Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл

УРОК № 10 Психічний розвиток підлітка. Ознаки гармонійного розвитку хлопчиків і дівчаток


УРОК № 10
Психічний розвиток підлітка. Ознаки гармонійного розвитку хлопчиків
і дівчаток
Мета: ознайомити учнів з поняттями «психіка», «душа», розглянути важли-вість гармонійного розвитку психоемоційної сфери для здоров’я люди-ни, особливості емоційного розвитку в підлітковому віці, розвивати
комунікативні навички учнів, виховувати толерантне ставлення до ін-ших людей.
Матеріали та обладнання: набір кольорових карток, комп’ютерна презентація
MS PowerPoint.
Поняття: психіка, душа, підліток, свідомість, самосвідомість, самовдосконалення.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
;Фронтальна бесіда
На попередніх уроках ми з вами розглянули корисні на-вички, що сприяють збереженню фізичної складової здоров’я.
— Як ви гадаєте, чи достатньо цього для повноцінного
життя?
— Які ще складові здоров’я ви можете пригадати? (Пси-хічна, духовна, соціальна складові здоров’я.)
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Слайд № 1
Епіграф до уроку:
Пізнай самого себе.
Це написано на храмі Аполлона в Дельфах
як заклик бога Аполлона до кожного, хто входить
;Слово вчителя
Ви ще юні, ваш шлях самопізнання лише починається.
Як ми можемо впливати на розвиток власної особистості, які
можливості розкриваються перед вами на цьому дуже цікаво-му шляху — шляху знайомства із самим собою? Про це ми
дізнаємося на наших наступних уроках!
В Інтернеті та на полицях книжкових магазинів ви мо-жете знайти безліч збірників різноманітних тестів, на будь-який смак. Вони можуть бути як серйозними, такими, що
мають наукове підґрунтя, так і більш розважальними.
Пропоную до вашої уваги такий розважальний тест, але
результати якого можуть бути інформацією для роздумів.
Це спрощений варіант кольорового тесту Люшера.
Довідка
Кольоровий тест Люшера — це психологічний тест, розроблений швейцарським
психологом Максом Люшером у 1947 ро ці. Процедура тестування полягає у вста-новленні кольорів у порядку від найприємнішого до найнеприємнішого для люди-ни. Якщо ви бажаєте пройти цей тест повністю — зверніться до джерел в Інтер-неті.
Демонстрація карток червоного, жовтого, помаранчево-го, зеленого, синього, фіолетового, білого, сірого, чорного ко-льору.
Слайди № 2–3
— Подивіться на запропоновані кольори і виберіть той,
який в даний момент подобається найбільше. Не думайте дов-го — перший колір, на який ви звернули увагу, швидше за
все і буде тим, який в даний момент вам найбільш приємний.
Розшифрування результатів подано на слайдах № 4–12
та в роздавальних матеріалах до уроку.
;Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку
Слайд № 13
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Ознайомлення з основними поняттями
;Розповідь учителя з елементами бесіди
Ми з вами приступаємо до вивчення розділу «Психічна
і духовна складові здоров’я». Давайте, перш за все, розбере-мося з такими поняттями, як «психіка» і «душа». Адже ми
їх часто використовуємо, не замислюючись, що ж ховається
за цими словами.
Слайд № 14
Цитата:
Душа пам’ятає про минуле, бачить сьогодення,
передбачає майбутнє.
Цицерон Марк Туллій,
давньоримський політичний
діяч, видатний оратор,
філософ та літератор
Душа — це складне поняття з галузей психології, філо-софії та релігії.
За сучасними уявленнями, душа це особлива сила, що
існує в тілі людини й тварини, а іноді — і рослини. Із давніх-давен людина цікавилася питанням про відмінність живого
й неживого. У ході розвитку міфологічного мислення сфор-мувалося поняття про душу як про атрибут живої істоти. Спо-стереження за диханням живого, яке після смерті зникало,
сприяло виникненню уявлень про душу як про дихання, що
відбувається ззовні. Відповідні спостереження над кров’ю і при-пинення життя при великій її втраті призвели до того, що
в крові бачили носія душі. Сновидіння призвели до уявлень
про душу як про субстанцію, яка існує незалежно від тіла.
Душа — це термін, яким релігія, філософія та донауко-ва психологія позначали психіку, внутрішній світ людини.
Слайд № 15
Психіка — це здатність мозку відображати об’єктивну
дійсність у формі відчуттів, уявлень, думок та інших
суб’єктивних образів об’єктивного світу.
Психіка — це властивість нервової системи, завдяки
якій:
„ „ здійснюється зв’язок із зовнішнім світом;
„ „ координується робота всього організму;
„ „ організм діє у відповідь на подразнюючі сигнали.
Якби була можливість уявно порівняти сучасну людину
з людьми, які жили 20–30 тис. років тому, то можна було б
помітити, що за цей час людина зовні майже не змінилася.
Більше того, деякі фізичні якості людини, можливо, навіть
погіршилися: знизилася гострота зору й слуху, не стало бува-лої сили, витривалості. Не зважаючи на це, людство за мину-лий період пройшло шлях від першої кам’яної сокири до по-льотів у космос.
Усе це пояснюється специфікою еволюційного розвитку
людини, який відбувся саме в психіці.
Розвиток психіки — це результат еволюції нервової
системи, що під впливом навколишнього середовища зна-чно ускладнилася. Рівень розвитку нервової системи й ви-значає тип поведінки людини. Людині притаманні такі
види поведінки: інстинкт, навички, свідома поведінка. Про
навички та звички ми поговоримо на наступному уроці.
Сьогодні нас цікавить свідома поведінка людини, її само-свідомість.
Слайд № 16
Свідома поведінка — найвищий рівень психічного відо-браження дійсності та взаємодії людини з навколишнім сві-том.
Розрізняють свідомість конкретної людини та її само-свідомість. Свідомість — це знання конкретної людини про
світ, а самосвідомість — це знання людини про саму себе, свої
реальні та потенційні можливості.
Такі показники самосвідомості, як самопізнання, самокон-троль і самовдосконалення, є вершиною розвитку особистості.
Кожен з вас є унікальною особистістю, з власним вну-трішнім світом, своєрідними уподобаннями, кожному з вас
притаманні певні риси характеру. Усі люди відрізняються
одне від одного, і це нормально. Кожна людина — це певний
«мікрокосмос».
Іноді в цьому «мікрокосмосі» панує мир і злагода. А іно-ді вирують пристрасті і навіть суцільні «космічні війни».
2. Особливості підліткового віку
;Слово вчителя
Особливо багатий на емоції та хвилювання, надзвичайно
цікавий і важливий етап життя кожної людини — це підліт-ковий період.
Слайд № 17
Підліток — юнак або дівчина в перехідному від дитин-ства до юності віці. Сучасна наука визначає підлітковий вік
залежно від країни (регіону) проживання і культурно-націо-нальних особливостей, а також статі.
Підлітковий вік — один із найскладніших періодів роз-витку людини. Незважаючи на відносну короткочасність, він
багато в чому визначає все подальше життя особистості.
Перехід до підліткового віку характеризується глибоки-ми змінами, що впливають на особистісний розвиток дитини.
Вони пов’язані з фізіологічними змінами організму, стосун-ками підлітків із дорослими й однолітками, рівнем розвитку
пізнавальних процесів, інтелекту та здібностей.
Підлітковий вік характеризується підвищеною емоцій-ністю, що виявляється в легкій збудливості, мінливості на-строю, виникненні тривожності, агресивності та інших пове-дінкових реакціях.
;Фронтальна бесіда
— Чи відчуваєте ви в собі якісь зміни?
— Помітили, як почало змінюватись ваше тіло?
— Що змінилось у вашому характері, у стосунках з бать-ками, з друзями?
;«Мозковий штурм»
Слайд № 18
— Подумайте та назвіть основні проблемі, з якими сти-каються підлітки всіх країн і часів.
;Узагальнення результатів фронтальної роботи. Пояснення вчителя
Узагальнити все те, що запропонують учні, можна у ви-гляді схеми на дошці (або на екрані).
Слайд № 19
Основні проблеми підліткового віку:
1. Проблема самоприйняття власного тіла.
Дуже часто в підлітків спостерігається незадоволеність
своєю зовнішністю (бачення себе як у кривому дзеркалі). Це
цілком закономірне явище, оскільки в підлітковому віці по-чинають активно функціонувати гормональна та деякі інші
системи, розвиток одних органів випереджає розвиток інших,
і це відображається на зовнішньому вигляді людини.
Головний акцент: я є те, що я про себе думаю.
Проблемна ситуація
Марічку в школі дражнили за довгий ніс і відстовбурчені вуха, хоча зовні вона
виглядала досить симпатичною дівчинкою. У старших класах Марічка ходила з роз-пущеним волоссям, намагаючись сховати вуха за пишною зачіскою, але всі вважа-ли її кудлатою й неохайною і дражнили нечупарою. На дискотеках Марічка стояла
в темних кутках, щоб світлові ефекти не висвічували довгий ніс, її рідко запрошу-вали потанцювати. Вона постійно ображалася, уважаючи себе найнещаснішою лю-диною. Марічка зважилася на пластичну операцію, і навіть вмовляння лікарів не
вплинули на її рішення. Після операції Марічка глянула в дзеркало і вжахнулася.
— Яку пораду ви дали б дівчинці?
2. Проблема віддалення підлітка від сім’ї.
Кожен підліток бажає мати особистий простір, куди ні-кого не хоче допускати. Через це і відбувається конфлікт між
підлітком і батьками, адже він прагне бути самостійним,
у нього з’являється особисте життя, а батьки намагаються все
контролювати, бо син або дочка ще не дорослі.
Проте слід пам’ятати, що батьки дуже люблять вас і хви-люються, адже хочуть для своїх дітей лише найкращого.
Усі непорозуміння можна виправити, якщо не уникати
діалогу та обговорювати проблеми, що виникають.
3. Проблема домінування.
У компанії однолітків, у яких також формується харак-тер, рівності зазвичай не буває. Тут відбувається постійна
боротьба за лідерство. Той, кому не вдається стати лідером,
може бути або наближеним, або рядовим членом групи, або
ізгоєм. А звідси витікає наступна проблема.
4. Проблема непорозуміння з однолітками, у колективі.
Ізгоям, які не знайшли порозуміння з більшістю, дово-диться несолодко серед однолітків. Підліток починає замика-тися у своєму світі, стає некомунікабельним одинаком. Пере-буваючи серед однолітків, він відчуває постійний стрес.
У нього починаються серйозні психологічні проблеми, що
можуть призвести до страшних наслідків. У цьому випадку
необхідна допомога дорослих.
Прагнення стати наближеним до лідерів штовхає під-літка на необдумані вчинки. Він може приєднатися до поганої
компанії, а це може призвести до появи нових проблем у під-літка: алкоголь, куріння, дрібне хуліганство.
Хвилинка відпочинку (можна виконати на перерві в коридорі, де достат-ньо місця)
Слайд № 20
Гра «Атоми та молекули», що спрямована на покращення
мікроклімату в колективі
Учитель повідомляє дітям, що вони — атоми і перебувають у хаотичному русі. Усі
учасники, кружляючи під музику, рухаються класом. За командою вчителя:
«Об’єднуємося в молекули з двох атомів» — діти кидаються один до одного, праг-нучи утворити пари. Потім молекули «руйнуються», і рух атомів триває. Знову лунає
команда, але називається вже інша кількість атомів у молекулі. І так триває до тих
пір, поки всі не об’єднаються у дві або одну велику молекулу. Гра сприяє розвитку
вміння працювати в команді, усвідомленню своєї ідентичності з іншими.
5. Проблема нерозділеного кохання.
Ми знаємо, що перша любов — сильне й чисте почуття.
Підлітки дуже емоційні, і кожний момент у житті вони «роз-фарбовують» яскравими фарбами. Невдачі в коханні можуть
порушити психологічний стан підлітка. Тому важливо пам’я-тати, що всі неприємності в житті можна пережити і найкра-ще чекає попереду. Підлітковий вік — це лише підготовка до
дорослого життя.
Усі розглянуті проблеми, та ще багато інших, не є не-переборними. Ми вже відзначали, що підлітковий вік — один
з найбільш складних періодів розвитку людини, але він бага-то в чому визначає все подальше життя особистості. Саме в цьо-му віці активно починає формуватись особистість людини, її
самосвідомість, прагнення до самовдосконалення.
;Індивідуальна робота. Психологічний тест «Готовність до саморозвитку,
самовиховання»
Слайди № 21–24
Учні самостійно відповідають на запитання психологіч-ного тесту та ставлять знаки «+» або «–» на роздрукованих
картках (роздавальний матеріал до уроку).
Слайд № 25
Ключ до тесту:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
+ – + + – – + + + + – + – –
Результати тестування:
10–14 відповідей співпадають з ключем: ви готові до
саморозвитку, вам притаманні урівноваженість, самостій-ність, упевненість.
6–9 відповідей співпадають з ключем: ви прагнете біль-ше дізнатися про себе, випробувати свої можливості на прак-тиці.
104
1–5 відповідей співпадають з ключем: вам потрібна
допо мога і підтримка дорослих, ви ще на шляху до самороз-витку.
3. Самовиховання. Прийоми роботи над собою
;Розповідь учителя
Самовиховання — це свідома діяльність людини, спря-мована на формування своєї особистості, на вироблення в себе
позитивних рис і подолання негативних.
Самовиховання потребує від людини знання самої себе,
уміння оцінювати власні позитивні й негативні риси.
Важливими аспектами самовиховання є логічне мислен-ня, уміння проаналізувати кожний свій вчинок, що сприяє
виробленню вимогливості до себе як постійної риси характе-ру, без якої неможливо досягти успіху в цій справі.
Самовиховання потребує тривалих вольових зусиль,
уміння керувати собою, досягати поставленої мети, не зане-падати духом від невдач.
Слайд № 26
Прийоми роботи над собою:
У процесі організації самовиховання слід навчитися спе-ціальних прийомів роботи над собою, до яких належать:
1. Самопереконання. Суть прийому полягає в тому, щоб
у певній ситуації знайти аргументи, за допомогою яких
переконати себе в правильності чи неправильності свого
вчинку або переключити в конфліктній ситуації думки
на інші теми й справи, які відвернуть увагу від конфлік-ту, заспокоять.
2. Самонавіювання. Цей прийом пропонують використову-вати за необхідності подолати в собі страх перед трудно-щами, невпевненість у власних силах, нерішучість. Са-монавіювання передбачає повторення подумки або вголос
певних суджень. Наприклад, щоб подолати запальність,
можна запропонувати таке самонавіювання: «Ненави-джу в собі запальність. Я можу її позбутися».
3. Самопідбадьорювання. Цей прийом ефективний, якщо
ви губитеся в складних ситуаціях, зневіряєтеся у влас-них силах та можливостях.
4. Самозаохочення. Застосовують прийом для подолання
певних труднощів, виконання складних завдань. Він
ефективний за необхідності подолати негативні риси осо-бистості.
5. Самопримус. Допомагає в боротьбі з внутрішньою неор-ганізованістю, небажанням учитися, працювати, із ліно-щами.
6. Самоаналіз. Йому належить вирішальна роль у самови-хованні, оскільки він передбачає вміння аналізувати свої
вчинки, давати їм певну об’єктивну оцінку.
7. Практичні прийоми. До них належать прийом «крок
уперед» — щоденне планування діяльності на наступний
день; прийом «оцінювання прожитого дня» — аналіз
своїх дій, учинків, недоліків.
8. «Правила моєї поведінки». Полягає в дотриманні скла-дених для себе правил поведінки. Привчає до виконання
своїх обов’язків.
9. Самозобов’язання. Передбачає планування роботи над
собою на тиждень, місяць або рік залежно від того, які
риси особистості та в який термін ви прагнете сформу-вати чи подолати.
4. Ознаки гармонійного розвитку хлопчиків та дівчаток
;Розповідь учителя, складання опорного конспекту в зошиті
Хлопчик починає перетворюватися на юнака з 10–11 ро-ків. Його статеві залози виділяють у кров спеціальні речови-ни — гормони. Гормони впливають на розвиток усього орга-нізму. Починає розвиватися мускулатура, з’являються інші
ознаки, характерні для юнака.
Статеве дозрівання в дівчаток починається на рік або два
раніше, ніж у хлопчиків. Їхні залози виробляють жіночі гор-мони. Унаслідок дії гормонів у дівчаток поступово змінюють-
ся пропорції тіла, стають ширшими стегна, збільшуються
молочні залози. Починається підготовка до майбутнього ма-теринства.
Ці зміни відбуваються поступово, але треба бути готови-ми до них і розуміти, що статеве дозрівання є важливим ета-пом для кожної людини. Настання статевого дозрівання є по-казником здоров’я. Дитина здорова, якщо в її організмі
своєчасно починають відбуватися процеси, що приведуть її до
зрілості. Зміни фізичного стану разом із змінами психологіч-ного, духовного й соціального характеру є умовою дорослі-шання.
Ознаки гармонійного розвитку хлопчиків і дівчаток:
„ „ фізичне благополуччя — це добрий фізичний стан орга-нізму, в якому злагоджено функціонують усі органи.
Організм легко пристосовується до змін довкілля, актив-но опирається хворобам;
„ „ психічне благополуччя — це вміння правильно й об’єк-тивно сприймати довколишній світ;
„ „ соціальне благополуччя — це взаєморозуміння в стосун-ках з людьми, які тебе оточують;
„ „ духовне благополуччя — це прагнення стати особистістю,
відповідальною за себе та інших, робити добрі справи.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
;Інтерактивний прийом «Мікрофон»
Учні по черзі, передаючи символічний мікрофон, вислов-люють свою думку за запитаннями:
— Які риси особистості ви вважаєте привабливими?
— Яких рис особистості потрібно позбавлятися?
;Індивідуальна робота учнів
Обміркуйте та складіть особистий план самовдоскона-лення. Він має містити такі етапи — вибір, планування та
досягнення мети.
107
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Слайди № 27–28
Підготувати доповіді про приклади самовиховання та
самовдосконалення із життя відомих людей.
Орієнтовний перелік особистостей, які можуть зацікави-ти учнів:
Білл Гейтс — програміст, мільярдер, засновник корпо-рації Microsoft;
Стів Джобс — винахідник, дизайнер, засновник компанії
Apple;
Бродський Йосип Олександрович — російський поет,
есеїст;
Кулібін Іван Петрович — російський винахідник, уче-ний, художник;
Толстой Лев Миколайович — російський письменник,
філософ;
Ціолковський Костянтин Едуардович — російський і ра-дянський вчений, дослідник;
Леонардо да Вінчі — італійський винахідник, худож-ник, учений;
Уолт Дісней — американський режисер, мультипліка-тор;
Айседора Дункан — американська танцівниця.
Індивідуальне завдання: декільком учням підготувати
матеріали з газет та журналів для створення плакатів про
корисні звички та здоровий спосіб життя.
VII. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ
;Підсумкова бесіда
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Яка діяльність сподобалася найбільше?
— Що було найскладнішим при виконанні завдань?
— Що треба ще вивчити вдома?

Категорія: Конспекти уроків з основ здоров'я 6 кл | Додав: uthitel (11.02.2018)
Переглядів: 89 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: