Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 7 клас

УРОК № 23 ТЕМА. ОЦІНЮВАННЯ № 2 З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».


УРОК № 23
ТЕМА. ОЦІНЮВАННЯ № 2 З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ
ПОНЯТТЯ».
Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми «Початкові хімічні поняття»;
узагальнити знання учнів з вивченого матеріалу.
Обладнання та матеріали:періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва, дидактичний матеріал.
Базові поняття та терміни:атом, молекула, валентність, формула, бінарні сполуки, відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, масова частка елемента, хімічні
явища, рівняння хімічних реакцій.
Тип уроку: контроль знань.
Методи та прийоми. Практичний:контрольна робота.
Перебіг уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
Вчитель проводить інструктаж учнів щодо виконання роботи
та її оформлення.
ІІ. ВИКОНАННЯ РОБОТИ.
Варіант № 1
Початковий рівень.
1. Властивість атомів хімічного елемента з’єднуватися з певним
числом атомів того самого або інших хімічних елементів на-зивається:
а) відносна атомна маса;
9б) валентність;
в) відносна молекулярна маса;
г) масова частка елемента в речовині.
2. У речовині купрум(ІІ) хлорид СuCl2римська цифра позначає:
а) два атоми Хлору;
б) два атоми Купруму;
9в) валентність Купруму ІІ;
г) валентність Хлору ІІ.
3. Приклади формул тільки простих речовин наведені у рядку:
а) H2O, HCl, H2, O2;
б) P4, P2O5, H2S, N2;
9в) O2, Cl2, Zn, S;
г) Al, NO2, F2, S8.
Середній рівень.
4. Серед перелічених явищ виберіть хімічні:
9а) іржавіння залізного цвяха;
б) утворення хмар;
в) поширення запаху апельсина;
9г) гниття деревних ошурок.
5. Встановіть відповідність між формулами та назвами сполук:
1. Натрій (ІІ) сульфід.
А. CrO3 2. Натрій сульфід.
Б. Na2S 3. Хром (VI) оксид.
4. Хром (ІІІ) оксид.
Відповідь: А — 3; Б — 2.
6. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома
Гідрогену, одного атома Нітрогену та трьох атомів Оксигену.
Відповідь: HNO3.
Достатній рівень.
7. Розставте коефіцієнти у схемах хімічних реакцій:
а) __Zn + __O2 → ZnO (2Zn + O2 = 2ZnO);
б) __HgO → __Hg + O2 (2HgO = 2Hg + O2);
в) __ Na + __H2O → __ NaOH + __H2(2Na + 2H2O = 2NaOH + H2);
г) __ KClO3 → __KCl + __O
2 (2KClO3 = 2KCl + 3O2).
8. У результаті взаємодії сірки із залізом масою 112 г утвори-лося 176 г ферум (ІІ) сульфіду FeS. Визначте яка маса сірки
прореагувала. (64 г)
9. Складіть хімічні формули речовин за їх назвами:
а) цинк хлорид;
б) фосфор (V) оксид;
в) натрій сульфід;
г) кальцій оксид.
Відповідь: ZnCl2, P2O5, Na2S, CaO.
Високий рівень.
Масове співвідношення Купруму та Оксигену в речовині ста-новить 4:1. Визначте формулу цієї сполуки та масову частку Ку-пруму в ній (СuO, 80%).
Варіант № 2
Початковий рівень.
1. Маса речовин, що вступили в хімічну реакцію:
9а) дорівнює масі речовин, що утворилися в результаті реакції;
б) менша за масу речовин, що утворилась в результаті реакції;
в) більша за масу речовин, що утворилися в результаті реакції;
г) правильної відповіді немає.
2. У речовині ферум(ІІІ) оксиду Fe2O3 римська цифра позначає:
а) три атоми Оксигену;
б) три атоми Феруму;
в) валентність Оксигену ІІІ;
9г) валентність ФерумуІІІ.
3. Приклади формул тільки складних речовин наведені у відповіді:
9а) Fe2O3, ZnO, H2O, AlCl3;
б) O2, Cl2, N2, S;
в) Al, NO, F, HF;
г) SO2, Ca, CaO, Cl2.
Середній рівень.
4. Серед перелічених явищ виберіть хімічні:
9а) почорніння срібної брошки;
б) витягування золота у довгу нитку;
9в) прокисання молока;
г) утворення інею на деревах.
5. Встановіть відповідність між формулами та назвами сполук:
1. Карбон(IV) оксид.
9А. CO2 2. Карбон (ІІ) оксид.
Б. FeCl3 3. Ферум (ІІ) хлорид.
4. Ферум (ІІІ) хлорид.
Відповідь: А — 1, Б — 4.
6. Напишіть формулу речовини, що складається з одного атома
Феруму, одного атома Карбону, трьох атомів Оксигену.
Відповідь: FeCO3.
Достатній рівень.
7. Розставте коефіцієнти у схемах хімічних реакцій:
а) __Al + __ Cl2 → __AlCl
3 (2Al + 3Cl2 = 2AlCl3);
б) __ H2O → __ H2 + __ O2 (2H2O = 2H2+ O2);
в) __ Zn + __ HCl → ZnCl2 + __ H
2 (Zn + 2HCl = ZnCl2+ H2);
г) __ AgBr → __ Ag + __ Br2 (2AgBr = 2Ag + Br2),
8. Яка маса магній оксиду MgO утворилася при повній взаємодії
5,25 г кисню та 7,88 г магнію? (13,13 г).
9. Складіть хімічні формули речовин за їх назвами:
а) магній хлорид;
б) хлор(VІІ) оксид;
в) кальцій сульфід;
г) натрій йодид.
Відповідь: MgCl2, Cr2O7, CaS, NaI.
Високий рівень.
Знайдіть формулу речовини, до складу молекул якої входять
атоми Карбону та Гідрогену в масовому співвідношенні 3:1. Визначте
формулу цієї сполуки та масову частку Карбону у ній (СН4, 75%).
ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Попель П. П., Крикля Л. С. повторити § 4–15 підручника.
Оцінювання № 2 з теми «Початкові хімічні поняття».
Варіант № 1
І рівень.
1. Індекс — це ...
2. З даного переліку випишіть окремо фізичні та хімічні явища:
горіння свічки, плавлення льоду, утворення інею, розклад води
на водень і кисень (фізичні: плавлення льоду, утворення інею).
3 У якій з речовин Хлор проявляє найвищу валентність:
Cl2O, ClO2, HCl? (ClO2)
ІІ рівень.
1. Складіть формули сполук з Гідрогеном таких елементів: N,
Ca, C (NH3, CaH2, CH4).
2. Задача.
Яку масу сульфіду феруму можна одержати в результаті вза-ємодії 28 г заліза і 16 г сірки? (44 г).
ІІІ рівень.
Напишіть рівняння реакцій за схемами:
BaCl2 + AgNO3 → Ba(NO3)2 + AgCl
CaCl2 + Li3PO4 → Ca3(PO4)2 + LiCl.
(BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 + 2AgCl
3CaCl2 + 2Li3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6LiCl)
ІV рівень.
1 Яку масу міді можна добути з Cu2O масою 14,4 кг? (12,8 кг)
2. Закінчи рівняння реакції, обчисліть масові частки елементів
в продуктах реакції:
... + ... = MgCl2
(Mg + Cl2 = MgCl2; w(Mg) = 25,26%; w(Cl) = 74,74%).
Варіант № 2
І рівень.
1. Хімічне рівняння — це ...
2. З даного переліку випишіть окремо фізичні та хімічні явища:
плавлення свічки, горіння бензину, випаровування води, ски-сання молока (Хімічні: горіння бензину, скисання молока).
3. У якій із сполук Нітроген проявляє найвищу валентність:
N2O, NO, Mg3N2? (Mg3N2).
ІI рівень.
1. Складіть формули сполук з Флуором таких елементів: Lі, Al,
Mg (LiF, AlF3, MgF2).
2. Задача.
Обчисліть масу оксиду фосфору, який утворюється в резуль-таті взаємодії 124 г фосфору і 160 г кисню (284 г).
ІII рівень.
Напишіть рівняння реакцій за схемами:
Cr2(SO4)3 + BaCl2 → BaSO4 + CrCl3
Na3PO4 + AgNO3 → Ag3PO4 + NaNO3.
(Cr2(SO4)3 + 3BaCl2 = 3BaSO4 + 2CrCl3
Na3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4 + 3NaNO3)
ІV рівень.
1. Яку масу міді можна добути з 160 кг Cu2S? (128 г).
2. Закінчіть рівняння реакції, обчислити масові частки елемен-тів у продуктах реакції:
... + ... = CaS.
(Ca + S = CaS; w(Ca) = 55,56%; w(S) = 44,44%).
Варіант № 3
І рівень.
1. Коефіцієнт — це ...
2. З даного переліку випишіть окремо фізичні та хімічні явища:
замерзання води, притухання яєць, горіння палива, плавлен-ня металу (Фізичні: замерзання води, плавлення металу).
3. У якій із сполук Хром проявляє найвищу валентність:
CrO3, CrO, Cr2O3? (Cr2O3).
ІI рівень.
1. Складіть формули сполук з Оксигеном таких елементів: B,
K, Ca (B2O3, K2O, СaO).
2. Задача.
Під час взаємодії 64 г сірки з киснем утворилось 128 г сірчис-того газу. Яка маса кисню вступила в реакцію з сіркою? (64 г).
ІII рівень.
Напишіть рівняння реакцій за схемами:
BaCO3 + HNO3 → Ba(NO3)2+ H2O + CO2
MgSO4+ K3PO4 → Mg3(PO4)2+ K2SO4.
(BaCO3 + 2HNO3 = Ba(NO3)2+ H2O + CO2
3MgSO4 + 2K3PO4 = Mg3(PO4)2 + 3K2SO4)
ІV рівень.
1. Яку масу заліза можна добути з 3,2 кг Fe2O3? (2,24 кг).
2. Закінчіть рівняння реакції, обчисліть масові частки елементів
у продуктах реакції:
... + ... = Na2O
(4Na + O2 = 2Na2O; w(Na) = 74,19%; w(O) = 25,81%).
Варіант № 4
І рівень.
1. Хімічне явище — це ...
2. З даного переліку випишіть окремо фізичні та хімічні яви-ща: гниття деревини, плавлення скла, утворення зеленого на-льоту на поверхні мідного виробу, замерзання води (Фізичні:
плавлення скла, замерзання води).
3. У якій з речовин Манган проявляє найвищу валентність?
MnO, MnO2, Mn2O7? (Mn2O7).
ІI рівень.
1 Складіть формули сполук з Сульфуром таких елементів: H,
Na, Cr(III) (H2S, Na2S, Cr2S3).
2. Задача.
108 г алюмінію реагують з киснем з утворенням 204 г оксиду
алюмінію. Яка маса алюмінію вступає в реакцію? (96 г).
ІII рівень.
Напишіть рівняння реакцій за схемами:
Ca(OH)2+ H3PO4 → Ca3(PO4)2+ H2O
Al(OH)3 + HCl → AlCl3+ H2O.
(3Ca(OH)2 + 2H3PO4 = Ca3(PO4)2 + 6H2O
Al(OH)3 + 3HCl = AlCl3 + 3H2O)
ІV рівень.
1. Яку масу заліза можна добути з 4,64 кг Fe3O4? (3,36 кг).
2. Закінчіть рівняння реакції, обчисліть масові частки елементів
в продуктах реакції:
... + ... = KCl.
(2K + Cl2 = 2KCl; w(K) = 52,35%; w(Cl) = 47,65%).

Категорія: Конспекти уроків з хімії 7 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 214 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: