Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 1/7 Тема уроку. Електричний струм. Дії електричного струму.


Урок № 1/7
  Тема уроку.  Електричний струм. Дії електричного струму.
  Тип уроку: засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  сформувати поняття електричного струму; ознайомити
учнів  із  діями  електричного  струму,  практичним  за ­
стосуванням властивостей електричного струму.
  обладнання:  залізний  або  нікеліновий  дріт;  електроди  з  мідним
покриттям;  товстий  залізний  цвях  із  намотаним  ізо ­
льованим проводом.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Актуалізація     опор-них      знань
5—10     
хв
Бесіда
II.         Вивчення      нового    
матеріалу
20—25    
хв
Пояснення     вчителя;     бесіда;    
демонстрації;      записи     на     дош -ці      та     в      зошитах
III.         Закріплення     нового    
матеріалу
10—15    
хв
Бесіда;     самостійна     робота    
учнів
IV.     Домашнє      завдання 1      хв Коментар     учителя;     записи    
на     дошці      та     в      щоденниках
Хід уроку
I.  Актуалізація опорних знань
Запитання для організації бесіди
Назвіть     частинки,      які     мають     електричний     заряд. •  
Яка      частина      атома      заряджена     позитивно,     а      яка      негативно? •  
Чому     атом     у      цілому     електрично      нейтральний? •  
Як     утворюється     іон? •  
Що     таке     електричне      поле?      На     що     воно     діє     та     чим      створю - •  
ється?
Які     вчені      створили     теорію     електричного      поля? •  
На     які     групи      можна     поділити     речовини     за      електричними     вла - •  
стивостями?     Наведіть     приклади.
Яка      особливість      будови     металів     дозволяє     їм     бути     гарними     про - •  
відниками?
II.  Вивчення нового матеріалу
Про      електричний     струм      чули     всі.      Коли     ми     вимовляємо      слово     
«струм»,     то     маємо      на     увазі,      що     щось     тече,     рухається      по     проводах.     
Дамо     наукове      означення     електричному      струму.
Запис  у  зошит.  Електричним     струмом     називається      напрямлений    
рух      заряджених      частинок.
Електричний     струм      може     створюватися      будь-якими      зарядже-ними     частинками:     електронами     (у      металевих     провідниках),      іона-ми     (в      електролітах),     іонами      та     електронами     (у      газах).     Розглянемо     
докладніше      виникнення      електричного      струму     в      металевому     про -віднику.
Більша     частина      електронів     у      атомах     металу     надійно      утриму-ються      ядрами,      проте      частина      електронів     можуть     відриватися      від    
атома,     ставати      «вільними»      і      «блукати»     у      середині     металу.      Атоми,    
які     втратили     свої      електрони,     перетворюються      на     позитивні      іони.     
Вільні     електрони     безладно     (хаотично)     рухаються     всередині      металу.     
Але      все     змінюється,      коли     такий      провідник     попадає      в      електричне     
поле.     Електричне      поле     починає      діяти      на     вільні      електрони,     при -мушуючи      їх      рухатися     у      визначеному     напрямку.     На     своєму     шляху    
вільним      електронам      доводиться     зустрічатися     з      позитивними     іона-ми,     які     своїм      притяганням     заважають     просуванню      електронів,      тим     
самим     відбираючи      в      електронів     частину      їхньої      кінетичної     енергії.     
Отже,      для      виникнення      струму     необхідні     вільні      заряджені     частин-ки     та     електричне      поле.
Електричний     струм      виник.     У      цьому      можна     переконатися,     спо -стерігаючи     за      діями      струму.      Розглянемо      такі      випадки.
1.       Теплова дія струму     (зіткнення     електронів     з      іонами      кристалічної    
ґратки     не     проходить     безслідно      —     частина      енергії     перетворю-ється      в      тепло).
Демонстрація 1.    Над      столом     натягуємо     залізний     (нікеліновий)     
дріт      і      підключаємо     до     джерела     струму.      При     про -ходженні      струму     дріт      нагрівається,     доки     не     по-червоніє.
Запитання до класу
    Наведіть      приклади,     де     на     практиці     використовують      цю     вла - •  
стивість     електричного      струму.      Чи     завжди      вона     є      бажаною?
2.       Хімічна дія струму.
Якщо      струм      пропустити      через      розчин     кислоти,     солі,     лугу,     то     із     
цього      розчину      можна     виділити     чисту      речовину.      Якщо      струм      про -пустити      через      звичайну      воду,      то     її      можна     розкласти      на     кисень    
і      водень.
Демонстрація 2.    Показуємо     «чистий»      електрод     до     електролізу      та    
електрод,      покритий      шаром     міді,     після      пропу -скання     струму     через      розчин     мідного      купоросу.
3.      Магнітна дія струму.
Демонстрація 3.    На     товстий      цвях     намотуємо     мідний     дріт,     покри -тий      ізоляцією,     кінці     якого      приєднуємо      до     джере -ла     струму.      Цвях     намагнічується     та     починає      при -тягувати     до     себе      залізні     ошурки,     дрібні      гвіздки.     
Можна     пропустити      струм      через      котушку     та     по-казати     її      взаємодію      з      магнітною     стрілкою.
Магнітна     дія     струму     є      основною      для      всіх      видів      провідників.
Який     напрямок      прийнятий     за      напрямок      електричного      стру-му?      Здавалося      б,      логічно      прийняти      напрямок,     у      якому     рухаються    
вільні      електрони,     але      історично      склалося     так,     що     закони     електро -статики      створювалися      в      часи,     коли     про      електрони     вченим      просто    
не     було     нічого     відомо.
Запис  у  зошит.   За     напрямок      електричного      струму     умовно     прий-няли     той      напрямок,     у      якому     рухаються     (або      могли      б      рухатися)     
позитивні      заряди.
III. Закріплення нового матеріалу
Запитання для організації бесіди
Як     пояснити,      що     у      звичайних     умовах     метал      є      електрично      ней - •  
тральним?
Що     являє      собою      електричний     струм      у      металі?     За     якої     умови      •  
він     виникає?
Електрони     в      провіднику     рухаються     зі      швидкістю     приблизно     •  
1      мм/с.      Чому     ж      у      разі      замикання     кола     електрична      лампочка     
засвічується     практично     миттєво?
Чим     відрізняється      рух      електронів     у      провіднику     в      замкненому      •  
та     розімкненому      колах?
Рукою     торкаються      кульки     зарядженого     електроскопа.      Чи     мож- •  
на     казати     про      наявність      електричного      струму     в      стрижні     елек-троскопа?
35
Які     дії     струму     дозволяють      стверджувати,     що     він     існує? •  
На     рис.     7      подано     два      заряджені     електроскопи,     з’єднані      про - •  
відником.      Покажіть     напрямок,     у      якому     рухатимуться      вільні     
електрони,     і      напрямок      електричного      струму.
електрони
струм
Рис.     7
Фізичний диктант
Проводиться     за      посібником     [4].
IV.  Домашнє завдання
1.      Вивчити     теоретичний     матеріал     уроку.
2.           Додаткове завдання.     Підготувати      повідомлення      з      теми     «Історія    
вивчення      природи     блискавки».
Скарбничка цікавих фактів
Фізика та класична література
     —     Зачем      надевают     кольцо     золотое     
На     палец,     когда      обручаются      двое?     
Меня     любопытная     дева     спросила.     
Не     став     пред     вопросом     в      тупик,    
Ответил      я      так      собеседнице      милой:    
—     Владеет      любовь     электрической     силой,    
А      золото     —     проводник!
Р.     Бернс.     «О     золотом      кольце»
Чи може метал бути ізолятором?
Може!     Німецькі     фізики     вивчили     електричні     властивості      Індію.    
Для      дослідження     вони     брали      все     менші     й      менші     часточки     мета-лу.     Виявилося,     що     коли     розмір     часточки     став     дорівнювати    
1
10
     мі-крометра,      метал      став     ізолятором.      У      такій      малій      кількості     металу   
електронам      «ніде     розвернутися»,     вони     втрачають     рухливість.      Це    
відкриття      вказує     на     межу     створення      мікросхем.
Чи може пластмаса проводити струм?
Може!     Якщо      в      процесі      виготовлення      пластмаси     в      неї     додати    
йод.     Існують      пластмаси,     які     проводять      струм      не     гірше      за      мідь.
Чи може скло проводити струм?
Може,     якщо      нагріти      його     в      полум’ї!      У      нагрітому      стані     скляний    
«дріт»     здатен     живити     електричну      лампочку.
Найперша електрична праска
З’явилася      у      1913     р.      До     XVII     ст.     інструмент      для      прасування      на-гадував      сковорідку,      на     яку      насипали     тліюче     вугілля.     Від     XVII     ст.    
вугілля      стали      закладати      усередину      металевого     корпусу      праски.     
Пізніше      замість      кам’яного      вугілля      використовували     деревне,     по-тім      спирт      і      навіть     побутовий     газ.
Струм лікує?
Вже     близько      200      років      у      медицині     електричний     струм      вико-ристовують      для      лікування      (напруга     60—80     В,     сила     струму     40—
50     мА).     Під     дією     струму     відбувається     місцеве     подразнення     нерво -вих      закінчень,     знімається     біль.     Під     дією     електричного      поля     іони    
лікарських     розчинів     попадають     у      людський      організм     (іонофорез).     
Ліки     при      такому     методі     введення     не     руйнуються      та     довше     затри -муються     в      тканинах      організму.

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (04.10.2014)
Переглядів: 1879 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: