hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 8 клас

Урок № 10/55 Тема уроку. Теплота згоряння палива.
 
Урок № 10/55
  Тема уроку.  Теплота згоряння палива.
  Тип уроку:   засвоєння нових знань.
  Мета уроку:  показати, за рахунок чого виділяється енергія з   палива; 
ознайомити учнів з основними видами використовуваного 
палива; показати практичне значення знань, отриманих 
на уроці.
  о бладнання:  сухе пальне, термометр, склянки з  водою.
План уроку
Етапи Час Прийоми і  методи
I. Перевірка домаш -нього завдання
5—10 
хв
Записи на дошці; усні комен-тарі
II. Вивчення нового 
матеріалу
15—20 
хв
Розповідь учителя з   елемента-ми бесіди; демонстрації
III. Закріплення ново -го матеріалу
10—15 
хв
Розв’язування задач; записи 
у   зошиті й на дошці
IV. Домашнє завдання 1—2 хв Коментар учителя; записи 
на  дошці й у   щоденниках
Хід уроку
I.  Перевірка домашнього завдання
Один із учнів записує розв’язання однієї з  домашніх задач на 
дошці та готується прокоментувати це розв’язання (для цього ви-бирається найскладніша і   об’ємна задача із домашнього завдання). 
Розв’язання інших завдань перевіряється в  цей час усно з  комен -туванням кожного етапу.
II.  Вивчення нового матеріалу
Розповідь учителя з   елементами бесіди
Енергію, необхідну для нагрівання тіл, найчастіше одержують 
із палива.
Питання класу: Які види палива вам відомі? (Дерево, вугілля, на -фта, природний газ.)
Щоб  одержати  енергію,  паливо  спалюють.  При  цьому  відбува-ється  хімічна  реакція  вуглецю  з  киснем,  що  перебуває  в  повітрі. 
(Вуглець  міститься  у   більшості  видів  палива.  Для  довідки:  дерево 
складається на 50  % з  вуглецю, торф — на 60 %, буре вугілля — на 
70 %, кам’яне вугілля — на 80  %, антрацит — на 95 %.) Ця реакція 
йде з  виділенням тепла. Для того щоб вона розпочалася, для кожної 
речовини потрібна своя температура. Наприклад, дерево запалюється 
при температурі 610 °С, папір — 400 °С, а   бензин уже при 200  °С.
Питання класу:   Як  утворилися  такі  цінні  для  сучасної  людини 
види палива, як вугілля, нафта, природний газ?
Згоряючи, вугілля віддає енергію сонця, що колись накопичи-лася в  зеленій кроні дерев. Йшли роки, дерева падали, на їх місці 
виростали нові, які теж падали у  свою чергу. Протягом мільйонів 
років  такі  шари,  перемішуючись  із  землею,  спресувалися,  пере-творюючись  на  кам’яне  вугілля.  Найтвердішим  і  найціннішим 
вважається антрацит. Нафта (походить від аккадського слова «на-патум»  — «запалювати») теж має тваринно-рослинне походження. 
Протягом мільйонів років останки тварин і  рослин перемішували -ся з  осадочними породами на дні озер і  морів, ущільнювалися, тиск 
розігрівав  їх.  І  виходила  рідка  масляниста  речовина,  яку  у  ста -родавності  збирали  на  поверхні  із  тріщин  у  нафтоносних  шарах 
(у  Давньому  Єгипті  її  застосовували  для  бальзамування).  Разом 
з   нафтою утворюється і   газ (найчастіше це метан).
Питання класу:   Чи  однакову  кількість  енергії  можна  одержати, 
спалюючи різні види палива (однакової маси)? Перевіримо це на 
досліді.
Демонстрація 1.   Дві  склянки  заповнюємо  водою  однакової  маси. 
Під однією склянкою спалюємо таблетку сухого 
пального,  а   під  іншою  —  шматочок  деревини, 
який дорівнює сухому пальному за масою. Після 
повного згоряння палива вимірюємо температуру 
води в  склянках. Вона виявляється різною.
Висновок.   Різні  види  палива  однакової  маси  виділяють  різну 
кількість теплоти при повному згорянні.
Вводиться  поняття  питомої  теплоти  згоряння  палива,  позна-чення, одиниця цієї фізичної величини. При цьому виконуються 
записи в  зошиті й на дошці.
Питому теплоту згоряння визначають дослідним шляхом. Учні 
знайомляться із таблицею.
Питання класу
Визначте питому теплоту згоряння кам’яного вугілля. •  
Що означає твердження: «Питома теплота згоряння нафти до- •  
рівнює  4410
7
, ⋅
Дж
кг
»?
Скільки енергії  •   можна одержати, спалюючи 1   кг сухих дров?
Що  виділить  більше  енергії  при  повному  згорянні  —  1  кг  •  
кам’яного вугілля чи 1  кг деревного вугілля?
Який вид палива (із наведених у  таблиці) при повному згорянні  •  
виділяє найбільше теплової енергії? найменше?
Демонстрація 2.   Повторюють  демонстрацію  1,  але  під  першою 
склянкою  спалюють  одну  таблетку  сухого  паль -ного, а  під другою — дві. Після повного їхнього 
згоряння температура води в  другій склянці ви -являється вищою, ніж у  першій.
Висновок.  Кількість теплоти, що виділяється при повному зго -рянні палива, залежить від його маси.
Увівши відповідні позначення, записуємо цей висновок мате-матично:
Qqm =
III. Закріплення нового матеріалу
Розв’язування задач
Задача 1.  Яка кількість теплоти виділиться при повному зго -рянні спирту масою 100 г?
Дано:
m = 100  г
q =⋅2710
7
,
Дж
кг
.
СІ
m = 01,   кг
Розв’язання
Qqm = ;
Q =⋅ ⋅=⋅ 2710 01 2710
76 ,,,
Дж
кг
кг Дж
Q  — ?
Відповідь: Q =⋅2710
6
,Дж .
Задача 2.   Скільки  теплоти  виділиться  при  повному  згорянні 
10 л бензину?
Дано:
V = 10 л
q =⋅4610
7
,
Дж
кг
ρ=710
кг
м
3
СІ
V = 001 ,м
3
Розв’язання
Qqm = ;
mV=ρ ;
m =⋅= 710 00171
кг
м
3
м
3
,,  кг;
Q =⋅⋅=⋅ 71 4610 326610
77 ,, , кг Дж
Дж
кг
.
Q  — ?
Відповідь:   Q =⋅326610
7
,Дж .
Задача 3.  При згорянні 5  кг якогось виду палива виділилося 
50  000 кДж енергії. Яке паливо згоріло?
203
Дано:
m = 5   кг
Q = 50000  кДж
СІ
Q =⋅510
7
Дж
Розв’язання
Qqm = ;   q
Q
m
= ;
q ==⋅
⋅ 510
5
7
110
7 Дж
кг
Дж
кг
.
q  — ?
За таблицею визначаємо, що це дрова сухі.
Відповідь:  дрова сухі.
III. Домашнє завдання
[1]: § 41 (п. 1, 2); впр. № 41 (задачі 1, 2).
[2]: § 25 (п. 1).
[3]:   СР — задачі 30.1—30.5; 
ДР — задачі 30.8—30.10; 30.13; 
ВР — задачі 30.15; 30.18; 30.22.
Додаткова задача для кмітливих (розбирається в   класі або за -дається для обмірковування додому). Чому, якщо сильно дмухати 
на тліюче вугілля, воно розпалюється сильніше, а  свічка при цій 
умові гаситься? (Відповідь.  Для горіння кожній речовині необхідна 
своя температура. Тліюче вугілля в  струмені холодного повітря не 
охолоджується нижче температури, необхідної для його горіння, 
а   приплив кисню, навпаки, підсилює його. Свіча ж у  струмені хо -лодного  повітря  швидко  охолоджується  і,  втрачаючи  свою  «обо-лонку» нагрітого повітря, гасне.)
Скарбничка цікавих фактів
Що здивувало Марко Поло в  Китаї
От  як  сам  відомий  венеціанський  купець-мандрівник  описує 
побачене у  своїй книзі: «У Китаї є  чорний камінь, викопують його 
в   горах, як руду, а   горить він, як дрова. Вогонь від нього сильні -ший, ніж від дров, і   тримається всю ніч до ранку. Спалювати цей 
камінь набагато дешевше і  дерева зберігаються при цьому...».
Незвичайний камінь, що здивував Марко Поло,— кам’яне ву-гілля.
Трохи статистики
40 %  енергії  люди  одержують  з  нафти,  26 %  —  з  вугілля, 
24 %  — із природного газу.
Як «спирт» став сухим
«Сухий спирт», який продається у   магазинах, насправді ніяко-го відношення до спиртів не має. Цю назву застосовують до най-різноманітніших речовин, які горять майже безбарвним полум’ям, 
204
не створюючи при цьому кіптяви й диму. Перше сухе пальне було 
отримане в  1860 році російським хіміком Л. М. Бутлеровим і  одер-жало назву уротропін (його хімічна формула:  CH N
2
6
4
() ).
Чи можна опалювати... алюмінієм?
У Швейцарії проводять експерименти щодо використання алю-мінієвого порошку як пального. Теплотворні властивості алюмінію 
всього на 
1
3
 менші, ніж у   нафти, але цілком можуть конкурувати 
з   вугіллям.  Порошок з   алюмінію спалюють у   спеціальній установ -ці, у  струмені повітря, попередньо розігрітому. При цьому темпе -ратура полум’я досягає 2300 ° С.
Не тільки горять
Вугілля і  нафта не тільки цінні види палива. З   вугілля одер-жують більше 200 корисних речовин, які використовують для ви-робництва лаків, мила, пластмаси, фарб. А  з   нафти виготовляють 
ліки,  клей,  поліетилен,  жувальну  гумку  і   навіть...  жіночі  кол-готки.
Рядками з  пісні
Взорвано, уложено, сколото  
Черное надежное золото...
Так написав В. Висоцький про вугілля.
Категорія: Фізика 8 клас | Додав: uthitel (05.04.2014)
Переглядів: 3227 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: