Головна » Статті » Конспекти уроків для середніх класів » Конспекти уроків з хімії 7 клас

УРОК № 21 ТЕМА. ХІМІЧНЕ РІВНЯННЯ.


УРОК № 21
ТЕМА. ХІМІЧНЕ РІВНЯННЯ.
Мета: сформувати поняття про хімічне рівняння; пояснити правила складання рівнянь
хімічних реакцій; виробити навички і вміння складання рівнянь хімічної реакції,
розміщення коефіцієнтів на основі закону збереження мас, читання хімічних рів-нянь; розширити уявлен-ня про хімічні реакції.
Обладнання та матеріали:періодична система Д. Менделєєва, дидактичний матеріал.
Базові поняття та терміни:атом, молекула, речовина, хімічна реакція, закон збереження
маси, коефіцієнт, рівняння хімічних реак-цій.
Тип уроку: комбінований.
Методи та прийоми:пояснювально-ілюстративні: бесіда, розповідь; практичні: виконання
вправ, частково-пошукові.
Перебіг уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.
ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
;Розв’язування учнями задач на закон збереження маси біля дошки.
1. Визначте масу ртуті, що прореагує із сіркою масою 3,2 г,
якщо маса продукту реакції HgS становить 43,4 г (40,2 г).
Дано:
m (S) = 3,2 г
m (HgS) = 43,4 г
Розв’язання
За законом збереження маси речовини:
m (HgS) = m (Hg) + m (S);
m (Hg) = m (HgS) – m (S);
m (Hg) = 43,3 г – 3,2 г = 40,2 г.
m (Hg) — ?
Відповідь: m(Hg) = 40,2 г.
2. Визначте масу кальцію, що прореагує з хлором масою 14, 2 г,
якщо маса продукту реакції становить 22,2 г (8 г).
;Робота з класом.
;Бесіда.
1. Сформулюйте закон збереження маси речовин. (Маса речови-ни, що вступила в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин,
які утворилися в результаті реакції).
2. Коли і ким був відкритий цей закон? (1748 р. М. Ломоносо-вим, 1789 А. Лавуазьє).
Учні представляють інформаційно-пошукові проекти «Сторінками біографії»
;Вправа для розвитку уяви «Якби колись...».
Що було б, якби колись не був відкритий закон збереже-ння маси?
ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ.
;Вправа «Ланцюжок запитань».
1. Дайте визначення понять: атом, молекула, хімічний еле-мент, коефіцієнт, індекс, хімічна формула.
Відповідь: атом — найдрібніша частинка речовини, що скла-дається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених
електронів; молекула — електронейтральна частинка речовини,
яка складається з двох або більшої кількості сполучених атомів;
хімічний елемент — вид атомів із певним зарядом ядра; коефі-цієнт — число перед хімічною формулою, що показує кількість
структурних одиниць речовини; індекс — число, яке відображає
кількість атомів, що входять до складу речовини; хімічна форму-ла — умовний запис складу речовини за допомогою хімічних зна-ків та індексів.
2. Поясніть, що означають записи: 4О, О2, 2О2, 3H2O.
Відповідь: чотири атоми Оксигену, молекула кисню, дві мо-лекули кисню, три молекули води.
ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ.
;Запитання до учнів.
1. На основі записаної теми сформулюйте мету нашого уроку.
2. У чому полягає сутність хімічної реакції? (Перетворенні ре-човин).
3. Що відбувається з атомами під час хімічної реакції? (Пере-групування).
V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.
;Пояснення вчителя.
Хімічну реакцію процесу горіння сірки можна записати у та-кому вигляді:
сірка + кисень → сірчистий газ.
Такий запис дає мало інформації, не вказується хімічний
склад реагентів і продуктів. Тому існує інший спосіб запису —
хімічна схема реакції, де замість назв речовин містяться хімічні
формули:
S + O2 → SO2
Ця схема наочно показує, що хімічні елементи під час хі-мічної реакції не змінюються. Однак це відображає лише якісну
характеристику хімічної реакції. Кількісну характеристику реакції
відображає закон збереження маси речовин. Відповідно до цього
закону число атомів різних елементів під час хімічної реакції не
змінюється. Число атомів одного елемента до і після мають до-рівнювати. Це має бути відображено в схемі хімічної реакції, тоді
вона стає хімічним рівнянням. Число атомів змінюють за допо-могою коефіцієнтів.
Хімічне рівняння — це умовне зображення хімічної реакції за
допомогою формул та коефіцієнтів.
Правильність розстановки коефіцієнтів, та виконання закону
збереження маси вчитель доводить на прикладі:
2H2+ O2 = 2H2O2
4 атоми 2 атоми
Гідрогену Оксигену
4 • 1 = 4 2 •16 = 32 2 (2 • 1 + 16) = 32
Висновок: число атомів у лівій частині реакції дорівнює чис-лу атомів у правій частині, і обумовлена цим рівність мас речовин
є доказом правильності розташування коефіцієнтів.
Учні отримують роздатковий матеріал у вигляді правил на-писання хімічних реакцій.
;Бесіда з коментуванням.
Правила написання хімічних рівнянь
Не можна
1. Ставити коефіцієнти всередину формули:
H2+ O2 →H22O2
2. Змінювати індекси у формулі:
H2+ O2 →H2O2
3. Ставити коефіцієнти, більші у кратне число разів:
4H +2O2 → 4H2O
Алгоритм розстановки коефіцієнтів у хімічних рівняннях
1. Починай з більшого: Zn + O → ZnO;
2. Додавай: CH4+ O2 → CO2+ H2O;
3. Шукай спільне кратне: Fe + CІ2 → FeCl3;
4. З непарного — парне: CO + O2 → CO2;
5. Збільшуй у двічі: C2H2+ O2 → CO2+ H2O;
6. Урівнюй групами атомів:NaOH + AІ (SO4)3 → Al(OH)3+ Na2SO4.
VІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.
;Робота в парах.
Тренувальні вправи на написання хімічних рівнянь.
Тренувальні вправи
Середній рівень.
1. Fe + Cl2 → FeCl3;
2. Zn + N2 → Zn3N2;
3. Fe + H2O → Fe3O4;
4. Na3P + H2O → PH3 + NaOH;
5. CaO + C → CaC2 + CO;
6. Na2SiO3 + HCl →H2SiO3 + NaCl;
7. NaHCO3 → Na2CO3 + CO
2 ↑+ H2O;
8. Mg2Si + H2O → Mg(OH)2 + SiH4;
9. PbO + Al → Al2O3;
10. CaC2+ H2O →C2H2 + Ca(OH)2;
11. B + O2 →B2O3;
12. AgNO3 → Ag + NO2+ O2;
13. NaOH + P2O5 → Na3PO4+ H2O;
14. Al + CuCl2 → Cu + AlCl3;
15. CH4 →C2H2+ H2;
16. Au2O3 → Au + O2;
17. KOH + CO2 →K2CO3+ H2O;
18. Na2S + H2O → NaOH + NaHS;
Достатній рівень.
19. Ca3N2+ H2O → NH3 + Ca(OH)2;
20. C + Al2O3 → Al4C3 + CO;
21. NH3+ H3PO4 → (NH4)2 HPO4;
22. Cu(NO3)2 → CuO + NO2+ O2;
23. PCl5+ H2O →H3PO4 + HCl;
24. K2SO3 →K2S + K2SO4;
25. NO2 + NaOH → NaNO3 + NaNO2+ H2O;
26. Mg3N2+ H2O → Mg(OH)2 + NH3;
27. C6H6+ O2 → CO2+ H2O;
28. Ca3(PO4)2 + SiO2 → CaSiO3+ P2O5;
29. Al + CuSO4 → Al2 (SO4)3 + Cu;
30. Fe(OH)3 → Fe2O3+ H2O;
31. Li2O + H3PO4 → Li3 PO4+ H2O;
32. FeCl3 + NH4SCN → Fe(SCN)3 + NH4Cl;

Високий рівень.
33. Ca3 (PO4)2+ H3PO4 → Ca(H2PO4)2;
34. Ca(OH)2+ H3PO4 → Ca3(PO4)2 +H2O;
35. Al4C3+ H2O → CH4 + Al(OH)3;
36. C2H6+ O2 → CO2+ H2O;
37. CO2+ H2O →C6H12O6+ O2;
38. FeCl3 + Na2CO3 + H2O → Fe(OH)3 + NaCl + CO2;
39. Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe;
40. C2H5OH + Na →C2H5ONa +H2;
41. Fe(OH)3+ H2SO4 → Fe2(SO4)3+ H2O;
42. Fe2(SO4)3 + KOH → Fe (OH)3+ K2SO4;
43. Al2 (SO4)3 + Na3PO4 → Na2SO4 + AlPO4;
44. CH3OH + O2 → CO2+ H2O.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Попель П. П., Крикля Л. С. § 14 с. 85–86, 89–91.
Виконати завдання 106 (серед. р); 107 (достат. р.); 109 (високий р).
Додаткова інформація до уроку
Перетворіть на хімічні рівняння такі схеми реакцій:
Fe +Cl2 → FeCl3
N2+H2 → NH3
WO3+H2 → W+H2O
Fe(OH)3 → Fe2O3+H2O
Mg(OH)2+HCl → MgCl2+H2O
Cr2(SO4)3+NaOH → Cr(OH)3+Na2SO4
HNO3+CuO → Cu(NO3)2+H2O
Fe2(SO4)3+Na3PO4 → FePO4+Na2SO4
Складіть формули продуктів реакцій (враховуючи валентність хіміч-них елементів) і розставте коефіцієнти у схемах рівнянь:
Al + Cl2 → AlCl
B + O2 → BO
Mg + N2 → MgN
Al + S → AlS
... + Cl2 → PCl
... + ... → CaP
Mg + O2 → MgO
Cu + Cl2 → CuCl
K + S → KS
188
Замість крапок запишіть формули простих речовин і складіть хімічні
рівняння:
... + Cl2 → HCl
S + ... → SO2
... + ... → CH4
... + ... →H2O
... + ... → NH3
... + ... → PH3
... + ... → Al2O3

Категорія: Конспекти уроків з хімії 7 клас | Додав: uthitel (13.02.2018)
Переглядів: 379 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 5.0/1

Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: