Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас (нова програма)

Урок 17 ТЕМА. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. (Подання навчальних проектів учнями)

Урок 17

ТЕМА. Визначення середньої швидкості нерівномірного руху. (Подання навчальних проектів учнями)

Мета:надати дітям можливість здобувати інформацію під час плану-вання, проведення і аналізу результатів виконання проекту.

Тип:урок узагальнення вивченого матеріалу.

Обладнання:мультимедійний проектор, комп’ютер, презентації

учнів.

Очікувані результати

Після уроку учні:

навчаться представляти доповіді з результатами власних досліджень.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ УЧНЯМИ

ІІІ. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

Урок 11

ТЕМА. Рівномірний рух по колу

Мета:ознайомити учнів із природою рівномірного руху по колу,

з  фізичними величинами, що характеризують цей рух.

Тип уроку:комбінований.

Унаочнення:спостереження рівномірного руху тіла по колу.

Обладнання:годинник, конічний маятник.

Очікувані результати

Після уроку учні:

будуть знати характерні ознаки рівномірного руху по колу, поняття

«період обертання», «обертова частота» та «швидкість рівноміного

руху по колу»;

навчаться розв’язувати задачі на рівномірний рух по колу.

ХІД УРОКУ

І. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Рівномірний рух по колу

Увагу учнів слід звернути на те, що криволінійні рухи більш

поширені, ніж прямолінійні. Будь-який криволінійний рух мож-на розглядати як рух по дугах кіл з різними радіусами. Вивчення

руху по колу дає також ключ до розгляду довільного криволіній-ного руху.

Ми будемо вивчати рух тіл по колу з постійною за модулем

швидкістю. Такий рух називають рівномірним рухом по колу.

Спостереження показують, що маленькі частинки, що відо-кремлюються від обертового тіла, летять із тією швидкістю, якою

володіли в момент відриву: бруд з-під коліс автомобіля летить по

дотичній до поверхні коліс; розпечені частинки металу, що відри-ваються під час заточення різця об точильний обертовий камінь,

також летять по дотичній до поверхні каменя.

Таким чином,

 Під час руху по колу швидкість у будь-якій точці траєкторії спрямова-на по дотичній до кола в цій точці.

Необхідно звернути увагу учнів, що під час рівномірного руху

по колу модуль швидкості тіла залишається постійним, але напря-мок швидкості увесь час змінюється.

2. Період обертання і обертова частота

Рух тіла по колу часто характеризують не швидкістю руху,

а проміжком часу, за який тіло робить один повний оберт. Ця ве-личина називається періодом обертання.

 Період обертання— це фізична величина, що дорівнює проміжку часу,

за який тіло, що рівномірно обертається, робить один оберт.

Період обертання позначають символом T. Наприклад, Земля

робить повний оберт навколо Сонця за 365,25 доби.

Під час розрахунків період зазвичай виражають у секундах.

Якщо період обертання дорівнює 1 с, це означає, що тіло за одну

секунду робить один повний оберт. Якщо за час tтіло зробило N

повних обертів, то період можна визначити за формулою:

Т

t

N

= .

Якщо відомий період обертання T, то можна знайти швидкість

рівноміного руху тіла по колу v. За час t, що дорівнює періоду T,

тіло проходить шлях, що дорівнює довжині кола: l R =2π . Отже,

v

l

T

R

T

==2π

.

 Рух тіла по колу можна характеризувати ще однією величиною — чис-лом обертів по колу за одиницю часу. Її називають обертовою часто-тою:обертова частота дорівнює кількості повних обертів за одну

секунду.

Обертова частота й період обертання пов’язані таким співвід-ношенням:

n

T

=

1

.

Частоту в СІ вимірюють в

1

c

c

1 −

().

3. Обертовий рух

У природі досить поширений обертовий рух: обертання коліс,

маховиків, Землі навколо своєї осі й т. ін.

Важливою особливістю обертового руху є те, що всі точки тіла

рухаються з тим самим періодом, але швидкості різних точок мо-жуть істотно відрізнятися, оскільки різні точки рухаються по ко-лах різних радіусів.

Наприклад, під час добового обертання Землі швидше за інші

рухаються точки, що перебувають на екваторі, оскільки вони

рухаються по колу найбільшого радіуса — радіуса Землі. Точки

ж земної поверхні, що перебувають на інших паралелях, рухають-ся з меншою швидкістю, тому що довжина кожної із цих парале-лей менша від довжини екватора.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Наведіть два-три приклади криволінійних рухів.

2. Наведіть два-три приклади рівномірного руху по колу.

3. Що таке обертовий рух? Наведіть приклади такого руху.

4. Як спрямована миттєва швидкість під час руху по колу? На-ведіть два-три приклади.

ІІ. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Навчаємося розв’язувати задачі

1 З якою швидкістю рухаються кінці годинної, хвилинної й се-кундної стрілок настінних годинників? Прийміть, що довжина

кожної із цих стрілок дорівнює 10 см.

Розв’язання. Використовуючи формулу, що зв’язує швидкість,

період і радіус, одержуємо для кінців годинної й хвилинної стрі-лок:

v

R

T

год

м

c

0,015

мм

с

==⋅⋅

=⋅ ⎛

=

− 2231401 3600 12

15 10

5 π ,, ,

v

R

T

хв

,,, ==⋅⋅=⋅⎛

=

− 2231401 3600

17 10

4 π м

c

0,17

мм

с

.

Рух з такими малими швидкостями важко помітити оком,

тому коли ми дивимося на настінні годинники, годинна й хвилин-на стрілки здаються нерухомими. Кінець же секундної стрілки ру-хається зі швидкістю:

v

R

T

==⋅⋅=⋅ ⎛

=

− 223140160

1103 π ,, м

c

1

см

с

.

2 Чому дорівнює період обертання Землі навколо Сонця? Місяця

навколо Землі?

3 Чому дорівнює період обертання годинної стрілки годинників? хвилинної? секундної?

Розв’язання. Годинна стрілка робить один повний оберт за

12 годин — це і є період її обертання. Період обертання хвилинної

стрілки — 1 год, а секундної — 1 хв.

2. Поміркуй і відповідай

1. Обертова частота якої зі стрілок більше: годинної чи хвилин-ної? Чому?

2. Спостереження за яким процесом призвело до появи таких

одиниць виміру, як місяць і тиждень?

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Виконати вдома самостійну роботу № 4 «Рух по колу. Обертова

частота».

Завдання для самостійної роботи № 4

«Рух по колу. Обертова частота»

Початковий рівень

1 Виберіть правильне твердження. Обертова частота — це фізич-на величина, що дорівнює...:

А числу повних обертів за одну секунду;

Б часу одного повного оберту;

В числу повних обертів за 2πсекунд.

2 Виберіть правильну відповідь. Рух автомобіля якою із трьох до-ріг можна вважати найменш близьким до руху по колу?

Середній рівень

1 Період обертання платформи карусельного верстата 4 с. Зна-йдіть швидкість крайніх точок платформи, віддалених від осі

обертання на 2 м.

 Карусельний верстат

2 Хлопчик обертає камінь на мотузці, довжина якої 1,2 м.

Визнач те період обертання каменя, якщо середня швидкість

його дорівнює 18

км

год

Категорія: Фізика 7 клас (нова програма) | Додав: uthitel (01.11.2015)
Переглядів: 6346 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: