Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 34 Тема. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.


Урок 34
Тема. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.
мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про ос‑
новні класи неорганічних сполук та їхні хімічні власти‑
вості, сформувати уявлення про генетичний зв’язок
між класами неорганічних сполук; закріпити вміння
складати рівняння хімічних реакцій та визначати їх тип;
сформувати вміння розв’язувати експериментальні
задачі; розвивати вміння узагальнювати та система‑
тизувати інформацію.
матеріали: розчини кальцій гідроксиду, кальцій хлориду,
натрій сульфіту, натрій сульфату, барій хлориду і
барій гідроксиду.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑
делєєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд
напруги металів, пробірки.
Базові поняття
та терміни:
класи неорганічних сполук, кислота, основа, сіль,
оксид, генетичний зв’язок.
Тип уроку: узагальнення знань.
методи
навчання:
пояснювально‑ілюстративні — бесіда, розповідь;
практичні — лабораторний дослід, виконання вправ;
репродуктивні, частково‑пошукові, дослідницькі.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 9 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................3 хв.
IV. Вивчення нового матеріалу............................15 хв.
1. Класифікація неорганічних речовин.
2. Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук.
V. Закріплення та систематизація знань ...................14 хв.
VІ. Домашнє завдання...................................1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Привітання, перевірка готовності учнів до уроку.
II. Перевірка домашнього завдання
1. Перевірка виконання письмових завдань (усно або на дошці).
2. Декілька учнів отримують на картках завдання, які після вико-нання обговорюються в класі. Слід звернути увагу на взаємозв’язок між
класами речовин.
1) Запропонуйте три способи одержання купрум (ІІ) оксиду. Назвіть
типи реакцій.
2) Запропонуйте три способи одержання купрум (ІІ) хлориду. Назвіть
типи реакцій.
3) Запропонуйте три способи одержання цинк сульфату. Назвіть типи
реакцій.
III. актуалізація опорних знань
Хімічний диктант f
Якщо вчитель диктує формулу, учні пишуть назву, і навпаки.
1. Магній хлорид.
2. CaOH ( )
2
.
3. Ортофосфатна кислота
4. Алюміній оксид.
5. NaSO 24.
6. CO2
.
7. Аргентум нітрат.
8. HSiO
23.
Бесіда f
До яких класів неорганічних сполук відносяться речовини,
що використані в диктанті? Учитель пропонує узагальнити інформацію
про класи неорганічних сполук та взаємозв’язок між ними, формулює тему
і мету уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
1. Класифікація неорганічних речовин.
Бесіда f
Під час бесіди слід використовувати плакат або схему в підручнику.
Можна спільно з учнями скласти схему класифікації неорганічних речо-вин, доповнюючи схему, що складалася на уроці № 11.
На підставі деяких спільних ознак всі речовини розділяють на окремі
групи — класи. Знаючи, до якого класу належить дана речовина, можна
заздалегідь передбачити її властивості.
Неорганічні речовини
Складні Прості
Метали Неметали
розчинні 
амфотерні 
нерозчинні 
(луги)
Основи Солі
кислотні 
амфотерні 
лужні 
Оксиди
oксиген‑ 
вмісні
безокси‑ 
генові
Кислоти
Прості речовини підрозділяють на метали і неметали. За кімнатної
температури всі метали, за винятком ртуті, — тверді речовини. Вони до-бре проводять теплоту і електричний струм, мають характерний метале-вий блиск. Більшість металів витискують водень з кислот, а найбільш
активні — і з води. Серед неметалів є гази, рідини й тверді речовини.
Більшість неметалів не мають металевого блиску, не проводять теплоту
і електричний струм.
— Як підрозділяють складні неорганічні речовини?
— Дайте визначення кожному класу.
Рідко речовини, що відносять до одного класу сполук, мають однакові
фізичні властивості, але вони більше схожі за методами добування
та хімічними властивостями.
— За якими ознаками класифікують оксиди, основи, кислоти?
— Які хімічні властивості є спільними: а) для всіх основ; б) для лугів;
в) для нерозчинних основ?
2. Генетичний зв’язок між класами
неорганічних сполук.
Розповідь учителя f
Всі взаємоперетворення між класами неорганічних сполук можна
представити у вигляді схеми.
+ Неметал
Солі Прості речовини
Хімічні елементи Металічні
+ Метал
Неметалічні
(бінарні
сполуки)
Бінарні сполуки —
оксиди
Гідрати оксидів
+ Основний
оксид
+ Кислотний
оксид
+ Основний
оксид
+ Кислотний
оксид
Солі
Солі
+ Кислота
Основні
оксиди
Основи
+ Основа + Кислота
Солі Солі Солі
Кислоти
Кислотні
оксиди
Метали Неметали
Солі
+ Луг
+ Сіль + Сіль
t° t°
t° +O
2
+H
2O +H
2O
+H
2 +O
2
В результаті хімічних перетворень речовини одного класу перетворю-ються на речовини іншого: із простої речовини утворюється оксид, з ок-сиду — кислота, з кислоти — сіль. Іншими словами, вивчені вами класи
сполук взаємозв’язані. Ми можемо встановити цілу низку переходів од-них сполук в інші, тобто генетичний зв’язок між ними. Розглянемо його
на прикладі металу (кальцію) і неметалу (вуглецю).
Кальцій при згорянні на повітрі утворює оксид CaO, що приєднує воду,
перетворюючись в основу — кальцій гідроксид CaOH ( )
2
. Послідовність
цих реакцій можна представити у вигляді схеми:
Ca CaOCaOH →→( )
2
.
При горінні вуглецю утворюється оксид CO2
, що реагує з водою з утво-ренням карбонатної кислоти HCO 23:
CCOHCO →→223
.
При взаємодії кислоти і основи утворюється сіль:
CaOH HCOCaCOHO ( ) +→+
2 23 322 .
Таким чином, ці дві схеми можна об’єднати:
Ca CaOCaOH →→( )
2→CaCO3
CCOHCO →→223
Сіль також може бути добута при взаємодіях:
— металу з кислотою;
— основного оксиду з кислотою;
— лугу з кислотним оксидом;
— основного оксиду з кислотним.
Спільно з учнями записуються приклади взаємодій за схемою. f
1) Метал + неметал → бінарні сполуки (оксид, сульфід, фосфід, хло-рид і т. д.):
Me Me +→ неMe неMe xy;
Fe SFeS +→ .
2) Метал + Кисень → основний оксид:
MeOMeO +→2 xy;
222 Cu OCuO +→ .
3) Неметал + Кисень→ кислотний оксид:
неMe+O не O 2→ Mexy;
SO SO +→22.
4) Основний оксид + вода → основа (гідроксид):
Me HO MeOH xyO+→( ) 2 2
;
CaOHOCaOH +→( ) 2 2
.
5) Кислотний оксид + вода → кислота:
неMeOЗал
xy x +→ HO H 2
;
SO HO HSO 32 24 +→ .
6) Основний оксид + кислотний оксид → сіль:
MeO+неMeOMeЗал
xy xy xy → ;
CuOCOCuCO +→23.
7) Основний оксид + кислота → сіль + вода:
MeO+HЗал MeЗалO xy xxy →+H2
;
BaONCl BaCl HO +→+ 2 22.
8) Кислотний оксид + основа → сіль + вода:
неMeЗал+MeOH MeЗалO xy x xy ( ) →+H2
;
SO NaOH NaSO HO 2232 2 +→+ .
9) Основа + кислота → сіль + вода:
MeOH +HЗалMeЗал O ( ) →+ x yxy H2
;
KOHHNO KNOHO +→+ 332
.
10) Метал + кислота → сіль + водень:
Me+HЗалMeЗал
xxy →+H2
;
Zn HSOZnSOH +→+ 24 42.
11) Сіль1 + сіль2 → сіль3 + сіль4:
NaSO CaCl CaSO NaCl 24 242 +→+ .
Знання генетичного зв’язку між різними класами неорганічних речо-вин дозволяє підбирати зручні та економічні методи синтезу речовин з до-
ступних реагентів, наприклад сіль безоксигенової кислоти можна добути
як реакцією обміну:
FeSO NaSFeS NaSO 42 24 +→↓+ ,
так і з простих речовин — металу і неметалу:
Fe SFeS += .
V. Закріплення та систематизація знань
Лабораторний дослід № 10.
розв’язування експериментальних задач.
Добудьте кальцій сульфіт (або барій сульфат) двома способами, вико-ристовуючи розчини кальцій гідроксиду, кальцій хлориду, натрій сульфіту
(або натрій сульфату, барій хлориду і барій гідроксиду). Запишіть рівняння
реакцій.
Завдання f
1. Розгляньте генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин
на прикладі магнію і вуглецю. Напишіть рівняння реакцій.
2. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити
наступні перетворення:
а) Mg MgOMgClMgCOMgNO →→→→() 23 3 2
;
б) SSONaSOBaSOSO →→ →→ 22332
;
в) Na NaOH NaSO NaCl NaNO →→→→ 24 3
.
3. Розташуйте запропоновані речовини в порядку, що характеризує
генетичний зв’язок класів речовин, складіть відповідні рівняння реакцій:
а) фосфор (V) оксид, калій фосфат, фосфор, фосфатна кислота;
б) барій гідроксид, барій оксид, барій карбонат, барій;
в) купрум (ІІ) оксид, купрум (ІІ) гідроксид, мідь, купрум (ІІ) сульфат.
4. Визначте відсутні ланки ланцюжків, що характеризують генетич-ний зв’язок речовин:
а) SHSO CaSO →→ → ?
23 3
;
б) Fe FeOFeOH →→→ ( ) 23 3
? .
Складіть рівняння реакцій, що характеризують наведені перетворення.
5. Визначте відсутні ланки ланцюжків, що характеризують генетич-ний зв’язок речовин:
а) Ca CaNO →→→ () ?? 3 2
;
б) SO
O Mg OH
3
+H ++Na 2 → → →  ?? ?;
в) MgOH
Cl OH SO
( ) → → → → 2
4
t
???? +H +K +H2
VI. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
VII. Підбиття підсумків уроку
Учитель оцінює діяльність учнів на уроці і просить учнів визначити
результати уроку.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 179 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: