Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 27 Тема. Умови перебігу реакцій обміну за участю солей.


Урок 27
Тема. Умови перебігу реакцій обміну за участю солей.
Способи утворення солей.
мета: закріпити й узагальнити знання учнів про склад, хімічні
властивості солей; визначити умови перебігу реакції
обміну та систематизувати знання про способи утво‑
рення солей; закріпити уміння складати рівняння ре‑
акцій обміну; розвивати вміння узагальнювати інфор‑
мацію.
матеріали: розчин нітратної кислоти, розчин калій гідроксиду,
фенолфталеїн, розчини натрій сульфату, калій нітра‑
ту, кальцій хлориду, натрій карбонату.
обладнання: Періодична система хімічних елементів, таблиця
розчинності, ряд напруги металів, пробірки.
Базові поняття
та терміни:
солі, кислоти, основи, реакції обміну.
Тип уроку: узагальнення знань.
методи
навчання:
пояснювально‑ілюстративні — розповідь, бесіда;
наочні — демонстрації; репродуктивні, частково‑по‑
шукові, практичні — виконання вправ.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 9 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................3 хв.
IV. Вивчення нового матеріалу............................19 хв.
1. Умови перебігу реакцій обміну за участю солей.
2. Способи утворення солей.
V. Узагальнення та систематизація знань ..................10 хв.
VI. Домашнє завдання...................................1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Перевіряється готовність учнів до уроку, створюється робочий настрій.
II. Перевірка домашнього завдання
1. Перевірка виконання письмових завдань f
(усно або на дошці).
Учням, що відповідають, додатково ставляться теоретичні питання.
2. Декілька учнів отримують на картках завдання, f
які після виконання обговорюються в класі.
1) Напишіть формули наступних солей: натрій сульфат, калій бромід,
магній нітрат, ферум (ІІІ) хлорид, кальцій фосфат.
2) Допишіть рівняння можливих реакцій:
а) KSHCl
2 +→;
б) NaCO HSO 23 24 +→;
в) NaSO HBr
24+→.
3) Допишіть рівняння можливих реакцій:
а) NiSO NaOH 4+→;
б) NaSO KOH 24+→;
в) FeCl KOH 2+→.
4) Допишіть рівняння можливих реакцій:
а) NaPO CaBr 34 2 +→;
б) NaCO KNO 23 3 +→;
в) BaCl KSO 224 +→.
III. актуалізація опорних знань
Бесіда f
— Які хімічні властивості характерні для солей?
— До якого типу реакцій відносяться реакції між солями і складними
речовинами?
— Назвіть умови, за яких відбувається взаємодія солей з основами.
Які речовини при цьому утворюються?
— Назвіть умови, за яких відбувається взаємодія солей з кислотами.
Які речовини при цьому утворюються?
— Назвіть умови, за яких відбувається взаємодія між солями. Які ре-човини при цьому утворюються?
Учитель пропонує узагальнити відомості про умови перебігу реакцій
обміну та способи утворення солей, формулює цілі уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
1. Умови перебігу реакцій обміну за участю солей.
Розповідь учителя (супроводжується демонстраціями) f
Більшість реакцій, що характеризують хімічні властивості солей,—
це реакції обміну. Реакції обміну можуть відбуватися тільки за деяких
умов.
Взаємодія солей з лугами, кислотами та іншими солями супроводжува-лась утворенням нерозчинних речовин — випаданням осадів. Зіллємо два
розчини солей — кальцій хлориду та натрій карбонату. Між цими речови-нами відбувається реакція обміну і утворюються дві нові солі:
CaCl NaCO CaCO NaCl 22332 +→↓+ .
Про протікання реакції можна судити по випадінню осаду кальцій
карбонату. При необхідності одержання продуктів реакції у чистому
вигляді осад можна відфільтрувати. А друга сіль — натрій хлорид — добре
розчиняється у воді, її виділити можна випаровуванням води з розчину,
що залишився після фільтрування.
Випадання осаду може спостерігатися і в інших реакціях. Якщо до
розчину кальцій гідроксиду додати вуглекислий газ, то про перебіг реакції
свідчить помутніння розчину — це випав білий осад кальцій карбонату
(крейди):
CaOH CO CaCO HO ( ) +→ ↓+ 2 232
.
Для одержання кальцій карбонату в чистому вигляді його можна
відфільтрувати і висушити.
Отже, утворення осаду — це одна з умов перебігу реакцій обміну у во-дних розчинах.
Реакції між сіллю і кислотою протікають у випадку, якщо кислота,
що утворюється, є леткою (сульфідна кислота) або нестійкою і розкладається
в момент утворення з виділенням газу (карбонатна або сульфітна кислоти),
наприклад:
NaSHCl NaCl HS 22+→+↑;
NaSO HClNaClSOHO 23 22 22 +→+↑+ .
Отже, виділення газу — це ще одна з умов перебігу реакцій обміну
у водних розчинах.
Варто пам’ятати, що багато нерозчинних солей (карбонати, сульфіти,
сульфіди) у кислотному середовищі виділити не можна.
Так, якщо злити розчини ферум (ІІ) хлориду і сульфідної кислоти, то
реакція не відбуватиметься завдяки тому, що більш вигідним є перебіг
зворотної реакції з утворенням сірководню:
FeCl HSFeSHCl 22 2 +≠+ .
Тому, якщо необхідно добути одну сіль з іншої, краще діяти на неї
розчинною сіллю, а не кислотою. Наприклад, для добування ферум (ІІ)
сульфіду з ферум (ІІ) хлориду необхідно використати іншу розчинну
сіль — натрій сульфід:
FeCl NaSFeS NaCl 22 2 +→↓+ .
Про протікання реакції між розчинами лугу і кислоти можна суди-ти по зміні забарвлення індикатора. При додаванні краплями нітратної
кислоти до розчину калій гідроксиду, підфарбованому фенолфталеїном,
про закінчення нейтралізації свідчить той факт, що малинове забарвлення
фенолфталеїну змінюється на безбарвне.
KOHHNO KNOHO +→+ 332
.
У даному випадку утворюється сіль (калій нітрат) і вода. При
необхідності одержання чистої солі воду можна випарувати. Утворення
води — важлива умова перебігу реакцій нейтралізації.
Якщо змішати розчини натрій сульфату і калій нітрату, можна чекати,
що буде протікати реакція відповідно до рівняння:
NaSO KNONaNOKSO 24 3324 22 +→+ .
Однак ніяких змін у розчині не відбувається. У такому випадку гово-рять, що реакція не протікає. Це і зрозуміло: всі чотири солі добре розчинні
у воді.
Таким чином, у водних розчинах реакції обміну протікають тільки за
умов, якщо один із продуктів реакції виділяється у вигляді газу, випадає
в осад або якщо виділяється вода. Такі реакції називають необоротними
(інші реакції називають оборотними).
2. Способи утворення солей.
Колективне обговорення f
Учитель пропонує згадати хімічні реакції, в результаті яких утво-рюються солі. Під час обговорення на дошці записуються типи реакцій,
в результаті яких утворюються солі. Учитель робить записи у певній
послідовності у вигляді таблиці або схеми. Після обговорення учитель
викликає до дошки учнів, що записують рівняння реакцій. При записі
рівнянь реакцій слід звертати увагу на тип і умови перебігу реакцій.
1) Реакція нейтралізації:
KOHHNO KNOHO +=+ 332
.
2) Взаємодія кислот з основними оксидами:
HSOCuO CuSO HO 24 42 += + .
4) Взаємодія основ з кислотними оксидами:
CaOH CO CaCO HO ( ) += +
2 232
.
5) Взаємодія лугів із солями:
333 3
KOHFeClFeOHKCl +=( ) + .
6) Взаємодія основних і кислотних оксидів:
CaOSiO CaSiO +=23.
7) Взаємодія двох солей:
NaSO BaCl BaSO NaCl 24 242 +=+ .
8) Взаємодія металів з неметалами:
222 KClKCl += .
9) Взаємодія металів з кислотами:
26 2332 Al HClAlClH += + .
10) Взаємодія металів із солями:
Fe CuSO FeSO Cu +=+ 44.
V. Узагальнення та систематизація знань
Завдання f
1) Напишіть рівняння реакцій нейтралізації, у результаті яких утвори-лися солі такого складу: BaSO4
; AlNO3 3
(); KPO 34; Ca PO 342
2) Допишіть рівняння реакцій:
Fe HCl +=+ ??;
CuSO CuOH 4 2
+= ( ) + ??;
PO KOHHO 25 2 +=+?;
AlOHSO HO 23 24 2 +=+?.
3) Як одержати магній сульфат виходячи з: а) магнію; б) магній окси-ду; в) магній гідроксиду? Напишіть рівняння реакцій.
4) Напишіть рівняння реакції одержання цинк хлориду усіма
відомими вам способами.
6) За допомогою яких реакцій можна здійснити перетворення:
CCOCaCOCaCl →→ → 232
?
VI. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
VII. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів оцінити власні знання щодо хімічних власти-востей оксидів, кислот, основ, солей і визначити власні проблеми та досяг-нення щодо написання рівнянь хімічних реакцій за їх участю. Які шляхи
подолання ускладнень бачать учні?

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 152 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: