Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 5/18 Тема уроку. Сила тяжіння.

Урок № 5/18
  Тема уроку.  Сила тяжіння.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  дати уявлення про гравітаційну взаємодію тіл, про силу 
тяжіння як про прояв цього виду взаємодії; розвивати 
вміння спостерігати та аналізувати явища природи.

Хід уроку
I.   Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних 
знань
Питання класу
Що таке деформація тіла? •  
Наведіть приклади деформації. •  
У яких випадках виникає деформація? •  
На які види поділяють всі деформації? •  
Наведіть приклади пружної й   непружної деформації. •  
Що є  причиною виникнення сили пружності? •  
Від чого залежить сила пружності? •  
Як напрямлена сила пружності? •  
Якою є  природа сили пружності? •  
Сформулюйте закон Гука. •  
Чому пружини динамометрів сталеві, а, наприклад, не свинцеві? •  
Як зміняться пружні властивості пружини, якщо її вкоротити?  •  
зробити товстішою?
Яка сила надає руху стрілі? кулі з  пневматичної зброї? •  
Щоб  розтягнути  пружину  на  2  см,  потрібна  сила  20   Н.  Яка  •  
сила необхідна для розтягування цієї пружини на 10  см? (Від-повідь: 100  Н.)
Під  час  удару  м’яч  стискується,  якщо  натиснути  на  дошку,  •  
вона  прогнеться.  У   цих  прикладах  відбувається  деформація. 
А   чи змінюється швидкість тіл, які деформуються? (Змінюєть-ся швидкість окремих частин тіла, що деформується.)
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Про те, що Земля притягує до себе всі тіла, які перебувають на 
її поверхні, люди здогадувалися ще в  стародавності: адже як висо -ко не закидай камінь, не запускай стрілу, не підстрибуй сам  — все 
одно тіло повертається на Землю. Але англійський учений І.   Нью-тон припустив, що між будь-якими тілами існує взаємне притяган-ня, і знайшов точний кількісний закон, який описує цю взаємодію. 
Здатність притягувати до себе інші тіла має не тільки Земля, але 
всі  тіла  у   Всесвіті!  Тому  таке  притягання  називають  всесвітнім 
тяжінням.  Притягуються  Земля  і   Місяць,  Сонце  і   планети,  при-тягуються книги у  ваших портфелях і  ви один до одного!
Питання класу: Чому ж притягання тіла до Землі помітне, а   при -тягання між двома учнями в  класі ні? (Через різну масу тіл.)
Дійсно, сили гравітації стають помітними, коли маса принай-мні  одного  з  тіл  велика.  Наприклад,  дві  кульки  масою  по  1  кг 
на  відстані  1  м  притягуються  із  силою  66710
11
, ⋅
  Н,  а  така  сама 
кулька до Землі притягується із силою вже 10  Н!
Питання класу: Маса Юпітера у  багато разів перевищує масу Зем-лі. Чому тоді притягання до Юпітера непомітне для нас?
Учитель підводить учнів до висновку, сформульованого І. Нью-тоном у   своїй книзі «Математичні початки натуральної філософії»: 
«Тяжіння  існує  до  всіх  тіл  взагалі  й   пропорційне  масі  кожного 
з   них...  Всі  планети  тяжіють  одна  до  одної,  тяжіння  до  кожної 
з   них окремо обернено пропорційне квадратам відстаней від місця 
до  центра  цієї  планети...».  У   випадку  збільшення  відстані  у  два 
рази гравітаційна сила слабшає в  чотири! Для нас, жителів Землі, 
першорядне значення має притягання саме до нашої планети.
Запис у   зошит:  Силу,  з  якою  Земля  притягує  до  себе  тіло,  нази-вають силою тяжіння.
Сила тяжіння — прояв всесвітнього тяжіння.
Питання класу
Від  чого  залежатиме  значення  цієї  сили?  (Від  маси  тіла,  від  •  
відстані до центра Землі.)
А чи залежить від маси самої Землі? •  
Позначимо через m  масу будь-якого тіла, що перебуває на по -верхні  (або  поблизу  поверхні)  Землі,  а  g   —  сталу  (на  невеликих 
висотах)  величину,  що  визначається  параметрами  нашої  плане-ти,— прискорення вільного падіння. Тоді запишемо:
Fmg =
Для  Землі  g ≈ 98,
Н
кг
  (з  такою  силою  Земля  притягує  до  себе 
тіло масою 1  кг). Сила  тяжіння, що діє на тіло, завжди напрямлена 
вниз,  до  центра  Землі  (на  дошці  робиться  відповідний  рисунок).
III. Закріплення нового матеріалу
Питання класу
Що свідчить про існування всесвітнього тяжіння? •  
Від чого залежить сила тяжіння? •  
Чи діє сила тяжіння на супутник, що перебуває на орбіті? •  
Які  явища  на  Землі  —  наслідки  притягання  нашої  планети  •  
до Місяця?
Як змінюватиметься сила притягання до Землі у  випадку від - •  
далення від неї? Що ж тоді, ця сила зникне зовсім?
Уявіть, що ви потрапили на Місяць. Які з  наведених величин,  •  
що  характеризують  вас,  зміняться,  а  які  залишаться  незмін-ними:  зріст,  маса  тіла,  густина,  сила  тяжіння,  сила  пружно-сті  м’язів?
Сила тяжіння на Місяці буде більшою чи меншою, ніж на Зем- •  
лі? Чому?
Чи зміниться сила тяжіння, що діє на кульку, якщо її опустити  •  
у   воду? нагріти? охолодити? розплавити?
Розв’язування задач
Задача 1.   Обчисліть  силу  тяжіння,  що  діє  на  одного  із  най -більших китів, виявлених людиною, масою 150 т і   на найменшу 
пташку на Землі — колібрі масою 2  г?
Дано:
m
1
150 =  т
m
2
2 =  г
СІ
m
1
150 000 =   кг
m
2
0 002 = ,   кг
Розв’язання
Fmg = ;
F
1
150 000 98 1500 =⋅≈ кг
Н
кг
,  кН;
F
2
0 002 98 002 =⋅≈ ,,, кг
Н
кг
  Н.
F
1
 — ?
F
2
 — ?
Відповідь:   F
1
1500 ≈  кН,  F
2
002 ≈ ,   Н.
Задача 2 (усно). А яка сила тяжіння діє на вас? 
Задача 3.   Цегла  масою  4   кг  лежить  на  твердому  ґрунті.  Зо-бразіть  графічно  силу  тяжіння  та  силу  пружності,  що  діють  на 
цеглу. Масштаб оберіть самостійно.
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 12 (п. 1, 2); впр. № 12 (задача 1).
[2]: § 9 (п. 1, 2).
[3]:   СР — задачі 10.1; 10.5; 10.6; 
ДР — задачі 10.10; 10.18; 10.21; 10.22;  
ВР — задачі 10.25—10.27.
Додаткова задача.  Обчисліть, яка сила тяжіння діяла  б на вас на 
інших планетах: на Місяці  g
Міс
Н
кг
=
16, , на Марсі  g
М
Н
кг
=
37, , 
поблизу Юпітера  g
Ю
Н
кг
=
27 .
Скарбничка цікавих фактів
У різних точках планети
Відомо, що прискорення вільного падіння на полюсі й  на ек -ваторі має різне значення.
g
полюс 2
м
с
= 983 , ;
g
екватор 2
м
с
= 973 , .
Не тільки супутники...
...обертаються в  цей час навколо Землі. За оцінками вчених, 
скопичилося  понад  110  тисяч  «сміттєвих»  предметів  розміром 
більше  1  см  у  діаметрі  й  40  мільйонів  предметів,  розмір  яких 
перевищує 1 мм. Це насамперед непрацюючі супутники, метале-ві  частинки  космічних  апаратів,  дрібні  частинки,  що  утворили-ся  в  результаті  згоряння  ракетного  палива.  Тим  часом  металева 
порошинка  діаметром  усього  0,5  мм,  що  несеться  зі  швидкістю 
10  км/с, здатна пробити скафандр космонавта. У   1983 р. лусочка 
фарби діаметром 0,2 мм надщербила вітрове скло американського 
«Шаттла».  Якщо  кількість  сміття  на  орбіті  Землі  збільшувати-меться такими ж темпами, то до 2300 року жоден земний апарат 
не зможе вийти навіть на орбіту.
Читаємо класиків
От як описує К. Е. Ціолковський у   своїй науково-фантастичній 
розповіді «На Весті» умови перебування людини на астероїді Ве-ста,  маса  якого  у   60 000  разів  менша  за  масу  Землі:  «На  Землі 
я   можу вільно нести одну людину такої ж ваги, як я. <...> На Весті 
з   такою ж легкістю можу нести у   30 разів більше, тобто 60  чоло-вік <...>. На Землі <...> я можу ще підстрибнути на 50   см. <...> 
На Весті таке ж зусилля дає стрибок на висоту в  30 разів більшу, 
тобто 30  м. Це — висота десятиповерхового будинку, величенної 
сосни або чималого пагорба. <...> там легко перестрибувати через 
рови  і  ями  шириною  в   чималу  річку.  Можна  перестрибувати  че-рез  15-метрові дерева і  будинки. І  це без розбігу».
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (02.02.2014)
Переглядів: 1720 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: