Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Уроки № 8—9/59—60 Тема уроку. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.


Уроки № 8—9/59—60
  Тема уроку. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Мета уроку: дати поняття ланцюгової реакції поділу ядер Урану,
пояснити практичне значення цієї реакції; показати
переваги й проблеми сучасних атомних станцій, роз ­
ширювати політехнічний кругозір учнів.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I. Перевірка домаш-нього завдання;
коротке повто -рення
20—25
хв
Бесіда; самостійна робота
учнів; відповіді біля дошки
та з місця
II. Вивчення нового
матеріалу
30—40
хв
Пояснення вчителя; бесіда;
повідомлення учнів; записи
на дошці та в зошитах;
робота з підручниками
III. Закріплення
нового матеріалу
20 хв Бесіда; самостійна робота
IV. Домашнє завдання 2—3 хв Коментар учителя; записи
на дошці та в щоденниках
Хід уроку
I. Перевірка домашнього завдання; коротке повторення
Фізичний диктант
1. Що являє собою лічильник Ґейґера? (Скляна трубка з двома
електродами.)
2. Чим заповнена трубка, з якої складається лічильник Ґейґера?
(Інертним газом.)
3. На якому явищі засновано дію лічильника Ґейґера? (На явищі
ударної іонізації.)
4. Що реєструє лічильник Ґейґера? ( β - і γ -випромінювання.)
5. Що створюють іони й електрони, які утворилися в лічильнику
Ґейґера? (Короткочасний електричний струм.)
6. Як називається перший прилад, який зареєстрував елементар -ні частинки? (Фотоплівка.)
7. Які атоми іонізуються на фотоплівці? (Атоми Брому.)
8. Де конденсується пара в камері Вільсона? (На іонах.)
9. Що являє собою трек у камері Вільсона? (Крапельки
рі дини.)
10. Що визначають за довжиною треку? (Енергію частинки.)
11. Чим реєструються частинки з великою енергією? (Фотоемуль -сією.)
12. Як зміниться трек частинки, якщо помістити фотопластин-ку (або трекову камеру) у магнітне поле? (Частинка може
відхилитися в магнітному полі, відповідно трек викри-виться.)
II. Вивчення нового матеріалу
У 1939 р. було відкрито дуже важливе явище — поділ ядер Ура -ну внаслідок бомбардування їх нейтронами. Така реакція поділу
супроводжується виділенням енергії, яка може бути використана
на практиці. Учням пропонується розглянути схему поділу ядер
Урану. Учитель дає такі пояснення:
Частина нейтронів захоплюється ядрами Урану. •
Ядро переходить у збуджений стан. •
Збуджене ядро розпадається на два уламки, при цьому вивіль- •
нюється два-три нейтрони.
Уламки й нейтрони набувають кінетичної енергії й розлітають- •
ся з великими швидкостями.
Нейтрони, що вивільнилися, у свою чергу можуть викликати •
поділ наступних ядер Урану.
Така реакція називається ланцюговою ядерною реакцією. •
У ході ланцюгової ядерної реакції виділяється велика кіль- •
кість енергії у вигляді тепла.
Повідомлення учнів про принцип дії атомного реактора
У повідомленнях мають бути висвітлені такі моменти:
1) основні елементи ядерного реактора: ядерне паливо й уповіль -нювач;
2) ядерним паливом найчастіше є
92
U , а уповільнювачем — гра -фіт, вода або важка вода;
3) роль уповільнювача — сповільнювати нейтрони до теплових
швидкостей, щоб ядрам Урану легше було б їх захопити;
226
4) під час поділу ядер Урану в стрижнях нейтрони потрапляють
в уповільнювач, а потім у нові уранові стрижні; у реакторі
виникає ланцюгова ядерна реакція;
5) частина реактора, у якому протікає ланцюгова ядерна реакція,
називається активна зона;
6) для захисту обслуговуючого персоналу застосовують бетон,
воду;
7) швидкість протікання реакції регулюють за допомогою спеці -альних стрижнів з кадмію, бору, які добре поглинають ней -трони;
8) теплоносієм може бути вода, яка за рахунок отриманого тепла
перетворюється на пару, що обертає турбіну генератора;
9) ядерний реактор використовується не тільки на електростан -ціях, а й на великих кораблях, потужних локомотивах, під-водних човнах;
10) існують реактори на швидких нейтронах — бридерні, які
працюють на природному урані й не потребують уповіль -нювача;
11) переваги й недоліки атомних станцій;
12) перспективи термоядерного синтезу.
III. Закріплення нового матеріалу
Самостійна тестова робота
1. Паливом для атомної станції є:
А будь-яка радіоактивна речовина
Б уран
В радій
2. Серцем атомної електростанції є:
А електродвигун
Б парова турбіна
В ядерний реактор
3. Ядерна енергія на АЕС перетворюється безпосередньо:
А у теплову
Б в електричну
В у механічну
4. Ланцюгова реакція поділу здійснюється:
А в атомній бомбі
Б у водневій бомбі
В у будь-якій сучасній зброї
5. Реакція синтезу здійснюється:
А в атомній бомбі
Б у водневій бомбі
В у будь-якій сучасній зброї
6. У бридерних реакторах використовують:
А будь-яку радіоактивну речовину
Б природний уран
В ізотоп Урану
92
235
U
7. У реакторах на повільних нейтронах використовують:
А будь-яку радіоактивну речовину
Б природний уран
В ізотоп Урану
92
235
U
8. Атомні станції порівняно з тепловими є:
А економічно більш вигідними
Б економічно менш вигідними
В однаково вигідними
9. З наведених варіантів відповідей виберіть ті, які характери-зують роботу атомної станції.
А Споживає органічне паливо
Б Сильно забруднює навколишнє середовище
В Не завантажує залізничний транспорт
Г Не споживає атмосферний кисень
Д Вимагає дотримання особливих заходів безпеки
10. З наведених варіантів відповідей виберіть ті, які характери-зують роботу теплової станції.
А Споживає органічне паливо
Б Сильно забруднює навколишнє середовище
В Не завантажує залізничний транспорт
Г Не споживає атмосферний кисень
Д Вимагає дотримання особливих заходів безпеки
11. На атомних станціях відбуваються такі перетворення енергії:
А ядерна → електрична → механічна → теплова
Б ядерна → електрична → теплова → механічна
В ядерна → теплова → механічна → електрична
12. Під час вибуху водневої бомби необхідна температура досяга-ється шляхом:
А нагрівання плазми електричним струмом
Б нагрівання плазми електричним розрядом
В вибуху потужного порохового заряду
Г вибуху атомної бомби
Відповіді: 1. Б. 2. В. 3. А. 4. А. 5. Б. 6. Б.
7. В. 8. А. 9. В, Г, Д. 10. А, Б. 11. В. 12. Г.
IV. Домашнє завдання
1. Вивчити теоретичний матеріал уроку.
2. Розв’язати задачі за посібником [1].
Задача 16.31. Скільком МеВ відповідає енергія
9610
12
, ⋅

Дж?
Задача 16.32. Яка кількість енергії виділиться в резуль-таті радіоактивного розпаду всіх атомів Урану, які містяться
в 1,95 кг урану? Маса атома Урану дорівнює 3910
25
, ⋅

кг. При
розпаді одного атома Урану виділяється енергія, яка дорівнює
200 МеВ.
Задача 16.39. На яку висоту можна підняти кам’яну брилу
масою 1000 т за рахунок енергії, що виділяється в результаті
радіоактивного розпаду 1 г урану? В 1 г міститься приблизно
2610
21
, ⋅ атомів Урану. При розпаді одного атома Урану виді-ляється енергія, яка дорівнює 200 МеВ.
Скарбничка цікавих фактів
Цифри та схеми
Розпад 1 кг урану
дає стільки ж енергії, скільки
спалювання
1500 т
нафти
спалювання
2500 т
кам’яного
вугілля
спалювання
4 000 000
3
м
газу
падіння
50000 000
3
м води
з висоти 30 м
Реактори на швидких нейтронах
учасник
ланцюгової
ядерної
реакції
U
238
92
U
239
92
Np
239
93
Pv
239
94
n
γ
0
–1
e
0
–1
e
23 хв 23 доби
Види електростанцій у світі (за станом на кінець XX ст.)
Види електростанцій Увесь світ, % Країни СНД, %
1. Паливоспалювальні 63,7 76,4
2. Гідроелектростанції 20,4 13,5
3. Атомні 15,6 10,1
4. Геотермальні, вітряні,
сонячні
0,3 0,01
 

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (07.04.2014)
Переглядів: 3347 | Рейтинг: 3.5/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: