Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 6 Тема. кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.


Урок 6
Тема. кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.
Мета:ознайомити учнів із кількісним вираженням складу
розчину; сформувати поняття масової частки розчи­
неної речовини; розвивати вміння обчислювати масо­
ву частку розчиненої речовини, масу розчиненої речо­
вини за відомою масовою часткою, масу води та масу
розчину, а також аналізувати умови задач та знаходи­
ти раціональні шляхи їх розв’язання.
обладнання: таблиця розчинності кислот, солей і основ.
Базові поняття
та терміни:
розчини, розчинник, розчинена речовина, масова
частка розчиненої речовини, розчинність.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Методи
навчання:
пояснювально­ілюстративні, словесні, метод мотива­
ції навчання, репродуктивні, частково пошукові, прак­
тичні (розв’язування задач, самостійна робота).
структура уроку
І. Організаційний етап .................................1 хв
ІІ. Актуалізація опорних знань...........................5 хв
ІІІ. Вивчення нового матеріалу ........................... 25 хв
IV. Закріплення знань та вмінь ..........................10 хв
V. Домашнє завдання...................................2 хв
VI. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
хід уроку
І. організаційний етап
ІІ. Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Дайте визначення поняттю «розчин».
2. Які компоненти входять до складу розчинів?
3. Що таке розчинність? Назвіть типи речовин за їхньою розчинністю.
4. Як залежить розчинність твердих речовин і газів від температури?
5. Чим відрізняються насичений і ненасичений розчини?
6. Як можна визначити, скільки речовини міститься в розчині?
Мотивація f f
Учитель розповідає: «Як приготувати розчин солі для консервування
огірків? Що означає позначка «9 %» на пляшці з оцтом? Скільки цукру
слід насипати в 1 літр соку, щоб зварити гарне фруктове желе? Подібні
питання цілком можливі в нашому повсякденному житті».
Далі він повідомляє тему уроку й просить учнів сформулювати основну
мету ознайомлення з кількісним складом розчинів та інші цілі уроку.
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Масова частка розчиненої речовини
Розповідьfучителя f f
При роботі з розчином важливо знати, скільки розчиненої речовини
в ньому міститься. Кількість розчиненої речовини, що міститься в даній
кількості розчину або розчинника, називають його концентрацією. Існує
кілька способів вираження концентрації розчинів. Часто концентрацію
виражають у відсотках. Відсоткова концентрація показує, скільки грамів
речовини міститься в 100 г розчину. Наприклад, 3%-й розчин солі — це
розчин, у 100 г якого міститься 3 г солі. Маса води в цьому розчині ста-новить: 100 – 3 = 97 (г). Для приготування 100 г цього розчину необхідно
розчинити 3 г солі в 97 г води.
Обчислюючи відсоткову концентрацію, по суті, ми знаходимо масову
частку розчиненої речовини (w), тобто визначаємо, яка частина від цілого
припадає на розчинену речовину.
Масова частка речовини в розчині показує, яка частина від усієї маси
розчину припадає на розчинену речовину.
Масову частку можна обчислити за формулою
w
m
m
речовини
ре овини
розину
=
()ч
ч
.
Якщо цей дріб помножити на 100 %, то одержимо значення масової
частки речовини у відсотках:
w
m
m
речовини
речовини
розчину
=
()⋅100%.
При цьому маса розчину дорівнює:
m(розчину) = m(речовини) + m(води).
Знаючи масу розчину і масову частку розчиненої речовини, можна
знайти масу речовини:
m(речовини) = w(речовини) · m(розчину).
Знання масової частки розчиненої речовини часто використовують
для обчислень, пов’язаних із приготуванням розчинів: із чистої речовини
та води, розведення розчинів певної концентрації тощо. Але на практиці
зручніше вимірювати об’єм розчину, а не його масу. Як ви знаєте, ці вели-чини пов’язані через густину r:
ρ=
() m
V
розину
розину
ч
ч
.
Густину розчинів зазвичай виражають у грамах на мілілітр (г/мл);
1 мл = 1 см
3
, 1 л = 1 дм
3= 1000 см
3
. Значення густини чисельно дорівнює
масі розчину (в грамах), що займає об’єм 1 мл. Густина води дорівнює
1 г/мл, тобто 1 мл води важить 1 г.
2. Розв’язування задач з використанням
масової частки розчиненої речовини
Учитель демонструє правила оформлення розв’язання задач цього типу,
надає необхідні пояснення. При поясненні способів розв’язування задач він
залучає учнів для виконання розрахунків та дій, що їм уже відомі.
Тексти задач слід роздрукувати і роздати на кожну парту.
Розв’язуванняfзадач f f
Задача 1. Обчисліть масову частку цукру в розчині, який містить 200 г
води і 50 г цукру.
Задача 2. Яка маса натрій сульфату міститься в розчині масою 50 г
з масовою часткою речовини 0,25?
Задача 3. Обчисліть масу розчину сульфатної кислоти з масовою част-кою 30 %, що містить 90 г кислоти.
Задача 4. Обчисліть масову частку нітратної кислоти в розчині, 1 л
якого містить 224 г кислоти; густина розчину 1,12 г/мл.
Задача 5. Визначте масу води, в якій необхідно розчинити 2 г натрій
нітрату, щоб отримати розчин із масовою часткою солі 0,1 %.
Задача 6. До розчину натрій карбонату масою 200 г з масовою часткою
солі 10 % додали 5 г сухого натрій карбонату. Визначте масову частку солі
в новому розчині.
IV. Закріплення знань та вмінь
Тексти задач слід роздрукувати і роздати на кожну парту. Учням про-понується розв’язати одну задачу з кожного рівня складності за власним
вибором. Учитель спостерігає й надає в разі потреби допомогу. Учні, які
правильно й швидко виконують завдання, отримують звання консультантів
і можуть допомагати друзям.
Задачіfдляfсамостійноїfроботи f f
Рівень А
1. У 120 г розчину міститься 3 г глюкози. Визначте масову частку роз-чиненої речовини.
2. У 180 г води розчинили 20 г соди. Визначте масову частку розчиненої
речовини.
3. В одній склянці води (200 г) розчинили 0,12 г калій броміду. Визна-чте масову частку розчиненої речовини.
4. Розчинність натрій хлориду при 25 °С дорівнює 36 г у 100 г води. Обчис-літь масову частку солі в насиченому розчині за даної температури.
5. Яка маса калій хлориду утвориться при випарюванні 150 г розчину
з масовою часткою солі 5 %?
6. Обчисліть масу кухонної солі, яку треба взяти для приготування
250 г розчину з масовою часткою солі 0,05.
Рівень В
7. Визначте масу води, в якій необхідно розчинити 5 г калій нітрату
KNO3
, щоб отримати розчин з масовою часткою солі 10 %.
8. Із 400 г розчину солі з масовою часткою розчиненої речовини 0,5
випарували 100 г води. Визначте масову частку солі в розчині після
випарювання.
9. Обчисліть масову частку нітратної кислоти в розчині, 3 літри якого
містять 540 г нітратної кислоти; густина розчину 1,12 г/мл.
10. Для приготування 500 мл розчину калій гідроксиду взяли 141 г
калій гідроксиду і 464 г води. Визначте масову частку та густину
добутого розчину.
V. Домашнє завдання
1. Виконати завдання за підручником.
2. Розв’язати задачу.
При деяких захворюваннях у кров вводять фізіологічний розчин — роз-чин натрій хлориду з масовою часткою солі 0,9 %. Обчисліть: а) у розчині
з якою масою міститься 10 г натрій хлориду; б) яка маса солі вводиться
в організм при вливанні 400 г фізіологічного розчину.
VІ. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів проаналізувати результати своєї діяльності на
уроці й оцінити свої уміння розв’язувати задачі, піднявши руки на слова
«задовільно», «добре», «відмінно». Потім запитує їх, що слід зробити, щоб
покращити результати.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (07.10.2018)
Переглядів: 16 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: