hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Географія 6 клас

УРОК № 11 Тема. Масштаб і його використання. Практична робота 3 «Роз­в’язування задач із


УРОК  №  11
     Тема.      Масштаб     і     його     використання.      Практична     робота     3     «Роз­в’язування     задач      із      переведення     числового      масштабу     в    іменований».
     Мета:     сформувати      поняття      про      масштаб     і     його     види,      навчити     
користуватися    масштабом    для     визначення    реальних    від­
станей    за    допомогою    плану,     карти     і    глобуса,    дати    поняття     
про      умовні     знаки;     розвивати      просторове      мислення,     ма­
тематичні      здібності;      виховувати     поважне     ставлення      до    
праці    картографів.
     Тип уроку:     комбінований.
     Обладнання:     підручник      географії,      атлас,      карта      півкуль,      різні     за     охоп­
ленням    території    карти,    план    місцевості,    глобус    Землі.
Структура      уроку
     I.    Організаційний    момент
     II.    Актуалізація     опорних     знань     і    вмінь     учнів
    III.    Мотивація     навчальної    та    пізнавальної    діяльності
     IV.    Вивчення    нового    матеріалу
     V.    Практична      робота     3    «Розв’язування     задач      із      переведення     числового     
масштабу     в    іменований».
    VI.    Закріплення     нових     знань     і    вмінь     учнів
    VII.    Підсумок     уроку
    VIII.      Домашнє    завдання
ХІД     УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Бесіда.
1)     Що    таке    глобус    Землі?
2)     Яку      інформацію      про      місцевість     можна     одержати      за      рисун -ком?
3)     Як    виконується    аерофотознімання     земної    поверхні?
4)     Що    таке    карта,    чим     вона    відрізняється     від    плана     місцевості?
5)     Що    ви    дізналися     про     масштаб    на    уроках    математики?    Зобразіть    
у     зошитах     довжину     відрізка      дороги     в     10    кілометрів     у     масшта-бі     —    в    1    см    1000    м.

III.  МОТИВАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ТА  ПІЗНАВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Вступне слово вчителя.
Сьогодні     ви     дізнаєтеся     про      одну     з     головних      таємниць      картографів     
і    зрозумієте,     яким    чином    вони    змогли    помістити     на    невеликий    глобус    
або     карту     півкуль     у    вашому     атласі     всю     нашу    планету.
IV.  ВИВЧЕННЯ  НОВОГО  МАТЕРІАЛУ
1.     Масштаб    і    його    види.
Розповідь учителя.
Довжина     поверхні     Землі      складає      десятки      тисяч      кілометрів,     а     на    
невеликих     за      розмірами     глобусі      і     карті     півкуль      ми     бачимо     всю      нашу    
планету.     Таке     чудове     перетворення     є     можливим     завдяки      викорис -танню     масштабу.     Це     поняття      вже      знайомо      вам      із      курсу      математики.    
Першим     передав      на     карті     реальні      відстані      за      допомогою     масштабу    
автор      філософського     твору      «Про     природу»     —     Анаксимандр     (близько    
610     —     після      547     до     н.      е.).      Він     створив      карту,     на     якій     зобразив     відомі    
на    той     час    райони    Європи    й    Азії.
Масштаб    показує,    у    скільки     разів    зменшена     кожна    лінія,     нанесена    
на    план    або     карту,    проти     її     дійсних     розмірів    на    місцевості.
Чим     більшим     є     ступінь      зменшення      зображеної     на     карті     території,     
тим     більш     дрібним     є    масштаб    карти,    і    навпаки:    чим     меншим    є    ступінь     
зменшення,      тим      більшим     є     масштаб     карти.     Тому     на     картах     дрібного    
масштабу    всі    елементи     земної    поверхні    зображуються     з    меншими    по-дробицями,     ніж     на    картах    великого    масштабу.
На    плані     масштаб    є    однаковим    у    всіх     його    частинах.     На    карті    масш-таб     у    різних    її     частинах    неоднаковий,    хоча    не    на    всіх     картах    коливан-ня    масштабу    є    значними.
2.     Види    масштабу:     числовий,     іменований     і    лінійний.    Відмінності    між    
видами     масштабів.    Розміщення     масштабів     на    планах    і    картах.
Розповідь учителя.
Перегорніть     сторінки    атласу,     уважно     подивіться    на    масштаби     пла -ну     і     карт.     Ви     визначили,     де     числові,     іменовані      і     лінійний     масштаби?    
Вони     подаються     саме     в     такій      послідовності.      Зверніть     увагу,      що     вели-чина     масштабу     (реальна     відстань,     що     відповідає     1    см     на     плані,     карті    
або     глобусі)     на    плані     і    картах    різна,     вона    залежить     від    розмірів    зобра -жуваної     земної    поверхні    і    розмірів    плану,    карти     або     глобуса.
На     плані      зображують      невеликі     ділянки      земної     поверхні,      тому     для     
їхньої      побудови     використовуються      масштаби,     що     зменшують      реаль -ні      розміри      в     сотні     (1     :    700),     тисячі     (1     :    8000)      або      десятки      тисяч      разів    
114
(1     :    90    000).    Такі    масштаби     (до     1    :    200     000)    називають    великими,    вони    
використовуються      на     планах     і    топографічних     картах.      На     велико-масштабних     зображеннях    показані    населені    пункти,     окремі    будинки    
і     споруди,     транспортні      магістралі,     сільськогосподарські     угіддя,     річ-ки,    озера,     болота    тощо.
3.     Переведення     числового     масштабу     в    іменований.
Розповідь учителя.
Щоб     перевести      числовий     масштаб     в     іменований,      потрібно     знамен-ник      перевести      із      сантиметрів      у     метри;     наприклад,     якщо      числовий    
масштаб    1    :    70    000,    це    має     вигляд    —    70    000     см    :    100     =    700     м.    У    резуль-таті      числовий     масштаб     1    :    70    000,     перетворений      в     іменований,      буде    
виглядати    в    такий     спосіб:    «в    1    см    700     м»    (    в    одному    сантиметрі    сімсот    
метрів).     Чим    більшим    є    число     в    знаменнику     дробу     числового     масшта-бу    або     кількість    метрів    (кілометрів)     в    іменованому    або     числовому,    тим     
більшим     є     зменшення      реальної     відстані      при      його     нанесенні      на     план,     
карту     або     глобус.
4.     Визначення    відстаней     на    плані,     карті    та    глобусі.
Розповідь учителя.
Щоб     визначити     реальну      відстань     необхідного      відрізка      між      двома     
точками     на     плані,     карті     або      глобусі      за      допомогою     числового      масшта-бу,    необхідно     помножити    довжину    цього     відрізка,    виражену     в    санти -метрах,     на    знаменник    дробу     масштабу.    Наприклад:    довжина    відрізка     
7,5    см,     а    числовий    масштаб    1    :    30    000.    Виходить,    реальна     відстань    на    
місцевості     дорівнює     7,5    см    ·    30    000     =    225     000     см     або      2    250     м.     Резуль-тат     можна    виразити    й    у    кілометрах:     2250    м    :    1000    =    2,25    км.
5.     Циркуль­вимірник    і    його    використання     при     визначенні    реальної    
відстані     на    місцевості    за    допомогою    лінійного    масштабу.
Учитель    демонструє    циркуль-вимірник    і    показує     принцип    його    дії,     
пояснює    призначення    і    використання.
V.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  3  «Розв’язування  задач   
із  переведення  числового  масштаба  в  іменований»
Завдання.
1)     Заповніть     таблицю     за      зразком.     (У     крайньому     правому      стовпчи -ку     вказується,      де     можуть     використовуватися     ці      масштаби:     на    
плані      місцевості,     топографічній      карті,      карті     України      або      карті    
півкуль,—    ця    частина     завдання    виконується     на    розсуд    учителя.)
115
Числовий    масштаб Іменований     масштаб Використання
1    :    3000 В    1    см    —    30    м План    місцевості
1    :    50    000
1    :    200     000
1    :    4    000     000
1    :    95    000     000
2)     Переведіть      числові     масштаби     в     іменовані.      Побудуйте      в     наведе-них      масштабах     відрізок,     довжина     якого      на     місцевості      становить     
500     м.    (Зверніть     увагу,     який    вигляд    має    в    цих     масштабах    відрізок     
завдовжки    750     м,    будинок     завдовжки    50    м    і    заввишки     25    м.)
Числовий    масштаб:    1    :    5000     Іменований    масштаб:    ...    .
Відрізок    у    500     м:    ...    .
Числовий    масштаб:    1    :    10    000     Іменований     масштаб:    ...    .
Відрізок    у    500     м:    ...    .
Числовий    масштаб:    1    :    25    000     Іменований     масштаб:    ...    .
Відрізок    у    500     м:    ...    .
3)     Укажіть      послідовність     дій     при      розв’язуванні      завдань      із      пере-ведення     числового     масштабу    в    іменований.
VI.  ЗАКРІПЛЕННЯ  НОВИХ  ЗНАНЬ  І  ВМІНЬ  УЧНІВ
Завдання «У країні пірамід і пальм».
Відкрийте     зошити      і     намалюйте     стрілку      з     вістрям,     що     вказує     вго-ру,—     це     напрямок      на     північ.     Укажіть     масштаб:     1    :    100     000.     У     центрі    
сторінки     поставте     точку,     яка      буде     позначати      місце,      звідки     мандрів -ник      розпочне     свій      шлях.     Уявіть     собі      спекотний     день,     сонце,     що     не-стерпно     палить,     і    розпечений     пісок.     Мандрівника    очікує    довгий    шлях    
до     оазису     (це      початковий      пункт      подорожі),     тому     він     узяв     запас      води    
і    вирушив    на    північний     захід,     пройшов    3    км    і    повернув    на    південний     
захід.      У     цьому      напрямку      він     пройшов     також     3    км.      Побоюючись,     що    
в     нього      не     вистачить      води,      він     попрямував      на     схід      і     прийшов     до     ви-хідного      пункту.      Потім      вирушив     на     північ,     пройшов     4    км     та     вирішив    
зробити      зупинку     і     пошукати      колодязь.      Мандрівник     розбив     намет     
і    пішов      на     пошуки      колодязя.      Спочатку     він     попрямував      на     південний     
захід,      пройшов     1    км,      але      не     знайшов     колодязя     і     повернувся.      Потім     
таку    ж    відстань    пройшов    на    північний     схід     —    і    знову     безрезультатно.     
По     одному     кілометру      він     проходив     ще     й     на     північ,     північний      захід     
і    південний      схід,     але      все     марно.     Тоді,     згорнувши     намет,     мандрівник    
повернувся     до     вихідного      місця.     Перепочивши,     він     вирушив     на     схід.    
У     цьому      напрямку      мандрівник     пройшов     3    км,      а     потім      —     6    км     на     північ.      Тут      він     знайшов     джерело,     із      якого      взяв     воду.     Свій     шлях     він     про -довжував      на     захід;      у     такому     напрямку      йшов     9    км,      після      чого     круто     
повернув     на     південь.     Здолавши      6    км,      мандрівник     повернув     на     схід.    
Через      деякий     час     він     помітив,     що     йде      знайомим      шляхом      —     і     дійсно,    
незабаром     підійшов    до    місця     початку     своєї    подорожі.
Творча лабораторія.
Сформулюйте     своє    визначення     поняття     «масштаб»,     виходячи     з    то-го,     на     що     вказує     масштаб     і     як     його     необхідно      застосовувати.     Напри-клад,     масштаб    показує,    у    скільки     разів    реальна     відстань    на    місцевості    
зменшена     на    плані,    карті    або     глобусі.
Географічний практикум.
1)     Переведіть     числові      масштаби      1    :    2000,      1    :    7000,      1    :    9    000     000     
в    іменовані.
2)     Який    із     названих    масштабів    є    найбільшим?    Найменшим?
     1     :    2000;     1    :    80    000;    1    :    50    000;    1    :    400.
3)     У      скільки      разів     зменшена      реальна      відстань     на     картах,      вико-наних      у     масштабі:      в     1    см     50    м,     в     1    см     35    км,      в     1    см     10    м,     в     1    см    
160     км.
VII.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учитель     узагальнює     відповіді     учнів,      оцінює     їхню      навчальну     ак-тивність    на    уроці.
VIII. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)     Опрацювати     відповідний     параграф    підручника.
2*)     На    окремому     аркуші    побудуйте     план    своєї    кімнати.    
Послідовність     дій:      а)      вибрати      масштаб     з     урахуванням     розмірів    
кімнати      й     аркуша      папера;      б)      накреслити      лінійний     масштаб,     указати     
числовий     та     іменований      масштаби;     в)      вимірити      довжину     і     ширину    
кімнати;     г)      позначити     на     аркуші     стіни      у     вигляді      тонких     ліній;      д)      ви-мірити    ширину    вікон     і    дверей,     показати    їх     у    масштабі    на    плані;    е)     ви-мірити     розміри      великих     меблів:     шафи,     столу,     комода,      ліжка      та     ін.;     
є)     визначити    їх     місце    в    кімнаті     стосовно    стін     і    один    одного,     нанести     на    
план     у     масштабі.      Уявіть,     що     вам      дозволили     переставити      меблі     в    кім -наті      на     свій      розсуд.     «Розставте»      на     новому     плані      меблі     відповідно     до    

їхніх      розмірів     у     найбільш      зручному      місці.      Наприклад,     письмовий    
стіл      «поставте»     поблизу      вікна,      поруч      «розмістіть»     книжкову      шафу    
або     книжкові     полиці.

Категорія: Географія 6 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 3844 | Рейтинг: 1.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: