hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 7/7 Тема уроку. Криволінійний рух. Рух по колу.


Урок № 7/7
  Тема уроку.  Криволінійний рух. Рух по колу.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  вивчити основні характеристики криволінійного руху на
прикладі руху по колу — траєкторію, швидкість, період
і   частоту  обертання;  показати,  як  на  практиці  засто -совуються  знання  про  криволінійний  рух;  формувати
вміння розв’язувати задачі.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання
5—10
хв
Записи на дошці та в  зошитах
II. Вивчення нового
матеріалу
20—25
хв
Бесіда; записи на дошці
та  в   зошитах
III. Закріплення ново -го матеріалу
10—15
хв
Розв’язування задач; записи
на дошці та в   зошитах
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи
на  дошці та в  щоденниках
Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних
знань
Один із учнів на дошці записує розв’язання домашньої додат-кової задачі, у  цей час клас розв’язує наступну задачу.
Задача.  За графіками залежності  S  ( t ) (рис. 1) визначте, з  яки -ми швидкостями рухаються тіла; побудуйте відповідні графіки за-лежності  v  ( t ).
Розв’язання.  v
S
t
1
1
1
==
60
60
км
го д
км
го д 1
= ;
v
S
t
2
2
2
= ==60
2
30
км
го д
км
го д
.
Графіки швидкості див. на рис. 2.
25
Рис. 1 Рис. 2
0
20
40
60
80
100
t , год
v,
км
го д
1 2 3 4 5 6 0
30
1 2 3 4 5
60
90
120
t , год
S , км
I
I
II
II
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Якщо  уважно  придивитися  до  більшості  механічних  рухів,
які відбуваються у  природі, то можна помітити, що багато з  них
здійснюються  за  криволінійними  траєкторіями.  І   одним  із  на-йграндіозніших прикладів такого руху є  безперечно рух планет!
(Учитель  розповідає  про  рух  Місяця  —  природного  супутника
Землі.)
Питання класу: Наведіть свої приклади криволінійного руху, що
зустрічається у   природі й   у техніці.
Будь-яку криволінійну траєкторію можна «спростити», тобто
звести до більш простої форми — до дуги кола (рис. 3).
Рис. 3
Питання класу: Як буде напрямлена швидкість руху тіла в   цьому
випадку?
Можна вибрати настільки малу ділянку дуги  AB (рис. 4), що
вона майже не відрізнятиметься від прямолінійного відрізка. Тоді
швидкість руху досить легко зобразити. Ми бачимо, що напрямок
швидкості від точки до точки змінюється.
26
A
B

v

v

v
Рис. 4
Питання класу: Як у   математиці називаються лінії, вздовж яких
у   нашому випадку напрямлені швидкості руху? (Дотичні.)
Висновок.  Під час руху по колу швидкості напрямлені по до -тичних.
Розглянемо  окремий  випадок  криволінійного  руху  —  рівно-мірне обертання тіла по колу.
Запис у   зошит: Рух по колу називається рівномірним, якщо чис -лове значення швидкості не змінюється.
Питання класу: Чому в   означенні рівномірного руху йдеться саме
про числове значення швидкості? (Тому що ми бачили на рисунку,
що напрямок швидкості в   кожній точці змінюється.)
Для опису рівномірного обертання тіла по колу використову-ють характеристику — період обертання.
Запис  у  зошит:  Період  обертання  T   —  це  час  одного  повного
 оберту.
Питання класу
У  яких  одиницях  СІ  має  вимірюватися  період  обертання  ви- •  
ходячи із означення? (У секундах.)
Чому дорівнює період обертання секундної стрілки годинника?  •  
хвилинної? годинної?
Чому дорівнює період обертання Землі навколо своєї осі? на- •  
вколо Сонця?
З  періодом  обертання  пов’язана  ще  одна  важлива  характери-стика обертального руху — частота обертання.
Запис у   зошит:  Частота  обертання  n   —  число  повних  обертів  за
одиницю часу.
27
Питання класу: Період обертання Землі навколо власної осі дорів -нює 24 год. Скільки обертів робить Земля за 1 годину? ( Відповідь:  
1
 частину оберту.)
Період і  частота — взаємно обернені величини.
T
n
=
1
  n
T
=
1
n[]==

1
1
с
с
Питання класу: Тіло робить 2 оберти за секунду. За який час тіло
зробить  один  оберт,  тобто  чому  дорівнює  період  обертання?  ( Від-повідь:  T =
1
2
 с.)
У разі рівномірного руху: v
S
t
= .
У разі руху по колу: SR= 2π , а  час, за який долається ця від -стань, відповідає періоду обертання, тобто  tT = .
v
R
T
=

III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1.  Період обертання космічного корабля навколо Землі
дорівнює 90 хв, радіус траєкторії руху — 300 км. Якою є  швид-кість корабля?
Дано:
T = 90 хв
R = 300  км
СІ
T = 5400 с
R = 300 000   м
Розв’язання
v
R
T
=
2 π
;
v ==⋅⋅ 2314 300 000
5400
3489
,
,
м
с
м
с
. v  — ?
Відповідь:   v = 3489,
м
с
.
Задача  2.  Частота  обертання  барабана  пральної  машини
800
1
хв
. Чому дорівнює період обертання барабана? З   якою  швид-кістю  обертається при віджиманні білизна, якщо радіус барабана
20  см?
Дано:
n = 800
1
хв
R = 20  см
СІ
n = 133
1
,
c
R = 02,   м
Розв’язання
T
n
=
1
;   v
R
T
=

;
T ==1
133
1
0 075
,
,
с
 с; T  — ?
v  — ?
v =
⋅⋅
=
2314 02
0 075
167
,,
,
,
м
с
м
с
 (це близько 60 км/год!)
Відповідь:   T = 0 075 , с; v = 167,
м
с
.
Задача 3.   Тіло  за  12  с  зробило  16  повних  обертів.  Визначте
період і   частоту обертання.
Дано:
t = 12 с
N = 16 об
Розв’язання
T
t
N
= ;   n
T
=
1
;
T ==12 3
4
c
16
 с;  n =

4
3
1
с .
T  — ?
n — ?
Ответ:   T =
3
4
 с;  n =

4
3
с
1
.
IV.  Домашнє завдання
[1]:   § 5; впр. № 5 (задачi 2, 5); экспериментальне завдання  2.
[2]: § 4.
[3]:   СР — задачi 5.1; 5.3; 5.5; 5.7; 5.8;   
ДР — задачi 5.9; 5.11;  
ВР — задачi 5.13—5.15.
Додаткова  задача.  Під  час  рівномірного
обертання  диска  його  радіус  за  1  с  повернув -ся  на  40°   (рис.  5).  Визначте  період  і   частоту
обертання диска. З  якою швидкістю рухаються
точки, розташовані на ободі диска, якщо його
радіус 20  см?
Творче завдання.   Підготувати  коротке  повідомлення  на  тему
«Частота обертання різних тіл, які зустрічаються у   техніці».
Підготуватися до лабораторної роботи № 2 за посібником [4]:
домашня робота № 2.
40°
R R
O
Рис. 5
29
Скарбничка цікавих фактів
Наше Сонце теж обертається...
...навколо  центра  галактики  з   періодом  обертання  близько
180   мільйонів  років.  За  одну  секунду  Сонячна  система  поверта-ється на  610
14


 градуса.
Гранична швидкість обертання
Була отримана у  Бермінгемі (Англія).
Конічний  стрижень  із  вуглецевого  волокна  обертається  у   ва-куумі зі швидкістю 7250 км/год!
Як камінь із пращі...
Праща  —  це  найдавніша  зброя  людини.  Камінь  розкручують
на мотузці і... відпускають. Саме каменем з   такої пращі, за пере-казом, Давід убив велетня Голіафа. Тепер зрозуміло, чому спорт-смени — метальники диска або молота,— перш ніж метнути свій
снаряд, спершу крутяться з   ним на місці: кидок і... диск летить
на 60—70   м.

Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 1969 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: