Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 9 клас

Урок 14 Тема. особливості перебігу реакцій іонного обміну.


Урок 14
Тема. особливості перебігу реакцій іонного обміну.
Мета:розширити знання про особливості та умови перебі­
гу реакції йонного обміну; закріпити вміння складати
йонні рівняння; сформувати вміння передбачати ймо­
вірність перебігу реакцій у розчинах; розвивати вміння
мислити творчо та нестандартно.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєє­
ва, таблиця розчинності солей, кислот і основ у воді.
Базові поняття
та терміни:
розчини, електроліти, неелектроліти, розчинена ре­
човина, йони, катіони, аніони, розчинність, сильні
й слабкі електроліти, реакції йонного обміну, йонні
рівняння.
Тип уроку: урок закріплення знань.
Методи
навчання:
пояснювально­ілюстративні, словесні, репродуктивні,
частково пошукові, творчі, практичні: розв’язування
вправ; репродуктивні.
структура уроку
І. Організаційний етап .................................2 хв
ІІ. Перевірка домашнього завдання........................5 хв
ІІІ. Актуалізація опорних знань...........................3 хв
ІV. Закріплення та поглиблення знань.....................30 хв
V. Домашнє завдання...................................2 хв
VІ. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв
хід уроку
І. організаційний етап
Привітання, створення в учнів позитивного робочого настрою. Повідо-млення оцінок за практичну роботу.
Повідомлення теми уроку та визначення спільно з учнями мети уроку.
ІІ. Перевірка домашнього завдання
Учитель перевіряє виконання письмових завдань (усно або на дошці).
ІІІ. Актуалізація опорних знань
Бесіда f f
1. Які реакції називають реакціями йонного обміну?
2. Які речовини вступають у реакції йонного обміну?
3. У яких випадках реакції обміну між розчинами електролітів від-буваються до кінця?
4. Яке рівняння називають повним іонним рівнянням реакції?
5. Які речовини належать до електролітів, а які — до неелектролітів?
до слабких електролітів?
6. У чому полягає основна різниця між кислотами і лугами у світлі
теорії електролітичної дисоціації?
ІV. Закріплення та поглиблення знань
Виконанняfзавданьfдляfзакріпленняfзнань f f
Організовується самостійна робота учнів (бажано за індивідуальними
завданнями). Поступово виконуються завдання кожного типу. Умови
завдань роздаються учням у вигляді карток. Учитель слідкує за індиві-дуальною роботою, відповідає на запитання учнів, допомагає. На дошці
один учень виконує один із варіантів завдань, результати обговорюються
колективно.
Приклади завдань
1. Допишіть рівняння можливих реакцій, напишіть повні та скорочені
йонні рівняння цих реакцій. У кожному випадку назвіть ознаку
реакції, за якою можна судити про можливість її перебігу.
Варіант 1: а) ВаСl2+ MgSO4→ б) NaNO3+ MgCl2→
Варіант 2: а) Cu(OH)
2+ Na2SO
4→ б) FeCl
2+ NaOH →
Варіант 3: а) H2SO
4+ Pb(NO3
)
2→ б) ZnCl
2+ NaNO3→
2. Допишіть молекулярні рівняння реакцій, складіть повні та скорочені
йонні рівняння.
Варіант 1: а) ферум(ІІ) гідроксид + хлороводнева кислота → … + …
б) нітратна кислота + калій гідроксид → … +…
Варіант 2: а) натрій сульфіт + хлороводнева кислота → … + …
б) натрій гідроксид + сульфатна кислота →
Варіант 3: а) калій карбонат + нітратна кислота → … + …
б) нікель(ІІ) хлорид + калій гідроксид → … + …
Виконанняfзавданьfнаfзастосуванняfзнаньfуfзміненихfумовах f f
1. Закінчіть молекулярні рівняння реакцій, складіть повні та скорочені
йонні рівняння.
Варіант 1: а) калій сульфат + … → барій сульфат + …
б) барій хлорид + … → барій карбонат + …
Варіант 2: а) аргентум нітрат + … → аргентум хлорид + …
б) натрій сульфід + … → плюмбум сульфід + …
Варіант 3: а) натрій сульфід + … → сірководень + …
б) натрій бромід + … → аргентум бромід + …
2. Допишіть рівняння реакцій, запишіть їх у повному і скороченому
йонному вигляді.
80
Варіант 1: a) MgSO4+ … → …↓ + K2SO
4
;
б) FeS + … = FeCl
2+ …↑;
Варіант 2: а) … + НСl = …↓ + HNO3
;
б) … + … = Fe(OH)
2
↓ + BaSO4
↓.
Варіант 3: а) … + Н2SO
4= …↓ + HCl;
б) Na3РO4+ … = …↓ + NaCl.
Чи мають ці завдання тільки один розв’язок?
3. Випишіть із переліку формули солей, які взаємодіють із хлоридною
кислотою: KВr, AgNO3
, CaCO
3
, MgSO4
. Напишіть рівняння реакцій
у молекулярному, повному і скороченому йонному вигляді.
Виконанняfзавданьfнаfтворчеfзастосуванняfзнань f f
1. Наведіть по два рівняння реакцій, що відповідають такому скороче-ному йонному рівнянню:
а) Ва2++ SO4
2−
= BaSO4
↓; г) Al3++3OH–
=Al(OH)3
↓;
б) Н++ОН–= Н2
О; д) Ca
2++ CO3
2−
= CaCO
3
;
в) 2H
++ SO3
2−
= SO
2+ H2
O.
2. Наведіть по одному рівнянню, що відповідають кожній схемі реакції,
напишіть скорочене йонне рівняння для кожної реакції:
а) сіль + сіль = сіль↓ + сіль;
б) сильна кислота + сильна основа = сіль + вода;
в) слабка кислота + сильна основа = сіль + вода;
г) сильна кислота + слабка основа = сіль + вода;
д) сильна кислота + сильна основа = сіль↓ + вода;
е) сіль + сильна кислота = сіль + слабка кислота.
Бесіда f f
1. Яку речовину, що складається з двох елементів, можна одночасно
назвати і основою, і кислотою?
2. Назвіть дві розчинні у воді солі різних кислот, при обробці яких
сильною кислотою виділяються газуваті продукти.
3. Між якими з чотирьох наведених речовин можливі реакції йонного
обміну?
NaNO3
, ВаCl2
, CuSO
4
, НСl.
4. Якщо реакцію сульфатної кислоти з лугом проводити без індикатору,
чи будуть спостерігатися видимі зміни при цьому? Чи відбуватиметь-ся реакція?
5. В 1 л розчину міститься 2 моль натрій хлориду й 1 моль сірчаної
кислоти. Із яких двох інших речовин можна приготувати розчин
такого самого кількісного складу?
Розповідьfучителяfпроfякісніfреакції f f
Утворення осаду в результаті реакції обміну може служити ознакою,
що дозволяє виявити певні йони в розчині. Наприклад, якщо при дода-ванні натрій сульфату до розчину невідомої солі утвориться білий осад,
то можна припустити, що невідома сіль містила йони Барію, оскільки
саме вони реагують із сульфат-іонами з утворенням нерозчинної речовини
білого кольору — барій сульфату. Подібні реакції (їх називають якісними)
часто застосовують для виявлення тих чи інших іонів у розчині.
Найчастіше за допомогою якісних реакцій у неорганічній хімії ви-являють ті йони, які добре утворюють помітні осади. Утворення барій
сульфату можна застосовувати як для виявлення йонів Барію, так і для
виявлення сульфат-іонів: для доведення наявності йонів Барію необхідно
додати до розчину будь-який розчинний сульфат (натрій сульфат, ка-лій сульфат або навіть сульфатну кислоту), а для доведення наявності
сульфат-іонів необхідно додати розчинну сіль Барію (барій хлорид або
барій нітрат).
Роботаfзаfтаблицею f f
З реактивами для виявлення деяких іонів можна ознайомитися
за табл. 1.
Таблиця 1
Йон реактив для якісного аналізу ознака реакції
катіони
Ba2+
Розчин будь-якого сульфату Утворення білого осаду BaSO4
Ag+
Розчин будь-якого хлориду Утворення білого осаду AgCl
Pb2+
Розчин будь-якого сульфіду Утворення чорного осаду PbS
NH4
+ Розчин лугу Поява запаху амоніаку NH3
аніони
Cl

Розчин аргентум нітрату
Утворення білого осаду AgCl,
що не розчиняється в нітратній
кислоті
Br– Утворення блідо-жовтого осаду
AgBr
I

Утворення жовтуватого осаду AgI
PO4
3− Утворення яскраво-жовтого оса-ду Ag3PO4
S
2– Розчин нітрату або ацетату
Плюмбуму(ІІ)
Утворення чорного осаду PbS
S
2–
Розчин кислоти
Поява специфічного запаху сір-ководню Н2
S
SO4
2− Розчин барій хлориду або
барій нітрату
Утворення білого осаду BaSO4
,
що не розчиняється в кислотах
SiO3
2−
Розчин сильної кислоти
Утворення склоподібного осаду
H2SiO
3
CO3
2−
Розчин солі Кальцію Утворення білого осаду СаСО
3
82
Йон реактив для якісного аналізу ознака реакції
CO3
2−
Розчин кислоти Утворення вуглекислого газу
SO3
2− Розчин кислоти
Поява специфічного запаху сір-чистого газу SO
2
Завдання за таблицею
1. Використовуючи таблицю розчинності, запропонуйте реактиви для
виявлення таких іонів:
a) SO4
2−
; б) Сl

; в) S
2–
; г) Ag+
.
2. Як за допомогою хімічних реакцій розпізнати речовини:
а) NaCl і ВаСl2
; в) AgNO3
і KNO3
;
б) H2SO
4
і CuSO
4
; г) Na2CO
3
і СаСО
3
?
Складанняfтаблиці f f
Учитель пропонує учням скласти в зошитах узагальнюючу таблицю
(табл. 2), в якій потрібно записати по два приклади відповідних реакцій
та скорочені йонні рівняння, користуючись рівняннями, що записані під
час виконання завдань на уроці.
Таблиця 2
умови перебігу реакції
між розчинами електролітів
Приклади реакцій іонного
обміну
Утворення нерозчинної речовини
Утворення нестійкої речовини або газу
Утворення малодисоціюючої речовини (вода)
V. Домашнє завдання
1. Повторити матеріал за підручником.
2. Виконати письмово завдання.
Розчини яких речовин можна взяти для отримання: а) MgCO3
; б) СаSO
3
;
в) CuS; г) Ва3(РO
4
)
2
; д) PbI2
? Напишіть рівняння реакцій у молекулярному,
повному і скороченому йонному виглядах.
VI. Підбиття підсумків уроку
Учитель пропонує учням проаналізувати результати своєї діяльності
на уроці.
Закінчення табл. 1

Категорія: Конспекти уроків з хімії 9 клас | Додав: uthitel (08.10.2018)
Переглядів: 15 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: