Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 8 клас

Урок 21 Тема. обчислення зі хімічними рівняннями. розв’язання задач.


Урок 21
Тема. обчислення зі хімічними рівняннями.
розв’язання задач.
мета: продемонструвати та пояснити алгоритми розв’язання
задач за хімічними рівняннями; сформувати вміння
вести обчислення із хімічними рівняннями кількості ре‑
човини, маси, об’єму газів однієї речовини за відомою
кількістю іншої речовини.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Мен‑
делєєва, таблиця розчинності.
Базові поняття
та терміни:
кількість речовини, маса, молярна маса, об’єм, мо‑
лярний об’єм, реагенти, продукти реакції.
Тип уроку: комбінований.
методи
навчання:
пояснювально‑ілюстративні — бесіда, роз‑
повідь; репродуктивні, частково‑пошукові,
практичні — розв’я зан ня задач.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 1 хв.
II. Перевірка домашнього завдання ....................... 8 хв.
III. Актуалізація опорних знань...........................3 хв.
IV. Вивчення нового матеріалу............................15 хв.
V. Закріплення знань...................................15 хв.
VІ. Домашнє завдання...................................1 хв.
VII. Підбиття підсумків уроку.............................2 хв.
хід уроку
I. організаційний етап
Привітання. Створення робочого настрою.
II. Перевірка домашнього завдання
1. Бесіда за питаннями домашнього завдання f
— Назвіть способи добування оксидів.
— Які основи розкладаються при нагріванні?
— У якому випадку проходить термічний розклад солей?
2. Проводиться експрес-контроль щодо формування вміння f
складати рівняння реакцій з утворенням оксидів
Перевірка здійснюється у формі самоконтролю або взаємоконтролю за
відповідями, які вчитель наводить на дошці.
105
Завдання f
Заповніть прогалини в наведених схемах реакцій:
іваріант ііваріант
а) CaCCO 22+…→…+↑; а) PO+→… 2
;
б) …+ →+↑ OZnO SO 22; б) CS OCO 22 2 +→↑+…↑;
в) …→  +
t
PbOHO 2
; в) …→  +
t
FeOHO 2
;
г) CaSO3
t →+…+…; г) CuSO CuO 4
t → +…;
д) HCO 23→+…+…↑; д) …→  +↑ t
AlOCO 23 2
.
3. Під час експрес-контролю учитель вибірково перевіряє f
виконання письмових домашніх завдань
III. актуалізація опорних знань
Бесіда f
— Яку інформацію надає рівняння хімічної реакції?
— Сформулюйте закон збереження маси при хімічних реакціях.
— Користуючись законом збереження маси, обчисліть, яка маса
кальцій оксиду утворюється при повній взаємодії 4 г кальцію та 1,6 г кисню.
— Чи можна було б обчислити масу кальцій оксиду, знаючи масу
тільки одного з реагентів?
Такі обчислення можна провести за допомогою рівнянь хімічних
реакцій. Якщо відомі маса або об’єм, або кількість речовини одного
з учасників реакції, то можна визначити масу або об’єм, або кількість ре-човини всіх інших речовин.
Учитель називає тему уроку і просить учнів визначити головну мету
уроку.
IV. вивчення нового матеріалу
Хімічне рівняння показує, які речовини і у якій кількості реагують
одне з одною, а також які речовини при цьому утворюються, скільки
кожної з них можна одержати. Наприклад, рівняння реакції взаємодії
водню з азотом:
NHNH 22 3 32 +→
показує, що три молекули водню H2
реагують з однією молекулою азоту
N2
з утворенням двох молекул амоніаку NH3
.
Для визначення кількісних співвідношень між реагуючими речови-нами ми використовуємо поняття кількості речовини. Кількість речови-ни в рівнянні реакції показує коефіцієнт. Тобто по рівнянню утворення
амоніаку ми можемо сказати, що: 3 моль водню H2
реагують із 1 моль
азоту H2
з утворенням 2 моль амоніаку NH3
.
106
Якщо для проведення реакції взяти не три моля водню, а будь-яку
іншу кількість (наприклад, 3х моль), то кількість азоту, що прореагував,
буде у три рази менше, ніж кількість водню, тобто nxN2 ()= моль:
Nn xx HN 22331 ()()== ::: .
Таким чином, речовини вступають у хімічні реакції в кількостях,
що пропорційні їхнім коефіцієнтам у рівнянні реакції (стехіометричним
коефіцієнтам). Іншими словами, відношення кількостей реагентів (у мо-лях) дорівнює відношенню відповідних коефіцієнтів у рівнянні реакції.
Записавши рівняння реакції горіння сірководню:
V. Закріплення знань
Завдання f
1) Запишіть співвідношення кількостей речовин для реакції заліза
із сіркою, в якій утворюється ферум (ІІ) сульфід. В якому масовому
співвідношенні необхідно змішати залізо із сіркою для одержання ферум
(ІІ) сульфіду?
2) Обчисліть масове співвідношення реагентів для одержання купрум
(ІІ) оксиду.
3) Яка кількість речовини фосфор (V) оксиду утвориться при згорянні
фосфору кількістю речовини 2 моль? Яка кількість речовини кисню ви-трачається при цьому?
4) Обчисліть масу магній оксиду, який утвориться при згорянні
0,5 моль магнію.
5) Який об’єм вуглекислого газу виділиться при прожарюванні
0,1 моль вапняку?
6) Обчисліть масу цинк карбонату, яку необхідно прожарити для одер-жання цинк оксиду масою 20,25 г.
VI. домашнє завдання
Вивчити матеріал підручника. Виконати завдання після параграфа.
VII. Підбиття підсумків уроку
Учитель просить учнів визначити власні проблеми та досягнення щодо
розв’язання задач за рівняннями хімічних реакцій. Які шляхи подолання
ускладнень у розв’язанні задач бачать учні?

Категорія: Конспекти уроків з хімії 8 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 107 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: