hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 9 клас

Урок № 11/17 Тема уроку. Закон Ома для ділянки кола


Урок №  11/17
  Тема уроку.  Закон Ома для ділянки кола.
  Тип уроку: засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  показати  залежність  електричного  струму  на  ділянці
кола від напруги й  опору; навчати розв’язувати типові
задачі; формувати й  закріплювати вміння учнів знімати
показання електричних приладів, аналізувати їх, уза ­
гальнювати, робити висновки.
  обладнання:  акумулятор, амперметр, спіраль із нікелінового дроту,
ключ, вольтметр, резистори з  опором 1, 2 і   4 Ом.
План уроку
Етапи Час Прийоми та методи
I.         Перевірка      домаш-нього      завдання;          
актуалізація     опор-них      знань      учнів
5—10     
хв
Відповіді     учнів      з      місця          
й      біля     дошки;      бесіда
II.         Вивчення      нового    
матеріалу
10—15    
хв
Демонстрації;      побудова     гра -фіків;      записи     на     дошці      та    
в      зошитах
III.         Закріплення     нового    
матеріалу
15—20    
хв
Розв’язування     задач
IV.     Домашнє      завдання 1—2     хв Коментар     учителя;     записи    
в      щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Троє     учнів      записують     на     дошці      розв’язання      домашніх      задач.
Розв’язання задачі 6.24
Дано:
l = 200      м
S = 021
2
,мм
нікелін
Із таблиці:
ρ
нкел н
Ом мм
м
іі=⋅−

4210
2
2
R
l
S
==ρ
=⋅ ⋅= −
4210 400
2
200
021 ,
=⋅ ⋅= −
4210 400
2
200
021 ,
     (Ом).
R ? —    ?
Відповідь: R = 400      Ом.
72
Розв’язання задачі 6.36
Дано:
l
1
250 = м
SS12=
нікелін
ніхром
RR12=
Із таблиці:
ρ
1
2
4210
2
нкел н
Ом мм
м
іі=⋅−

ρ
2
2
110 10
2
нхром
Ом мм
м
і
=⋅−

Оскільки     RR12= ,      SS12= ,      то
ρρ121
1
2
2
==
l
S
l
S
;
ρρ11 22
ll= ;      l
l
2
11
2
=
ρ
ρ
.
l
2
2
2
[]==⋅⋅⋅
⋅⋅
Ом мм м
мОммм
м l
2
2
2
[]==⋅⋅⋅
⋅⋅
Ом мм м
мОммм
м      l
2
2
2
[]==⋅⋅⋅
⋅⋅
Ом мм м
мОммм
м .
l
2
4210 250
110 10
2
2
955 {}==⋅⋅,      (м).
l
2
? —    ?
Відповідь:      l
2
955 = ,      м.
Розв’язання задачі 6.41
Дано:
l = 1962 5,     м
r = 25,      мм
алюміній
Із таблиці:
r
алюміній
     = 
ρ
aлюминий
Ом мм
м
=⋅−

2810
2
2
,
R
l
S
=ρ ;      Sr=π
2
;      R
l
r

π
2
.
R[]=

⋅= Ом мм
м
м
мм
Ом
2
2
.
R{}=⋅ ⋅= −

2810 28
2
1962 5
31425
2
,,,
,,
     (Ом).
R ? —         ?
Відповідь:      R = 28,      Ом.
Поки     троє     учнів      працюють      біля     дошки,      учитель      ставить      за -питання     іншим     учням.
Запитання для організації бесіди
Як     рухаються     вільні      електрони     в      провіднику     за      наявності      стру- •  
му     в      ньому?
Із      яких     частин     складається      електричне      коло? •  
Якими     величинами      характеризується      електричне      коло? •  
У      чому     причина     виникнення     електричного      опору      в      провід- •  
нику?
Від     чого     залежить      величина      опору?     Як     вона     позначається     та     •  
в      яких     одиницях      вимірюється?
73
Два      мотки     мідного      дроту      з      однаковою     площею      поперечного     •  
перерізу     мають     довжину     60     м      і      120      м.     Який     із      них      має      най -менший      опір?
Площа     поперечного     перерізу     алюмінієвих     проводів,     які     мають     •  
однакову     довжину,      дорівнює     1
2
мм      і      5
2
мм .      Який     із      них      має     
більший     опір?      У      скільки      разів?
Коли     опір     волоска      розжарення      лампочки      більший     —     при      кім - •  
натній     температурі      або      в      робочому     стані?
II.  Вивчення нового матеріалу
Ми     познайомилися      з      трьома     основними     характеристиками    
будь-якого     електричного      кола:     силою     струму,      напругою,     опором.     
Установимо,     як     вони     пов’язані     одне     з      одним.
Демонстрація 1.    Складаємо     коло     за      схемою      (рис.      29).      Замикаємо    
його     і      знімаємо     показання     приладів.      Повторює-мо     дослід,     приєднуючи     спочатку     другий,      а      по-тім      третій     акумулятор.     Отримані     дані     заносимо     
в      табл.     1      (с.     72).
A
V
Рис.     29
Висновок:   у      скільки      разів     зростає      напруга,     у      стільки      ж      разів     збіль-шується     сила     струму     в      колі.
У      математиці     така     залежність     називається      прямою      пропорцій-ністю.     Графічно     її      можна     зобразити      так,     як     показано     на     рис.     30.
Демонстрація 2.    Складаємо     електричне      коло     за      схемою      на     рис.     29,    
підключивши      спочатку     провідник     з      опором     1      Ом.     
Потім      заміняємо     його     на     провідники      з      опорами    
2      Ом,      4      Ом,      підтримуючи     постійну     напругу.     Ре-зультати     досліду      заносимо      в      табл.     2.
74
Таблиця 1
U ,  В I ,  А
2 0,5
4 1
6 1,5
...
Таблиця 2
R ,      Ом I ,      А
1 2
2 1
4 0,5
Висновок:   у      скільки      разів     збільшується      опір     ділянки      кола,     у      стіль-ки     ж      разів     зменшується     сила     струму.
У      математиці     така     залежність     називається      оберненою     пропор-ційністю.      Графічно     вона     виглядає     так,     як     показано     на     рис.     31.
U
I
1
1
0
2 3 4 5 6
2
Рис.     30                                                                                  Рис.     31
R
I
О
Узагальнюючи     результати     дослідів,     доходимо      висновку,      який    
учні     записують     у      зошити.
Запис  у  зошит.  Сила     струму     в      ділянці      кола     прямо     пропор    -    
ційна      напрузі      на     кінцях     цієї      ділянки      й      обернено     пропорційна    
її      опору:
I
U
R
= .
Це     твердження      і      є      законом     Ома      для      ділянки      електричного     
кола.
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1.   Напруга     на     затискачах     праски     дорівнює     220      В.     На-грівальний     елемент      праски     має      опір     50     Ом.      Чому     дорівнює     сила    
струму     в      нагрівальному     елементі?     
Дано:
U = 220      В
R = 50     Ом
Розв’язання
I
U
R
= ;    
I ==220
50
44
В
Ом
,      А.
I ? —         ?
Відповідь:      I = 44,      А.
75
Задача  2.   При     напрузі      220      В      сила     струму     в      спіралі     електро -плити      дорівнює     5      А.     Визначте     опір     спіралі.     
Дано:
U = 220      В
I = 5      А
Розв’язання
R
U
I
= ;    
R ==220
5
44
В
А
     Ом.
R ? —         ?
Відповідь: R = 44     Ом.
Задача 3.  Визначте     напругу      на     ділянці      телеграфної      лінії     з      опо -ром     6    Ом    (це     відповідає    ділянці     завдовжки    1    км),    якщо     сила    струму    
в      колі     дорівнює     8      мА.     
Дано:
R = 6      Ом
I ==80008 мА А ,
Розв’язання
UIR = ;
U =⋅= 0 008 60048 ,,АОм      В.
U ? —         ?
Відповідь:      U = 0048 ,      В.
Задача  4.   Скільки     нікелінового     дроту      з      площею      поперечно-го     перерізу     01
2
,мм      потрібно     для      виготовлення      спіралі      елек-трокип’ятильника,    якщо     кип’ятильник     буде    працювати    від    мережі    
з      напругою      220      В?     Сила     струму     в      ньому      не     повинна     перевищува     -    
ти     4      А.    
Дано:
I = 4      А
U = 220      В
S = 01
2
,мм
нікелін
Із таблиці:
ρ=

04
2
,
Ом мм
м
Розв’язання
R
U
I
= ;      R
l
S
=ρ ;    
l
RS
=
ρ
;
l
US
I
=
ρ
;    
R ==220
4
55
В
А
     Ом.
l ==⋅

55 01
04
2
2
1375
Ом мм
Ом мм
м
,
,
,      м.
l ? —         ?
Відповідь:      l = 1375 ,      м.
76
Задача 5.  На     рис.     32     зображені      графіки      залежності     сили     стру-му     від     напруги      для      двох     провідників      A      і      B .      Який     провідник     має     
більший     опір     і      в      скільки      разів?
U,  B
B I,  A
A
1
2
0
2 4 6 8 10 12
3
4
5
6
Рис.     32
Розв’язання
R
A
==4
1
4
В
А
     Ом;      R
B
==6
3
2
В
А
     Ом.      RRAB> .     
R
R
A
B
= 2 .
Відповідь:      провідник     A      має      опір,     більший     у      2      рази.
IV.  Домашнє завдання
1.      Вивчити     теоретичний     матеріал     уроку.
2.      Розв’язати     задачі      за      посібником     [1].
Задача 6.15.  При     якій     напрузі      через      резистор     з      опором     3      Ом    
буде     проходити     струм      2,4     А?
Задача 6.56.     Розрахуйте     силу     струму,      який     проходить     через     
реостат,      виготовлений      із      нікелінового     дроту      завдовжки     40     км    
і      з      площею      поперечного     перерізу     1
2
мм ,      якщо      напруга      на     за -тискачах     реостата     дорівнює     21     В.
3.      Творче завдання.  Виготовте      магазин      резисторів.
Скарбничка цікавих фактів
Георг Ом…
…у     своїй      книжці      перед      формулюванням     закону     написав,     що    
«рекомендуємо     її      добрим     людям     з      теплим      почуттям     батька,      який    
не     засліплений      мавпячою      любов’ю     до     дітей,      але      задовольняється    
вказівкою      на     відкритий     погляд,      з      яким     його     дитя     дивиться     на     злий    
світ».      Книга      зазнала      злісної     критики.     Так,     в      одній      статті      було     на-писано:      «Той,      хто      благоговійними      очами      дивиться     на     всесвіт,      по-винен      відвернутися     від     цієї      книжки,     яка      є      наслідком      непоправних    
помилок...»      Були,      на     щастя,     й      інші     відгуки.
Американський учений Дж. Генрі...
...довідавшись     про      відкриття      Ома,     викликнув:      «Коли     я      вперше     
прочитав     теорію     Ома,     вона     мені     здалася      блискавкою,     що     раптом    
освітила     кімнату,     занурену     в      морок».

Категорія: Фізика 9 клас | Додав: uthitel (04.10.2014)
Переглядів: 1594 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: