Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 14 Тема. Абсолютна й відносна висота.


УРОК  №  14
     Тема.      Абсолютна     й    відносна    висота.
     Мета:     сформувати     поняття     про     абсолютну    й    відносну    висоту    то-чок     земної    поверхні;    розвивати     спостережливість,     уміння    
створювати      образ      території;      виховувати     поважне     став-лення     до    праці    картографів.
     Тип уроку:     комбінований.
     Обладнання:     підручник      географії,      атлас,      карта      півкуль,      різні     за     охо -пленням     території     карти,     план     місцевості,     пластилін,      ні -велір.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VI.    Підсумок    уроку
    VII.    Домашнє     завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Географічний практикум.
1)     Побудуйте     в    зошитах    прямокутник    розміром    50    ×    10    м    у    масш­
табі     1    :    1    000,    1    :    2    500.
2)     Переведіть     числові      масштаби      —     1    :    30    000,     1    :    70    000     —     в     іме ­
новані.
3)     Визначте    масштаб    глобуса,    якщо     реальна     відстань    у    1000    км    на    
ньому     складає     2    см.
4)     Поясніть,      який     існує      зв’язок      між:     планом     і     картою;      планом,     
картою    і    масштабом.
5)     Як     можна     виміряти     висоту     столу,     парти      або      невеликого     бу­
динку?
6)     Чи     можна     стверджувати,     що     точка,     розташована     на     столі,      має     
висоту,     рівну     висоті     столу?
7)     Наведіть     приклади      нерівностей      земної     поверхні,      що     зустріча­
ються     у    вашій     місцевості.
Топографічний диктант.
Учні     мають     зобразити      за      допомогою     умовних     знаків     географічні     
об’єкти     і    предмети,     про     які    йдеться     в    розповіді.
Наш     шлях     проходив     уздовж     мішаного     лісу,     повз     річки,     прямо     до    
залізничного     моста.     На     невеликому      пагорбі     ми     побачили     поодиноке    
дерево,     біля     підніжжя      пагорба      розмістився      колодязь.      Угамувавши    
спрагу    прохолодною    чистою    водою,    ми    рушили     далі.    Проходячи    повз    
глибокий     яр,    на    дні    якого     било    джерело,    ми    зрозуміли,    що    незабаром     
вийдемо    на    луки.     Стежка,    що    йде     луками,     виводить    прямо    до    школи.
III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Поверхня     Землі      нерівна,     рівні     ділянки      чергуються     з     піднесеними    
й     зниженими.      Це     спричинює     значні     труднощі      при      будівництві      авто­
мобільних    і    залізничних    шляхів,     промислових    споруд    і    житлових     бу­
динків:      доводиться     враховувати     всі     нерівності      земної     поверхні.      Ви­
мірювання    нерівностей     і    визначення     їхнього     положення    на    місцевості    
вимагає     спеціальних    знань     і    точних    приладів.     Ціла    наука     —    геодезія,    
займається     вивченням     й     удосконалюванням     методів     вимірювання    
відстаней,     кутів    і    висот     на    поверхні    Землі.
Вимірювання     нерівностей      земної     поверхні     називається      топогра ­
фічною    зйомкою,     на    місцевості    її     проводять     топографи.    Дані,    зібрані    
топографами,     використовуються     при     створенні     планів    і    карт.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Вимір     нерівностей      земної     поверхні.     Відносна     висота.      Поняття     
про     рельєф    як    сукупність     нерівностей     земної    поверхні    і    дна     Сві-тового    океану.
Розповідь учителя.
Для      чого     потрібно     знати      висоту     точок      на     земній     поверхні?      При    
проектуванні     і     будівництві      житлових      будинків     і     промислових     спо ­
руд,     мостів,     залізничних     й     автомобільних     шляхів,      при      прокладанні    
зрошувальних     систем,      спорудженні     обводнювальних     каналів      тощо    
потрібні    відомості    про     рельєф    місцевості.    Важливо    знати,    на    скільки     
метрів     одна     точка      земної     поверхні     по     вертикалі      (виску)      перевищує    
іншу.     Ця    відстань    називається     відносною  висотою .
(Учитель     демонструє    модель    або     ілюстрацію     з    ділянкою     земної    по­
верхні,     показує      відносну     висоту     найвищої      точки      щодо     інших     точок.)
Слово     «відносна»    вказує    на    те,    що    висоту    вимірюють    щодо    довіль­
ного     рівня,     прийнятого      за      відмітку     0    м.     Висоту     точки      на     місцевості    
вимірюють    за     допомогою    нівеліра.
2.     Нівелювання.    Нівелір,     його    призначення    і    будова.
Розповідь учителя.
Найпростіший     нівелір     можна     виготовити     в     шкільній     майстерні     
або      в     домашніх      умовах.      Прилад     складається      з     двох     планок,      скріп­
лених      під     кутом      90°,     і     виску      (це      може     бути     мотузка      з     вантажем).    
Висок      дозволяє     встановити     нівелір     точно      вертикально,     інакше      під    
час     вимірювання     будуть     допущені      великі     погрішності.     Висота     ніве ­
ліра     —     1    м.
При     вимірюванні     висоти     за      допомогою     нівеліра      необхідно      вста­
новити     його     в     початковій     точці,      яку      ми     приймаємо     за      0    м;     визначи ­
ти     точку      з     відносною      висотою      1    м,     для      чого     проводимо     уявну      гори­
зонтальну      лінію      від     верхньої     частини      нівеліра      до     виска      і     забиваємо     
в    цьому      місці     кілочок;     переносимо      нівелір     у     цю     точку      і     визначаємо     
наступну;      і     так      до     останньої      відмітки,      висоту     якої     нам      необхідно      ви­
значити.     Склавши     результати     всіх      вимірів,     ми     одержимо      відносну    
висоту    точки     щодо    початкової.
3.     Абсолютна      висота.      Необхідність     знань      абсолютних      висот      точок     
на     земній     поверхні.     Визначення     і     фіксування     абсолютних      висот     
точок.
Розповідь учителя.
На    плані     і    карті    вказують    не    відносну,     а    абсолютну висоту —    від­
стань      по     вертикалі      (виску)      від     середнього     рівня      Світового     океану     до    
даної    точки.
Для     визначення     абсолютної    висоти    потрібно    точки,    розташовані    на    
суходолі,      співвіднести     з     рівнем     Світового     океану,      прийнятим     в     усім    
світі     за      відмітку     0    м.     Це     виконують     у     такій      послідовності:      виміряти    
абсолютну    висоту    окремих    точок     земної    поверхні    шляхом     нівелюван­
ня;     занести      результати     до     спеціальних     довідників;      від     цих      відміток,    
що     позначені      на     місцевості     спеціальними      знаками     і     нанесені     на     кар ­
ту,     визначають      абсолютну     висоту     інших     ділянок      земної     поверхні.
4.     Висотні    позначки.     Позитивні     і    негативні    висотні    позначки.
Розповідь учителя.
Основна      частина      території     земного      суходолу     має      абсолютну     висо­
ту,     що     перевищує     рівень     моря.      Такі     висоти     називають     позитивними.    
На    Землі     існують     райони,     де    суходіл     розташовується     нижче    за     рівень    
моря.      Такі     висоти     називають     негативними.      Позначка     негативної     ви­
соти    вказується    зі     знаком    мінус.
Учитель      демонструє,      як     наносять     висотні     позначки     на     план     і     карту.
V.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Що    таке    відносна    висота?
2)     Що    таке    абсолютна    висота?     Як    її     визначають?
3)     Чим     відрізняється     відносна    висота    точки     від    абсолютної?
4)     Розкажіть,    як    за     допомогою    нівеліра     визначити    відносну    висо­
ту    точки.
5)     У    якому     випадку     відносна    висота    буде    дорівнювати     абсолютній?
Географічний практикум.
На     карті     півкуль      знайдіть     точку      з     абсолютною      висотою      понад     
7000    м.     Визначте     її      відносну     висоту     стосовно     найглибшої      западини     
Світового    океану.
VI.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель    узагальнює    відповіді    учнів,     оцінює    їхню     навчальну    діяль ­
ність.
VII.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2*)     Знайдіть     на     плані      місцевості     точку      з     найбільшою      абсолютною     
висотою.     Де     розташована     ця     точка?     Визначте     відносну     висо­

ту     цієї      точки      стосовно     двох     прилеглих     точок      із      нанесеними      на    
плані     висотними    позначками.    Визначте,     які    об’єкти     можна    по­
бачити,     перебуваючи    в    цій    точці,     а    які    ні.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 5173 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: