповіді учнів і повідомляє, що часто цінну
географічну інформацію можна знайти в художній літературі. Свою
розповідь  учитель  ілюструє  міні ­виставкою  художніх  і  науково­по­
пулярних книг про життя і подорожі відомих мандрівників.
Переходячи до пояснення матеріалу про методи географічних до­
сліджень, учитель повідомляє, що географічні знання можна здобути
не тільки з різних джерел, а й у різні способи (методи).
Робота зі схемою.
Учні  перекреслюють  до  зошитів  заготовку  схеми  поділу  методів
географічних  досліджень  (учитель  креслить  таку  схему  до  початку
уроку  на  зворотному  боці  крила  розкладної  дошки)  і  заповнюють  її
в ході пояснення вчителя.
Усі  методи  географічних  досліджень  можна  умовно  поділити  на
дві групи: загальнонаукові (використовують багато наук) та суто гео ­
графічні  (вони  використовуються  майже  виключно  географією).  До
першої  групи  належать  історичний,  статистичний,  математичний,
системний методи та метод комп’ютерного моделювання, до другої  —
картографічний,  палеографічні,  космічні,  спостереження  за  навко ­
лишнім середовищем.
IV.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
На цьому етапі вчитель пропонує учням ознайомитися з побудовою
підручника. Необхідно звернути увагу на особливості групування на ­
вчального матеріалу на параграфи і пункти, пояснити значення наяв ­
них у підручнику ілюстрацій, запитань і завдань, додатків, словника,
системи умовних позначок.
V.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель підводить підсумки уроку, виділяє кращі відповіді учнів.
VI.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Учитель нагадує, яке обладнання учні мають принести на урок на­
ступного разу.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (02.09.2014)
Переглядів: 705 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: