Головна » Статті » Середня школа » Біологія 8 клас

Урок № 4 Тканини тварин, їх функції


Урок № 4

Тканини тварин, їх функції

Мета уроку: сформувати в учнів знання про будову та функції різних типів тканин тварин; розвивати вміння порівнювати та робити висновки; удосконалювати вміння спостерігати, аналізувати, творчо розв’язувати поставлені завдання; формувати навички дотримання правил техніки безпеки під час виконання лабораторних робіт; виховувати бережливе ставлення до природи.

Очікувані результати: учні називають типи тканин тваринного організму та характеризують їх за будовою та функціями; розрізняють типи тканин на малюнках та постійних мікропрепаратах.

Обладнання: ____________________________________________________________________

Тип уроку: комбінований.

        

1. Організаційний етап

Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

2. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань учнів

2.1. Індивідуальна робота учнів за картками.

2.2. Перевірка сенканів на тему «Клітина».

2.3. Складання діаграми Вена.

2.4. «Установи відповідність».

Учитель пропонує учням розглянути таблицю і встановити відповідність між клітинними органелами та їх функціями.

2.5. «Вірю — не вірю».

(Учням необхідно позначити пропоновані твердження позначками «+» — вірю або «–» — не вірю.)

1. З клітин складаються тільки тваринні організми.

2. Спадкова інформація організму міститься в ядрі.

3. Хромосоми містяться у цитоплазмі клітини.

4. Клітинний центр — єдина органела тваринної клітини, яка відсутня в рослинній клітині.

5. Мітохондрії характерні тільки для рослинної клітини.

6. У рибосомах відбувається синтез білків.

7. У тварин ззовні мембрани є глікокалікс.

8. Тваринні клітини здатні до фагоцитозу.

9. Для тваринних клітин характерна наявність вакуолей з клітинним соком.

10. Деякі одноклітинні організми містять хлоропласти.

11. Усі живі організми складаються з клітин.

12. Основним вмістом клітини є цитоплазма.

Відповідь:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

+

+

+

+

+

+

 

 

Органели
 тваринної клітини

Функції

1 Рибосома

А Бере участь у розщеплюванні органічних молекул

2 Ядро

Б Відіграє важливу роль під час поділу клітини

3 Ендоплазматична сітка

В Забезпечує формування клітинної мембрани, лізосом; упаковування речовин та виведення їх із клітини

4 Апарат Гольджі

Г Відіграє важливу роль у синтезі та транспорті речовин

5 Мітохондрія

Д Керує всіма процесами, що відбуваються в клітині

6 Лізосома

Е Відповідає за синтез білка

7 Клітинний центр

Є Забезпечує клітину енергією

 

Відповідь: 1 — Е, 2 — Д, 3 — Г, 4 — В, 5 — Є, 6 — А, 7 — Б.

2.5. «Творча лабораторія» (робота у творчих групах).

— Доведіть, що клітина є одиницею будови, життєдіяльності, росту та розвитку організму.

3. Мотивація навчальної діяльності

Слово вчителя

Тваринний світ Землі дуже різноманітний, часом у цьому різноманітті форм буває надзвичайно важко розібратися. Однак існують певні ознаки, які відрізняють план будови тварин та зумовлюють різноманітність життєвих форм.

Царство Тварини включає два підцарства — Найпростіші (одноклітинні) та Багатоклітинні.

— Що спільного мають одноклітинні і багатоклітинні тварини та чим вони відрізняються? (Учні повинні вказати на наявність тканин у багатоклітинних організмів.)

— Пригадайте, які тканини характерні для рослин. Чи можуть тварини мати такі тканини?

Повідомлення теми уроку. Визначення разом з учнями мети та завдань уроку.

 

 

4. Засвоєння нового матеріалу

Типи тканин тваринного організму

«Ажурна пилка»

Завдання для груп:

І група — схарактеризувати особливості будови та функції епітеліальної тканини;

ІІ група — схарактеризувати особливості будови та функції сполучної тканини;

ІІІ група — схарактеризувати особливості будови та функції м’язової тканини;

ІV група — схарактеризувати особливості будови та функції нервової тканини.

 

Додатковий матеріал для опрацювання групами

Тканина — це сукупність міжклітинної речовини та клітин, які подібні за будовою, походженням і виконують одні й ті самі функції. В організмі тварин виділяють чотири типи тканин: епітеліальну, сполучну, м’язову та нервову.

Епітеліальні тканини складаються з клітин, які щільно прилягають одна до одної та утворюють один або декілька шарів. Міжклітинної речовини в цих клітинах немає. Ці тканини вистилають порожнини тіла та внутрішніх органів, входять до складу залоз.

Епітеліальна тканина виконує захисну функцію. Захищає тканини, розташовані глибше, і регулює обмін речовин з навколишнім середовищем.

Залежно від форми клітин та їхньої будови розрізняють плоский, кубічний, циліндричний та війчастий епітелій. Частини клітин, які спрямовані назовні і всередину, різні за будовою. Епітелій різних груп безхребетних виділяє назовні захисний шар міжклітинної речовини — кутикулу.

Клітини поверхневого епітелію часто відмирають, пошкоджуючись, тому вони мають високу здатність до відтворення.

Сполучна тканина виконує різноманітні функції: опорну, захисну, живильну (трофічну), транспортну, запасаючу. Виділяють такі типи сполучної тканини: власне сполучна тканина, сполучна тканина зі спеціальними функціями, тверда сполучна тканина, рідка сполучна тканина.

Власне сполучна тканина складається з клітин і міжклітинної речовини. Сполучна тканина зі спеціальними функціями представлена жировою тканиною і пігментними клітинами. Жирова тканина складається з клітин і утворює жирові депо організму — підшкірну жирову клітковину, сальники. Тверда сполучна тканина представлена кістковою і хрящовою тканинами, а рідка — кров’ю та лімфою.

Сполучні тканини формують основу органів, забезпечують їхнє живлення. Вони беруть участь і в загоюванні ран: заповнюють пошкоджені місця інших тканин, унаслідок чого виникає сполучнотканинний рубець.

М’язова тканина виконує рухову функцію. Розрізняють посмуговану (скелетну та серцеву) і непосмуговану м’язову тканину.

Непосмугована (гладенька) м’язова тканина складається з дрібних видовжених клітин. Вона утворює стінки кровоносних і лімфатичних судин, внутрішніх органів.

Посмугована м’язова тканина утворює поперечносмугасту скелетну мускулатуру. Структурною одиницею скелетної посмугованої м’язової тканини є м’язове волокно. Скелетна посмугована м’язова тканина утворює скелетні м’язи, входить до складу язика, глотки, верхнього відділу стравоходу. Серцева м’язова тканина являє собою основу серцевого м’яза.

Нервова тканина складається з нервових клітин — нейронів. Нейрон складається з тіла клітини та відростків двох типів — аксонів і дендритів. Аксон (він завжди один) у довжину може досягати 1 м, не галузиться, проводить нервовий імпульс від тіла клітини до кінцевого відділу. Дендрити — короткі (хоча в чутливих нейронів спинного мозку можуть бути й довгими), відносно товсті й значно розгалужені відростки (у клітини їх зазвичай декілька), проводять імпульси до тіла клітини. Нервові клітини з’єднуються одна з одною за допомогою синапсів.

Клітини іншого типу — нейроглія — оточують нейрони й виконують опорну, живильну (трофічну) та захисну функції. Нервова тканина має дві дуже важливі властивості: збудливість і провідність.

5. Узагальнення і закріплення знань

Лабораторна робота № 1

Тема. Вивчення особливостей тваринних клітин та тканин.

Мета: вивчити особливості будови клітини та тканин тваринного організму, удосконалити вміння розпізнавати тканини за особливостями будови, встановити взаємозв’язок між будовою тканин та їхніми функціями.

Обладнання та матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати епітеліальної, нервової, м’язової та сполучної тканин.

Хід роботи

1. При малому збільшенні мікроскопа знайдіть на мікропрепаратах клітини тварин. Відзначте форму окремої клітини, знайдіть її оболонку, ядро та цитоплазму.

2. Розгляньте епітеліальну тканину при великому збільшенні мікроскопа. Зверніть увагу на взаєморозташування клітин, співвідношення клітин і міжклітинної речовини.

3. Так само розгляньте препарати хрящової, кісткової або інших різновидів тканин внутрішнього середовища. Зверніть увагу на будову міжклітинної речовини, зокрема на розміщення в ній волоконець.

4. Розгляньте препарат нервової тканини, знайдіть окремі нервові клітини та їхні відростки.

5. Розгляньте препарат м’язової тканини. Знайдіть ядро та скоротливі волоконця.

6. Заповніть таблицю і зробіть висновки.

Тип тканини

Особливості будови

Функції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Підбиття підсумків уроку

Фронтальна бесіда

1. Які типи тканин є у тварин?

2. Які особливості будови та функцій епітеліальних тканин?

3. Які є різновиди тканин внутрішнього середовища? Які їхні функції?

4. Які тканини забезпечують рухи тварин? Яка їхня будова?

5. Які функції нервових тканин?

6. Які тканини рослин і тварин подібні між собою за виконуваними функціями?

7. Домашнє завдання

7.1. Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

7.2. Індивідуальні та творчі завдання.

Скласти три тестові завдання формату А (з одним правильним варіантом відповіді).

 

 

Категорія: Біологія 8 клас | Додав: uthitel (04.12.2013)
Переглядів: 7281 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: