hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 2 ТЕМА. Історичний характер фізичного знання. Методи наукового пізнання. Фізичні величини. Вимірювання.

 

Урок 2

ТЕМА. Історичний характер фізичного знання. Методи наукового пізнання. Фізичні величини. Вимірювання.

Засоби вимірювання. Похибки й оцінювання точності вимірювань. Міжнародна система одиниць фізичних величин

Мета:ознайомити учнів з  основними методами вивчення фізичних явищ природи; сформувати поняття про фізичні величини та одиниці їх вимірювання; розвивати вміння та навички визначати ціну поділки ви-мірювального приладу, похибки та й оцінювати точність вимірювань; ви-ховувати самостійність і наполегливість під час навчальних занять.

Тип уроку:урок вивчення нового навчального матеріалу.

Унаочнення:демонстрування засобів вимірювання, мір та вимірю-вальних приладів.

Обладнання:лінійка, рулетка, мірний циліндр, годинник, мультиме-дійний проектор, комп’ютер, ППЗ «Фізика 7» від «Квазар-Мікро».

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати сутність методів наукового пізнання, поняття «точність

вимірювання», призначення засобів вимірювання, відмінність міри й вимірювального приладу, оцінювати значення міжнародної системи одиниць;

навчаться визначати ціну поділки вимірювального приладу, запису-вати значення фізичної величини, використовуючи стандартну форму числа й префікси для утворення кратних і частинних одиниць; порів-нювати значення фізичних величин.

ХІД УРОКУ

І. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

1 Вибіркова перевірка зошитів з метою з’ясування наявності

розв’язання учнями задач, які було задано додому.

2 Індивідуальне опитування учнів матеріалу попереднього уроку.

 Що вивчає фізика?

 Що називають фізичним тілом? Наведіть приклади фізичних тіл.

 Які ви знаєте властивості фізичних тіл?

 Які ви знаєте фізичні явища?

18 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Формування нових понять

Під час бесіди із застосуванням демонстраційного експеримен-ту та ППЗ «Фізика 7» від «Квазар-Мікро» розглянути нижченаве-дені питання:

 Методи наукового пізнання.

 Фізичні величини і їхні одиниці, Міжнародна система одиниць

фізичних величин.

 Вимірювання. Засоби вимірювання. Вимірювальні прилади.

 Похибки й оцінювання точності вимірювань.

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

І ПОЕТАПНЕ ЙОГО ЗАКРІПЛЕННЯ

1. Методи наукового пізнання

Учитель. Перший крок до наукового пізнання природи зро-бив у IV ст. до н. е. давньогрецький учений Арістотель. На основі

спостережень він дійшов висновку, що закономірності в природ-них явищах є проявами законів природи. Свої погляди Арістотель

виклав у великій книзі «Фізика», що означає «Природа». І ця

книга стала «підручником фізики» для всього світу на цілих два

тисячоліття! Виходячи зі своїх спостережень, Арістотель ствер-джував: щоб тіло рухалося, його треба постійно «рухати», тобто

штовхати або тягнути. Листя на деревах тріпотить завдяки вітру:

щойно вітер стихає, листя одразу ж завмирає.

ЗНАННЯ

спостереження

теоретичне дослідження

роздуми

гіпотеза

експеримент

Нове знання

Зі спостережень виникають припущення, що для певної сукуп-ності явищ є закономірності. Такі припущення називають науко-вими гіпотезами. Ґалілей перейшов від спостережень до дослідів.

Дослід відрізняється від спостереження тим, що, проводячи дослід,

учений створює спеціальні умови для перебігу природних явищ.

Етапи пізнання у фізичних дослідженнях

 Фізичне дослідження— це цілеспрямоване вивчення того чи іншого

явища засобами фізики. Спостереження — це сприймання природи

з метою одержання первинних даних для подальшого аналізу.

 Експеримент— це дослідження фізичного явища в  умовах, що пере-бувають під контролем ученого, з  метою глибшого вивчення цього явища.

Явища природи досить складні і до того ж пов’язані одне з од-ним. І під час дослідів не завжди вдається «виділити» якесь одне

явище «у чистому вигляді». Отже, щоб краще вивчити природні

явища й зрозуміти, що їх спричинює, учені часто розглядають

спрощене уявлення про певне явище — таке, у якому виділено

тільки найважливіші його ознаки. Таке уявлення називають фі-зичною моделлю явища.

Багато законів природи вчені відкрили завдяки використанню

фізичних моделей. Моделлю фізичного тіла, яку дуже часто вико-ристовують, є матеріальна точка. Так називають тіло, розмірами

якого в розглядуваній задачі можна знехтувати. Наприклад, ви-вчаючи рух Землі навколо Сонця, нашу планету можна вважати

матеріальною точкою, незважаючи на її величезний розмір. А ось

розглядаючи добове обертання Землі, її не можна вважати мате-ріальною точкою, адже точка не може обертатися навколо себе!

Іншим важливим прикладом фізичної моделі є промінь світла —

так називають вузький пучок світла, настільки вузький, що його

шириною в розглядуваній задачі можна знехтувати.

Під час дослідження фізичних явищ необхідно вимірювати різ-номанітні величини.

2. Фізичні величини і їхні одиниці,

Міжнародна система одиниць фізичних величин

Фізичною величиною називають кількісну характеристику фі-зичного тіла або явища.

Довжина, площа, об’єм, час, сила — приклади різних фізич-них величин. Наприклад, «довжина парти» — це фізична величи-на. Для того щоб виміряти цю величину, її порівнюють із однорід-ною їй фізичною величиною, прийнятою за одиницю.

20 Уроки фізики у 7 класі. Нова програма. Частина 1

 Виміряти яку-небудь величину— це означає порівняти її з  однорід-ною величиною, прийнятою за одиницю.

У науці використовують одиниці фізичних величин, визначені

Міжнародною системою одиниць, яку скорочено називають SI— від

англійських слів System International, що означає «Міжнародна система».

метр секунда кілограм ампер моль кандела кельвін

Є всього сім основних одиниць фізичних величин — метр, се-кунда, кілограм, кельвін, ампер, кандела, моль, а всі інші можна

утворити з них.

Префікси для утворення кратних і частинних одиниць

Префікс

Значення в перекладі

з грецької

або латинської мови

Символ Множник

тера чудовисько Т 1 000 000 000 000

10

12

гіга гігантський Г 1 000 000 000

10

9

мега великий М 1 000 000

10

6

кіло тисяча к 1000

10

3

гекто сто г 100

10

2

дека десять да 10

10

1

санті сто с 0,01

10

2 −

мілі тисяча м 0,001

10

3 −

мікро малий мк 0,000001

10

6 −

нано карлик н 0,000000001

10

9 −

3. Вимірювання. Засоби вимірювання. Вимірювальні прилади

Прилади, за допомогою яких вимірюють фізичні величини, на-зивають вимірювальними. Найпростішим і добре відомим вам ви-мірювальним приладом є лінійка з поділками. На її прикладі ви

бачите, що у вимірювального приладу є шкала, на яку нанесено

поділки, причому біля деяких поділок написано значення фізич-ної величини. Так, значення довжини в сантиметрах нанесено на

лінійці біля кожної десятої поділки.

  ÊÅ

Значення ж, що відповідають «проміжним» поділкам шкали,

можна знайти за допомогою простого підрахунку.

 Різницю значень фізичної величини, які відповідають найближчим по-ділкам шкали, називаютьціною поділки приладу.

Її знаходять так: беруть найближчі поділки, біля яких написа-но значення величини, та ділять різницю цих значень на кількість

проміжків між поділками, розташованими між ними. Наприклад,

найближчі сантиметрові поділки на лінійці розділяють десять про-міжків. Виходить, ціна поділки лінійки дорівнює 0,1 см = 1 мм.

 Межі вимірювання— це найбільше і найменше значення фізичної вели-чини, які можна виміряти певним приладом.

 Приклади вимірювальних приладів

ІІІ. ОСМИСЛЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ЗВ’ЯЗКІВ.

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ

1. Самостійна робота над матеріалом ППЗ «Фізика 7»

від «Квазар-Мікро»

У ході самостійної работи учні складають опорний конспект.

2. Фронтальне опитування

 Які закономірності ви вже помітили в природі? Ви впевнені,

що це — закономірності? Чому?

 Чи доводилося вам у повсякденному житті щось вимірювати?

Що і як? Наведіть приклади.

 Наведіть приклади відомих вам фізичних величин.

 Які вимірювальні прилади вам відомі? Які фізичні величини

вимірюють за їх допомогою?

 Про які фізичні величини йдеться в таких прикладах: а) урок

триває 45 хв; б) у пляшці міститься 0,5 л води; в) лід тане за

температури 0°C; г) автобус проїхав 40 км?

3. Розв’язати задачі

Коментовано

1. Об’єм певної книжки 3 см3

00 . Виразіть цей об’єм у кубічних

міліметрах.

2. Визначте ціну поділки вимірювальної сантиметрової стрічки.

3. На рисунку зображено шкалу амперметра. Які ціна поділки та

межі вимірів приладу? Запишіть показання амперметра.

0 A

1

3

2 120

V 0

120 160

200

240

260

Самостійно. На рисунку зображено шкалу вольтметра. Які ціна

поділки та межі вимірів приладу? Запишіть показання вольтметра.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 Опрацювати конспект уроку;

 відповідний параграф підручника

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 791 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: