hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 3/16 Тема уроку. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що ді-ють уздовж однієї прямої.

Урок № 3/16
  Тема уроку.  Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил, що ді-ють уздовж однієї прямої.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  ввести поняття сили як фізичної величини, що харак-теризує дію одного тіла на інше; навчити зображувати 
силу на рисунку, вимірювати значення сили, додавати 
кілька сил, що діють уздовж однієї прямої.
обладнання:  демонстраційний динамометр; набір важків, пружина.

Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання; контроль знань
Учні відповідають біля дошки (питання і  вправи до параграфа 
підручника, розв’язання домашніх задач, виконання творчого за-вдання).
Розв’язування задач (індивідуально, за карткою)
Задача.  Два тіла масами 400 і   600   г рухалися назустріч одне 
одному,  після  удару  обидва  зупинилися.  Якою  була  швидкість 
другого  тіла,  якщо  швидкість  першого  дорівнювала  3  м/с?  (Від-повідь:  v
2
2 =
м
с
.)
Усне опитування
Що характеризує маса тіла? •  
Як експериментально визначити масу тіла? •  
Що прийнято за одиницю маси? •  
Які ще одиниці маси використовуються на практиці? •  
Як,  не  користуючись  вагами,  можна  показати,  що  маси  двох  •  
більярдних куль однакові?
Що таке інерція? Як маса тіла пов’язана з  цим явищем? •  
У чому виражається взаємодія тіл? •  
II.  Вивчення нового матеріалу
Бесіда
Для  характеристики  дії  одного  тіла  на  інше  вводять  фізичну 
величину — силу. Можна говорити, що одне тіло діяло на інше, 
а   можна просто сказати, що на перше тіло діяла певна сила.
Завдання класу: Для кожного із наведених прикладів визначте, чи 
діє на тіло сила (сили), і   обґрунтуйте відповідь: автобус під’їжджає 
до зупинки;   м’яч падає вниз на землю; автомобіль рухається рівно-мірно і  прямолінійно; лучник натягує тятиву лука.
Саме сила — причина зміни швидкості тіла і  деформації. Вво -диться позначення сили.
Питання класу:   Як  дізнатися,  у   якому  випадку  потрібно  більше 
зусилля, щоб зрушити тіло з  місця чи підняти його? (Один із ва-ріантів — скористатися пружиною.)
Демонстрація 1.   За допомогою пружини надають руху тілам різної 
маси.  Помічають,  що  деформація  пружини  для 
кожного  випадку  —  різна.  На  цьому  принципі 
ґрунтується  будова  приладу  для  вимірювання 
сили  —  динамометра  (грецьк.  «динаміс»  — 
сила).
Демонстрація 2.   Демонструється динамометр і  пояснюється прин -цип його дії.
Вводиться одиниця сили. Ми знаємо, що сила — причина зміни 
швидкості тіла. В яких одиницях вона може вимірюватися?
Запис у   зошит:  За  одиницю  сили  взято  силу,  яка  за  1  с  змінює 
швидкість  тіла  масою  1  кг  на  1   м/с.  Ця  одиниця  сили  названа 
ньютоном, на честь великого англійського фізика Ісаака Ньютона 
(1643—1727). Наскільки велика (мала) сила в  1   Н?
Демонстрація 3.   До динамометра підвішують тягарець масою 100 г 
і   відзначають,  що  пружина  при  цьому  розтягу -ється силою приблизно в  1   Н.
Демонстрація 4.   На столі важки. Викликані учні визначають, яке 
зусилля  необхідне,  щоб  утримати  той  чи  інший 
важок в   руках. Відповіді перевіряються за допо-могою динамометра.
Сила — векторна величина. Це означає, що для її характери-стики важливо знати не тільки числове значення, але й   напрямок 
(залежно  від  нього  двері  відчинятимуться  або  зачинятимуться) 
і   точку прикладання сили (для відчинення одних і  тих самих две -рей потрібно прикласти у різних її точках різну силу). На рисунках 
показують правильне зображення сили в  обраному масштабі.
Найчастіше на тіло одночасно діє кілька сил. Чи можна всі дії 
описати однією силою? Як визначити цю силу?
Демонстрація 5.   До динамометра підвішують одночасно кілька тя -гарців. Відмічають показання динамометра. По -тім кілька тягарців заміняють одним, що дорів -нює їм за масою, і  знову відмічають показання.
Питання класу: Який висновок можна зробити щодо сил, які ді -ють на пружину динамометра в  обох випадках?
Запис у   зошит: Рівнодійна — сила, яка здійснює на тіло таку саму 
дію, як і  кілька сил, прикладених одночасно.
Питання класу
Чому  дорівнюватиме  рівнодійна,  якщо  на  тіло  діятимуть  дві  •  
сили, рівні за модулем, але протилежні за напрямком?
Як рухатиметься тіло у  цьому випадку? •  
III. Закріплення нового матеріалу
Завдання та вправи
1.   Зобразіть  на  кресленні  в  обраному  масштабі  силу  удару 
по  м’ячу, що дорівнює 40  Н.
2.   Один хлопчик штовхає санчата ззаду із силою 40  Н, а  другий 
тягне їх за мотузку із силою 20   Н. Зобразіть ці сили на крес-ленні та знайдіть їх рівнодійну.
3.   У якому напрямку покотиться кулька, що лежить на горизон-тальній поверхні, якщо на неї діятиме кілька сил?
4.   На тіло діють уздовж однієї прямої дві сили 20 і 30 кН. Зобразіть 
їх графічно, якщо їх рівнодійна дорівнює: а) 50 кН;   б) 10 кН.
5.   Школярі змагалися у  перетягуванні каната: двоє з  них тягли 
канат в   один бік із силами 330 і   380   Н, а  двоє інших — у   про -тилежний  із  силами  300  і  400   Н.  Хто  переможе?  Виконайте 
креслення.
IV.  Домашнє завдання
[1]: § 11; впр. № 11 (завдання 2, 4).
[2]: § 8 (п. 1, 4).
[3]:   СР — задачі 9.3; 9.4; 9.11; 
ДР — задачі 9.9; 9.10; 9.12; 
ВР — задачі 9.21; 9.23; 9.24.
Творче завдання.   Виготовити  динамометр,  у  якому  замість 
пружинки  використовувалася  б  яка-небудь  пружна  пластинка. 
( Можливе  розв’язання: див. рисунок.)
0
10
20
30
40
Скарбничка цікавих фактів
Сила удару
У нетренованого чоловіка удар кулака в   середньому «важить» 
80  кг, а  в   боксера — 300  кг.
Натяг струн...
...у   рояля досягає загального значення 200  000   Н.
А людина?
При  розтягуванні  динамометра  двома  руками  людина  може 
прикласти  силу  приблизно  100   Н;  упираючись  ногами  в  петлю, 
може тягти її вгору із силою 1000  Н.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (02.02.2014)
Переглядів: 1571 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: