Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл

УРОК № 16 Спілкування і здоров’я. Засоби комунікації


УРОК № 16
Спілкування і здоров’я.
Засоби комунікації
Мета: сформувати знання про спілкування як необхідну складову фізичного
та психічного здоров’я людини, розглянути види спілкування, сучасні
засоби комунікації, розвивати навички ефективного спілкування з до-рослими та однолітками, виховувати в учнях культуру спілкування,
взаємоповагу та розуміння.
Матеріали та обладнання: фотографії або ілюстрації, на яких продемонстровано різні
види спілкування, логотипи соціальних мереж, вирази обличчя людини,
комп’ютерна презентація MS PowerPoint.
Поняття: спілкування, комунікація, невербальний контакт, вербальний контакт,
засоби комунікації.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Слайд № 1
Учням пропонується оцінити свій настрій на початку
уроку, намалювавши в зошитах один зі смайликів.
   Це допоможе оцінити настрій класу, підготовленість до
уроку та скорегувати настрій двома-трьома фразами, додатко-во налаштувати учнів на роботу.
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
;Фронтальна бесіда
— Пригадайте, як спілкувалися між собою первісні
люди.
— Для чого їм було необхідно вдосконалювати засоби
спілкування між собою?
;Слово вчителя
Слайд № 2
Первісні люди спілкувалися між собою здебільшого
жес тами: змахами рук, нахилами голови, положенням тіла.
Усе це, як і в зграї тварин, передавало зміст «послання».
Потім люди почали використовувати окремі звуки, які зго-дом перетворилися на примітивну мову. Основними формами
діяльності давніх людей були колективна охота, збирання
їжі. Розвиток різноманітних форм спілкування був необхід-ною умовою розвитку людства в цілому. Навіть сьогодні лю-дина передає інформацію не лише за допомогою слів, а й
жестами, виразом обличчя, за допомогою інтонації та зву-чання голосу.
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
До уваги учнів пропонуються фотографії або ілюстрації,
на яких зображені різні види спілкування: люди, що розмов-ляють між собою, телефонна розмова, логотипи соціальних
мереж.
Слайд № 3
— Як ви гадаєте, яке значення має спілкування для лю-дини?
— Чи можете ви за виразом обличчя визначити, які емо-ції охопили людину?
— Чи важливо контролювати свій настрій та емоції при
спілкуванні з друзями, батьками, учителями?
— Яких переваг надає знання та дотримання правил
спілкування?
;Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
Слайд № 4
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Спілкування людей
;Розповідь учителя
Спілкування є невід’ємною частиною нашого життя. Із
перших днів життя маленька дитина прислуховується до го-лосу матері, намагається роздивитися предмети навколо себе.
І коли малюк уперше посміхається — це вже початок спілку-вання зі своїми близькими. Ви дорослішаєте, починаєте хо-дити до школи, у вас з’являються нові друзі та знайомі, ви
пізнаєте світ навколо себе.
У сучасному світі існують майже необмежені можливос-ті для спілкування між людьми: з однаковою легкістю ми
можемо зв’язатися через мережу Інтернет і з однокласника-ми, які живуть поряд, і з друзями, які живуть в іншій країні.
Для порівняння, ще декілька десятків років тому ваші
бабусі й дідусі уявити собі не могли, що лист може дістатися
адресата за допомогою електронної пошти майже миттєво.
Листи, перш ніж потрапити до рук отримувача, «подорожу-вали» на поїздах, кораблях або літаках. А ще раніше для пе-редачі важливої інформації наші предки використовували
поштових голубів.
Сьогодні все змінилося, стрімкий розвиток сучасних тех-нологій дозволяє вдосконалювати засоби спілкування та по-єднує людей всього світу. Тому для сучасної людини є дуже
важливим уміння встановлювати дружні, партнерські відно-сини, володіти навичками подолання конфліктних ситуацій.
Спілкування є однією з найважливіших потреб людини.
Від уміння спілкуватися та налагоджувати стосунки залежить
настрій людини, її самоповага, а також ставлення до інших
людей та оточуючого світу. Негаразди в міжособистісних сто-сунках можуть негативно вплинути на здоров’я людини.
Спілкування, або комунікація,— це обмін інформацією,
фактами, ідеями, поглядами, емоціями між двома або більше
особами.
2. Види спілкування
;Пояснення вчителя
У ході вивчення нового матеріалу за допомогою комп’ю-терної анімації заповнюється таблиця «Види спілкування».
Слайд № 5
Види спілкування
Безпосереднє
Опосередковане
Реальне
Уявне
Офіційне
Неофіційне
Вербальне
Невербальне
1. Безпосереднє й опосередковане спілкування.
При безпосередньому контакті люди бачать і чують одне
одного, перебувають в одному місті.
Опосередковане спілкування відбувається між людьми,
які розділені простором або часом, за допомогою таких засо-бів, як телефон, комп’ютер, листування, аудіо- або відеозапи-си, книги.
2. Реальне й уявне спілкування.
Реальне спілкування відбувається між реальними людьми.
Уявне — це спілкування з літературними героями, спі-ваками, акторами, які є кумирами, але з якими не має реаль-ного спілкування. Деякі люди замінюють реальне спілкуван-ня «розмовами» з тваринами, рослинами або іграшками.
3. Офіційне й неофіційне спілкування.
Офіційне спілкування — формальні, ділові стосунки на
роботі, у школі, у державних установах.
Неофіційні (побутові, сімейні, товариські) стосунки не
мають чітких правил і здійснюються на більш вільних заса-дах.
4. Вербальне й невербальне спілкування.
Вербальне спілкування здійснюється за допомогою мови
й мовлення. Одна з найважливіших проблем цього типу спіл-кування — розуміння співрозмовника.
За допомогою слів люди програмують свою поведінку та
поведінку інших. Варто пам’ятати, що слова-«агресори» (пре-тензія, дурниця тощо) майже завжди сприймаються негатив-но і викликають зворотну агресію співрозмовника.
Невербальне спілкування полягає в передачі й одержан-ні інформації за допомогою міміки, жестів, різного роду сиг-налів і символів. Велике значення в невербальному спілку-ванні має «мова» погляду. Погляд передає не лише емоції,
а також і змістовну інформацію.
У спілкуванні інформацію несе навіть простір: відстань
між людьми, місце в кімнаті, у будинку, яке займає (чи праг-не зайняти) та чи інша людина.
;Доповнення таблиці, наведення прикладів
— Наведіть приклади для кожного виду спілкування та
доповніть роздруковану таблицю прикладами (роздавальний
матеріал до уроку).
3. Функції спілкування
;Пояснення вчителя
Слайд № 6
Розрізняють такі функції спілкування:
1. Комунікативна — обмін та передача інформації.
Завдяки цій функції накопичуються знання, збагачуєть-ся та передається від покоління до покоління суспільний до-свід. Але спілкування не обмежується лише передачею інфор-мації.
2. Інтерактивна — партнери під час спілкування вплива-ють один на одного, тобто має місце інтерактивна функ-ція спілкування, функція впливу.
3. Пізнавальна — обмінюючись інформацією, взаємодіючи
з партнерами зі спілкування, люди сприймають та піз-нають себе, один одного та оточуючий світ. У цьому ви-являється пізнавальна функція спілкування.
4. Особливості спілкування з дорослими й однолітками
;Розповідь учителя
У підлітковому віці надзвичайно важливим є спілкування
з однолітками, однокласниками, друзями. Стосунки між одно-
літками мають будуватися на партнерських засадах, на почут-тях рівності, поваги одне до одного, визнанні індивідуальності
кожного із членів групи, класу, компанії. Цінність стосунків
із друзями в підлітковому віці настільки важлива, що часто
навіть родинні зв’язки та навчання відходять на другий план.
У підлітка яскраво виявляється потреба в спілкуванні, спільній
діяльності, колективному житті, дружбі. Підлітки бажають
бути прийнятими, покликаними, шанованими товаришами.
У стосунках із дорослими та вчителями важливим чин-ником є виникнення в підлітків почуття дорослості. Підлітки
починають чинити опір щодо раніше виконуваних вимог із
боку дорослих, активніше відстоювати свої права на самостій-ність, що ототожнюється в їхньому розумінні з дорослістю.
Вони болісно реагують на реальні чи уявні «посягання» на свої
права, намагаються обмежити претензії дорослих щодо себе.
Гіперопікування чи завищені вимоги з боку батьків, учителів
до підлітка можуть стати джерелом проблем у спілкуванні ди-тини та дорослого. У підлітковому віці виявляється індивіду-альність людини, формуються самостійність, відповідальність
за свої вчинки, закладаються основні риси характеру людини.
Саме в підлітковому віці діти потребують найбільшої під-тримки та уваги з боку дорослих. Дитині вкрай необхідні спіл-кування і дружні стосунки з дорослими, які мають для під-літка незаперечний авторитет. Саме цих дорослих діти
копіюють, наслідують, уважають значущими людьми. Такі
стосунки допомагають підлітку по-новому подивитися на світ
дорослих і набути необхідних навичок для власного життя.
У результаті правильно побудованих стосунків створюються
глибокі емоційні й духовні контакти з дорослими, які підтри-мують підлітка в складних чи критичних життєвих ситуаціях.
5. Навички спілкування. Активне та пасивне слухання
;Розповідь учителя
Основними прийомами активного слухання є постійні
уточнення правильності розуміння інформації, яку хоче до-
нести до вас співрозмовник, за допомогою уточнюючих за-питань. Також важливим є висловлення власних почуттів та
думок у ході спілкування.
Прийоми активного слухання працюють тільки тоді, ко-ли ви враховуєте ситуацію, зміст розмови та емоційний стан
співрозмовника. Активне слухання доцільне в тих випадках,
коли ваш партнер перебуває з вами на однаковій емоційній
«хвилі». Однак якщо доводиться слухати людину в стані
сильного емоційного збудження, то в цьому випадку прийоми
активного слухання не спрацьовують. Ваш співрозмовник не
контролює свої емоції й не здатен вловлювати зміст розмови.
Йому треба заспокоїтись, прийти в стан нормального само-контролю, тільки після цього із цією людиною можна спілку-ватися на рівних. У таких випадках ефективно працює так
зване пасивне слухання.
При пасивному слуханні важливо просто чути людину,
просто давати їй зрозуміти, що вона не одна, що ви її слуха-єте, розумієте й готові підтримати. Краще за все при цьому
діють так звані «угу-реакції». Використовуються прості слова
«так», «угу», «ясно», «зрозуміло» тощо.
Справа в тому, що емоційний стан людини подібний до ма-ятника: дійшовши до вищої точки емоційної напруги, людина
починає заспокоюватися, потім сила її почуттів знову збільшу-ється і т. д. Якщо не втручатися в цей процес, не «розгойдувати»
маятник додатково, то, виговорившись, людина заспокоїться
і, відчувши це, ви можете вже спілкуватися з нею нормально.
Кожна людина хоче, щоб її зрозуміли, розділили з нею
ті почуття й переживання, що вона відчуває. Тому головне
полягає в розумінні почуттів співрозмовника та співпережи-ванні йому.
;Робота в групах «Створення портрета ідеального співрозмовника»
Слайд № 7
Клас об’єднується в групи по 4–5 учнів. Члени груп об-говорюють, які риси, на їх погляд, притаманні людині, з якою
приємно спілкуватися. За бажанням можна проілюструвати
головні моменти та висновки. Для представлення результатів
обговорення кожна група обирає спікера.
Результати роботи у вигляді узагальнюючої схемі «Пра-вила ефективного спілкування» учитель відображає на дошці.
Слайд № 8
Схема з’являється на екрані як узагальнення результа-тів роботи в групах (можна видати учням роздруковану схему
для обговорення).
Орієнтовна схема:
Правила ефективного
спілкування
Дбайте про
охайність свого
зовнішнього ви-гляду
Звертаючись до
співбесідника,
частіше називай-те його ім’я
Будьте уважним
слухачем, на-вчіться слухати
співрозмовника
Уникайте кон-фліктних ситуа-цій
Виявляйте щи-рий інтерес до
тих, із ким спіл-куєтесь
Демонструйте
привітність і да-руйте посмішку
;Пізнавальна діяльність учнів. Гра «Так чи ні»
Учитель загадує дещо, що учні мають відгадати, при
цьому на запитання учнів можна відповідати лише «Так» або
«Ні».
Слайд № 9
«Без ЦЬОГО неможливо уявити наш сучасній світ,
а в 50-х роках минулого сторіччя ЦЕ розроблялося декілько-
ма людьми для військових потреб міністерства оборони США
на випадок атомної війни».
Методична порада
Важливо не піддаватися на бажання дітей обернути гру на просте «вгадування».
У ході гри важливо аналізувати «слабкі» та «сильні» запитання. (До «сильних» за-питань належать запитання, що чітко окреслюють коло явищ, або предметів, до
яких належить слово, що загадали. У даному випадку, наприклад, «слабкими» за-питаннями можуть бути «це бомба?», а «сильним» запитанням — «це зброя?»,
оскільки таке запитання окреслює велике коло предметів.)
Правильна відповідь — «Інтернет, глобальна мережа,
всесвітнє павутиння».
;Розповідь учителя
У 1957 році при міністерстві оборони США було створе-но Агентство дослідницьких проектів особливої складності.
Одним з напрямків роботи Агентства було створення ком-п’ютерних технологій для військових цілей, зокрема для
зв’язку. Перед ученими постало завдання створити таку сис-тему зв’язку, що навіть при ядерному ударі й руйнації деяких
окремих комп’ютерів могла би працювати та передавати ін-формацію між командними пунктами. Для порівняння взяли
систему електропостачання в будинку — одна перегоріла лам-почка не впливає на роботу інших.
Сучасний світ вже неможливо уявити без Інтернету,
і кількість користувачів зростає кожної хвилини.
Небезпеки, з якими може стикнутися дитина чи підлі-ток в Інтернеті:
1. Доступ до сайтів, що не призначені для перегляду дітьми.
Часто дитина може знайти матеріали чи сюжети, що зо-бражають насильство, провокуючи тим самим почуття нена-висті та люті в дітей. Також велика кількість інтернет-сторі-нок відображаються у вигляді додатково спливаючого вікна
і нерідко містять, наприклад, порнографію.
2. Контакти з незнайомими людьми через чати, системи
миттєвих повідомлень, електронну пошту.
Сьогодні збільшується кількість людей, які використо-вують подібні методи знайомств не з добрих намірів. Оскільки
реєстрація в Інтернеті відбувається анонімно, часто під ви-глядом 12-річної дівчинки може ховатися 40-річний чоловік.
Часто такі особи мають психічні відхилення та можуть за-вдати моральної шкоди дитині через Інтернет, а в разі при-ватної зустрічі, і фізичної.
3. Надання інформації особистого (конфіденційного) харак-теру.
Дитину можуть умовити надати інформацію про себе та
про членів її родини. Навіть якщо подібна інформація запи-тується джерелом, що заслуговує на довіру (організація, на-вчальний центр), такі дані мають надаватися дитиною лише
за згодою батьків чи інших дорослих.
4. Проблеми технологічного характеру.
Незнання дитиною певних технічних моментів може
призвести до неусвідомленого завантаження файла чи небез-печного коду, що призведе до потрапляння комп’ютерного
вірусу.
5. Питання, пов’язані з покупками та фінансовими витра-тами.
У мережі Інтернет можна зробити масу приємних
онлайн-покупок. Це означає, що дитина за певних умов може
зробити покупку без відома дорослих.
Основні правила безпечної роботи в Інтернеті для ді-тей та підлітків:
1. Не надавати незнайомим особам свої дані та інформацію
про близьких та родичів електронною поштою, у чатах,
за допомогою систем миттєвого обміну повідомленнями.
2. Не відправляти повідомлення непристойного змісту чи
такі, що можуть образити іншу людину.
3. Не відправляти свої фотокартки чи фотокартки родичів
незнайомцям.
4. Не здійснювати фінансові операції через мережу Інтер-нет без нагляду дорослих.
5. Не погоджуватись на зустрічі з незнайомими людьми без
присутності батьків чи когось із дорослих.
6. Повідомляти батьків у разі отримання інформації, що
змусить почуватись некомфортно чи має характер за-лякування.
V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
;Узагальнююча бесіда
1. Що таке спілкування?
2. Проаналізуйте, які види спілкування ви найчастіше ви-користовуєте протягом дня.
3. Які поради ви дали б дітям-першокласникам, яки тільки
прийшли до школи і ще не мають досвіду в спілкуванні
з однокласниками та вчителями?
;Технологія «Я-повідомлення»
У психології (наука, що вивчає поведінку людини) є та-ка цікава технологія, що називається «Я-повідомлення». Во-на полягає в тому, щоб замість займенників «ти», «тебе»,
«тобі» намагатися використовувати займенники «я», «мені»,
«мене». На перший погляд різниця невелика, більш того
звичніше та зручніше сказати: «Ти б не міг зробити музику
тихіше?». Але для співрозмовника подібна форма висловлю-вань може нести ознаки критики. Тому краще висловлювати
свої думки й побажання від першої особи: «Мені трохи зава-жає гучна музика».
Завдання:
1. Спробуйте переформулювати запропоновані фрази на
«Я-повідомлення».
«Ти мене не слухаєш». («Я дуже хочу, щоб мене по­
чули».)
«Будь ласка, обережніше, ти мене штовхнув». («Будь
ласка, обережніше, я майже не упав».)
«Ти мене ображаєш». («Для мене це образливо».)
2. Наведіть свої приклади «Ти-повідомлень» та «Я-по ві-домлень».
;Робота з підручником
1. Проаналізуйте ситуативні завдання в підручнику та за-пропонуйте шляхи подолання непорозуміння.
Слайд № 10
2. Самостійна робота в зошиті зі складання опорної схеми
«Безпека у віртуальному просторі» за матеріалом під-ручника.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Слайд № 11
Підготувати доповіді за темами: «Інтернет-залежність»,
«Інтернет: добро чи зло?», «Злочини в Інтернеті», «Як за-хистити себе в Інтернеті?», «Хакери: хто вони?», «Усе про
спам».
VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
Учням пропонується оцінити свій настрій наприкінці
уроку, ще раз намалювавши в зошитах один з трьох «смай-ликів».
Слайд № 12
   Якщо кількість «смайликів», що посміхаються, стала
більшою — це означає, що урок пройшов цікаво і для вчите-ля, і для учнів.

Категорія: Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл | Додав: uthitel (11.02.2018)
Переглядів: 166 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: