Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл

УРОК № 1 Життя і здоров’я людини. Безпека життєдіяльності. Ризики і небезпеки


УРОК № 1
Життя і здоров’я людини.
Безпека життєдіяльності.
Ризики і небезпеки
Мета: сформувати в учнів поняття про здоров’я та основні складові здоров’я,
розглянути поняття «ризик» та схарактеризувати виправдані та неви-правдані ризики, розвивати вміння оцінювати ризики, що виникають
у повсякденному житті, формувати навички, що сприяють збереженню
здоров’я, виховувати дбайливе ставлення як до власного здоров’я, так
і до оточуючого світу.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації надзвичайних та екстремальних
ситуацій, комп’ютерна презентація MS PowerPoint.
Поняття: безпека життєдіяльності, ризик, навколишнє середовище, здоров’я,
екстремальна ситуація, надзвичайна ситуація.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
1. Привітання.
2. Перевірка присутності учнів.
3. Перевірка готовності учнів до уроку.
4. Перевірка підготовленості приміщення до уроку.
5. Концентрація уваги.
6. Постановка завдань уроку.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
;Фронтальна бесіда
— Пригадайте, що таке безпека та небезпека.
— Що потрібно робити, якщо ви потрапили в небезпечну
ситуацію?
— Чи впливає спосіб життя людини на її здоров’я?
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
;Запитання до учнів
— Чи доводилось вам опинятися в небезпечних, ризико­
ваних ситуаціях?
— Хто допоміг вам знайти вихід з подібної ситуації?
— Яку допомогу можете надати ви, якщо людина поруч
із вами опиниться в складній ситуації?
;Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
Слайд № 1
Епіграф до уроку:
Людина є мірилом усіх речей.
Протагор, давньогрецький філософ
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Безпека життєдіяльності
;Розповідь учителя з елементами бесіди
Щодня у сонячну погоду чи в дощ люди виходять зі сво­
їх домівок, поспішають на роботу, на навчання, спілкуються,
пересуваються на автомобілях або в громадському транспор­
ті — просто живуть та працюють. І щодня людину оточує
безліч небезпек. Це можуть бути як небезпеки природного
походження — бурі, урагани, цунамі, землетруси, так і небез­
печні ситуації, що виникають унаслідок діяльності самої лю­
дини, — пожари, аварії на дорогах, вибухи небезпечних ре­
човин у побуті та на виробництві або кримінальні небезпеки.
Слайд № 2
Безпека життєдіяльності(БЖД) — це наука, що ви­
вчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі.
Слайд № 3
Демонстрація таблиці (або схеми).
Довкілля, або навколишнє середовище
Природне Техногенне Соціальне
Природне середовище — це біосфера, зовнішня оболон­
ка Землі, що охоплює частину атмосфери, гідросферу та верх­
ню частину літосфери.
Техногенне середовище створене людиною. Розрізняють
побутове та виробниче техногенне середовище.
Побутове середовище — це середовище проживання та
відпочинку людини ( житлові будівлі, стадіони, театри, кі­
ноте атри, різноманітні комунальні споруди, громадський
транспорт). Виробниче середовище — це середовище, у якому
людина здійснює свою трудову діяльність (заводи, фабрики,
нау кові установи тощо).
Соціальне середовище — оточуючий людину соціальний
світ (соціум), який поєднує суспільні (матеріальні та духовні)
умови становлення, існування, розвитку та діяльності людей.
Людина й довкілля нерозривно пов’язані між собою та
впливають одне на одного. У давні часи людина більш потер­
пала від природних явищ та небезпек, а сьогодні, в епоху
техніч ного прогресу, ситуація змінилася — вплив діяльності
людини на оточуючий світ несе ознаки небезпеки для при­
родного середовища, для здоров’я людини, і навіть для ви­
живання людства в цілому.
;Прийом «Вільний мікрофон»
Слайд № 4
— Пригадайте, яким чином навколишнє середовище мо­
же впливати на здоров’я людини.
— Які приклади негативного впливу діяльності людини
на довкілля ви можете назвати?
2. Здоров’я і благополуччя
;Слово вчителя
— Чому слід піклуватися про здоров’я?
У кожної людини своя мотивація бути здоровим: хтось
хоче бути гарним, струнким; дехто вважає, що для досягнен­
ня успішної кар’єри в певній професії треба бути здоровою
людиною; для когось здоров’я означає заощадження коштів
на ліках, а для декого — це активне довголіття, радість по­
вноцінного життя. Як би там не було, але загальновідомим
є те, що лікуватися набагато дорожче, ніж вести здоровий
спосіб життя. Не випадково, вітаючи один одного з днем
народ ження або з приводу іншого свята чи події, ми бажає­
мо здоров’я і щастя. Дійсно, ці два поняття нерозривно взає­
мопов’язані. Безперечно, без здоров’я не може бути щастя.
Тому, щоб зберегти власне здоров’я та здоров’я інших лю­
дей, необхідно вдосконалювати вміння та навички здорового
способу життя.
Давайте детальніше розглянемо поняття «здоров’я».
Слайд № 5
За визначенням Клавдія Галена, давньоримського ліка­
ря та природознавця, класика античної медицини, «Здоров’я —
це стан, за якого ми не відчуваємо болі і який не заважає
виконувати функції нашого щоденного життя і робити все,
що ми хочемо».
Тобто здоров’я — це стан живого організму, за якого всі
органи здатні виконувати свої життєві функції.
Але таке визначення охоплює лише біологічні показни­
ки. А людина, хоч і є частиною живої природи, але виконує
не тільки біологічні, а й соціальні функції.
Слайд № 6
Здоров’я — це функціональний стан організму людини,
що забезпечує тривалість життя, фізичну та розумову праце­
здатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також на­
родження здорового потомства.
;Слово вчителя
Благополуччя — це задоволення від насиченого подіями
життя. Вам це подобається? Звісно, кожному б хотілося мати
цікаве життя, вірних друзів, кожен прагне займатися улюб­
леною справою й досягти в ній успіху.
Проаналізувавши досвід багатьох благополучних, успіш­
них і щасливих людей, учені зробили висновок: щоб бути
благополучним, успішним, щасливим, треба вчитися цього
так само, як математики, хімії чи історії.
Ми також будемо набувати корисних життєвих навичок.
У 6­му класі ми навчимося планувати свій час, раціонально
харчуватися, доглядати за своїм тілом, тренуватись і загарто­
вуватися. Сподіваюся, що ці вміння стануть невід’ємною час­
тиною вашого способу життя.
3. Життєві навички, що сприяють збереженню здоров’я
;Слово вчителя
Життєві навички — це здатність людини до позитивної
поведінки, подолання труднощів повсякденного життя (згідно
з визначенням ВООЗ).
— Як ви вважаєте, які навички сприяють збереженню
та покращенню здоров’я людини?
;Робота в групах (або в парах)
Слайд № 7
Учням пропонується обдумати та тезисно занотувати
(можна на чернетках) орієнтовний перелік навичок, що спри­
яють збереженню здоров’я.
;Бесіда, заповнення схеми на дошці та в зошитах
Слайд № 8
До уваги учнів пропонується схема «Навички, що спри­
яють здоров’ю», що відображає розподіл навичок за трьома
складовими здоров’я.
Можна також роздрукувати незаповнену схему, а учні
доповнять її своїми прикладами. (Роздавальний матеріал до
уроку.)
Завдання: розподілити за трьома стовпчиками ті навички,
які були занотовані на попередньому етапі (під час роботи
в групах).
Орієнтовний зміст схеми:
Навички, що сприяють здоров’ю
Фізична складова
Надання переваги
корисним та свіжим
продуктам;
активний рух;
дотримання правил
особистої гігієни;
достатній відпочи-нок;
чергування праці
й відпочинку
Психічна і духовна
складова
Наполегливе на-вчання;
позитивне ставлен-ня до себе;
Повага до інших;
уміння долати труд-нощі;
розвиток творчих
здібностей
Соціальна
складова
Доброзичливе спіл-кування;
упевнена пове-дінка;
допомога іншим;
дотримання правил
поведінки в су-спільстві
4. Поняття про ризик. Виправдані та невиправдані ризики
Сьогодні проблема збереження здоров’я та безпечної
жит тєдіяльності є однією з основних проблем світової спіль­
ноти. Причини загострення проблеми безпеки життєдіяльнос­
ті активно вивчаються та аналізуються. Серед них — висна­
ження природних ресурсів, забруднення довкілля, складна
демографічна ситуація, низький рівень екологічної культури.
Навіть у повсякденному житті людину оточує безліч потен­
ційно небезпечних предметів і ситуацій.
;Дослідницька діяльність учнів
Слайд № 9
Висувається гіпотеза: «Будь­-яка діяльність є потенційно
небезпечною».
Завдання:
1. Дослідити, які потенційні небезпеки оточують людину
щодня.
2. Розробити алгоритм дій при потраплянні в надзвичайну,
екстремальну ситуацію.
Для підтвердження або спростування пропонованої гіпо­
тези нам потрібно оволодіти певними знаннями.
Етапи дослідницької діяльності:
1. Робота з підручником, запис у зошиті визначень.
Учні самостійно опрацьовують текст підручника, запи­
сують визначення поняття «ризик», вивчають та записують
класифікацію видів ризику (у вигляді схеми або таблиці).
2. Складання опорного конспекту в зошиті за розповіддю
вчителя.
;Розповідь учителя з елементами бесіди
Екстремальна ситуація — це умови, за яких існує ре­
альна загроза життю та здоров’ю людини.
Надзвичайна ситуація — це порушення нормальних
умов життя та діяльності людей на об’єкті або території, що
призвело (може призвести) до загибелі людей або значних ма­
теріальних втрат.
— Що таке ризик? Які види ризику вам вже відомі?
Ризик — це можлива небезпека. Ризики бувають виправ­
дані та невиправдані.
Виправдані й невиправдані ризики
Іноді ризик є справою благородною. Наприклад, відмо­
витися від небезпечної пропозиції, захистити того, з кого на­
сміхаються однокласники, навіть першим підійти, щоб позна­
йомитися. Такі ситуації потребують певної сміливості, а іноді
й неабиякої відваги. Але водночас саме за складних обставин
людина набуває упевненості та розвивається як особистість.
— Назвіть ще приклади виправданого ризику. (Узяти
участь у змаганнях, захистити слабшого, рятувати чиєсь
життя, загасити невелику пожежу тощо.)
— Назвіть кілька прикладів невиправданого ризику. (За-лишати без нагляду малих дітей, запливати на глибину,
гратися з вибухонебезпечними речовинами, ходити по ламкій
кризі, перебігати дорогу перед автомобілями.)
Деякі люди мають схильність до нерозумних ризиків —
курять, вживають алкоголь, наркотики, агресивно поводять­
ся або вчиняють протиправні дії. Таку поведінку називають
невиправдано ризикованою.
Зазвичай певні види ризикованої поведінки тягнуть за
собою інші. Тому кажуть, що тютюнокуріння, вживання ал­
коголю, наркотиків, насилля та інші безвідповідальні вчинки
«ходять поруч». Більшість кримінальних злочинів, ДТП,
утоп лень, нещасних випадків у побуті й на виробництві
пов’язані з невиправдано ризикованою поведінкою.
— Як ви гадаєте, як можна оцінити потенційну небез­
печність (ризикованість) ситуації?
Для того щоб визначити рівень небезпеки, використову­
ють:
„ „ категорії небезпеки (катастрофічна, критична, гранична,
незначна), що встановлюють кількісне значення віднос­
ної серйозності ймовірних наслідків небезпечних умов;
„ „ рівень імовірності небезпеки (часта, випадкова, віддале­
на, неймовірна).
Слайд № 10
Типи небезпечних ситуацій:
1. Природні небезпеки. Поділяються на абіотичні та біо­
тичні.
Абіотичні небезпеки зумовлені дією неживої природи.
За місцем виникнення їх поділяють:
„ „ на літосферні (землетруси, виверження вулканів, зсуви,
гірські обвали, викиди гірських порід, ерозію ґрунтів
тощо);
„ „ гідросферні (цунамі, повені, снігові лавини, льодові за­
тори, шторми тощо);
„ „ атмосферні (урагани, зливи, град, тумани, блискавки,
ожеледь тощо);
„ „ космічні (падіння великого космічного тіла, сонячне та
космічне випромінювання).
Біотичні небезпеки, зумовлені дією одних організмів на
інші, тобто створюються небезпечними рослинами, тварина­
ми, рибами, комахами, грибками, бактеріями, вірусами.
Природними джерелами небезпек породжуються також
такі небезпечні та шкідливі явища, як аномально високі або
низькі температури, природне йонізуюче та ультрафіолетове
випромінювання тощо.
2. Техногенні небезпеки. Виникли з появою перших місь­
ких поселень, коли почали з’являтися штучні технічні
споруди . Справжня техносфера сформувалася в епоху
промислової революції, коли пара та електрика дозволи­
ли багаторазово розширити технічні можливості люди­
ни. Виникли процеси, що не властиві біосфері, такі як
одержання металів та інших речовин, виробництво енер­
гії на атомних електростанціях, синтез невідомих орга­
нічних речовин. Одночасно із цим різко зросла імовір­
ність небезпек, що пов’язані з технологічною діяльністю
людини.
3. Соціальні та політичні небезпеки. Пов’язані із життям
людини в суспільстві. Носіями соціальних небезпек є як
окремі люди, так і певні соціальні групи. Поширення
соціальних небезпек зумовлено особливостями поведінки
людей. Соціальними небезпеками є всі протиправні (не­
законні) форми насилля, уживання речовин, що пору­
шують психологічну й фізіологічну рівновагу людини
(алкоголь, наркотики тощо), шахрайство, шарлатанство.
До найхарактерніших політичних небезпек можна від­
нести конфлікти на міжнаціональному та міждержавно­
му рівнях, тероризм, ідеологічні, міжпартійні та зброй­
ні конфлікти, війни.
4. Природно­соціальні небезпеки. Створюються чинника­
ми біологічного та антропогенного походження. До при­
родно­соціальних небезпек належать епідемії інфекцій­
них захворювань, венеричні захворювання, СНІД,
наркоманія.
Слайд № 11
Ситуації, що потребують негайних дій із високим рівнем
ризику, належать до екстремальних та надзвичайних.
Причини виникнення надзвичайних ситуацій:
„ „ аварії
„ „ катастрофи
„ „ стихійні лиха
5. Оцінка ризиків у повсякденному житті
;«Мозковий штурм»
Слайд № 12
— Запропонуйте варіанти можливих дій в надзвичайній
ситуації.
Методична порада
«Мозковий штурм» — це ефективний інтерактивний метод колективного обгово-рення. Він спонукає виявляти знання шляхом вираження думок усіх учасників,
допомагає знаходити декілька рішень щодо конкретної проблеми.
Етапи колективної роботи:
1. Створення банку ідей. На даному етапі важливо утримуватись від критичних
зауважень, головна мета — напрацювати якнайбільше можливих рішень. У то-му числі таких, що на перший погляд здаються недоцільними. Якщо ідеї явно
вичерпалися, слід переходити до наступного етапу.
2. Аналіз ідей. Усі висловлені ідеї розглядаються критично. При цьому слід до-тримуватися основного правила: у кожної ідеї бажано знайти щось корисне,
раціональне зерно, можливість удосконалити цю ідею або хоча б застосувати за
інших умов.
3. Обробка результатів. Відбираються найбільш вдалі рішення, створюється алго-ритм дій при потраплянні в надзвичайну ситуацію.
Слайд № 13
;Аналіз та обговорення схеми «Алгоритм дій в надзвичайній ситуації»
Оціни ситуацію та
можливий ризик
→ Розроби план дій→ Активно дій!
;Підведення підсумків дослідницької діяльності. Метод «ПРЕС»
Слайд № 14
Запитання для прес-методу:
1. Чи довели ми нашу робочу гіпотезу, що будь­яка діяль­
ність потенційно небезпечна?
2. Які дії є найефективнішими в екстремальній ситуації?
Етапи:
1. Позиція.
Я вважаю, що … (Висловте свою думку, поясніть, у чому
полягає ваша точка зору.)
2. Обґрунтування.
Тому, що … (Наведіть причину появи цієї думки, тобто
на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.)
3. Приклад.
Наприклад … (Наведіть факти, що підтверджують ваші
докази, вони зміцнять вашу позицію.)
4. Висновки.
Тому … (Узагальніть свою думку, зробіть висновок про те,
що необхідно робити; тобто це заклик прийняти вашу позицію.)
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
;Практична робота «Відпрацювання алгоритму дій при потраплянні в екс-тремальну ситуацію»
Слайд № 15
Учні працюють у парах. Результатом роботи є два
складені алгоритми із переліком дій у запропонованих си­
туаціях.
Складіть алгоритм дій:
1) для підлітків, які опинилися в кінотеатрі та почули сиг­
нал пожежної тривоги;
2) у ситуації, коли ваш товариш отримав травму ноги при
падінні.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Слайд № 16
Протягом тижня намагайтесь аналізувати, як часто вам
доводиться ризикувати.
VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
;Фронтальна бесіда
— Чи досягли ми мети уроку?
— Які висновки ви зробили сьогодні?

Категорія: Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл | Додав: uthitel (11.02.2018)
Переглядів: 217 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: