hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 7/13 Тема уроку. Електричний опір.


Урок №  7/13
  Тема уроку.  Електричний опір.
  Тип уроку: комбінований.
  Мета уроку:  ввести поняття «електричний опір», пояснити природу
його  виникнення,  навчити  користуватися  таблиця ­
ми  фізичних  величин;  провести  тестову  самостійну  
роботу.
  обладнання:  провідник з опором 1 Ом, амперметр, джерело струму, ключ,
набір провідників (різних за довжиною та   перерізом).
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домаш-нього      завдання;     
контроль     і      корек -ція     знань     
15     хв Самостійна     робота     учнів
II.         Вивчення      нового    
матеріалу
15—20    
хв
Пояснення     вчителя;         
демонстрації;      бесіда;     робо-та     з      підручником;      записи    
на     дошці      та     в      зошитах;          
відповіді     з      місця
III.         Закріплення     нового    
матеріалу
10—15    
хв
Бесіда
IV.     Домашнє      завдання 1—2     хв Коментар     учителя;     записи    
на     дошці      та     в      щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання; контроль і   корекція знань
Учитель     збирає     на     перевірку      зошити      учнів      із      домашнім      за -вданням.    
Розв’язання задачі 5.7
Дано:
q = 10     Кл
A = 360      Дж
U
A
q
= ;
U ==360
10
36
Дж
Кл
     В.
U ? —?
Відповідь:      U = 36     В.
59
Розв’язання задачі 5.23
1)     На     рис.     24,     а:      ціна     поділки      5      В.
2)     На     рис.     24,     б:      ціна     поділки      0,1     В.
3)     На     рис.     24,     в:      ціна     поділки      1      В.
4)     На     рис.     24,     г:      ціна     поділки      10     В.
Найменша     ціна     поділки      на     рис.     24,     б .
Тестова самостійна робота
1.           Які     дії     електричного      струму     завжди      супроводжують      його     про -ходження      через      будь-які     середовища?
А   Теплова
Б   Магнітна
В   Теплова,     хімічна,     магнітна
Г   Хімічна
2.           Стрілками     на     схемі      (рис.      25)     показано:
Рис.     25
А   напрямок      руху     електронів     у      колі
Б   напрямок      руху     іонів
В   напрямок      електричного      струму
Г   порядок     під’єднання      приладів     до     кола
3.           Визначте     силу     струму     в      колі,     якщо      через      нього      за      10     хв     про -ходить     заряд      300      Кл.
А   2      А
Б   0,3     А
В   3000     А
Г   0,5     А
4.           Що     таке     електрична      напруга?
А   Характеристика     електричного      струму
Б    Фізична     величина,      що     характеризує     електричне      поле,     яке     
створює      струм
В   Характеристика     електричного      кола
Г   Серед      відповідей     А—В     правильної     немає     
60
5.           Одна     лампа      ввімкнена      в      мережу     з      напругою      127      В,     а      інша      —    
220      В.     Сила     струму     в      лампах     є      однаковою.      У      якій     лампі      ви-конується      більша     робота?
А   Робота     в      обох     лампах     є      однаковою
Б   Робота     не     виконується     в      жодній     із      ламп
В   У      першій     лампі
Г   У      другій     лампі
6.           Визначте     ціну     поділки      шкали     вольтметра,      зображеної      на    
рис.     26.
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
0                                1                            2                                3
V
Рис.     26
А   0,2     В
Б   1      В
В   2      В
Г   0,4     В
7.           У      якому     з      кіл     на     рис.     27,     а —в      усі     прилади     включені      пра -вильно?
Рис.     27
V
A
б
A
V
а
V
A
в
А   Тільки     на     рис.     б
Б   Тільки     на     рис.     в
В   На     рис.     а      і      в
Г   Такого     кола     на     рисунках      немає.
Відповіді до тесту:      1. Б.     2.      В.     3.      Г.      4.      Б.     5. Г.      6.      А.     7.      Б.
Для      проведення     самостійної      роботи     можна     також     використати    
посібники      [3],      [5].
61
II.  Вивчення нового матеріалу
Ми     встановили,      що     дія     електричного      поля     характеризується     
фізичною     величиною     «напругою».     Але      в      різних     провідниках     одна    
й      та     сама     дія     електричного      поля     (напруги)      приводитиме     до     різної     
сили     струму.      Переконаємося     в      цьому      на     досліді.
Демонстрація 1.    Збираємо      електричне      коло,      що     складається      із     
джерела     струму,      амперметра,     вольтметра,      клю-ча,     і      по     черзі     підключаємо     до     кола     залізний,      ні -келіновий,     мідний     дроти,     однакові     за      довжиною    
й      перерізом.     Стежимо     за      показаннями     амперме-тра     й    переконуємося,     що    сила    струму    у    всіх     трьох     
випадках      є      різною.
У      всіх      трьох      випадках      електричний     струм      створювався     на-прямленим     рухом      електронів,      але      під     час      руху     електрони     зазнають    
протидію     з      боку     іонів      кристалічної     ґратки.      У      різних     речовинах     ця    
протидія     є      різною.
Запис  у  зошит.     Фізична     величина,      що     характеризує     протидію,     
яку      чинить     провідник     на     проходження     електричного      струму,      на-зивається      електричним     опором     ( R ).
Вимірюють     електричний     опір     в      омах.      Ця     одиниця     названа      на    
честь     німецького     вченого      XIX     ст.     Георга     Ома.
Демонстрація 2.    Показуємо     провідник     з      опором     R = 1      Ом.      Такі    
провідники      (із     заданим     опором)      називають     ре-зисторами.
Від    чого    ж    залежить     величина     електричного     опору?    Вже    можна    
зробити      перший      висновок.
Висновок 1:   величина      опору      залежить      від     речовини,      з      якої     виго-товлений      провідник.
Демонстрація 3.    До     електричного      кола,      що     використовувалося    
в      демонстрації     1,      підключаємо     спочатку     корот -кий      провідник,     а      потім      провідник     із      такого     са -мого     матеріалу      і      з      таким      самим     перерізом,     але     
більший     за      довжиною.     В      обох     випадках      фіксуємо    
силу     струму.
Висновок 2:   опір     провідника     прямо     пропорційний      його     довжині.
Демонстрація  4.  До     електричного      кола     з      демонстрації     3      підклю-чаємо      провідники      однакової      довжини,      але      з      різним     поперечним     
перерізом.
Висновок  3:   опір     провідника     обернено     пропорційний      площі      його    
поперечного     перерізу.
Ввівши     відповідні      позначення      ρ ,      l ,      S ,      записуємо     формулу:
R
l
S
=ρ .
Опір     провідника     залежить      також     від     температури.      Згодом     ми    
дослідимо      й      цю     залежність.
Запис у   зошит.  Опір     провідника,      виготовленого      з      даної      речовини,     
завдовжки     1      м,     який     має      площу     поперечного     перерізу     1
2
м ,      нази-вається      питомим опором     цієї      речовини.
Вводиться     одиниця     питомого     опору:    
ρ[]=
⋅ Ом мм
м
2
     або      ρ[]=⋅Ом м      в      СІ.
Робота з  підручником. Аналіз таблиці питомого опору
Запитання для роботи з  таблицею
Таблиця     значень      якої     фізичної     величини      подана? •  
У      яких     одиницях      дається      в      таблиці      ця     величина? •  
Чому     для      наведених     значень      зазначена      температура? •  
Знайдіть     за     таблицею      значення      питомого     опору      алюмінію.     •  
Що     означає      це     число?
Назвіть     речовини     (з      наведених     у      таблиці)     з      найменшим      і      най - •  
більшим     питомим     опором.
Як     називають     речовини     з      великим     (малим)      питомим     опором? •  
Порівняйте     питомі     опори      заліза      й      ніхрому,     міді      й      золота. •  
III. Закріплення нового матеріалу
Запитання для організації бесіди
Щ •   о      характеризує     і      як     позначається     електричний     опір?
Який     із      двох     провідників,     однакових     за      перерізом      і      виготовле - •  
них      з      однакового     матеріалу,     має      більший     опір     і      в      скільки      разів:     
завдовжки     5      см     або      5      м?     12     м      або      120      см?      40     м      або      4      м?
Який     із      двох     провідників,     однакових     за      довжиною     та     виготов - •  
лених      з      однакового     матеріалу,     має      більший     опір     і      в      скільки      ра-
63
зів:      із      площею      поперечного     перерізу     5
2
см      або      50
2
см ;      10
2
мм     
або      5
2
см ?
Який     із      двох     провідників,     однакових     за     довжиною     •  
та     площею     поперечного     перерізу,      має      більший     опір    
і      в      скільки      разів:      з      фехралю     ρ=13
2
,
Ом мм
м
     або      графіту     
ρ=13
2
Ом мм
м
?
Шма •   ток      дроту      розрізали      навпіл     і      половинки     звили      між      со-бою.     Як     змінився     опір     провідника?     ( Відповідь:      зменшився    
в      4      рази.)
IV.  Домашнє завдання
1.      Вивчити     теоретичний     матеріал     уроку.
2.      Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
Задача 6.18.     Який     опір     має      ніхромовий      провідник     завдовж-ки     1      м      і      з      площею      поперечного     перерізу     1
2
мм ?
Задача 6.20.     Довжина     й      площа     поперечного     перерізу     свин-цевого     й      срібного     провідників      однакові.      Який     із      провідників     
має      менший      опір?
3.           Творче  завдання.     Визначте     електричний      опір     будь-якого    
провідника      (зразок      принесіть      у      клас).      Прилади     виберіть     са-мостійно.
Скарбничка цікавих фактів
Георг Ом
Георг      Симон     Ом     народився     16     березня      1787     р.      в      родині     німець-кого     слюсаря.     Його     мати     вмерла     рано,      тому     вихованням      Георга     та    
його     старшого      брата      Мартіна     займався      батько.      Щоб     допомагати     
синам      навчатися,     батько     спеціально     вивчив     вищу      математику.     Та-кий      підхід     дав      свої      результати.      Мартін     згодом     став     відомим     мате-матиком,     а      Георг      —     фізиком.
Закінчивши      гімназію,      Георг      продовжив     освіту      в      університеті    
рідного      міста     Ерлангена.     Разом      із      цим      йому     доводилося     працюва-ти     —     викладати     математику      в      гімназії,     оскільки     грошей      на     на-вчання     не     вистачало.     Після      закінчення     університету     Ом     захистив    
докторську     дисертацію.
У      1827     р.      вийшла      книга      Г.      Ома      «Гальванічне     коло,      розроблене    
математично     Г.      С.     Омом».     Її      було     розіслано      відомим     ученим      різних    
європейських      країн.     Але      більшість      із      них      не     відгукнулися      на     цю    
64
працю.     Книгу     було     визнано      лише      в      Англії:     Ома      обрали     членом    
Лондонського      Королівського     товариства     й      нагородили      медаллю    
Конлея.
А      у      Франції,     наприклад,     закон      Ома      довгий     час     залишався     не-відомим.     Тому     французькі     школярі     дотепер      замість      закону     Ома     
вчать      закон      Пульє     (цей     французький     учений     заново     відкрив      зна -менитий     закон      через      10     років      після      Ома).
Останні     роки    життя    Г.     Ом    працював     професором     Мюнхенського    
університету.      Помер     відомий      учений     7      липня     1854     р.
Електричний опір тіла людини
Величина      електричного      опору      людини      залежить      від     індивіду-альних     особливостей     організму.     Проте      можна     навести      такі      середні     
цифри:
волога     шкіра      —     1000     Ом;
суха     шкіра      —     500      000      Ом;
внутрішні      тканини,     органи     людини      —     100—500     Ом.
Електричний     струм,     проходячи     через      тіло      людини,     впливає     
таким      чином:
до     0,01     А      —     практично     не     відчувається;
0,02     А      —     болючі     відчуття;
0,03     А      —     порушується     дихання;
0,07     А      —     дихання     утруднене;
0,1    А    —    фібриляція    серця,    яка     може    призвести     до    смерті;
0,2     А      —     сильні     опіки,     зупинка     серця.
Змінний     струм      небезпечніший,      ніж      постійний.

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (04.10.2014)
Переглядів: 1775 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: