Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 16 Тема. Узагальнення знань з теми «розчини».


Урок 16
Тема. Узагальнення знань з теми «розчини».
Мета:повторити та узагальнити знання з теми «Розчини»;
актуалізувати знання про основні ознаки щодо класи­
фікації розчинів, механізм процесу розчинення та ди­
соціації, відмінність електролітів та неелектролітів,
умови перебігу реакцій йонного обміну; закріпити
вміння розв’язувати задачі з використанням понят­
тя «масова частка розчиненої речовини»; розвивати
вміння знаходити логічні зв’язки між поняттями.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менде­
лєєва, таблиця розчинності солей, кислот і основ
у воді.
Базові поняття
та терміни:
розчини, розчинник, розчинена речовина, електролі­
ти, неелектроліти, електропровідність, електролітична
дисоціація, йони, катіони, аніони, кристалічна ґратка,
сильні і слабкі електроліти, ступінь дисоціації.
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.
Методи
навчання:
словесні, інтерактивні, стратегія навчання з техно­
логії критичного мислення «Гронування», практичні:
розв’язування вправ і задач; репродуктивні; частково
пошукові.
структура уроку
І. Організаційний етап .................................3 хв
ІІ. Актуалізація опорних знань...........................5 хв
ІІІ. Узагальнення та систематизація знань .................30 хв
ІV. Домашнє завдання...................................2 хв
V. Підбиття підсумків уроку ............................. 5 хв
хід уроку
І. організаційний етап
Привітання, діагностика емоційного стану учнів, налаштування їх на
робочий лад.
Повідомлення теми і мети уроку.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Для актуалізації отриманих з даної теми знань пропонуємо викорис-тати стратегію навчання з технології розвитку критичного мислення
«Гронування», яка націлена на стимулювання мислення про зв’язки
між окремими поняттями і є способом графічного зображення нових
уявлень.
Слід написати центральне слово «Розчини» посередині аркуша паперу
або на дошці. Потім запропонувати учням називати слова та фрази, які
спадають на думку, з цієї теми і записувати їх. Коли всі ідеї записані,
установлюються (там, де це можливо) зв’язки між поняттями. Можна
записати стільки ідей, скільки дозволить час або доки всі вони не будуть
вичерпані.
Учитель просить учнів пригадати питання, які записувалися на початку
теми в зошитах. Чи на всі питання знайшлися відповіді?
ІІІ. Узагальнення та систематизація знань
Бесіда f f
У разі необхідності для встановлення зв’язків між поняттями на основі
накресленої на дошці схеми проводиться бесіда.
орієнтовні запитання
1. Які системи називають розчинами?
2. Що таке розчинність? Чи всі речовини однаково розчиняються
у воді?
3. Чи існують абсолютно нерозчинні речовини? Чому?
4. Як залежить розчинність твердих речовин і газів від температури?
5. Чим відрізняються насичені, ненасичені, концентровані й розведені
розчини?
6. Які розчини називають істинними? Як можна класифікувати роз-чини за ступенем подрібнення розчинених речовин?
7. Чи є чай, кава, молоко істинними розчинами? Як це довести?
8. Чи можна суміш із двох газів назвати розчином?
9. Чи можна приготувати розчин, що є одночасно насиченим і роз-веденим? А концентрованим і ненасиченим? Наведіть приклади.
10. Що називають пересиченим розчином?
11. Чи можна говорити, що розчинення — тільки фізичний процес?
За якими ознаками розчинення можна судити про цей процес як
про хімічний?
12. Чим відрізняється електрична провідність розчинів і металів?
13. Які речовини називаються електролітами? неелектролітами?
14. Чи можливий процес електролітичної дисоціації у твердих речо-винах і сплавах?
fВиконанняfзавданьfдляfповторенняfтаfзакріпленняfзнаньf f f
іfвмінь
Організовується індивідуальна робота учнів за завданнями, що роз-даються на парти (картки або загальний список з можливістю вибору за-вдання). Завдання слід розподілити за блоками. Одночасно двоє-троє учнів
працюють біля дошки за аналогічними завданнями. Учитель спостерігає,
консультує, перевіряє, звертає увагу на помилки та дає пояснення.
Зразки завдань
Масоваfчасткаfрозчиненоїfречовини
1. Яка маса сульфатної кислоти міститься в 150 г її розчину, якщо
масова частка кислоти в цьому розчині дорівнює 0,25?
2. Знайдіть масу розчину, в якому міститься натрій фторид масою 28 г,
якщо відомо, що масова частка цієї солі в розчині дорівнює 12 %.
3. До розчину масою 500 г з масовою часткою натрій гідроксиду 5 % долили
250 г води. Визначте масову частку речовини в отриманому розчині.
4. У розчині об’ємом 1 мл з масовою часткою речовини 0,25 міститься
0,458 г розчиненої речовини. Яка густина цього розчину?
Електролітиfіfнеелектроліти
1. Випишіть із переліку окремо формули речовин електролітів і не-електролітів: HCl, Ca, Al2(SO
4
)
3
, Fe
2O3
, NaOH, CO
2
, Ba(OH)2
, Ca(NO
3
)
2
,
P2O5
, H2
O, H2SО
4
. Напишіть рівняння дисоціації електролітів.
2. Складіть рівняння дисоціації таких речовин: калій сульфат, барій
гідроксид, нітратна кислота, кальцій нітрат, ферум(ІІІ) сульфат.
3. Запишіть рівняння дисоціації тих електролітів, що утворюють іони
Fe
2+
: FeCl
2
, FeCl
3
, KF, FeF
2
, FeSO
4
, Fe(OH)
2
, Fe(NO
3
)
2
.
4. Визначте вміст іонів Натрію в одному літрі розчину, якщо в розчи-ні об’ємом 5 л розчинено натрій сульфат кількістю 2 моль, натрій
хлорид кількістю 0,5 моль і натрій нітрат кількістю 0,5 моль.
Ступіньfдисоціації
1. Обчисліть число молекул електроліту, що продисоціюють із кожних
120 молекул, якщо ступінь дисоціації становить 95 %.
2. Ступінь дисоціації електроліту дорівнює 70 %. Скільки молекул,
дисоційованих на йони, припадає в розчині на кожні 20 молекул
електроліту?
3. Яка кількість речовини йонів Гідрогену міститься в розчині масою
1000 г з масовою часткою фтороводню 0,4 %, якщо ступінь дисоціації
становить 2,0 %?
Реакціїfйонногоfобміну
1. Закінчіть рівняння практично здійсненних реакцій у молекулярному
і йонному вигляді:
а) HNO3 + Ba(OH)2→
б) AgNO3 + K3PO4→
в) BaCO3 + HCl →
г) Na2SO
3 + Pb(NO3
)
2→
д) NaOH + FeCl
3→
е) CaCO
3 + HNO3→
2. До розчину, що містить суміш калій сульфіту і натрій хлориду, спочат-ку додали надлишок розчину хлоридної кислоти, а потім — аргентум
нітрату. Які йони залишилися в розчині? Відповідь підтвердьте
рівняннями реакцій.
3. Допишіть рівняння реакцій, запишіть їх у повному і скороченому
йонному вигляді:
а) СаCl
2+ … = …↓ + NaCl;
б) … + НСl = … + H2O + CO
2
.
IV. Домашнє завдання
1. Повторити матеріал підручника.
2. Виконати письмові завдання.
3. Підготуватися до тематичного оцінювання.
V. Підбиття підсумків уроку

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (08.10.2018)
Переглядів: 64 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: