hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 14/27 Тема уроку. Сполучені посудини.

Урок № 14/27
  Тема уроку.  Сполучені посудини.
  Тип уроку:   комбінований.
  Мета уроку:  закріпити та перевірити знання, отримані на поперед-ніх  уроках;  встановити  причину  рівності  рівнів  рідини 
у   сполучених  посудинах;  показати,  як  на  практиці  за-стосовуються  сполучені  посудини;  формувати  вміння 
спостерігати  та  аналізувати  фізичні  явища,  розвивати 
навички самостійної роботи.
 Обладнання:  сполучені посудини.

Хід уроку
I.  к онтроль знань
Самостійна робота
Для індивідуальної роботи пропонується робота з  картками.
Картка № 1
1.   З якою силою тисне морська вода на кожний квадратний метр 
поверхні підводного човна, який перебуває на глибині 30  м? 
( Відповідь:   F = 309  кН.)
2.   Як зміниться тиск повітря у  футбольній камері, якщо її ви-нести з  теплого приміщення на мороз?
Картка № 2
1.   Яка  висота  водонапірної  башти,  якщо  манометр,  установ-лений біля її основи, показує тиск  25510
4
, ⋅  Па? (Відповідь:  
h = 255,   м.)
2.   Як можна зменшити тиск якого-небудь тіла на поверхню?
104
Картка № 3
1.   Визначте тиск на глибині 60 см у  гасі. ( Відповідь:   p = 48,
 кПа.)
2.   Машину  заповнили  вантажем.  Чи  змінився  тиск  у  камерах 
коліс цієї машини? Порівняйте тиск у  верхній і  нижній ча-стинах камери.
Картка № 4
1.   В акваріум довжиною 30  см і   шириною 20  см налито воду до 
висоти 35   см. Визначте тиск і   силу тиску води на дно аква-ріума. ( Відповідь:   p = 35,  кПа;  F = 210   Н.)
2.   У посудині, розділеній перегородкою на дві частини, містить-ся газ. У  перегородці утворився отвір. Як це вплине на масу 
газу в   посудині, його щільність, тиск?
Для фронтальної перевірки пропонується тестове завдання.
Тест
1.   Газ,  що  перебуває  у  щільно  закритій  посудині,  нагріли.  Яка 
зміна відбулася при цьому з  газом?
А.  Його маса збільшилася.
Б.  Його щільність зменшилася.
В.  Його тиск збільшився.
Г.   Його об’єм зменшився.
2.   Азот,  що  перебуває  у  закритій  посудині,  перекачали  в  балон 
меншого об’єму. До яких змін це привело?
А.  Ніяких змін не відбулося.
Б.  Маса азоту зменшилася.
В.  Тиск азоту збільшився.
Г.   Тиск азоту зменшився.
3.   Який тиск чинить стовпчик ртуті заввишки 760 мм?
А. ≈ 101  кПа.   Б. ≈ 1013 кПа.   В. 10,1 кПа.  Г. 10  130 кПа.
4.   Кульку  надувають  гелієм.  При  цьому  вона  набуває  кулястої 
форми. Це відбувається завдяки:
А.  притяганню до Землі.
Б.  архімедовій силі.
В.  здатності газів передавати тиск у   всіх напрямках.
Г.   силі пружності кульки.
5.   Для того щоб розрахувати тиск рідини на дно і  стінки посуди -ни, необхідно знати:
А.  площу дна та висоту стовпа рідини.
Б.  густину рідини та висоту її стовпа.
В.  об’єм рідини та площу дна.
Г.   густину рідини та площу дна.
6.   Чому дорівнює тиск води в  озері на глибині 2,5   м?
А.  250 Па.   Б. 25  000 Па.   В. 2500 Па.   Г. 50  000 Па.
Відповіді  до  тесту:  1.  В.   2.  В.   3.  А.   4.  В.   5.  Б.   6. Б.
II.  Вивчення та закріплення нового матеріалу
Бесіда
Демонстрація 1.   Учитель  демонструє  сполучені  посудини  і  пояс-нює, що будь-які посудини, з’єднані між собою, 
можна вважати сполученими.
Питання класу
Де в  побуті ми можемо побачити такі посудини? (Лійка, кав - •  
ник.)
Що відбудеться, якщо в  одну з  посудин налити рідину? (Вона  •  
заповнить всі коліна сполучених посудин.)
А в  якому коліні рівень рідини буде вищим? (Це питання, як  •  
правило,  ставить  учнів  у  скрутне  становище,  особливо  якщо 
посудини різної форми і   не всі коліна розташовані строго вер-тикально.)
Демонстрація 2.   Наливаємо  воду  і  демонструємо,  що  рівень 
води  однаковий  у   всіх  колінах.  Якщо  посудини 
з’єднані між собою гумовою трубкою, то підніма -ємо, нахиляючи, одну з   посудин і   показуємо, що 
рівень однорідної рідини не змінюється.
Питання класу
Рідина встановлюється в  колінах на одному рівні. Чому? (Ріди- •  
на перетікає з   посудини в  посудину доти, поки тиск в  колінах 
не вирівняється, а   для однорідної рідини це означає, що висота 
стовпа рідини в   кожному коліні буде однаковою.)
Яке  відношення  має  закон  Паскаля  до  продемонстрованого  •  
явища?
Де це явище ви спостерігали на практиці? (Учні можуть зга- •  
дати про рівень рідини в  лійці, кавнику.)
Що відбудеться, якщо в  коліна налити різнорідні рідини, що  •  
не змішуються (нап риклад ртуть і  воду; воду й  олію)?
Потім учитель знайомить учнів із будовою фонтана, шлюзу, во-допроводу. Краще для цієї мети використати відеоматеріал (якщо 
немає в   наявності відеоматеріалу,— використати таблиці або ри-сунки в   підручнику).
Робота з  підручником
Гідравлічна машина — ще один приклад практичного застосу-вання закону про сполучені посудини. За таблицею (або рисунком 
в   підручнику) учні знайомляться із будовою гідравлічної машини 
(зокрема, преса). Підкреслюється, що і  тут на практиці «працює» 
закон Паскаля. За допомогою гідравлічних пресів штампують ме-тали, пресують папір і  картон, вичавлюють сік з  винограду й   олію 
з   насіння.
Розв’язування задачі
Задача.   Вантаж  якої  маси  можна  підняти  за  допомогою  гі -дравлічного  домкрата,  площі  поршнів  якого  дорівнюють  1,2   см
2
 
і   1440  см
2
, якщо сила, що діє на малий поршень домкрата, може 
досягати 1000   Н? Тертя не враховувати.
Дано:
S
1
12 = ,  см
2
S
2
1440 =  см
2
F
1
1000 =  Н
Розв’язання
F
F
S
S
2
1
2
1
= ;  F
FS
S
2
1 2
1
=
;
F
2
3
1000 1440
12
2
2
1200 10 ==⋅
⋅ Нсм
см ,
 Н.
m
2
 — ?
Fmg
22= , звідси  m
F
g
2
2
= ;
m
2
1200 10
98
3
=≈⋅ Н
Н
кг
,
120 000 120 кг т = .
Відповідь:   m
2
120 =  т.
III. Домашнє завдання
[1]: § 21 (п. 1).
[2]: § 13 (п. 2).
[3]:   СР — задачі 17.4—17.5; 
ДР — задачі 17.10; 17.12; 17.14; 
ВР — задачі 17.18; 17.21; 17.27.
Творче завдання
1.   Сконструювати модель фонтана (за ба  жанням).
2.   Чи можна в   машині, подібній до гідравлічної, використати за-мість рідини повітря? Відповідь обґрун тувати.
Скарбничка цікавих фактів
Знання — сила!
У  Давньому  Римі,  найімовірніше,  закон  сполучених  посудин 
не був відомий. Тому, прокладаючи водопровід, римляни зводили 
спеціальні  насипи  з   нахилом  униз.  Вони  були  впевнені,  що  вода 
не може самостійно підніматися вгору.
Насоси бувають різні
Наше серце працює подібно до насосу. Під час скорочення сер-цевого  м’яза  (у  медицині  цей  момент  називається  систола)  кров 
під тиском виштовхується із серця в  артерії (спеціальні клапани 
не пускають її назад). Коли ж серцевий   м’яз розслаблюється (діа-стола), він заповнюється венозною кров’ю.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (02.02.2014)
Переглядів: 2007 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: