Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 7 клас

УРОК № 22 ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».


УРОК № 22
ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ
З ТЕМИ «ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ».
Мета: узагальнити та систематизувати знання про хімічні речовини; поглибити знання про
фізичні та хімічні явища, ознаки хімічних реакцій; удосконалити уміння складання
рівнянь хімічних реакцій та розв’язування задач.
Обладнання та матеріали:періодична система Д. І. Менделєєва, дидактичний матеріал.
Базові поняття та терміни:прості та складні речовини, валентність, формула, хімічна
реакція, рівняння хімічної реакції.
Тип уроку: урок узагальнення знань.
Методи та прийоми:словесні: бесіда, розповідь; практичний: розв’язання задач.
Єдиний шлях, який веде до
знань, — це діяльність.
Б. Шоу
Перебіг уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
;Слово вчителя.
Уже півроку ми подорожуємо країною Хімії. Сьогодні ми
з вами підведемо підсумки цієї подорожі, доповнимо ваші знання
та узагальнимо уже вам відомі. Якщо ви успішно будете працюва-ти, то кожен із вас отримає перепустку у велике царство хімічних
елементів та речовин, які ми будемо вивчати згодом та підготується
до проведення контрольної роботи.
Учням видають підготовлені картки-перепустки. На столі
у вчителя клейкі кольорові фішки різних кольорів, що відповіда-ють балам: сині — 1 бал, зелені — 2 бали, червоні — 3 бали, які
в процесі роботи вчитель роздає учням.
Наш урок буде складатися із кількох турів.
І тур. Розминка. «Знайди кодове слово»
Кожна правильна відповідь — синя фішка, яка кріпиться до
картки-перепустки.
Завдання. Визначте за таблицею хімічні елементи, прості та
складні речовини. Із літер, які відповідають правильним відповід-ям, складіть кодові слова.
№ з/п Назва
Хімічний
елемент
Проста
речовина
Складна
речовина
1 Оксиген М І З
2 Кисень Р О К
3 Сульфур Л С Л
4 Сірка Д О Г
5 Карбон (ІІ) оксид Т У Д
6 Водень Ц З А
7 Аурум І ! О Х
8 Залізо Ж В Б
9 Цинк оксид Д Є П
10 Хлорид магнію Р О Е
11 Ферум Р В Ф
12 Золото М Е Ю
13 Азот К Д ! У
Відповідь: «Молодці! Вперед!»
ІІ тур «Графічний диктант»
1. Учні позначають фізичне явище знаком «+», а хімічне — «–».
фільтрування (+);
горіння деревини (–);
утворення хмар (+);
утворення інію (+);
прожарювання міді (–);
кування заліза (+);
випаровування (+);
плавлення цукру (+);
притухання яєць (–);
прокисання молока (–).
Здійснюється взаємоперевірка (за правильно виконане завдан-ня учень отримує зелену фішку).
2. Учні називають ознаки хімічних реакцій:
• горіння спирту (виділення теплоти);
• обвуглення цукру (зміна кольору);
• взаємодія соди з оцтом (виділення газу);
• псування продуктів харчування. (зміна запаху та смаку).
За правильну відповідь учень отримує синю фішку.
ІІІ тур «Хімічна формула»
1-ий учень виконує при закритій дошці, після виконання
завдання здійснюється самоперевірка. За правильно виконане за-вдання учням видається зелена фішка.
Учні записують формули речовин, які складаються:
• з одного атома Карбону та чотирьох атомів Гідрогену (CH4);
• з одного атома Магнію та одного атома Оксигену (MgO);
• з одного атома Натрію, одного атома Оксигену та одного
атома Гідрогену (NaOH);
• зодного атома Купруму та двох гідроксильних груп (Cu(OH)2));
• з одного атома Кальцію і двох груп NO3 (Ca(NO3)2)).
ІV тур «Чарівний конверт»
Учні із конверта виймають завдання: складіть формули ре-човин за їх назвами:
1. Цинк оксид (ZnO);
2. Алюміній хлорид (AlCl3);
3. Натрій оксид (Na2O);
4. Сульфур (VІ) оксид (SO3);
5. Сіліцій оксид (SiO2);
6. Цинк сульфід (ZnS);
7. Нітроген (ІІІ) оксид (N2O3).
V тур «Хто спритніший?»
Учням пропонують закінчити рівняння реакції, та постави-ти, де потрібно, коефіцієнти (фішки роздають відповідно до рівня
складності виконаного завдання).
1. Сu + O2 = CuO
Mg + HCl = MgCl2+ H2
H2 O2 = H2 + O2
Mg + N2 = Mg3N2
Al + H2SO4 = Al2(SO4)3+ H2
Fe + Cl2 = FeCl3
2. Zn + O2=... K + Cl2 =...
S + H2 =... P + O2 =...
Al + O2 =...
Na + S = ...
VІ тур «Розрахунковий»
Уміння розв’язувати задачі — це мистецтво, що набувається
практично.
Учні розв’язують задачі, та відповідно отримують зелені чи
червоні фішки.
Усні завдання
1. Визначте масу цинку, що прореагував з бромом масою 16 г,
якщо маса продукту реакції становить 22,5 г. (6,5 г)
2. Визначте масу продукту реакції, якщо прореагував кисень
масою 16 г та фосфор масою 12, 4 г. (28,4 г)
3. При нагріванні 111 г малахіту утворилося 80 г купрум окси-ду, 9 г води, та вуглекислий газ. Яка маса вуглекислого газу,
що виділився? (22 г)
Письмові задачі
Обчислити масове співвідношення елементів у речовинах:
1. CaO (5:2), MgS (3:4), CaS (4:5), SO2 (1:1).
2. CO2 (3:8), SO3 (2:3), Cu2O (8:1), FeO (7:2).
3. MgCO3 (2:1:4), FeSO
4 (7:4:8), CaCO3 (10:3:12), CuSO
4 (2:1:2).
За масовим співвідношенням елементів у речовині скласти її
найпростішу формулу (використати дані попередніх варіантів).
Приклади розв’язування
1. Відношення мас елементів у речовині обчислюють за формулою:
m (А): m (Б) = Аr (А) • х: Аr (Б) • у,
де m (А) — маса елемента А, m (Б) — маса елемента Б,
Аr (А) — відносна атомна маса елемента А, х — індекс елемента
А в хімічній формулі, Аr (Б) — відносна атомна маса елемента Б,
у — індекс елемента Б в хімічній формулі. Наприклад, відношення
мас елементів у CaCO3 буде таким:
m(Са) : m (С) : m (О) = 40• 1: 12 • 1 : 16 • 3 = 40 : 12 : 48 = 10 : 3 : 12.
2. За відомим відношенням мас хімічних елементів форму-ли речовин складають так: збільшують відношення мас елементів
у найменшу кількість разів, щоб отримати числа, які діляться на
відносні атомні маси хімічних елементів. Потім виконують це ді-лення й отримують індекси. Наприклад:
m(С) : m(О) = 3 : 8
Число 3 не ділиться на відносну атомну масу Карбону (12),
а 8 — на відносну атомну масу Оксигену (16). Збільшуємо відно-шення мас елементів у 4 рази.
m(С) : m(О) = 12 : 32
12 ділимо на 12 і отримуємо індекс 1. 32 ділимо на 16 і отри-муємо індекс 2. Отже, формула речовини — СО2.
ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.
Навчання — це робота, що починається у школі, а закінчується вдома.
Підготуватися до оцінювання знань з теми «Початкові хімічні поняття».
ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ.
Учні здають картки-перепустки з наклеєними у них фішками.
Учитель звертає увагу учнів, що слід додатково опрацювати.
Додаткова інформація до уроку
Узагальнення й систематизація знань з теми «Початкові хі-мічні поняття»
1. Дайте усно відповіді на питання.
• Які явища називаються фізичними? Наведи приклад.
• Які явища називаються хімічними ? Наведи приклад.
• Що таке хімічне рівняння?
• Поясни, що таке коефіцієнт.
• Що таке індекс?
• Назви прості речовини, молекули яких складаються
з двох атомів.
• Як читається закон збереження маси? Хто його відкрив?
• Як досліджуються хімічні явища?
2. У якій із сполук Фосфор проявляє найвищу валентність:
PCl3, P2O5, P2O3, PH3, PCl5? (PCl5).
3. Складіть формули сполук Хлору з наступними хімічними елементами:
Fe(II), Сu(II), Ag (I), B (III). N (III), S (II), Si (IV), W (VI).
(FeCl2, CuCl2, AgCl, BCl3, NCl3, SCl2, SiCl4, WCl6).
4. Під час розкладу 9,2 кг доломіту утворилось 2,8 кг оксиду кальцію, 2 кг
оксиду магнію і вуглекислий газ. Знайдіть масу вуглекислого газу (4,4 кг).
5. Яку масу міді і заліза можна добути з 18,4 кг мідного колчедану
CuFeS2
? (6,4 кг міді; 5,6 кг заліза).
6. Закінчити рівняння реакції, обчислити масові частки хімічних еле-ментів у продукті реакції:
... + ...= P2O3.
(4P + 3O2 →― 2P2O3; w(P) = 56,36%; w(O) = 43,64%).
7. Написати рівняння реакції за схемою:
СаCO3 + HNO3 → Ca(NO3)2+ H2O + CO2
Hg(NO3)2 → Hg + NO2+ O2
(NH4)2CO3 → NH3+ H2O + CO2.
(CaCO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2+ H2O + CO2
Hg(NO3)2 →― Hg + 2NO2+ O2
(NH4)2CO3 = 2NH3+ H2O + CO2)

Категорія: Конспекти уроків з хімії 7 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 99 | Рейтинг: 0.0/0

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: