hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 5 ТЕМА. Етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Речовина

 

Урок 5

ТЕМА. Етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Речовина

і поле. Початкові відомості про будову речовини. Молекули та атоми

Мета:перевірити знання фізичних величин, вміння визначати ліній-ні розміри, площу поверхні та об’єми тіл; сформувати знання про етапи становлення та основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини, речовину і поле, молекули та атоми; розвивати вміння раціонально планувати свою діяльність, навички культури оформлення записів у  зошиті; виховувати пізнавальний інтерес до фізики під час по-шуку відповідей на питання.

Тип уроку:урок комбінований.

Унаочнення:демонстрування моделей молекул різних речовин.

Обладнання:картки для самостійної роботи, мультимедійний про-ектор, комп’ютер.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть розрізняти речовину й поле як фізичні види матерії, історичну

обумовленість фізичного пізнання.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Виконання самостійної роботи

Початковий рівень

1 Яке з наведених нижче слів стосується поняття «одиниця ви-міру фізичної величини»? Оберіть правильну відповідь.

АШвидкість автомобіля;

Блінійка;

Вкілограм.

2 Яка ціна поділки лінійки, зображеної на рисунку? Оберіть пра-вильну відповідь.

   ÊÅ

А1 мм;

Б1 см;

В0,5 см.

Середній рівень

1 Визначте ціну поділки шкали термометрів (див. рис. а, б, в) і тем-пературу, що її показує кожний термометр.rn$n$ 

n$

2 Щоб визначити діаметр дроту, учень намотав 30 витків на лі-нійку так, як показано на рисунку. Визначте діаметр дроту.

 ÊÅ

Достатній рівень

1 Використовуючи рисунок, визначте об’єм однієї кульки. Вира-зіть відповідь у кубічних міліметрах.

   ÊÅ

2 Учень опустив у мензурку 100 канцелярських скріпок. Визнач-те об’єм однієї скріпки.

аб

32 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

Високий рівень

1 Фундамент будинку складають з плит, кожна з яких завдовжки

1,2 м, завширшки 0,3 м і заввишки 0,5 м. Скільки плит треба

покласти у фундамент будинку, якщо його площа дорівнює

12 м

2

0 ?

2 Кахельна плитка має форму квадрата зі стороною 15 см. Скіль-ки плиток буде потрібно, щоб покрити кахлем стіни площею

5 м

2

?

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Історичний аспект розвитку поглядів на будову речовини

На думку археологів, перші цивілізації зародилися в долинах

великих річок, там, де природні умови сприяли розвитку земле-робства. Деякі з таких місць нам сьогодні відомі. Це насамперед

річкові долини Індії, Китаю, Месопотамії та Єгипту. Знайдено

рештки доісторичних поселень на території СНД, зокрема в доли-нах річок Амудар’ї та Сирдар’ї.

Навесні потужні річки розмивалися, щедро напували землю

і вкривали поля родючим мулом. Землероби знали: велика вода —

добрий буде і врожай, а рік ситий.

З давніх-давен навчилися люди берегти й поважати землю та

воду. Земля та вода — основа життя. Та й спільного між ними

чимало. Відбери у них тепло, яке несе із собою вогонь, — і стане

рідка вода твердою кригою. Такою твердою, як камінь. У каміння

твердість — основна властивість. І в криги теж. Хіба це не озна-чає, що камінь і крига — родичі?

А що буде, коли додати землі тепла нагріти її в полум’ї? Жар

розплавить тверде каміння. Потече воно вогняними ручаями.

А хіба плинність — це не головна властивість води? Виходить, що

з цього боку земля та вогонь — родичі, об’єднані потужною силою

вогню. Уже в давні часи давні люди вміли плавити тверду землю

і добувати з неї метали: золото, срібло, мідь, свинець.

До наших днів збереглася книга, написана китайськими мудре-цями за тисячу років до нашої ери. Називається вона «Книга про

гармонію тьми». Автори зібрали в ній все, що було відомо на той час

про світ. На їхню думку, він мав п’ять основ. До перших трьох —

земля, вода та вогонь — мудреці додали ще метал і дерево.

Збільшення кількості елементів порушувало єдність світу. І по-ступово дехто став подейкувати, що такі міркування неправильні,

хибні і що у світі повинна бути взагалі тільки одна «первісна ма-терія»... Яка? Тут думки розходилися. І справді в найдавніших

трактатах індійської філософії сказано, що все на світі складаєть-ся з дрібнесеньких круглих частинок-зерен — ану. Зерна ці такі

малі, що практично не мають навіть розміру і не діляться на час-тини. Вони вічні й незмінні і перебувають у постійному русі. Усі

речі й істоти — комбінація зерен-ану. Коли істота гинула, частин-ки, з яких вона утворена, розпадались, формуючись згодом у но-вий організм.

За 400 років до н. е. давньогрецький філософ Демокріт висунув

ідею, що всі речовини утворені з атомів — це найдрібніші частин-ки, які неподільні й незруйновані. Але справа в тому, що ніхто

цих атомів (частинок) не бачив, не чув і не відчував, тому виникли

суперечки між вченими, які пропонували різні теорії про будову

речовин. Труднощі цих суперечок полягали в тому, що жоден із

поглядів довести було неможливо.

М. В. Ломоносов робить висновок: «Фізичні тіла розділяються

на дуже малі частинки, невидимі людським оком, тобто тіла утво-рюються з невідчутних фізичних частинок».

Лише в XX ст. наука надала численні прямі докази існуван-ня атомів і молекул. Серед них — зображення молекул, отримане

з допомогою електронного та іонного мікроскопів. Термін «моле-кула» було введено французьким ученим П’єром Гасенді.

Що ж нам відомо на сучасному етапі про атоми і молекули?

 Речовина утворена з молекул, молекули — з атомів.

 Атом— найменша частинка речовини, неподільна у хімічних реакціях.

 Молекула— найменша частинка речовини, що зберігає її основні хі-мічні властивості.

 Залежно від агрегатного стану речовини молекули перебува-ють на певній відстані одна від одної. (Про наявність проміж-ків між молекулами твердих тіл може свідчити той факт, що

під великим тиском — декілька тисяч атмосфер — масло про-сочується крізь товстостінну сталеву посудину, у якій воно пе-ребуває. Маленькі крапельки масла виступають на зовнішній

поверхні, не призводячи до її руйнування.)

 Молекули взаємодіють між собою із силами притягання і від-штовхування (сили відштовхування набагато більші, ніж сили

притягання на малих відстанях, але досить швидко зменшу-ються, якщо збільшити відстань між молекулами).

 Молекули перебувають у стані безперервного хаотичного руху.

Цей рух зупинити неможливо. Проте послабити його мож-на, якщо знизити температуру. Хаотичний рух молекул тим

швидший, чим вища температура речовини. (Демонстрування

34 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

розчинення кристалів перманганату калію в  холодній і  гарячій воді.)

Тепла вода утворена з таких самих молекул, як і холодна.

Отже, атоми однієї речовини однакові. Різні речовини утворені

з різних молекул (наприклад, молекула води утворена з двох

атомів Гідрогену та одного атома Оксигену, а молекула кис-ню — з двох однакових атомів Оксигену).

 Молекулярна система має енергію (кінетичну — енергію руху

і потенціальну — енергію взаємодії). Схематичне зображення

молекул називають моделлю.

Молекула

води

Молекула

кисню

Молекула

водню

Атоми

Н

Н

Н

Н2О

Н2О

Н

О

О

Молекули Речовина Тіло

 Розміри молекул (а їх у будь-якому тілі незліченна кількість)

дуже маленькі.

 Експериментальним підтвердженням перерахованих вище

пунктів є явища дифузіїта броунівського руху.

35 Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

ІІІ. ОСМИСЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Фронтальне опитування

 Які ви знаєте дослідні підтвердження того, що речовина утво-рена з окремих частинок? Як називають ці частинки?

 Чим відрізняються молекули від атомів?

 Молекули яких речовин вам відомі?

 Які розміри атомів? Чи можете ви навести порівняння, що до-зволяє уявити ці розміри?

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

Закінчити речення

 Я дізнався, що...

 Тепер я можу...

 Отже...

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Вивчити конспект уроку; відповідний параграф підручника;

скласти опорний конспект.

2. Виконати завдання.

Прочитайте такі прислів’я

а) Додати в діжку меду ложку дьогтю. (Українське)

б) Тухле яйце псує всю кашу. (Німецьке)

в) На торбі із сіллю і мотузка солона. (Корейське)

г) Нарізана цибуля тхне і пече око сильніше. (Малаґасійське)

д) Овочевій крамниці вивіска не потрібна. (Японське)

Спробуйте відповісти на запитання:

1) Про яке фізичне явище говорить кожне прислів’я?

2) Який їхній фізичний зміст?

3) Чи правильні прислів’я з погляду фізики?

4) У чому їхній життєвий сенс?

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 1014 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: