Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 1 Тема. Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Речовина. Хімічні елементи.


Урок 1
Тема. Повторення основних питань курсу хімії 7 класу. Речовина. Хімічні елементи.
мета: актуалізувати знання учнів про основні хімічні поняття:
речовина, матеріал, суміш, властивості речовин, ато‑
ми, молекули, йони, хімічні елементи, хімічні формули;
повторити і узагальнити знання про розмаїття речовин
за складом і будовою; закріпити уміння складати фор‑
мули речовин за валентністю елементів і обчислювати
відносну молекулярну масу речовини та масову частку
елемента в речовині.
обладнання: Періодична система хімічних елементів
Д. І. Менделєєва.
Базові поняття
та терміни:
речовина, матеріал, тіло, суміш, властивості речовин,
атоми, молекули, йони, хімічні елементи, назви хіміч‑
них елементів, валентність хімічних елементів, хімічні
формули, прості та складні речовини, речовини мо‑
лекулярної та немолекулярної будови, відносна атом‑
на маса, відносна молекулярна маса, масова частка
елемента в речовині.
Тип уроку: вступний урок, закріплення знань, умінь і навичок.
методи
навчання:
словесні, репродуктивні, частково‑пошукові, практич‑
ні (розв’язування задач і вправ), інтерактивні, ігрові.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 7 хв.
II. Мотивація навчання ................................. 4 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................5 хв.
IV. Повторення та узагальнення знань, закріплення вмінь
і навичок...........................................25 хв.
1. Речовина, матеріал, тіло.
2. Фізичні властивості речовин.
3. Хімічні елементи.
4. Хімічні формули речовин.
5. Відносна атомна і відносна молекулярна маса.
6. Масова частка елемента в речовині.
7. Узагальнення знань про розмаїття речовин.
V. Домашнє завдання...................................2 хв.
VI. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
На початку першого уроку вчитель проводить первинний інструктаж
з охорони праці та безпеки життєдіяльності при роботі в кабінеті хімії,
про що робиться запис в журналі реєстрації інструктажів відповідно до
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006
№ 306).
Учитель пояснює вимоги до робочих зошитів, зошитів для тематичного
оцінювання, рекомендує підручники та навчальні посібники.
II. мотивація навчання
Пропонуємо два варіанти проведення. f
Учитель пропонує учням визначити своє ставлення до предмета хімії
і навести приклади, якщо набуті у 7 класі хімічні знання стали їм у пригоді
в якійсь життєвій ситуації. Можна використати технологію колективно-групового навчання «Незакінчені речення» і запропонувати продовжити
такі речення: «Знання з хімії для мене важливі, тому що…» або «Знання
з хімії для мене неважливі, тому що…».
Учитель пропонує сформулювати питання, відповіді на які учні хотіли б
отримати в новому навчальному році (це можна зробити усно або письмово).
III. актуалізація опорних знань
Учитель оголошує тему уроку, просить учнів визначити мету уроку
і пригадати, які основні поняття хімії були вивчені в 7 класі.
Для визначення базових знань та можливої корекції плану уроку про-водиться бесіда за основними поняттями, що вивчались у 7 класі.
Бесіда f
— Що вивчає хімія?
— Дайте визначення речовини.
— У чому відмінність чистої речовини і суміші?
— Які види сумішей вам відомі?
— З яких частинок складаються речовини?
— Із чого складаються молекули?
— Дайте визначення атома.
— З яких частинок складаються атоми?
— Дайте визначення йона.
— Дайте визначення хімічного елемента.
— Який елемент є найпоширенішим у всесвіті?
IV. Повторення та узагальнення знань,
закріплення вмінь і навичок
Можна організувати роботу учнів біля дошки або змагання між трьома
групами з виконанням одного завдання в кожній групі з їх подальшим
обговоренням.
1. Речовина, матеріал, тіло.
— У чому полягає різниця між такими поняттями: «речовина»,
«матеріал», «тіло»?
Виконання завдань f
1. Заповніть таблицю, визначивши назви тіл, речовин, матеріалів.
Бетон, скло, стілець, комп’ютер, золото, цвях, олія, чавун, хлопок,
ліхтарик, повітряна кулька, оцет, ковдра, шпалери, деревина, вода, сіль,
мідь, колба, сода, вовна, нафта, підручник, залізо, парта, глина, одяг.
Тіла речовини матеріали
2. Замість пропусків напишіть назви тіл, речовин або матеріалів.
Стільці виготовляють із… Підручники виготовляють із…
Сукні виготовляють із… …виготовляють із бронзи.
…виготовляють із скла. …виготовляють із глини.
2. Фізичні властивості речовин.
— Що таке фізичні властивості речовини?
— Які властивості називають фізичними?
Виконання завдань f
1. Опишіть фізичні властивості кисню. Завдяки якій властивості кис-ню можливе існування життя у водоймищах?
2. Опишіть фізичні властивості заліза. Завдяки якій властивості заліза
його використовують у техніці?
3. Порівняйте фізичні властивості води та олії.
3. Хімічні елементи.
— Чим відрізняються поняття «атом» і «хімічний елемент»?
Виконання завдань f
1. Користуючись Періодичною системою хімічних елементів, визначте
заряд ядра та кількість електронів в атомі елементів: Алюміній (1 група),
Оксиген (2 група), Ферум (3 група)
2. Установіть відповідність між символами хімічних елементів та їх
назвами (для трьох груп).
1) Ca А. Станум
2) Zn Б. Плюмбум
3) Cu В. Кальцій
4) Ag Г. Натрій
5) Sn Д. Купрум
6) Pb Є. Аргентум
7) Na Е. Цинк
8) K Ж. Аурум
9) Au З. Купрум
10) C І. Калій
4. Хімічні формули речовин.
— Дайте визначення хімічній формулі.
— Яку інформацію можна отримати з хімічної формули речовини?
Виконання завдань f
1. Складіть формули сполук Гідрогену, Магнію, Алюмінію, Калію,
Феруму (ІІІ) із Сульфуром (ІІ).
2. Складіть формули сполук Гідрогену, Натрію, Цинку, Плюмбуму
(ІV), Фосфору (V) з Хлором (І)
3. Складіть формули сполук Калію, Барію, Сульфуру (ІV), Феруму
(ІІІ), Фосфору (V) з Оксигеном.
5. Відносна атомна і відносна молекулярна маса.
— Дайте визначення відносної атомної маси.
— Дайте визначення відносної молекулярної маси.
— У яких одиницях вимірюється відносна атомна маса?
Виконання завдань (індивідуально) f
Обчисліть відносну молекулярну масу таких сполук:
CuO 2
, NaNO3
, KPO 34, NHCL 3
, MgSiO3
, FeBr3
, PO 25, CHO 6126,
CH 10 22
, CHOH 25 , CrOH ( )
3
, Al SO 243
(), CaNO3 2
(), Ba PO 342
(), Cr SO 243
().
6. Масова частка елемента в речовині.
Запишіть формули для обчислення масової частки елемента в речовині.
Виконання завдань f
1. У сполуці масою 32 г міститься 16 г атомів Сульфуру. Обчисліть ма-сову частку Сульфуру в сполуці.
2. Обчисліть масову частку елементів у крейді CaCO3
.
3. Обчисліть масу атомів Оксигену, що містяться в глюкозі CHO 6126
масою 18 г.
7. Узагальнення знань про розмаїття речовин.
Під час бесіди учні разом з учителем складають f
узагальнюючу схему.
— Назвіть типи речовин за будовою.
— Які характерні властивості мають речовини молекулярної будови?
— Які характерні властивості мають речовини немолекулярної будови?
— Назвіть типи речовин за складом.
— Які види простих та складних речовин вам відомі?
— Наведіть приклади речовин різних типів.
V. домашнє завдання
1. Повторити поняття «хімічні реакції», закон збереження маси,
хімічні властивості кисню та заліза.
2. Розв’язати задачі:
1) Яка з молекул важча: CHO 12 22 11 чи CHCl 666
?
2) Обчисліть, що важче: маса семи молекул води чи п’яти молекул
вуглекислого газу?
VI. Підбиття підсумків уроку
Учитель підводить підсумки змагання.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (07.10.2018)
Переглядів: 24 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: