hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 4/10 Тема уроку. Сила струму. Вимірювання сили струму.


Урок №  4/10
  Тема уроку.  Сила струму. Вимірювання сили струму.
  Тип уроку: комбінований.
  Мета уроку:  ввести поняття «сила струму»; ознайомити учнів із при ­
ладом для вимірювання сили струму, навчити читати
його показання; пояснити учням принцип розв’язування
типових задач.
  обладнання:  амперметр, плакати із зображенням шкал різних ам ­
перметрів.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домаш-нього      завдання;      ак-туалізація     опорних    
знань
10—15    
хв
Відповіді     біля     дошки;      само-стійна     робота     за      картками
II.         Вивчення      нового    
матеріалу
10—15    
хв
Пояснення     вчителя;     бесіда;    
записи     на     дошці      та     в      зошитах
III.         Закріплення     нового    
матеріалу
10—15    
хв
Розв’язування     задач      та    
вправ;     записи     на     дошці     
та     в      зошитах
IV.     Домашнє      завдання 1—2     хв Коментар     учителя;     записи    
на     дошці      та     в      щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань
Троє     учнів      записують     на     дошці      розв’язання      домашніх      задач,    
інші     учні     виконують     роботу     за      картками.
Розв’язання задачі 4.15
Схему     електричного      кола     подано     на     рис.     17.
Розв’язання задачі 4.38
Схему     під’єднання      лампочок      подано     на     рис.     18.
Рис.     17 Рис.     18
Розв’язання задачі 4.41
Схему     під’єднання      лампочок      і      ключів     до     гальванічного      еле -мента      подано     на     рис.     19.
Рис.     19
Самостійна робота за картками
Зміст      карток     може     бути     таким.
Картка № 1
Складіть     за      схемою      на     рис.     20     електричне      коло.     Укажіть     на    
схемі      напрямок      струму.
Рис.     20
Картка № 2
Що     потрібно     зробити      для      порятунку     людини,     яка      необереж-но     торкнулася      неізольованого     проводу      та     уражена     електричним    
струмом?      ( Відповідь:      розімкнути      коло     (вимкнути     рубильник,     
нажати      кнопку     вимикача).     Якщо      це     з      якихось      причин      зроби -ти     неможливо,      спробувати     звільнити      потерпілого      від     оголеного     
проводу,     пам’ятаючи      про      власну     безпеку:     не     торкатися      людини     
голими      руками,     застосовувати      підручні     тіла-ізолятори.     Потім     
надати     медичну     допомогу.)
Картка № 3
На     рис.     21     зображене     електричне      коло.     Як     називаються     еле -менти      кола,     позначені      буквами     A ,      B ,      C ,      D ,      E ,      F ,      K .      ( Відповідь:     
A      —     батарея      елементів;     B      —     з’єднання      проводів;     C      —     лампоч-ка;     D ,      F      —     ключі;     E      —     електричний     дзвінок;     K      —     з’єднувальні    
проводи.)
K
C D
A
F
E
B
Рис.     21
Картка № 4
Накресліть     схему      електричного      кола,     яке      містить     гальваніч -ний      елемент,     вимикач     і      лампочку.
Картка № 5
Накресліть     схему      електричного      кола,      яке      містить     батарею     
акумуляторів,     два      дзвінки      й      ключ,      що     керує      обома      дзвінками.
Картка № 6
Накресліть     схему      електричного      кола,     яке      складається      з      ба-тареї     акумуляторів,     лампочки      й      двох     вимикачів,     що     дозволяють     
вмикати     лампочку      з      різних     місць.
II.  Вивчення нового матеріалу
Дії     електричного      струму     можуть     проявлятися     в      різній      мірі      —    
сильніше      або      слабкіше.      Від     чого     це     залежить?
Запитання до класу
Що     таке     електричний     струм? •  
Які     частинки     є      носіями      електричного      струму? •  
Як     позначається     величина      електричного      заряду?      У      яких     оди - •  
ницях     вона     вимірюється?
Під     час     руху     частинки     переносять     електричний     заряд      з      однієї     
точки      кола     в      іншу.      Чим     більший     заряд      переноситься     за      1      с,      тим   
сильніше      проявляються      дії     електричного      струму,      інакше      кажучи,    
тим      більшою     є      сила     струму.
Запис у зошит.     Сила     струму     чисельно     дорівнює     заряду,      що     прой-шов      через      поперечний      переріз     провідника     за      одиницю     часу.
Введемо     позначення:          I      —     сила     струму;      q      —     електричний     за -ряд;     t      —     час.
Одержимо:     I
q
t
= .
Одиницю     сили     струму     названо      ампером     (А)      на     честь     французь-кого     фізика     Андре     Марі     Ампера     (1775—1836).      В      основі     визначення     
одиниці      сили     струму     лежить      явище     взаємодії     двох     провідників,    
по     яких     проходить     електричний     струм.     (Учитель      розповідає     про     
цей      дослід.)
Запис у зошит.     1      А      —     така     сила     струму,      при      якій     відрізки     пара-лельних     невагомих     провідників      завдовжки     1      м,     що     перебувають    
на     відстані      1      м      один     від     одного,      взаємодіють      із      силою     210
7


     Н.
Щоб     уявити     собі,     що     таке     1      А,     наведемо     приклади:     сила     стру-му     в      спіралі     лампочки      кишенькового      ліхтарика      дорівнює     0,25     А,    
в      освітлювальних      лампах     у      наших     квартирах     —     від     0,007      до     0,4     А    
(залежно      від     потужності     лампи).      Через      одиницю     сили     струму     ви-значається     одиниця     електричного      заряду     1      Кл     (визначення     оди -ниці     1      Кл     записується      в      зошити).
Для      вимірювання     сили     струму     використовують      прилад,      який    
називається      амперметром.
Демонстрація.    Учитель     показує      демонстраційний      амперметр    
і      пояснює     принцип     його     роботи     (наголошуючи     на    
тому,      що     перевищувати      припустиму      для      кожного    
амперметра      силу     струму     не     можна     —     прилад     може    
зіпсуватися).
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування тренувальних задач і вправ
Задача  1.   Сила     струму     в      колі     електричної      плитки     дорівнює    
1,5     А.     Який     електричний     заряд      проходить     через      поперечний      пере-різ     її      спіралі     за      20     хв?     
51
Дано:
I = 15,      А
t = 20     хв
СІ
t = 1200     с
Розв’язання
I
q
t
= ;
qIt = ;
q =⋅ = 15 1200 1800 ,А с      Кл.
q ? —     ?
Відповідь: q = 1800     Кл.
Задача 2.   Сила     струму     в      спіралі     електричної      лампи     дорівнює    
0,2     А.     Скільки     електронів     проходить     через      поперечний      переріз    
спіралі     за      5      хв?     
Дано:
I = 02,      А
t = 5      хв
q
е
=⋅−
1610
19
,      Кл
СІ
t = 800      с
Розв’язання
qIt = ;      N
q
q
=
е
;
q =⋅ = 02 300 60 ,А с      Кл;
N ==⋅


60
1610
19
37510
19
Кл
Кл ,
,     
N ==⋅


60
1610
19
37510
19
Кл
Кл ,
,      (електронів).
N ? —     ?
Відповідь:      N =⋅37510
19
,      електронів.
Задача  3.     Виразіть     в      амперах     силу     струму,      яка      дорівнює    
3000     мА,      200      мА,      50     кА,      25     мА.
Розв’язання
3000 3 мА А = ;     20002 мА А = , ;
50 50000 кА А = ;     25 0025 мА А = , .
Задача 4.      За     рис.     22,     а —г      визначте     ціну     поділки      (ц.     п.)     шкал    
амперметрів     і      прочитайте     показання     приладів.
l l l l l l l l l l l l l l l l l
0      2      4      6      8
A
l   l   l   l   l   l   l
0      2      4      6
A
l l l l l l l l l l l
0      2      4
A
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
0          100     200        300     400     50
mA
     а     б     в     г
Рис.     22
Розв’язання
а)      Ц. ., п = 05     А,     I = 3      А;          в)     ц. . п = 1      А,     I = 5      А;
б)      ц. . п = 20     мА,      I = 40     мА;     г)     ц. ., п = 04     А,     I = 012 ,      А.
IV.  Домашнє завдання
1.      Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
Задача 5.4.  Сила     струму,      який     живить     лампу     розжарюван-ня,     дорівнює     0,8     А.     Який     заряд      проходить     через      волосок      роз -жарення     лампи     за      2      с?
Задача  5.15.      Через      мікроамперметр     проходить     струм     
0,4     мкА.     Скільки      електронів     проходить     щохвилини     через      ви-мірювальний     прилад?
Задача 5.24.     Який     струм      тече     через      амперметри,     зображені     
на     рис.     23,     а —в ?
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
0                    1                        2                        3
mA
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
0                      0,5             1                         2
mA
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
0                          2                     4                          6
A
     а     б     в
Рис.     23
2.     Додаткове  завдання.     Зарисувати     в      зошиті     зображення      шкал    
амперметра      з      певною     ціною      поділки.     На     кожній     шкалі      кольо -ровим      олівцем      показати     положення     стрілок      приладу     для      певних    
значень      сили     струму.
Скарбничка цікавих фактів
Андре Марі Ампер
Народився     майбутній     учений     22     січня      1775     р.      в      Ліоні     в      родині    
комерсанта,      який     торгував     мануфактурою.     У      родині     була     чудова    
бібліотека,     і      маленький     Ампер     дуже     рано     навчився     читати.      Хоча    
Андре     Марі     ніде      не     вчився,      він     мав      майже     енциклопедичні      знання.     
Одного     разу     для      того,     щоб      прочитати     книгу,     яка      його     зацікавила,     
він     усього     за      кілька     тижнів     самостійно     вивчив     латину.      До     18     років     
він     оволодів     грецькою,     італійською      мовами,     знав     латину,      вищу     
математику,     ботаніку     й      фізику.
У      1793     р.      у      Франції      починається     революція.     Батька     вченого     
страчують     на     гільйотині     як     аристократа.     У      пошуках     засобів     для     
існування      Ампер     починає      працювати     вчителем,      займається     репе-титорством.      Він     видає      кілька     робіт     в      галузі      математики,     в      1814     р.     
стає      членом     Академії     наук     Франції      як     математик.
Почувши     про      досліди      Ерстеда,     Ампер     вирішує     повторити     й      пе-ревірити     їх.     Так      було     відкрито     магнітну     взаємодію      двох     провід-ників      зі      струмом.     Коли     на     засіданні      наукового      товариства     Ам-пер      зробив     доповідь     про      результати     своїх      експериментів,      один   
із           присутніх      академіків     викликнув:      «Що     ж      отут     нового?!     Якщо     
два      струми     діють      на     магнітну     стрілку,     вони     діятимуть      і      один     на    
одного!»     Ампер     не     розгубився,      дістав      із      кишені     два      ключі      й      сказав:     
«Кожний      із      них      теж      взаємодіє      з      магнітною     стрілкою,      але      ключі     
ніяк     не     діють      один     на     одного!»
Щоб     зводити      кінці     з      кінцями,     вченому     доводилося     працювати    
інспектором     училищ      далеких     департаментів      —     перевіряти     витрати     
на     крейду,      чорнило,     папір.     Це     була     надзвичайно     скромна     людина.    
На     надгробку      вченого      (а      похований     він     у      Парижі     на     Монмартр -ському     цвинтарі)      написано     слова:     «Він     був      настільки      ж      добрим    
і      простим,     наскільки      великим».
Сила струму...
...у      каналі     блискавки     сягає      20—60     тис.      амперів.     Напруга     при     
цьому      може     сягати     мільйонів      вольтів.
При дослідженні природної електрики...
...загинув      російський     вчений     і      соратник     М.     Ломоносова     Г.      Ріх-ман.     Він     намагався      виміряти     величину      електричного      заряду,      який    
виникає     під     час      грози.     Блискавка     вдарила      в      металеву     жердину,    
встановлену      вертикально     в      пристрої     Ріхмана.     Сам      Ломоносов     так     
писав      у      повідомленні     про      побачене:      «Перший      удар     від     лляної     нит -ки     (прив’язаної     до     жердини)     потрапив     у      голову     —     там      червоно-вишнева     пляма,     а      вийшла      з      нього      електрична      сила     через      ноги.    
Ноги     й      пальці     сині,     черевик      розірваний,      але      не     пропалений».

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (04.10.2014)
Переглядів: 2015 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: