Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 33 Тема. Загальні способи добування основних класів неорганічних сполук.


Урок 33
Тема. Загальні способи добування основних класів
неорганічних сполук.
мета: систематизувати і узагальнити знання учнів про спо‑
соби добування основних класів неорганічних сполук;
закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій та
визначати їх тип; розвивати вміння узагальнювати нав‑
чальну інформацію, робити висновки; створити умови
для взаємодії учнів під час навчання.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑
делєєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд
напруг металів
Базові поняття
та терміни:
оксиди, основи, кислоти, солі, хімічні властивості,
типи хімічних реакцій.
Тип уроку: узагальнення знань.
методи
навчання:
словесні — бесіда; практичні — виконання вправ,
репродуктивні, частково‑пошукові, творчі; інтерак‑
тивні.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Актуалізація опорних знань...........................3 хв.
ІІІ. Узагальнення та систематизація знань ..................35 хв.
ІV. Підбиття підсумків уроку.............................5 хв.
V. Домашнє завдання...................................1 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Перевіряється готовність учнів до уроку, створюється робочий настрій.
II. актуалізація опорних знань
Бесіда f
— Які типи оксидів вам відомі?
— Напишіть загальну формулу солей.
— Які речовини називають основами? Лугами?
— Які речовини називають кислотами?
— Атом якого елемента входить до складу всіх кислот?
— Які класифікації кислот ви знаєте? На яких ознаках вони засновані?
— Що вам відомо про способи отримання речовин різних класів
неорганічних сполук?
Учитель пропонує систематизувати знання про способи добування
різних класів неорганічних сполук і повідомляє тему уроку. Для визна-чення мети уроку варто пригадати основне завдання хімічної науки.
III. Узагальнення та систематизація знань
Інтерактивна вправа f
Для узагальнення знань про загальні способи добування основних класів
неорганічних сполук пропонуємо використати інтерактивну технологію
колективно-групового навчання «Ажурна пилка» (або «Мозаїка»). Ця
технологія дає змогу опрацювати велику кількість інформації за короткий
проміжок часу, може замінити лекцію, дозволяє заохочувати учнів допо-магати одне одному у навчанні (див. додатковий матеріал до уроку).
Об’єднуємо учнів в 4 «домашні» групи по 4—6 осіб в кожній. Кож-ному учню в групі роздаємо позначки різних кольорів. Групам надається
інформація для засвоєння, що є частиною загальної інформації. Завдан-ня «домашніх» груп — опанувати інформацією на рівні, необхідному для
обміну цією інформацією з іншими. Додатково учні можуть користуватися
підручниками та довідниками. Час на роботу — 5 хв.
Після завершення роботи в групах учні розходяться по кольорових «ек-спертних» групах, де вони стають експертами зі свого питання. В кожній
«експертній» групі має бути представник кожної «домашньої» групи,
який доповідає свою частину загальної інформації. Кожна експертна гру-па повинна вислухати всіх представників домашніх груп і проаналізувати
матеріал в цілому. На це відводиться певний час — 15 хв.
Після аналізу матеріалу учні повертаються в «домашні» групи
і обмінюються інформацією, аналізують, узагальнюють, роблять висновки.
Під час обговорення учні роблять необхідні записи в зошити. Час на обго-ворення — 5 хв. По завершенні роботи кожна група звітує про результати
своєї діяльності.
Інформація для роботи в групах. f
І група.
Добування оксидів.
Взаємодія простих речовин з киснем:
SO SO +→22;
222 MgOMgO +→ .
Горіння складної речовини в кисні:
CH OCOHO 42 22 22 +→+ ;
4724 2232 FeSO FeOSO +→ +↑.
Термічне розкладання нерозчинних основ — добування основних
оксидів:
MgOH MgOHO ( ) → +
2 2
t
;
233 23 2
FeOH FeOHO ( ) → +
t
.
Дегідратація оксигенвмісних кислот — добування кислотних оксидів:
HCOCOHO 23 22 →↑+ ;
HSiO SiOHO 23 22 →↓+ ;
2 3252 HNONOHO
t → + .
Термічне розкладання деяких солей — утворюються два оксиди (основ-ний та кислотний):
CaCO CaOCO 32t → +↑;
CuNO CuONOO 3 2 22 2 ()→ +↑+↑ t
.
ІІ група.
Добування кислот.
1. Добування безоксигенових кислот з простих речовин (з розчинен-ням продуктів у воді):
HClHCl 222 +→ .
2. Добування оксигенвмісних кислот — взаємодія кислотних оксидів
з водою:
SO HO HSO 32 24 +→ .
3. Взаємодія кислот із солями, якщо виділяється летка кислота
або випадає осад:
HSOCuClCuSOHCl 24 242 +=+↑;
KSiO HClKCl SiOHO 23 22 22 +→+↓+ .
ІІІ група.
Добування основ.
1. Добування лугів
Взаємодія лужних металів з водою:
22 2 22 Na HO NaOH H +→ +↑.
Взаємодія основних оксидів з водою:
NaOHONaOH 222 +→ ;
BaOHOBaOH +→( ) 2 2
.
2. Добування нерозчинних основ
Взаємодія лугів із розчинами солей, якщо при цьому випадає осад:
222 2
KOHFeClFeOHKCl +=( ) ↓+ .
ІV група.
Добування солей.
Хімічні реакції, в результаті яких утворюються солі.
1. Реакція нейтралізації: KOHHNO KNOHO +=+ 332
.
2. Взаємодія кислот з основними оксидами: HSOCuO CuSO HO 24 42 += + .
3. Взаємодія основ з кислотними оксидами: CaOH CO CaCO HO ( ) += +
2 232
.
4. Взаємодія лугів із солями: 333 3
KOHFeClFeOHKCl +=( ) + .
5. Взаємодія основних і кислотних оксидів: CaOSiO CaSiO +=23.
6. Взаємодія двох солей: NaSO BaCl BaSO NaCl 24 242 +=+ .
7. Взаємодія металів з неметалами: 222 KClKCl += .
8. Взаємодія металів з кислотами: 26 2332 Al HClAlClH += + .
9. Взаємодія металів із солями: Fe CuSO FeSO Cu +=+ 44.
Загальне обговорення f
Під час обговорення на дошці можна скласти загальну схему,
що ілюструє взаємозв’язки між класами неорганічних сполук та прости-ми речовинами.
1. З яких класів неорганічних сполук можна отримати оксиди?
Назвіть типи реакцій.
2. З яких класів неорганічних сполук можна отримати кислоти?
Назвіть типи реакцій.
3. З яких класів неорганічних сполук можна отримати основи? Назвіть
типи реакцій.
4. З яких класів неорганічних сполук можна отримати солі? Назвіть
типи реакцій.
5. Які речовини мають найбільше способів отримання?
Під час загального обговорення учителю слід звернути увагу учнів
на те, що речовини різних класів неорганічних сполук пов’язані між со-бою численними зв’язками. Важливо, щоб учні самостійно зробили такий
висновок.
Завдання для закріплення f
1. Як з купрум (ІІ) хлориду можна отримати купрум (ІІ) гідроксид? Чи
має завдання тільки один розв’язок? Скористайтесь таблицею розчинності
і запишіть можливі рівняння реакцій. Назвіть тип цих реакцій.
2. Як двома способами можна отримати бромідну кислоту?
3. Запропонуйте три способи одержання карбон (IV) оксиду, викори-стовуючи реакції різних типів. Назвіть типи цих реакцій.
4. Одержте кальцій карбонат чотирма різними способами.
ІV. Підбиття підсумків уроку
Учні коментують результати уроку. Учні здійснюють самооцінку своєї
активності на уроці за 5-бальною шкалою і занотовують її у свої зоши-ти. Представники з груп підводять підсумки роботи в групах, оцінюють
діяльність окремих учнів і групи взагалі. Учитель робить висновки щодо
навчальної діяльності учнів і класу взагалі.
V. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
Додатковий матеріал до уроку
Правила роботи для учнів за технологією «Ажурна пилка» f
Такий вид діяльності на уроці дає вам можливість працювати разом,
щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу,
а також дозволяє вам допомагати одне одному, вчитися навчаючи. Під час
роботи за допомогою методу «Ажурна пилка» ви повинні бути готовими
працювати в різних групах.
1. Спочатку ви працюватимете в «домашній» групі. Кожна група
отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал. Вам бажано
обрати в групі головуючого, тайм-кіпера (той, хто стежить за часом) та осо-бу, яка ставить запитання, або переконатися, що кожний (кожна) розуміє
зміст матеріалу.
2. Потім в «експертній» групі ви будете виступати в ролі «експертів»
з питання, над яким ви працювали в домашній групі, та отримаєте інформацію
від представників інших груп. По черзі кожний учень має за визначений
учителем час якісно і в повному обсязі донести інформацію до членів
інших груп та сприйняти нову інформацію від представників інших груп.
3. В останній частині заняття ви знову повернетесь у свою «домашню»
групу, для того щоб поділитися тією новою інформацією, яку вам надали
учасники інших груп. Узагальніть отриману інформацію.

 
 
Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 118 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: