hyipazart.com
Головна » Статті » Середня школа » Фізика 7 клас

УРОК 5 Тема: Довжина і її виміри. Площа і її виміри


УРОК 5
Тема:      Довжина    і    її     виміри.     Площа    і    її     виміри
Методичні рекомендації й матеріали
Вимірювання довжини
Після розгляду основ метрології приступають до вивчення й ви-мірювання конкретних фізичних величин. На черговому уроці роз-глядаються довжина й площа. Обговорення протягом одного уроку
відразу  двох  фізичних  величин  є  міра  вимушена,  і  пояснюється
браком часу.
Довжина  —  це  величина,  що  характеризує  протяжність,  від-даленість  і  переміщення  тіл  або  їхніх  частин  уздовж  заданої  лінії.
Одиниця довжини — метр. Метр — це довжина шляху, пройденого
світлом у вакуумі за інтервал часу 1/299  792  458 с.
Поняття  довжини  зазвичай  вводиться  як  основна  характери-стика протяжності тіл у просторі. Варто звернути увагу учнів на те,
що  поняттям  довжини  користуються  також  для  характеристики
пройденої відстані.
Первинні уявлення про довжину як про фізичну величину учням
уже  добре  відомі.  Тому  основний  акцент  необхідно  робити  на  про-блемі вимірювання довжини. Насамперед необхідно звернути увагу
учнів  на  те,  що  будь-яке  фізичне  вимірювання  супроводжується
помилками, які мають в одних випадках систематичне, а в інших —
випадкове походження. Для того щоб зменшити помилки (уникнути
помилок  просто  неможливо!),  треба  дотримуватися  певних  правил
вимірювання.
Учні  повинні  твердо  засвоїти,  що  вимірювати  відстань  можна
тільки між двома точками й тільки точками. А тим часом геометрич-на точка є об’єкт уявний, ідеалізований. Тому має сенс обговорити
питання про вимірювання відстані між двома тілами. Твердження
про те, що відстань між двома тілами дорівнює довжині відрізка, їх
з’єднуючого, не безперечне. Про який відрізок у такому випадку йде
мова? Які точки тіла він з’єднує? Обговорення цього прикладу по-винне привести до висновку про те, що термін «відстань» у значенні
«довжина відрізка між тілами» застосовуємо лише у випадку, коли
характерні  лінійні  розміри  цих  тіл  набагато  менші  в  порівнянні
зі  згаданою відстанню. Інакше кажучи, ці тіла в даному конкретному
завданні можна вважати геометричними точками. На даному етапі
викладу матеріалу слід обсудити, а ще краще практично виміряти
відстань  між  двома  підручниками,  розташованими,  в  одному  ви-падку,  у  межах  учнівського  стола,  а  в  іншому  —  у  протилежних
кінцях класу. При цьому треба подбати, щоб вимірювання робилися
між  тими самими парами точок. Після вимірювання рекомендується
порівняти два набори вимірювань і зробити відповідні висновки.
Як ми вже відзначали раніше, невід’ємною частиною уроку є не-тривала лабораторна робота, ціль якої — освоєння прийомів вимірю-вання  лінійкою  при  обов’язковому  й  точному  виконанні  правил
вимірювання. У ході виконання лабораторної роботи пропонуються
такі завдання:
—  виміряти  довжину,  ширину  й  товщину  бруска  (коробки)
у фор  мі паралелепіпеда;
—  виміряти довжину ламаної прямої;
—  виміряти довжину ділянки кривої лінії за допомогою лінійки,
використовуючи метод випрямлення кривої;
—  знайти відношення довжини кола до довжини його діаметра;
—  знайти довжину загостреного олівця;
—  знайти товщину аркуша паперу книги;
—  знайти діаметр тонкого дроту.
Природно, що всі наведені завдання в ході лабораторної роботи
виконати  неможливо,  тим  більше,  що  на  одному  уроці  фігурують
дві фізичні величини — довжина й площа. З цієї причини вчитель,
відповідно  до  ситуації,  виносить  частину  завдань  для  виконання
в домашніх умовах.
 У якості одного з домашніх завдань пропонується виготовлення
мірної паперової стрічки довжиною в 1 м з дециметровими поділка-ми. Причому 1-й дециметр повинен бути поділений на сантиметрові
поділки, а перший сантиметр — на міліметрові поділки.
 Площа та її виміри
Площа  S   —  величина,  що  характеризує  геометричні  фігури
на площині й на скривленій поверхні й обумовлена в найпростіших
випадках  кількістю  одиничних  квадратів,  що  заповнюють  плоску
фігуру, тобто квадратів зі стороною, яка дорівнює одиниці довжини.
Одиниця виміру площі — квадратний метр. Квадратний метр дорів-нює  площі  квадрата  зі  сторонами,  довжини  яких  дорівнюють  1  м.
Мета  цієї  частини  заняття  —  вивчення  найпростіших  способів
вимірювання площі плоских фігур неправильної форми. Вимірюван-ня площі плоских фігур правильної форми не викликає особливих
труднощів, оскільки воно зводиться до вимірювання їхніх лінійних
розмірів і подальших обчислень на основі відомих формул.
Для реалізації зазначеної мети спочатку пропонується скористати-ся прямим вимірюванням площі за допомогою накладання на відповід-ну фігуру заздалегідь виготовлених одиничних мір площі (вирізаних
із зошита в клітинку квадратиків розміром 1 см × 1 см). Обчислення
шуканої площі здійснюється шляхом підрахунку кількості квадра-тиків, що накрили поверхню, площа якої визначається. При виконан-ні цього завдання створюються необхідні умови для конструювання
палетки — приладу для вимірювання площі плоских фігур. (Палетка
являє  собою  розграфлену  на  квадрати  плоску  прозору  пластину).
Досить корисним виявляється завдання, пов’язане із зображен-ням  на  аркуші  зошита  в  клітинку  розміром 5  мм  ×   5  мм   фігурок,
площа яких дорівнює 0,5 см
2
. На рис. 1.4 наведені деякі з можливих
варіантів таких фігурок.
Рис. 1.4.  Приклади зображення фігур, які мають площадь S = 0,5 см
2
Для  вимірювання  площі  плоскої  фігури  неправильної  форми
можна  використати  прийом  змальовування  контуру  цієї  фігури,
який спочатку кладуть на розграфлену в клітинку папір (мал. 1.5).
Учням  можна  запропонувати  у  якості  домашнього  завдання
визначити в такий спосіб площу ступні ноги. Надалі цей результат
може бути використаний при визначенні тиску, який здійснює лю-дина на підлогу.
Дуже  добре  зарекомендували  себе
завдання на визначення площі фігур, які
заздалегідь  намальовані  на  картатому
папері  (рис.1.6).  Такого  типу  довільні
малюнки робить учитель і потім тиражує
їх на ксероксі.
Рис. 1.5.  Приклад завдання на  визначення пло-щі  плоских  фігур  без  використання
вимірювальних приладів
Рис. 1.6. Роздатковий матеріал. Картка-завдання: визначити площу плоских
фігур, не вдаючись до використання вимірювальних приладів (затемненні
ділянки — отвори)

Категорія: Фізика 7 клас | Додав: uthitel (03.09.2014)
Переглядів: 1306 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: