Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 19/25 Тема уроку. Підготовка до контрольної роботи. Розв’язування задач.


Урок №  19/25
  Тема уроку.  Підготовка  до  контрольної  роботи.  Розв’язування  задач.
  Тип уроку: систематизація й   узагальнення знань учнів.
  Мета уроку:  повторити й  закріпити закони електродинаміки; поглибити
й   узагальнити знання учнів з   теми, що вивчається.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домаш-нього      завдання
5—10     
хв
Роботи     біля     дошки;          
відповіді     з      місця;         
самостійна     робота     учнів
II.         Застосування    
знань,     умінь          
і      навичок     учнів
25—30    
хв
Розв’язування     задач;         
записи     на     дошці          
та     в      зошитах
III.     Домашнє      завдання 2—5     хв Коментар     учителя;     записи         
на     дошці      та     в      щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Двоє     учнів      записують     на     дошці      розв’язання      домашніх      завдань.    
Учитель,     працюючи     з      класом,      перевіряє      засвоєння      теоретичного    
матеріалу      (використовуються      запитання     й      вправи     після      параграфа    
підручника).
Розв’язання задачі 9.14 (а, б)
Дано:
RR14100 ==      Ом
RR23400 ==      Ом
а)      Для      послідовного     з’єднання      резисторів    
R
1
     і      R
2
,      R
3
     і      R
4
     (рис.      54,     а ,      урок     №     18/24):    
RRR
12 12 ,
=+;      RRR
34 34 ,
=+.
Для      паралельного     з’єднання      R
12,
     і      R
23,
     за -гальний      опір     дорівнює:      R
RR
RR за г
=

+
12 23
12 23
,,
,,
.
Таким     чином,     R
12
100 400 500
,
=+=      (Ом);
R
34
100 400 500
,
=+=      (Ом);
R
за г
===

+
500 500
500 500
250 000
1000
250      (Ом).
R
за г
? —         ?
100
б)      Для      паралельного      з’єднання      резисторів     R
1
    
і      R
3
,      R
2
     и      R
4
     (рис.      54,     б ,      урок     №     18/24):
R
RR
RR
13
13
13
,
=

+
;
R
RR
RR
24
24
24
,
=

+
.
Для      послідовного     з’єднання      R
13,
     і      R
24,
     за -гальний      опір     дорівнює:      RRR
за г
=+13 24 ,,.
Таким     чином,     R
13
400 100
500
80
,
==⋅
     (Ом);
R
24
400 100
500
80
,
==⋅
     (Ом);
R
за г
=+ = 80 80 160      (Ом).
Відповідь:      а)      R
за г
= 250      Ом;      б)      R
за г
= 160      Ом.
Розв’язання задачі 9.21
Дано:
R = 120      Ом
U
за г
= 33     В
Для      послідовного     з’єднання      резисторів     R
2
,      R
4
    
і      R
6
     (рис.      55,     урок     №     18/24)     маємо:
RRRR R
246 2463
,,
=+ += ;
R
246
3120 360
,,
=⋅ =      (Ом).
Для      паралельного     з’єднання      R
3
     і      R
246 ,,
    
(рис.      56,     а )      маємо:
R
RR
RR
3 246
3246
3246
,, ,
,,
,,
=

+
;      R
3 246
120360
480
90
,, ,
==⋅
     (Ом).     
Для      послідовного     з’єднання      R
1
,      R
3 246 ,, ,
     і      R
5
    
(рис.      56,     б )      маємо:     RRRR за г
=+ +
13246 5 ,, ,
;
R
за г
=++= 12090120 330      (Ом).
1
3
5
R
2, 4, 6
1
5
R
2, 3, 4, 6
а б     
Рис.     56
I
1
,      I
2
,      I
3
,      I
4
,    
I
5
,      I
6
     —         ?
101
Тепер      знайдемо      силу     струму     у      всьому     колі:
I
U
R
за г
за г
за г
= ;      I
за г
==33
330
01
В
Ом
,      (А).
Тоді     для      послідовного     з’єднання      R
1
,      R
3 246 ,, ,
    
і      R
5
     (рис.      56,     б )      маємо:
II I
13246 5
01 ===
,, ,
,      А.
Звідси     UIR
3 246 3 246 3 246
01 90 9
,, ,,,, ,, ,
, =⋅ =⋅ = АОм     
R
246 3 246
01 90 9
,, ,, ,
, ⋅ =⋅ = АОм      В.
Для      паралельного      з’єднання      R
3
     і      R
246 ,,
    
(рис.      56,     а )      маємо:
UU U
3 246 3 246
9 == =
,, ,, ,
     В.
Звідси     I
U
R
3
3
3
9
120
0 075 == =
В
Ом
,      А.
Оскільки     для      паралельного     з’єднання      R
3
    
і      R
246 ,,
     (рис.      56,     а )      III
3 246 3 246 ,, ,,,
=+ ,
то     II I
246 3 246 3
01 0 075 0025
,, ,, ,
,, , =−=− = AA     А.
Оскільки     R
2
,      R
4
     і      R
6
     з’єднані     послідовно,     
то     III
2460025 === ,      А.
Відповідь:      II1501 ==,      А,     III
2460025 === ,      А,     I
3
0 075 = ,      А.
Фізичний диктант
Проводиться     за      посібником     [4].
II.  Застосування знань, умінь і   навичок учнів
Розв’язування задач
Задача 1.  Що     покаже      гальванометр,      якщо      через      нього      за      10     хв    
пройшов     заряд,     який     дорівнює     18     Кл?      Скільки      електронів     має      про -йти      при      цьому      через      переріз     провідника     за      одиницю     часу?
Дано:
t = 10     хв
q = 18     Кл
СІ
t = 600      с
q = 18     Кл
Розв’язання
I
q
t
= ;    
N
q
q
=
e
.
I ==18
600
003
Кл
с
,      А;
N ==⋅


18
1610
19
112510
19
Кл
Кл ,
,      (електронів).
I ? —         ?
N ? —         ?
Відповідь:      I = 003 ,      А;     N =⋅112510
19
,      електронів.
102
Задача 2.  Необхідно     виготовити    реостат,     розрахований     на    6    Ом,     
із      нікелінового     проводу      з      площею      поперечного     перерізу     05
2
,мм .    
Якої     довжини     провідник     необхідно      взяти?     Яким     буде     спад     напруги     
на     повністю     ввімкненому     реостаті      при      силі     струму     1,5     А?    
Дано:
R = 6      Ом
нікелін    
S = 05
2
,мм
I = 15,      А
Із таблиці:
ρ
нкел н
Ом мм
м
іі=

04
2
,
ρ
1
04
2
никелин
Ом мм
м
=

,
Розв’язання
R
l
S
=ρ ;      l
RS
=
ρ
;      UIR = .
l ==⋅

605
04
2
2
75
Ом мм
Ом мм
м
,
,
,      м;
U =⋅= 15 69 ,А Ом      В.
l ? —         ?
U ? —         ?
Відповідь:      l = 75,      м;     U = 9      В.
Задача  3.   Три      провідники      опором     10     Ом,      20     Ом     і      30     Ом    
з’єднані      послідовно     й      увімкнені      в      мережу     постійної     напруги      120          В.    
Визначте     загальний     опір     провідників      і      спад     напруги     на     кожно-    
му     з      них.    
Дано:
R
1
10 =      Ом
R
2
20 =      Ом
R
3
30 =      Ом
U
за г
= 120      В
Розв’язання
Для      послідовного     з’єднання      провідників:    
RRRR за г
=++
123
,    
IIII за г
===
12 3
.
Тоді     I
U
R
за г
за г
за г
= ;    
UIR
111
= ;    
UIR
222
= ;    
UIR
333
= .
Обчислимо:
R
за г
Ом Ом Ом =++= 10 20 30 60     Ом;
I
за г
==120
60
2
В
Ом
     А;
U
1
21020 =⋅ = АОм      В;
U
2
22040 =⋅ = АОм      В;
U
31
23060 =⋅ = АОм U
31
23060 =⋅ = АОм      В.
R
за г
? —         ?
U
1
? —         ?
U
2
? —         ?
U
3
? —         ?
Відповідь:      R
за г
= 60     Ом;      U
1
20 =      В;     U
2
40 =      В;     U
3
60 =      В.
103
Задача  4.   Вольтметр,     підключений     до     лампочки      від     кишень -кового     ліхтарика      опором     12     Ом,      показує      3,6     В.     Опір     вольтметра    
60     Ом.      Що     покаже      амперметр?
Дано:
R
1
12 =      Ом
R
2
60 =      Ом
U
1
36 = ,      В
Розв’язання
Для      послідовного     з’єднання     
R
1
     і      R
2
     (рис.      57)     маємо:
UU U
12 36 == =
за г
,      В;
R
RR
RR
за г
=

+
12
12
.
Звідси     I
U
R
за г
за г
за г
= .
Обчислюємо:
R
за г
==⋅ 12 60
72
10     (Ом);      I
за г
==36
10
036
,
,
В
Ом
     А.
I
за г
? —         ?
Відповідь:      I
за г
= 036 ,      А.
Задача  5.   Чотири     провідники      з’єднані,     як     показано     на     схемі     
(рис.      58),      і      підключені     до     джерела     постійної     напруги      18     В.     Визна -чте     загальний      опір     і      силу     струму     в      кожному     провіднику.
R
1
16 = ,
R
2
4 =
R
3
6 =
Рис.     58
R
4
12 =
Дано:
R
1
16 = ,      Ом
R
2
4 =      Ом
R
3
6 =      Ом
R
4
12 =      Ом
U
за г
= 18     В
Решение
Для      паралельного     з’єднання      R
2
,      R
3
     і      R
4
     маємо:    
1111
24 234
R RRR −−
=+ + .
Для      послідовного     з’єднання      R
1
     і      R
24−−
         
(рис.      59)     маємо:    
RRR
за г
=+124
RR R =+−− 124
.
Тоді     I
U
R
за г
за г
за г
= .    
R
за г
? —         ?
I
1
,      I
2
,      I
3
,         
I
4
     —         ?
A
V
R
1
R
2
Рис.     57
R
1
R
2—4
Рис.     59
104
11
4
1
6
1
12
6
12
24
32
R
−−
=+ +=
//
;          R
24
12
6
2
−−
==     (Ом);     
R
за г
=+= 16 236 ,,     Ом;          I
за г
==18
36
5
,
     А.
Для      послідовного     з’єднання      R
1
     і      R
24−−
     маємо:    
III
за г
== =
124
5 III
Æø
== =
−− 124
5     А.
Тоді     UIR
24 24 24 −− −− −−
=⋅;    
U
24
52 10
−−
=⋅ =      (В).     
Для      паралельного     з’єднання      R
2
,      R
3
     і      R
4
     ма-ємо:     U UUU 24 234
10
−−
=== =      В.
Тоді     I
U
R
2
2
2
10
4
25 == = ,      (А);      I
U
R
3
3
3
10
6
17 == ≈ ,      (А);
I
U
R
4
4
4
10
12
08 == ≈ ,      (А).
Відповідь:      R
за г
= 36,     Ом;      I
1
5 =     А;     I
2
25 = ,     А;     I
3
17 ≈ ,     А;     I
4
08 ≈ ,     А.
III. Домашнє завдання
1.           Підготуватися     до     контрольної      роботи     №     2      з      теми     «Струм.      На-пруга.     Опір».
2.       Додаткове завдання.     У      який     момент     зазвичай     перегоряє      воло-сок      розжарення      електричної      лампочки      —     у      момент     вмикання     
або      вимикання?     Чому?     ( Відповідь:      Найчастіше     в      момент     вми -кання.     У      холодному     стані     опір     металевго      волоска      менший,     ніж     
у      робочому     режимі,      а      отже,      сила     струму     є      більшою.)

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (17.12.2014)
Переглядів: 1163 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: