Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 7 ТЕМА. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених

 

Урок 7

ТЕМА. Видатні вчені-фізики. Внесок українських учених

у розвиток і становлення фізики. Фізика в побуті, техніці,

на виробництві

Мета:формування інтересу до вивчення фізики; розширення круго-зору учнів.

Тип уроку:комбінований урок.

Унаочнення:демонстрування набору керамічних магнітів; моделі

двигуна внутрішнього згоряння, гідравлічного преса, блоків, електрона-грівальних приладів.

Обладнання:набір керамічних магнітів; модель двигуна внутрішньо-го згоряння, гідравлічний прес, блоки, електронагрівальні прилади, муль-тимедійний проектор, компьютер, ППЗ «Фізика 7» від «Квазар-Мікро».

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати видатних вітчизняних і зарубіжних фізиків; місце фізики

в системі інших наук;

оцінюватимуть внесок зарубіжних і  вітчизняних науковців у  станов-лення й розвиток фізичної науки, роль фізичного знання в різних галу-зях людської діяльності.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1. Вибіркова перевірка зошитів з метою з’ясування наявності

розв’язання учнями задач, які було задано додому

2. Індивідуальне опитування учнів матеріалупопередньго уроку

 Наведіть приклади з повсякденного життя, що можуть бути

непрямими доказами існування найдрібніших частинок речо-вини — молекул і атомів.

 Наведіть приклади з повсякденного життя, що можуть бути

непрямими доказами існування проміжків між молекулами чи атомами речовини.

 Наведіть приклади дослідів, які доводять, що частинки речо-вини вкрай малі.

43 Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

 Якщо в склянку, наповнену водою до краю, обережно і повіль-но всипати ложку кам’яної солі, то вода не переллється через

край. Як можна пояснити цей дослідний факт?

 Крапля нафти розтікається по поверхні води, утворюючи тон-ку плівку. Якою може бути найменша товщина цієї плівки?

 Чому аромат квітів ми відчуваємо на відстані?

3. Самостійна робота

Початковий рівень

1 Який висновок про будову речовини можна зробити з існування

явища дифузії? Оберіть правильне твердження.

А Молекули всіх речовин однакові;

Б між молекулами існують сили відштовхування;

В молекули всіх речовин постійно рухаються.

2 Крижинка станула на долоні. Оберіть правильне твердження.

А Розміри молекул, з яких утворена крижинка, не змінилися;

Б розміри молекул, з яких утворена крижинка, збільшилися;

В Розміри молекул, з яких утворена крижинка, зменшилися.

Середній рівень

3

А Чим пояснюють зменшення об’єму тіл у разі стискання?

Б У якому розсолі — гарячому чи холодному — швидше засо-ляться огірки? Чому?

4

А Чи можна газом наповнити половину порожньої закритої

банки?

Б Який фізичний процес сприяє потраплянню кисню й азоту

в листя рослин?

Достатній рівень

5

А Чому не можна стверджувати, що об’єм повітря в кімнаті

дорівнює сумі об’ємів молекул, які є у складі повітря?

Б Чому для зварювання металів необхідна дуже висока темпе-ратура?

6

А Греблю водойми будують із найщільнішого монолітного бе-тону. Однак за великого напору вода просочується (профіль-тровується) крізь греблю. Як це можна пояснити?

Б Яке значення має дифузія для процесів дихання людини

і тварин?

Високий рівень

7

А Як можна довести, що між атомами є проміжки?

Б Що треба зробити, щоб вийняти сталевий болт, що застряг

у бронзовій втулці?

В Сформулюйте гіпотезу про будову речовини. Як ви зможете

її обґрунтувати? Які ваші власні спостереження перекону-ють в її справедливості? Чи можна вважати цю гіпотезу до-веденою сучасною наукою?

8

А У разі необережного користування медичним термометром

його можна розбити. Чому в таких випадках рекомендують

якнайшвидше зібрати пролиту ртуть, усю до дрібних крапе-льок?

Б Поясніть на основі молекулярної теорії, чим відрізняється

холодна вода від теплої.

В Чим можна пояснити те, що пил не падає навіть з перевер-нутої над підлогою поверхні?

ІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Для чого потрібні людству фізика й інші природничі науки?

Учені не завжди над цим замислюються — їм просто дуже цікаво

розгадувати загадки природи. Але наука вимагає чималих коштів,

і ці кошти виділяють і держави, і приватні компанії. Навіщо? Від-повідь проста: наука приносить величезну користь! Справді, див-но було б людям, що проникнули в таємниці атомного ядра, жити

в печерах и освітлювати ці печери вогнем. Врешті-решт, всі науко-ві відкриття мають служити для поліпшення життя людей.

Наведемо один приклад. Перед вами керамічні магніти. Ще

в Стародавньому Китаї знали про магнітні явища і знайшли для

них належне застосування — компас. Важливість цього винаходу

важко переоцінити. Але розібратися в явищах, що відбуваються

під час намагнічування звичайного шматка заліза, виявилося дуже

непросто! По-справжньому це вдалося зробити тільки в XX століт-ті. І паралельно з науковими дослідженнями відбувався розвиток

техніки. Сьогодні магнітні явища «працюють» на людину в бага-тьох машинах і пристроях (наприклад, в електродвигунах і гене-раторах на електростанціях). А здатність магніту «ширяти» було

використано під час створення надшвидкісних потягів на магніт-ній «подушці». Уявіть собі: потяг плавно відходить від платфор-ми і піднімається над рейками. Весь шлях він фактично «летить»

над ними, розвиваючи величезну швидкість. Такі потяги напевно

будуть і в Україні. Колись потяг Харків–Київ ішов 12 годин, за-раз швидкісний експрес долає цей шлях менше ніж за 6 годин,

а в майбутньому для цього знадобиться лише 1,5–2 години. Це

швидше, зручніше й набагато дешевше, ніж скористатися літа-ком. Але і це ще не всі «професії» магнітів. Без них не змогли

б працювати комп’ютери! Основна частина інформації в сучасних

комп’ютерах зберігається саме на магнітних дисках. А починало-ся усе з того, що хтось знайшов шматки залізної руди, які притя-гувалися один до одного...

На цьому прикладі добре видно, як техніка «йде слідами» фі-зичних відкриттів і використовує ці відкриття для створення но-вих машин, приладів і технологій. Якби все це служило виключно

мирним цілям, то людство давно б забуло про голод і різні хворо-би. Але до цього ще далеко.

Однак техніка сьогодні — це не тільки «споживач» досягнень

фізичної науки. Без досягнень сучасної техніки не було б і сучасної

фізики. Фізикам для експериментів щороку потрібні дедалі точні-ші й досконаліші прилади, а для розрахунків — дедалі потужні-ші і швидкодіючі комп’ютери. Згадаймо та порівняймо усього два

факти. Перший: у часи Галілея не було навіть маятникового го-динника, тож йому під час проведення деяких дослідів доводилося

вимірювати проміжки часу за ударами власного пульсу. І другий:

найскладніший прилад сучасної фізики (прискорювач елементар-них частинок) настільки дорогий і його створення вимагає таких

величезних зусиль, що один такий прискорювач будують кілька

країн, свій внесок у цю справу роблять фізики й інженери різних

держав. Таке Галілею й не снилося...

Можна також навести приклади застосування фізичних явищ

у техніці на моделях двигуна внутрішнього згоряння, гідравлічно-го преса, блоків, електронагрівальних приладів.

Сучасна фізика будується на праці учених багатьох країн. Се-ред них були геніальні вчені (Галілей, Ньютон, Ейнштейн) і скром-ні трудівники науки. Кожен з них зробив свій внесок, більший чи

менший, у скарбницю світової науки.

Ми вже згадували про праці Галілео Галілея. Наступний вели-чезний крок у пізнанні природи зробив англійський учений Ісаак

Ньютон. Він відкрив загальні закони руху тіл, що дозволили пояс-нити рух зірок і планет, супутників і підкинутого м’яча, океанські

припливи і відпливи, періодичну появу комет і багато чого іншого.

На початку двадцятого століття Альберт Ейнштейн створив те-орію відносності, що змінила уявлення вчених про простір і час,

46 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

про природу тяжіння. Теорія відносності дозволила правильно по-яснити події у світі частинок, що рухаються з величезними швид-костями (лише трохи поступаючись швидкості світла у вакуумі,

тобто 3  кмс00 000 ).

Гідний внесок до світової науки зробили українські вчені. Пе-релічимо зараз лише кількох з них.

Іван Павлович Пулюй (1845–1918)

Народився на Тернопільщині, стояв біля витоків відкриття

рентгенівських променів: саме він отримав перші високоякісні

рентгенограми. Усі експерименти вчений проводив із вакуумни-ми трубками власної конструкції. За участі Пулюя було запущено

першу в Європі електростанцію, що давала змінний струм.

Юрій Васильович Кондратюк (1897–1942)

Народився у Полтаві. Справжні ім’я та прізвище — Олександр

Шаргей. Під час громадянської війни вимушений був змінити ім’я

та прізвище і став відомим у світі уже як Юрій Кондратюк. Він

був видатним теоретиком космонавтики, що запропонував новий

підхід для польоту і висадження людини на Місяці — саме так лі-тали на Місяць американські космонавти. Основна ідея підходу

Кондратюка полягала в тому, щоб вивести спочатку кремінний ко-рабель на орбіту навколо Місяця, а потім з цього корабля запусти-ти злітно-посадковий апарат (місячний модуль), на якому людина

висадиться на Місяці, а потім повернеться на космічний корабель.

У світовій науці існує поняття «траса Кондратюка». На його честь

названо один зі кратерів на Місяці.

Сергій Павлович Корольов (1907–1966)

Народився в Житомирі, навчався в Одесі та Києві, продовжу-вав освіту в Москві. Сергій Корольов був Головним конструктором

космічної програми колишнього Радянського Союзу. Його вва-жають засновником практичної космонавтики. Під його керів-ництвом було розроблено ракети, за допомогою яких у 1957 році

було запущено перший у світі штучний супутник Землі, а у 1961

році здійснено перший політ людини в космос. Під керівництвом

Корольова було розроблено також космічні апарати, які досягли

Місяця, Венери та Марсу.

Назвімо ще кілька видатних учених, які народилися, навча-лися або працювали в Україні. Це Ігор Іванович Сікорський(1889–

1972), видатний конструктор гелікоптерів; Лев Давидович Ландау

(1908–1968), видатний фізик-теоретик, відзначений Нобелівською премією; Олександр Теодорович Смакула(1900–1983), який винай-шов спосіб просвітлення лінз, що застосовують сьогодні в усьому світі.

Борис Євгенович Патон (народився у 1918 році)

Народився в Києві. Закінчив Київський політехнічний інсти-тут. Гідно продовжив справу свого видатного батька, Євгена Па-тона, очоливши після нього Інститут електрозварювання імені

Є. О. Патона. Дослідив процеси автоматичного зварювання, роз-робив принципово нові методи електрозварювання. Першим у сві-ті дослідив проблеми зварювання в космічному просторі та ство-рення зварних космічних конструкцій. Завдяки дослідженням

Б. Є. Патона вперше у світі було здійснено зварювання у відкри-тому космосі. З 1962 року Борис Патон — Президент Національної академії наук України. За його керівництва цей науковий заклад

став всесвітньовідомим центром фундаментальних та прикладних

досліджень. Борис Патон — Президент Міжнародної асоціації ака-демій наук.

ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Бесіда за питаннями

1. Які звичні для нас сьогодні в побуті прилади з’явилися протя-гом останніх десятиріч завдяки досягненням фізики?

2. Які досконалі сучасні прилади використовують сьогодні фізи-ки для своїх досліджень?

3. Яких ще видатних українських фізиків ви можете назвати?

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

Закінчити речення.

 Я дізнався, що...

 Тепер я можу...

 Отже...

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити відповідний параграф підручника, конспект уроку,

формули; підготуватися до тематичного оцінювання, захисту пре-зентацій.

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 1721 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: