Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 7 клас

Урок 2. Практична робота 1. Правила техніки безпеки під час роботи в хімічному кабінеті. Прийоми поводження з лабораторним приладами

Урок 2. Практична робота 1. Правила техніки

безпеки під час роботи в хімічному кабінеті.

Прийоми поводження з лабораторним

посудом, штативом і нагрівними приладами.

бУдова ПолУм’я

Цілі: ознайомитися з правилами техніки безпеки під час

роботи в хімічному кабінеті; навчитися поводитися

з лабораторним штативом, нагрівними приладами

та хімічним посудом.

обладнання: лабораторний штатив з лапкою та кільцем, нагрівні

прилади (спиртівка, керамічна плитка із сухим паль-ним, електронагрівний прилад), пробірка, хімічна

склянка, фарфорова чашка, піпетка, розсіювач

полум’я, штатив для пробірок, пінцет, сірники.

1. Правила техніки безпеки під час роботи в кабінеті хімії

У процесі вивчення хімії вам доведеться працювати з гарячими

предметами, їдкими та токсичними речовинами, які можуть зав-дати вам шкоди. Щоб повністю уникнути неприємностей під час

11 Вступ

виконання робіт у хімічному кабінеті, потрібно знати й беззапереч-но виконувати правила техніки безпеки.

Спочатку запам’ятайте чотири правила, які є найголовнішими

під час виконання всіх наведених у зошиті робіт, з іншими ви озна-йомитеся у процесі подальшої діяльності.

1. Під час роботи в хімічній лабораторії не торкайтеся руками час-тин тіла, які найбільш чутливі до дії хімічних речовин, — носа,

губ та очей.

У разі потреби користуйтеся носовичком, а у випадку потрап-ляння реактивів на шкіру змийте їх водою.

2. Не можна торкатися руками нагрітих предметів або намага-тися прискорювати їх охолодження (наприклад, дмухати на

ці предмети). Це може призвести до їх руйнування або навіть

до вибуху.

У разі опіку необхідно негайно звернутися до вчителя: він обро-бить місце опіку спеціальними медикаментами з аптечки, яка

є в кабінеті хімії.

3. Для захисту одягу від їдких і барвних речовин під час проведен-ня практичних робіт у кабінеті хімії необхідно мати спеціаль-ний одяг — лабораторний халат або фартух.

У разі потрапляння їдкої або барвної речовини на захисний одяг

його слід негайно зняти та змити пляму водою.

4. Під час практичних робіт необхідно особливо суворо дотриму-ватися дисципліни: забороняється торкатися хімічного облад-нання та реактивів без дозволу вчителя або його помічника-лаборанта, ходити по класу або вживати їжу.

правила поводження з реактивами

1. Виконуй тільки ті хімічні досліди, які узгоджено з учителем,

під його наглядом або наглядом лаборанта.

2. Уважно прочитай етикетку на ємності з тією речовиною, яку

береш для досліду. Відкриваючи ємність із реактивом, не клади

пробку на лабораторний стіл боком, а постав.

3. Реактиви використовуй тільки в тих кількостях, які зазначено

в завданнях до лабораторних і практичних робіт.

4. Надлишок реактиву не зливай (не зсипай) назад у ємність, де

він зберігався.

5. Ємність, із якої взяли реактив, відразу закрий пробкою та по-став на місце.

6. Ніколи не пробуй хімічні реактиви на смак!

7. Відпрацьовані реактиви зливай у раковину (після їх нейтралі-зації) або у спеціальний посуд.

12 Уроки хімії за інтегральною технологією. 7 клас

2. Правила поводження з хімічним посудом

Хімічний посуд зовсім не схожий на той, який використову-ється в повсякденному житті. З першого погляду, форма хімічно-го посуду може здатися дивною, але вона формувалася століттями

й майже ідеально пристосована для проведення хімічних експе-риментів.

Існує три різновиди хімічного посуду.

Посуд для роботи за нормального атмосферного тиску

Цей посуд виготовлено з термостійкого скла (скла, що стійке до

різких перепадів температури). Якщо ви ллєте у склянку з такого

скла окріп, то вона, на відміну від звичайного кухонного посуду,

не лопне.

Увага!Стійкість до різкого перепаду температури хімічного посуду

не безмежна. Якщо гарячу склянку або колбу поставити на холод-ну металеву поверхню, вони можуть лопнути.

Нізащо не дмухайте на гарячий хімічний посуд, щоби прискорити

його охолодження! Це може призвести до його руйнування.

Мірний хімічний посуд

На такий посуд нанесені позначки для вимірювання об’єму

рідини. У мірному посуді не проводять хімічних реакцій, його не

можна сильно нагрівати — він може деформуватися і потім непра-вильно показувати об’єм.

На мал. 1 зображено зразки хімічного посуду. Розгляньте посуд

на малюнку, а також посуд, який запропонує вчитель.

3. будова і правила поводження з нагрівними приладами.

будова полум’я

Спиртівка

1. Ознайомтеся з конструкцією спиртівки (мал. 2). З цією метою:

зніміть ковпачок зі спиртівки та покладіть на стіл; y

підніміть диск із трубкою та ґнотом, не виймаючи ґнота з ре- y

зервуара.

Увага! Диск із трубкою має щільно прикривати отвір резервуара

спиртівки, щоби спирт не зміг загорітися в самому резервуарі.

2. Готують спиртівку до роботи так:

у резервуар через лійку наливають денатурований спирт (не y

менше ніж 1/3 та не більше ніж 2/3 об’єму спиртівки);

у трубку вставляють ґніт з некручених бавовняних ниток y

(але не з вати або марлі!). Ґніт має бути рівномірної товщини,

13 Вступ

Пробірка Циліндр мірний Колба мірна Мензурка

Ступка

з товкачиком

Хімічна склянка Кристалізатор Банка з пробкою

Колба

плоскодонна

Колба конічна Піпетка Лійка

входити не дуже щільно, але й не випадати з трубки, вільно

діставати дна спиртівки. Перед тим як запалити ґніт, потріб-но змочити його спиртом. Спиртівку закривають ковпачком,

щоби спирт не випаровувався.

3. Запаліть спиртівку, для цього:

перевірте, чи є в ній спирт; y

зніміть ковпачок; y

розправте ґніт; y

  • до ґнота запалений сірник або скіпу. y

Увага!Не можна запалювати одну спиртівку від іншої, не мож-на наливати спирт у палаючу спиртівку, тому що так може ви-никнути пожежа.

Для того щоби збільшити полум’я, слід загасити спиртівку й,

утримуючи диск однією рукою, другою вийняти ґніт із трубки

вгору на 1–1,5 см та розправити його.

Якщо на ґніт потрапить вода, який-небудь інший розчин або

порошок і полум’я значно зменшиться, потрібно загасити спир-тівку, ґніт трохи вийняти та обрізати. Якщо ґніт не діставатиме

дна спиртівки, його необхідно замінити. Якщо полум’я спиртів-ки зменшилось, а ґніт починає тліти, це значить, що спирт по

ньому не піднімається. Слід загасити спиртівку, долити спирт

через лійку або послабити стиснення ґнота у трубці.

Увага! Зі спиртівкою завжди слід поводитися обережно, щоб

не перекинути її та не розбити. Якщо спирт, який горить, розі-ллється на столі, відразу накрийте його рушником, засипте піс-ком або залийте водою.

4. Загасіть спиртівку, накривши її ковпачком, який слід підноси-ти збоку.

Увага!Не дмухайте на запалену спиртівку, щоб загасити її. Це

може призвести до пожежі.

5. Запишіть складові частини спиртівки (1, 2, 3, 4).

4. будова і правила поводження з лабораторним

штативом

Різноманітні підставки для хімічного посуду називають штати-вами. Штативи бувають як прості — для пробірок, так і складні —

для монтажу хімічних лабораторних установок (мал. 4).

Виконайте такі операції.

Викрутіть стрижень з підставки та знову закрутіть його до кінця.

Закріпіть муфту на середині стрижня штатива, пересуньте її

вгору, опустіть униз (попередньо послабивши гвинт, яким муфта

закріплюється на стрижні). Знову пересуньте її на середину стриж-ня, закріпіть.

З допомогою другого гвинта муфти закріпіть

у ній лапку.

Візьміть другу муфту та закріпіть її з допо-могою одного гвинта на стрижні штатива. З до-помогою другого гвинта закріпіть у ній кільце.

Закріпіть у лапці штатива пробірку так, щоб

вона перебувала у вертикальному положенні

отвором догори, для цього:

послабте гвинт лапки; y

однією рукою вставте в лапку пробірку; y

другою рукою обережно поверніть гвинт y

лапки до кінця.

Пробірку слід закріпити в лапці так, щоб

вона не випадала та її можна було пересувати.

Пробірку слід закріпити біля отвору, а не посередині. Завдяки цьо-му її поверхня буде нагріватися рівномірно по всій довжині.

Закріплення пробірки в лапці

Закріпіть цю ж пробірку, не виймаючи її з лапки, у горизон-тальному положенні, для цього:

послабте гвинт, який фіксує лапку в муфті; y

поверніть лапку разом із пробіркою на 90 y °;

  • гвинт. y

Закріпіть у штативі хімічну склянку, а потім фарфорову чаш-ку, для цього:

на кільце штатива покладіть сітку-розсікач; y

на сітку поставте склянку; y

фарфорову чашку можна ставити на кільце без сітки. Сітка y

необхідна для рівномірного нагрівання дна склянки.

Увага!Перед кожною лабораторною та практичною роботою ви ма-єте повторити правила техніки безпеки, поводження з реактивами,

а також способи поводження з нагрівними приладами, хімічним

посудом і лабораторним штативом.

Перед виконанням роботи ви маєте поставити свій підпис, який

підтверджує, що ви ознайомились із правилами техніки безпеки:

«З правилами техніки безпеки ознайомлений(а) та зобов’язуюсь

їх виконувати». Дата. Підпис учня.

Категорія: Конспекти уроків з хімії 7 клас | Додав: uthitel (27.09.2018)
Переглядів: 19 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: