hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 6/6 Тема уроку. Графіки руху тіла.


Урок № 6/6
  Тема уроку.  Графіки руху тіла.
  Тип уроку:   комбінований.
  Мета уроку:  формувати вміння аналізувати графіки руху тіл і  ви-значати за ними його параметри; розвивати навички
побудови графіків залежності швидкості тіла від часу,
пройденого шляху від часу для рівномірного прямолі-нійного руху.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Контроль знань 10—15
хв
Самостійна робота
II. Вивчення нового
матеріалу
5—10
хв
Бесіда; записи на дошці  
та в   зошитах
III. Закріплення ново -го матеріалу
15—20
хв
Розв’язування задач; записи
на дошці та в   зошитах
IV. Домашнє завдання 1 хв Коментар учителя; записи на
дошці та в  щоденниках
Хід уроку
I.  к онтроль знань
Самостійна робота
Варіант 1
1.   Найбільш швидконога тварина у  світі — гепард: він може роз -вивати швидкість до 112 км/год. Порівняйте швидкість гепар-да  із  швидкістю  автомобіля  —  30  м/с.  ( Відповідь:   швидкість
гепарда  v =≈112 311
км
го д
м
с
, , тобто більша, ніж швидкість  авто-мобіля.)
2.   Спортсмен пробіг перші 4 с із середньою швидкістю 10  м/с і  на-ступні 5 с — зі швидкістю 12   м/с. З   якою середньою швидкістю
він пробіг всю дистанцію? ( Відповідь:   v
се р
м
с
≈ 111, .)
Варіант 2
1.   Швидкість зайця 15  м/с, а   швидкість дельфіна — 72 км/год.
Хто  з   них  має  більшу  швидкість?  (Відповідь:   дельфін,  його
швидкість дорівнює 72 20
км
го д
м
с
= .)
2.   Автомобіль  перші  30  км  шляху  проїхав  із  середньою  швид-кістю 15  м/с. Інші 40 км шляху він проїхав за 1 год. Із якою
середньою  швидкістю  рухався  автомобіль  на  всьому  шляху?
( Відповідь:   v
се р
м
с
= 125, .)
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Іноді  рух  зручно  описувати  графічно.  Цей  спосіб  є  більш  на -очним. Для цього нам потрібно пригадати деякі основні характе-ристики руху.
Питання класу
Який  вид  руху  ми  з  вами  вивчаємо?  (Рівномірний  прямолі- •  
нійний.)
Який рух називають рівномірним? •  
Що можна сказати про швидкість такого руху? (Швидкість під  •  
час рівномірного руху не змінюється.)
Як  у  математиці  на  графіку  зображується  сталість  будь-якої  •  
величини? Наприклад, як зобразити графічно  y = co nst ? (Від-повідь: див. рис. 1.)
Тоді який вигляд матиме графік швидкості, тобто залежність  •  
швидкості  від  часу,  за  умови  що v = co nst ?  (Відповідь:   див.
рис. 2.)
y v
O O x t
Рис. 1 Рис. 2
Що можна сказати про пройдений шлях при рівномірному пря- •  
молінійному русі? (Пройдений шлях змінюється. Аналітично
це можна описати так:  Svt =⋅.)
Як у  математиці називається така залежність? (Пряма пропор - •  
ційність, вона виражається формулою ykx = .)
Що є  графіком такої залежності? (Пряма, яка проходить через  •  
початок координат.)
Скільки  точок  потрібно  знати  для  побудови  такого  графіка?  •  
(Для побудови прямої необхідно знати координати двох точок,
але в  цьому випадку достатньо однієї, оскільки одна точка —
початок координат — уже відома.)
Як  же  зобразити  графічно  залежність  •   S  ( t )?  ( Відповідь:   див.
рис. 3.)
S
O t
Рис. 3
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача  1.  Автомобіль  рухається  рівномірно  зі  швидкістю
50  км/год. Побудуйте графік залежності швидкості його руху від
часу. (Відповідь:  див. рис. 4.)
Задача 2.   Користуючись  умовою  задачі  1,  побудуйте  графік
залежності  шляху  від  часу  руху  автомобіля.  ( Відповідь:   див.
рис.  5.)
Рис. 4 Рис. 5
0
10
1 2 3 4 5 6
20
30
40
50
t , год
v,
км
го д
0
50
1 2 3 4 5
100
150
200
t , год
S , км
t 2
S 100
St= 50
Задача 3.  За графіком залежності S ( t ), поданому на рис. 6, ви-значте швидкість руху автомобіля і   побудуйте графік залежності
v ( t ). ( Відповідь:   v
S
t
= ;  v ==60
60
км
го д
км
го д 1
. Графік див. на рис. 7.)
22
Рис. 6 Рис. 7
0 1 2 3 4 5 6
20
40
60
80
100
20
40
60
80
100
t , год
v,
км
го д
0 1 2 3 4 5 t , год
S , км
Задача 4.   На  графіку,  поданому  на  рис.  8,  виберіть  ділянку,
що відповідає рівномірному руху тіла, і  визначте швидкість цього
руху. Побудуйте графік залежності S ( t ), що відповідає цій ділянці,
і   визначте шлях, пройдений тілом за 2 с. ( Відповідь:  Рівномірному
руху  відповідає  ділянка  AB;  v = 2
м
с
;  графік  див.  на  рис.  9;  для
даної ділянки:  St= 2 ,  при   t = 2 с  S = 4   м.)
Рис. 8 Рис. 9
0 1 2 3 4 5 6
1
2
A B
C
t , с
v,
м
с
0 1 2 3 4 5
1
2
3
4
t , c
S , м
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 4; впр. № 4 (задачi 2—4).
[2]: § 2 (п. 5).
[3]:   СР — задачi 4.1; 4.3—4.5; 4.7;
ДР — задачi 4.8; 4.10; 4.11; 4.13; 4.15;  
ВР — задачi 4.16; 4.19; 4.22; 4.23; 4.27.
Додаткова задача. На рис. 10 (с. 28) подані графіки руху пішо -хода (ділянка  OA) і   велосипедиста (ділянка  OB). Визначте: а)   який
час перебував у   дорозі пішохід; велосипедист; б) який шлях подо-лав пішохід; велосипедист; в) з  якою швидкістю рухався пішохід;
велосипедист; г) у   скільки разів шлях, який подолав велосипедист
за  2  год,  більший  за  шлях,  який  подолав  пішоход  за  той  самий
час. Побудуйте графіки залежності  v ( t ) для пішохода і  велосипе-диста.
Рис. 10
0 1 2 3 4 5
10
20
30
40
t , год
S , км B
A

Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (03.10.2014)
Переглядів: 1402 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: