Головна » Статті » Середня школа » Біологія 7 клас

Урок № 1 Біологія — наука про живу природу. Різноманітність живих організмів, середовища їх існування

Урок № 1

Біологія — наука про живу природу. 
Різноманітність живих організмів, середовища їх існування

Мета уроку:сформувати уявлення про біологію як науку, що вивчає живі організми; розглянути галузі застосування біологічних знань у практичній діяльності людини; поглибити знання учнів про типи середовищ існування організмів; розвивати критичне мислення, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки; виховувати екологічну культуру.

Очікувані результати:учні мають називати науки, що вивчають життя; учні мають наводити приклади застосування біологічних знань у практичній діяльності людини, типів середовищ існування організмів.

Обладнання: _______________________________________________________________________

Тип уроку:урок засвоєння нових знань.

n 1. Організаційний етап

1.1. Привітання учнів, перевірка їх готовності до уроку.

1.2. Пояснення вимог до робочих зошитів, зошитів для практичних робіт, рекомендації щодо підручників та навчальних посібників.

n 2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

2.1. Повідомлення теми уроку.

2.2. Визначення мети уроку (учні самостійно визначають мету уроку, вчитель лише коригує пропоновані варіанти).

2.3. Формулювання завдань уроку.

n 3. Мотивація навчальної діяльності

ХХІ століття — це століття біології.

ЮНЕСКО

Слово вчителя

Світ живих організмів надзвичайно різноманітний, дивовиж­ний і досконалий. Тому він завжди цікавив людей. Перші відомості про живі організми почала накопичувати ще первісна людина. Жива природа давала їй їжу, матеріал для одягу й житла. З часом виникає наука, мета якої полягає у пізнанні сутності життя та закономірностей його проявів. У 1802 р. французький учений-природодослідник Жан Батіст Ламарк (1744–1829) уперше називає цю науку терміном «біологія» (від грец. «біос» — життя
та «логос» — учення).

Постановка проблемного питання

Учені стверджують, що нині назву цієї науки слід писати великими буквами. Чому? Спробуємо сьогодні на уроці розібратися з цим питанням.

n 4. Актуалізація опорних знань учнів

«Асоціативний кущ»

Учні висловлюють свої асоціації щодо поняття «біологія». Усі відповіді записуються до асоціативного куща, який зображено на дошці.

Можливі варіанти відповідей учнів: життя, рослини, тварини, гриби, бактерії, людина, віруси.

Узагальнення результатів.

n 5. Засвоєння нового матеріалу

План пояснення нового матеріалу

1. Біологія як наука. (Розповідь учителя, робота зі словником.)

1.         Біологія як наука

Розповідь учителя

Поняття «біологія» водночас запропонували незалежно один від одного у 1802 р. французький учений Ж. Б. Ламарк та німецький учений Г. Тревіранус.

До біології як системи наук входять:

— ботаніка — вивчає рослини;

— зоологія — вивчає тварини;

— мікологія — вивчає гриби;

— мікробіологія — наука про мікроскопічні організми, до неї входять вірусологія та бактеріологія;

— екологія — наука про взаємозв’язки між організмами та середовищем;

— систематика — вивчає різноманітність організмів та класифікує їх;

— анатомія — наука про будову організму;

— фізіологія — наука про функції та процеси життєдіяльності організму;

— гігієна — вивчає вплив різних факторів на організм та його здоров’я;

— генетика — наука, що вивчає спадковість і мінливість організмів;

— палеонтологія — вивчає вимерлі організми;

— цитологія — вивчає клітини організмів;

— гістологія — вивчає будову тканин організмів.

Предметом вивчення біології є живі природні системи (біосфера, ліс, лука, живі організми) та їх елементи (клітини, тканини, органи, системи органів), закономірності будови та життєдіяльності живих систем.

2. Поняття про середовища життя. (Робота з підручником, метод «Позначки», складання схеми.)

3. Ознаки живого. (Бесіда, складання схеми.)

3.         Ознаки живого

Бесіда

Що таке життя? Чим живе відрізняється від неживого? Відповісти на ці запитання й дати точне визначення живого дуже важко. Проте відомі ознаки живого. Спираючись на них, можна відрізнити живі організми від неживих предметів.

Завдання для учнів:

— Назвіть основні ознаки живих організмів.

(Учитель вислуховує відповіді учнів та узагальнює їх.)

Отже, основними ознаками живих організмів є:

— живлення;

— дихання;

— виділення;

— подразливість;

— ріст;

— розвиток;

— розмноження.

Живлення. Їжа потрібна всім живим організмам. Вона є джерелом речовин та енергії, які необхідні для росту, розвитку й життєдіяльності. Надходження в живий організм поживних речовин та енергії й перетворення їх в організмі називають обміном речовин. Обмін речовин — це характерна особливість живого.

Дихання. Для процесів життєдіяльності живим організмам потрібна енергія. Основна частина поживних речовин, які надходять в організм, використовується для отримання енергії. Енергія з поживних речовин вивільняється при диханні. У процесі дихання поживні речовини за участю кисню розпадаються з виділенням енергії та вуглекислого газу. Енергію організм використовує, а вуглекислий газ виділяє в навколишнє середовище. Дихання так само є важливою ознакою життя. Усі живі організми дихають.

Виділення. Засвоєння їжі організмами супроводжується виділенням непотрібних, незрідка отруйних речовин. Виділення — також важлива ознака живого.

Подразливість. Подразливість — це здатність живих організмів відповідати на дію компонентів навколишнього світу. Зачувши небезпеку, тварина тікає, а помітивши їжу, рухається в її бік. У рослин подразливість проявляється менш активно. Але все одно проявляється. Наприклад, рослина на підвіконні тягнеться до світла.

Подразливість притаманна тільки живим організмам. Вона допомагає їм пристосовуватися до умов життя, які повсякчас змінюються.

Ріст і розвиток. Ріст — це збільшення розмірів живого організму або його органів. Наприклад, після розпускання бруньок росте листя, воно стає більшим. Упродовж багатьох років ростуть, збільшуючись у розмірах, дерева.

Розвиток — це поява в процесі росту організму нових частин або органів. Наприклад, поява в рослин квіток та плодів. Ріст і розвиток відбуваються за рахунок поживних речовин та енергії.

Розмноження. Нові покоління живих організмів з’являються внаслідок розмноження. При цьому в потомства зберігаються основні ознаки батьків.

 

4.         Застосування біологічних знань у практичній діяльності людини

Розповідь учителя

Нині перед людиною надзвичайно гостро постають такі актуальні проблеми, як охорона здоров’я, забезпечення продовольством та збереження різноманітності організмів на нашій планеті. Існування життя на планеті опинилося під загрозою через надмірний вплив людини на природу, неузгодженість її повсякденної практичної діяльності із законами природи.

Отже, головним завданням біології є використання різноманітних організмів та біологічних процесів для поліпшення умов життя людини: її здоров’я, харчування, стану довкілля. Для вирішення цих завдань біологія тісно взаємодіє з медициною, сільським господарством, охороною природи, багатьма галузями промисловості тощо.

Завдання для груп:

І група — застосування біологічних знань у медицині;

ІІ група — у сільському господарстві;

ІІІ група — у справі охорони навколишнього середовища;

IV група — у різних галузях промисловості.

5.         Значення рослин у природі та в житті людини

Бесіда

Учні під час бесіди з’ясовують значення рослин у природі та в житті людини і наводять приклади:

— головне джерело утворення первинної органічної речовини;

— єдине джерело кисню;

— поглинають вуглекислий газ;

— їжа для людини, корм для тварин;

— сировина для промисловості;

— будівельний матеріал;

— паливо;

— захищають ґрунти від руйнування;

— впливають на клімат;

— приносять естетичну насолоду.

Складання конспекту в зошиті.

 

6.         Узагальнення і закріплення знань

6.1.      «Вірю — не вірю».

Учням необхідно позначити пропоновані твердження позначками «+» — вірю або «–» — не вірю.

1)         Біологія — це наука, яка вивчає життя в усіх його проявах.

2)         Мікологія — наука про гриби.

3)         Компонентами середовища життя є тільки живі організми.

4)         Будову організмів вивчає наука анатомія.

5)         Характерною рисою живих організмів є їхня здатність до рухів.

6)         Подразливість характерна тільки для тварин.

7)         На Землі є чотири основних середовища життя організмів.

8)         Процеси життєдіяльності організмів вивчає наука гістологія.

9)         Взаємодію живих організмів, їхніх угруповань між собою, а також з умовами неживої природи вивчає наука фізіологія.

10)       Усім живим організмам притаманний подібний хімічний склад.

11)       Більшість лікарських речовин отримують із живих організмів.

12)       Не всі живі організми здатні відтворювати подібних до себе.

 

Відповіді:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

+

+

+

+

+

+

+

 

 

6.2.  «Мозковий штурм».

— У дуже насиченому розчині кухонної солі утворюються кристалики, які згодом збільшуються у розмірах, тобто ростуть. Чому їх не вважають живими істотами? (Учні вказують на відсутність ознак живого: живлення, дихання, розмноження, розвитку, подразливості.)

 

6.3.  «Знайди пару».

Учні в парах пригадують рослини своєї місцевості різних середовищ існування: один учень називає середовище, інший — рослину цього середовища. Пари записують у зошит. Наприклад: мішаний ліс — дуб черешчатий; сосновий ліс — сосна звичайна; лука — конюшина; степ — ковила; річка — глечики жовті.

n 7. Підбиття підсумків уроку

«Закінчи речення»

Учні працюють з відкритими реченнями, наприклад:


На сьогоднішньому уроці для мене найважливішим відкриттям було…

— Урок важливий, тому що…

— Мені сподобалось…

— Мені не сподобалось…

— Від наступного уроку я чекаю…

n 8. Домашнє завдання

8.1.  Завдання для всього класу.

Підручник _____________________________________________

Зошит _________________________________________________

8.2.  Індивідуальні та творчі завдання.

Скласти кросворд з перевірочним словом «біологія».

Категорія: Біологія 7 клас | Додав: uthitel (23.11.2013)
Переглядів: 7905 | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: